MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 08.09.2003 PÅ STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER

 

Fraværende Håkon Lyngsmo, Anne Grete Wold Olsen, Inger Åse Lyngsaunet,
Torill Elverum, Ståle Aasgaard, Rolf Tømmerås, Marn Storhaug, Kåre
Norum, Leif R. Kolberg og Roy Inge Stangvik.
Varamedlemmer Margot Wannebo, Trond Rennemo, Rolf Rotmo, Bjørn P. Jensen,
Karin N. Strand, Arne Espen Dillan, Sigmund Dahle, Jan Roar
Nessemo og Knut Fortun.
Til stede : 44 representanter.
Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær.

Sak nr. 83/03 og sak nr .84/03 ble behandlet som sak nr. 5 og 6. Lars Børre Hallem, Jan Roar Nessemo og Berit Musum fikk permisjon og forlot møtet fra og med sak nr. 84/03. Til stede 41 representanter.

Det ble foreslått og vedtatt at sak nr. 83/03 blir behandlet kl. 17.00.

Dokumenter utlagt i møte:

 1. Møteprotokoll fra møte 16.06.03.
 2. Rundskriv nr. 18/03 fra Kommunal- og regionaldepartementet. Endringer i Kommuneloven og Valgloven.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0060/03 INNHERRED SAMKOMMUNE - OPPGAVER OG FORSKRIFT
Klikk her for å se saksframlegget
0061/03 INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID MELLOM KOMMUNENE FROSTA, INDERØY, LEKSVIK, LEVANGER, MOSVIK, STEINKJER, VERDAL OG VERRAN. ETABL......
Klikk her for å se saksframlegget
0062/03 UTREDNING. KOMMUNAL REVISJONSENHET I NORD-TRØNDELAG. HØRING
Klikk her for å se saksframlegget
0063/03 BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0064/03 ETABLERING AV OFFENTLIG SERVICETORG
Klikk her for å se saksframlegget
0065/03 VARMEBASSENGET VED IBAS. SALG/DRIFT FRA 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0066/03 REHABILITERING/TILTAK - RUSMISBRUKERE
Klikk her for å se saksframlegget
0067/03 NYTT DELEGASJONSREGLEMENT.
Klikk her for å se saksframlegget
0068/03 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET RÅDMANNENS LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR
Klikk her for å se saksframlegget
0069/03 SICILIANA AS. SØKNAD OM UTVIDELSE AV ÅPNINGSTID/SKJENKETID OG SKJENKEBEVILLING FOR BRENNEVIN.
Klikk her for å se saksframlegget
0070/03 FLAMMEN A/S. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKETIDEN.
Klikk her for å se saksframlegget
0071/03 VERDAL BOWLING AS, BOBY'N. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
Klikk her for å se saksframlegget
0072/03 VERDAL FJELLSTYRES REGNSKAP/ÅRSBERETNING FOR 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0073/03 SKATTEREGNSKAPET FOR 1. HALVÅR 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0074/03 VERDAL VEKST AS. OPPNEVNING AV KLAGEINSTANS FOR VEDTAK FATTET AV STYRET.
Klikk her for å se saksframlegget
0075/03 KRISESENTRET I NORD-TRØNDELAG. TILSKUDD 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0076/03 FORLIKSRÅDETS FASTE MØTEDAGER 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0077/03 TEK REHABILITERING AV NORDGATA/JOHANNES BRUNS GATE - GODKJENNING AV FINANSIERING / UNDERSKREVET GARANTIERKLÆRING
Klikk her for å se saksframlegget
0078/03 ØRMELEN BO- OG HELSETUN - GODKJENNING AV KOSTNADSRAMME FOR AV KOSTNADSRAMME MED TILHØRENDE FINANSIERING AV PROSJEKTET
Klikk her for å se saksframlegget
0079/03 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KOMMUNALE STYRER OG UTVALG PÅ PÅ KULTUROMRÅDET. FORSLAG TIL DELEGERING
Klikk her for å se saksframlegget
0080/03 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KOMMUNALE STYRER OG UTVALG. FORSLAG TIL DELEGERING
Klikk her for å se saksframlegget
0081/03 REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. EKSPROPRIASJON
Klikk her for å se saksframlegget
0082/03 TEK SØKNAD OM REGULERING AV AREAL TIL BOLIGFORMÅL PÅ ESTVOLL 23/3.
Klikk her for å se saksframlegget
0083/03 TEK REGULERINGSPLAN FOR STIKLESTAD. KLAGE.
Klikk her for å se saksframlegget
0084/03 TEK REGULERINGSPLAN STIKLESTAD. REVISJON.
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0060/03

INNHERRED SAMKOMMUNE - OPPGAVER OG FORSKRIFT

Behandling:

Rådmannen orienterte om saken.

SP v/Tomas Hallem fremmet følgende forslag:

"Nytt pkt. 2.

Kommunestyret viser til tidligere vedtak av 27. januar vedrørende omfang av oppgaver som skal ligge til Samkommunen. I samsvar med dette legges følgende oppgaver til Samkommunen med virkning fra 1.1.04, eventuelt med senere ikrafttreden i løpet av 2004:

Departementet har i brev av 2.5.03 sluttet seg til planene og lovt økonomisk støtte. Kommunestyret forutsetter at dette ligger fast.

Kommunestyret har som forutsetning av innlemming av disse oppgavene har en økonomisk gevinst for kommunen. Dersom så ikke viser seg å være tilfelle, vil kommunestyret vurdere å flytte oppgaver tilbake til kommunen.

Kommunestyret ber rådmannen utrede videre om omfanget av tjenester lagt til Samkommunen utvides. Det skal herunder legges vekt på å synliggjøre økonomisk gevinst. Beslutningsprosessene omkring en eventuell utviding skal være grundige og demokratiske.

Pkt. 3 i innstillingen faller ut."

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag:

"Følgende oppgaver overføres ikke fra kommunen til samkommunen:

 1. Miljøvern
 2. Når det gjelder ansvaret for landbruk overføres kun det administrative til samkommunen
 3. Planlegging, byggesak og arealforvaltning
 4. PP-tjenesten."

SV v/Stig Arild Myhre fremmet følgende forslag:

"1. Det skal i den aktuelle forsøksperiode (4 år) ikke skje privatisering av noen tjenester i
Verdal kommune knyttet til oppgaver som ligger under samkommunen.

 1. Kommunestyrebehandlingen av søknaden om samkommuneprosjektet blir utsatt til etter kommunevalget 2003."

Ved votering falt utsettelsesforslaget (pkt. 2 i forslaget fra SV) med 36 mot 8 stemmer.

Votering over innstillinga, forslaget fra SP, FRP og SV:

 

Vedtak:

 1. Kommunene Frosta, Levanger og Verdal vil gjennom Innherred samkommune etablere et
  forsøk om sterkt forpliktende interkommunalt samarbeid og som en drivkraft for regionens
  utvikling, med følgende visjon og hovedmål:

  Visjon

  Felles Livskvalitet og Vekst (FLV)

  Hovedmål:

  • Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer

  • Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer

  • FLV skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen

  • FLV skal være tyngdepunkt for regional utvikling ( kulturbasert forretningsutvikling)

  • Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen

  • Reduserte driftsutgifter på sikt
   

 2. Ansvaret for følgende oppgaver legges til Innherred Samkommune fra 1.1.2004
 1. Det er aktuelt å utvide oppgavene for samkommunen i løpet av forsøksperioden. Bl.a. er
  følgende oppgaver aktuelle for vurdering i løpet av 2004:
 1. Foreliggende forslag til "Forskrift for om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner" godkjennes med følgende endringer i §35:

  Første periode får denne ordlyd:

  "Kommunenes planutvalg er fast planutvalg for enkeltsaker og saker som berører bare den enkelte kommune"

  Siste periode får denne ordlyd:

  "Ordføreren i samkommunen avgjør om en sak skal behandles i den enkelte kommunes planutvalg eller om saken skal oversendes samkommunen som planutvalg."

 2. Det er en forutsetning at det foreligger en grunnavtale mellom kommunene før forsøket oppstartes.
 3. Kommunestyret forutsetter at Hovedavtalens intensjon om samarbeid, medbestemmelse og medansvar mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i saker som omhandler ansattes arbeidsforhold, ivaretas i de utviklingsprosessene som settes i gang i samkommuneforsøket.

  Kommunestyret forutsetter å bli holdt løpende orientert om de ulike prosessene.
   
 4. Det blir opprettet et eget delprosjekt – "Demokratiet i samkommunen" – som skal følge opp og vurdere beslutningsprosesser i samkommuneforsøket, deres grunnlag og konsekvenser for innbyggerne underveis og ved slutten av forsøksperioden.
   
 5. Kvaliteten i den interkommunale tjenesteytinga blir følgd opp og vurdert i forhold til alle områder i samkommunen.
   
 6. Det skal i den aktuelle forsøksperiode (4 år) ikke skje privatisering av noen tjenester i
  Verdal kommune knyttet til oppgaver som ligger under samkommunen.

 

 

 

Sak nr.: 0061/03

INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID MELLOM KOMMUNENE FROSTA, INDERØY, LEKSVIK, LEVANGER, MOSVIK, STEINKJER, VERDAL OG VERRAN. ETABLERING AV OG DELTAKELSE I INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN

Behandling:

Innstilling fra formannskapet i saken ble utdelt.

Ordføreren orienterte om saken.

Det ble votert punktvis over innstillinga med følgende resultat:

Vedtak:

 1. Verdal kommune inngår i det interkommunale havnesamarbeid "Indre Trondheimsfjord havnevesen (ITH)" med gyldighet fra 1. januar 2004 og godkjenner det fremlagte forslag til vedtekter datert 10. juni 2003 for sammenslutningen.
 2. Havnedistrikt i sjø opprettes etter lov om havner og farvann og Verdal kommunes hele sjøområde vil inngå i et felles havnedistrikt for ITH.
 3. Ved Kystdirektoratets bestemmelse om ikrafttredelse av felles havnedistrikt oppheves tidligere vedtak om havnedistrikt i sjø.

 4. Landarealer med infrastruktur og utstyr som pr. 31.12.03 har vært stilt til disposisjon for Levanger og Verdal Interkommunale havnevesen (LVH) og inngått i kommunens havnedistrikt på land, stilles til disposisjon og rådighet for ITH.
 5. Prinsippet om at ITH skal ha økonomisk selvfinansieringsevne fra oppstart 1. januar 2004 legges til grunn.
 6. Verdal kommunes deltakelse i - og vedtekter for LVH, godkjent av Verdal kommunestyre i møte 3. november 1997 opphører.
 7. I henhold til ITH`s vedtekter, § 2-1, skal Verdal kommunestyre oppnevne 2 medlemmer med vararepresentanter til Havnerådet for ITH.

Oppnevnelsen foretas etter kommunevalget 15. september 2003.

 

 

 

Sak nr.: 0062/03

UTREDNING. KOMMUNAL REVISJONSENHET I NORD-TRØNDELAG.

Behandling:

Ordføreren orienterte om at ordet "Høring" skal ut av overskrifta på saken.

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

Vedtak:

 1. Kommunestyret i Verdal slutter seg til at det etableres et interkommunalt selskap for kommunal revisjon i Nord-Trøndelag i samsvar med utredningen.
 2. Kommunestyret vedtar at Verdal kommune går inn som deltaker i selskapet.
 3. Kommunestyret slutter seg videre til medgått tid til revisjon kan brukes som fordelingsprinsipp for kostnadene.

 

 

 

Sak nr.: 0063/03

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2003

Behandling:

Innstilling fra formannskapet i saken ble utlagt

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag:

"

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 2. kvartal 2003 til etterretning.
 2. Underskuddsdekningen reduseres med 1,5 mill. kroner. Midlene brukes slik:
  - 1,2 mill. kroner til styrking av virksomhetsområdene innenfor helse, sosial, pleie og
  omsorg.
  - 0,3 mill. kroner til styrking av kultur og oppvekst.
 3. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk reduseres med 0,6 mill. kroner:
  - Holde igjen på innkjøp av varer og tjenester.
  - Holde ytterligere stillinger vakante ved sykefravær og andre permisjoner. Dette må da
  anses forsvarlig.
  - Vurdere og utnytte alle muligheter for økte inntekter.
 4. Skulle man ikke oppnå nødvendig resultat ved gjennomføring av de 3 strekpunkt i forslag punkt 3, må resterende nedskjæring skje innenfor kap. 1.3."

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag:

"

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 2. kvartal 2003 til etterretning.
 2. Underskuddsdekning reduseres med 1,4 mill. og brukes til å styrke virksomhetsområdene innenfor helse, sosial, pleie og omsorg.
 3. Underskuddsdekning reduseres med 0,1 mill. og brukes til å styrke kulturtjenesten p.g.a. avvik i kinodrift, slik at tilskudd til barne og ungdomsarbeid kan utdeles om budsjettert.
 4. Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg gis i oppdrag å finne dekning for 1,4 mill. kroner.
 5. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk gis i oppdrag å finne dekning for 0,6 mill. kroner.
 6. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer i punkt 2-3.
 7. Kommunestyret vedtar rådmannens foreslåtte budsjettendringer i samsvar med punkt 5 i vedlagte liste."

Det ble først votert over FRP sitt forslag som falt med 40 mot 4 stemmer.

Det ble så votert over forslaget fra V som falt med 35 mot 9 stemmer.

Det ble til slutt votert over innstillinga som ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 2. kvartal 2003 til etterretning.
 2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.
 3. Kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettendringer i samsvar med vedlagte liste.
 4. Formannskapet understreker at målsettingen om budsjettbalanse ligger fast.
 5. Kommunestyret ser med stor bekymring på utviklingen i skolen som følge av stramme økonomiske rammer. Sparetiltakene resulterer i mindre tid til barn med spesielle behov og stor slitasje på de ansatte. Kommunestyret ser det som helt nødvendig at budsjettet til barnehage/skole økes når kommunens økonomi har kommet på fote. Spesielt må problemene i ungdomsskolen følges opp.

 

 

 

Sak nr.: 0064/03

ETABLERING AV OFFENTLIG SERVICETORG

Behandling:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Kinobygget A/S om leie av areal til servicekontor og videre framleie til samarbeidspartnerne i servicekontoret.
 2. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtaler med Aetat, trygdekontoret, fylkesskattesjefen og Arbeid i sikte på grunnlag av sakens dokumenter.
 3. Utgiftene til servicekontoret innarbeides i budsjettet for 2004.

 

 

 

Sak nr.: 0065/03

VARMEBASSENGET VED IBAS. SALG/DRIFT FRA 2002

Behandling:

Thor Bertil Granum fratrådte som inhabil under behandlingen av denne sak. Til stede: 40 representanter.

Ordføreren orienterte om saken.

FRP v/Robert Eriksson fremmet forslag om at saken utsettes.

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 28 mot 12 stemmer.

Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

"Opprettelse av 20% driftsavtale for fysioterapeut vurderes i forbindelse med budsjett 2004 og økonomiplan 2004-2007."

Ved alternativ votering mellom innstillinga og forslaget fra V, ble innstillinga vedtatt med 26 stemmer. 14 stemmer ble avgitt for forslaget fra V.

 

Vedtak:

 1. Verdal kommune oppretter en 20% driftsavtale fysioterapeut.
 2. Det legges føringer i driftsavtalen for bruk av varmebassenget og øvrige driftsform.
 3. Kommunestyret forutsetter at en slik driftsavtale ikke er i strid med gjeldende lov- og avtaleverk.
 4. Utgiftene til driftsavtalen inndekkes gjennom reserverte bevilgninger. Driftsavtalen videreføres i økonomiplan.
 5. Rådmannen får fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettjusteringer.

 

 

 

Sak nr.: 0066/03

REHBILITERING/TILTAK - RUSMISBRUKERE

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

"Saken tas til orientering."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0067/03

NYTT DELEGASJONSREGLEMENT.

Behandling:

Innstilling fra formannskapet ble utlagt.

SP v/Gjermund Haga fremmet følgende forslag:

"Saken utsettes."

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 27 mot 14 stemmer.

SP v/Gjermund Haga fremmet da følgende forslag:

"Generelt:

 1. Det utarbeides et spesifikt delegasjonsreglement for rådmannens delegasjon til virksomhetsområdene. All intern delegasjon av permanent karakter skal være skriftlig, og forelegges formannskapet for godkjenning.
 2. Rådmannen pålegges å rådføre seg med leder for det relevante organ (formannskap, driftskomite, plankomite, administrasjonsutvalg) når det foreligger tvil om forståelsen av formuleringen "prinsipiell betydning".
 3. Omfanget av lover og regler der det delegeres til rådmannen å treffe vedtak som ikke er av "prinsipiell betydning" skal vurderes pr. 01.06.04.
 4. Vedrørende annen delegasjon til rådmannen:

 5. Formuleringen "rådmannen gis fullmakt til å anta anbud innenfor vedtatte rammer" tas ut.
 6. Vedrørende myndighet til å forhandle med de ansatte tilføyes følgende formulering: "i samsvar med retningslinjer trekt opp av kommunestyret og/eller administrasjonsutvalget".
 7. Vedtak gjort i henhold til delegert fullmakt refereres i første påfølgende møte i det for saken relevante organ.
 8. Vedrørende delegasjon til ordfører:

 9. Andre setning endres og lyder slik: "Ordfører eller varaordfører ved ordførers fravær, oppnevner kommunal representant til generalforsamlinger, årsmøter og lignende. Oppnevning skal være skriftlig."

Det ble først votert over SP sitt forslag med følgende resultat:

Det ble deretter votert punktvis over innstillinga med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar det foreliggende forslag til nytt delegasjonsreglement.
 2. Delegasjonsreglementet evalueres høsten 2004.

 

 

 

Sak nr.: 0068/03

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET RÅDMANNENS LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR

Behandling:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Det ble votert punktvis over innstillinga med følgende resultat.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar utkast til nytt reglement for administrasjonsutvalget.
 2. Formannskapet fastsetter fra og med neste kommunestyrevalgperiode rådmannens lønns- og arbeidsvilkår.

 

 

 

Sak nr.: 0069/03

SICILIANA AS. SØKNAD OM UTVIDELSE AV ÅPNINGSTID/SKJENKETID OG SKJENKEBEVILLING FOR BRENNEVIN.

Behandling:

SP v/Jostein Grande fremmet følgende forslag:

Saken utsettes i påvente av kommunestyrets behandling av nedenstående oversendelsesforslag til formannskapet.

 1. Åpningstiden for skjenkesteder i Verdal er fra kl. 11.00 til kl. 02.00.
 2. Skjenking av øl, vin og brennevin følger åpningstiden.
 3. Skjenking kan foregå på avgrenset område innvendig og utvendig.
 4. Driftsutvalget i Verdal kommune behandler nye søknader og kontrollsaker.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Oversendelsesforslaget oversendes formannskapet.

Vedtak:

Saken utsettes i påvente av kommunestyrets behandling av nedenstående oversendelsesforslag til formannskapet.

 1. Åpningstiden for skjenkesteder i Verdal er fra kl. 11.00 til kl. 02.00.
 2. Skjenking av øl, vin og brennevin følger åpningstiden.
 3. Skjenking kan foregå på avgrenset område innvendig og utvendig.
 4. Driftsutvalget i Verdal kommune behandler nye søknader og kontrollsaker.

 

 

 

Sak nr.: 0070/03

FLAMMEN A/S. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKETIDEN.

Behandling:

Innstilling fra hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg ble utdelt.

SP v/Jostein Grande fremmet følgende forslag:

Saken utsettes i påvente av kommunestyrets behandling av nedenstående oversendelsesforslag til formannskapet.

 1. Åpningstiden for skjenkesteder i Verdal er fra kl. 11.00 til kl. 02.00.
 2. Skjenking av øl, vin og brennevin følger åpningstiden.
 3. Skjenking kan foregå på avgrenset område innvendig og utvendig.
 4. Driftsutvalget i Verdal kommune behandler nye søknader og kontrollsaker.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Oversendelsesforslaget oversendes formannskapet.

 

Vedtak:

Saken utsettes i påvente av kommunestyrets behandling av nedenstående oversendelsesforslag til formannskapet.

 1. Åpningstiden for skjenkesteder i Verdal er fra kl. 11.00 til kl. 02.00.
 2. Skjenking av øl, vin og brennevin følger åpningstiden.
 3. Skjenking kan foregå på avgrenset område innvendig og utvendig.
 4. Driftsutvalget i Verdal kommune behandler nye søknader og kontrollsaker.

 

 

 

Sak nr.: 0071/03

VERDAL BOWLING AS, BOBY'N. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Behandling:

Innstilling fra hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg ble utdelt.

SP v/Jostein Grande fremmet følgende forslag:

Saken utsettes i påvente av kommunestyrets behandling av nedenstående oversendelsesforslag til formannskapet.

 1. Åpningstiden for skjenkesteder i Verdal er fra kl. 11.00 til kl. 02.00.
 2. Skjenking av øl, vin og brennevin følger åpningstiden.
 3. Skjenking kan foregå på avgrenset område innvendig og utvendig.
 4. Driftsutvalget i Verdal kommune behandler nye søknader og kontrollsaker.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Oversendelsesforslaget oversendes formannskapet.

 

Vedtak:

Saken utsettes i påvente av kommunestyrets behandling av nedenstående oversendelsesforslag til formannskapet.

 1. Åpningstiden for skjenkesteder i Verdal er fra kl. 11.00 til kl. 02.00.
 2. Skjenking av øl, vin og brennevin følger åpningstiden.
 3. Skjenking kan foregå på avgrenset område innvendig og utvendig.
 4. Driftsutvalget i Verdal kommune behandler nye søknader og kontrollsaker.

 

 

 

Sak nr.: 0072/03

VERDAL FJELLSTYRES REGNSKAP/ÅRSBERETNING FOR 2002

Behandling:

Bjørn Aarstad fratrådte som inhabil under behandlingen av denne sak. Til stede 40 representanter.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2002 til orientering.

 

 

 

 

Sak nr.: 0073/03

SKATTEREGNSKAPET FOR 1. HALVÅR 2003

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar skatteregnskapet for 1. halvår 2003 og kommunekassererens redegjørelse til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0074/03

VERDAL VEKST AS. OPPNEVNING AV KLAGEINSTANS FOR VEDTAK FATTET AV STYRET.

Behandling:

Revisjonen har bekreftet at kommunale representanter til AS ikke er inhabile når det behandles saker om vedkommende AS i kommunale utvalg.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal formannskap som særskilt klagenemnd oppnevnes også som klageinstans for klagesaker som oversendes kommunen fra styret i Verdal Vekst AS i medhold av kapittel 5.1 i "Retningslinjer for Statsbudsjettets kap 552 post 56 Omstilling og nyskaping, oktober 1999."

Klageordningen administreres av rådmannen.

 

 

 

Sak nr.: 0075/03

KRISESENTRET I NORD-TRØNDELAG. TILSKUDD 2004

Behandling:

Innstilling fra hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg ble utdelt.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for Krisesenteret i Nord-Trøndelag.

 

 

 

Sak nr.: 0076/03

FORLIKSRÅDETS FASTE MØTEDAGER 2004

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar at møtedag for Verdal Forliksråd i år 2004 fastsettes til første mandag i hver måned. Dersom denne faller på en helligdag eller offentlig høytidsdag, fastsettes møtedagen til mandagen etter som er yrkesdag.
 2. Møtested: Kommunestyresalen i Rådhuset. Møtetidspunkt: kl. 09.00.

 

 

 

Sak nr.: 0077/03

REHABILITERING AV NORDGATA/JOHANNES BRUNS GATE - GODKJENNING AV FINANSIERING / UNDERSKREVET GARANTIERKLÆRING

Behandling:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Det ble votert punktvis over innstillinga med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner rehabilitering av Nordgata og Johannes Bruns gate innenfor en kostnadsramme på kr.6.700.000,-. Kommunens egeninnsats til planlegging, anleggsledelse og prosjektledelse er ikke medtatt i ovennevnte sum.
 2. Verdal kommunestyre antar Røstad Entreprenør A/S som utførende entreprenør for anlegget.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å føre kontraktsforhandlinger med valgt entreprenør.
 4. Prosjektet finansieres på følgende måte:
 5. Hovedplan vannforsyning/ sentrumstiltak kloakk Kr.2.100.000,-

  Verdal kommune, frikjøpsordning for parkeringsplasser Kr.1.000.000,-

  Tilskudd fra Statens Vegvesen til opprusting av Nordgata Kr. 700.000,-

  Tilsagn fra næringslivet pr.30.07.03 Kr.2.600.000,-

  Garanti fra COOP, Kinobygget A/S, Verdal kommune: Kr. 300.000,-

  Totalt: Kr.6.700.000,-

 6. Dersom garanti i brev datert 05.07.03 trer i kraft finansieres dette på følgende måte:

 

 

 

Sak nr.: 0078/03

ØRMELEN BO- OG HELSETUN - GODKJENNING AV KOSTNADSRAMME MED TILHØRENDE FINANSIERING ETTER INNHENTING AV TILBUD

Behandling:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner utbyggingen av Ørmelen Bo- og Helsetun innenfor en total kostnadsramme på kr.47.000.000,-.
 2. Verdal kommunestyre antar anbydere i.h.h.t følgende innstilling fra rådgivere/prosjektkomite. Dette under forutsetning av at det oppnås enighet om tilfredstillende kontrakt.
 1. Rådmannen gis fullmakt til å føre kontraktforhandlinger med de valgte entreprenører.
 2. Prosjektet fullfinansieres på følgende måte:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Sak nr.: 0079/03

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KOMMUNALE STYRER OG UTVALG PÅ PÅ KULTUROMRÅDET. FORSLAG TIL DELEGERING

Behandling:

 

Vedtak:

Saken utsatt.

 

 

 

Sak nr.: 0080/03

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KOMMUNALE STYRER OG UTVALG. FORSLAG TIL DELEGERING

Behandling:

 

Vedtak:

Saken utsatt.

 

 

 

Sak nr.: 0081/03

REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. EKSPROPRIASJON

Behandling:

 

 

Vedtak:

Saken utsatt.

 

 

 

Sak nr.: 0082/03

SØKNAD OM REGULERING AV AREAL TIL BOLIGFORMÅL PÅ ESTVOLL  23/3.

Behandling:

 

Vedtak:

Saken utsatt.

 

 

Sak nr.: 0083/03

REGULERINGSPLAN FOR STIKLESTAD. KLAGE.

Behandling:

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag:

"Klagen fra Anne Marie og Nils Karlsaunet på kommunestyrets vedtak i sak 105/02 om godkjenning av reguleringsplan for Stiklestad tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for behandling."

Ved alternativ votering mellom innstillinga fra hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk og forslaget fra AP v/Bjørn Iversen, ble innstillinga vedtatt med 26 mot 18 stemmer. 18 stemmer ble avgitt for forslaget fra AP v/Bjørn Iversen.

Vedtak:

Klagen fra Anne Marie og Nils Karlsaunet tas til følge. Karlsaunets tomt reguleres til boligformål. Gangveg og støyskjerming tilpasses dette.

 

 

 

Sak nr.: 0084/03

REGULERINGSPLAN STIKLESTAD. REVISJON.

Behandling:

Lars Børre Hallem, Jan Roar Nessemo og Berit Musum forlot møte. Til stede 41 representanter.

SP v/Gjermund Haga foreslo at saken utsettes.

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 27 mot 14 stemmer.

Det ble deretter votert over innstillinga som ble vedtatt med 37 mot 4 stemmer.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Stiklestad, revidert 18.06.03 med reguleringsbestemmelser revidert 20.08.03.