|MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 16.06.2003 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende Inger Åse Lyngsaunet, Kristin J. Hildrum, Bjørn Aarstad, Kåre Norum,
Brit Fredriksen, Rolf Tømmerås, Tor Holmsberg, Inger Marie S.
Valstad, Gjermund Haga, Roy Inge Stangvik, Terje Skjevik, Stig Arild
Myhre, Tor-Petter Abelsen og Brita K. Thorsvik.
Varamedlemmer Margot Wannebo, Trond Rennemo, Turid M. Nordli, Arne E. Dillan,
Sigmund Dahle, Øystein Kvello, Lise Tiller, Rune Sundby, Frode
Furunes, Bodil Kolset, Hildur Børresen og Leiv Håskoll.
Til stede : 43 representanter.
Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær.

Møte start : 18.00.
Møte slutt : 19.10.

Følgende dokumenter ble utdelt i møte:

 1. Møteprotokoll fra møte 26.05.03.
 2. Vedtak fra administrasjonsutvalget i sak nr. 55/03.
 3. Brosjyre Innherred Samkommune.
 4. Saksframlegg til formannskapet 19.06.03 m/vedlegg. Utredning. Kommunal revisjonsenhet i Nord-Trøndelag. Høring.

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0055/03 NYTT REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET. RÅDMANNENS LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR.
Klikk her for å se saksframlegget
0056/03 LEIE / KJØP AV LOKALER FOR UNDERVISNING I FLYKTNINGETJENESTEN
Klikk her for å se saksframlegget
0057/03 REDUKSJON AV BETALINGSSATSER I BARNEHAGENE
Klikk her for å se saksframlegget
0058/03 BUDSJETTJUSTERINGER 2003 BEHOV FOR EKSTRA RESSURSER TIL OPPVEKSTOMRÅDENE
Klikk her for å se saksframlegget
0059/03 ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET 2003

 

 

 

Sak nr.: 0055/03

NYTT REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET. RÅDMANNENS LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR.

Behandling:

Saken utgår.

 

 

 

Sak nr.: 0056/03

LEIE / KJØP AV LOKALER FOR UNDERVISNING I FLYKTNINGETJENESTEN

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med forbehold om fylkesmannens godkjennelse samt godkjennelse av bruk til det aktuelle formål fra andre instanser gis Rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale med Verdal Kornsilo AS for leie av lokaler til minoritetsspråklig undervisning.
 2. Under forutsetning av fylkesmannens godkjennelse og godkjennelse fra andre instanser om bruk av lokalene til undervisningsformål bes Rådmannen innarbeider dette kjøpet i investeringsplanen for 2004 evt. 2005. Samtidig gis Rådmannen fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Verdal Kornsilo AS om kjøp av bygget i løpet av januar 2004, eventuelt januar 2005.

 

 

 

 

Sak nr.: 0057/03

REDUKSJON AV BETALINGSSATSER I BARNEHAGENE

Behandling:

SP v/Tomas Hallem satte fram følgende forslag:

"Saken utsettes. Hele beløpet bakes inn i barnehagesatsene".

SP v/Tomas Hallem trakk sitt utsettelsesforslag og satte fram følgende nytt forslag:

"Hele beløpet bakes inn i barnehagesatsene.
Rådmannen får fullmakt til å endre satsene."

Ved alternativ votering mellom innstillingas pkt. 1 og forslaget fra SP v/Tomas Hallem, ble forslaget vedtatt med 23 mot 20 stemmer. 20 stemmer ble avgitt for innstillingas pkt. 1.

Pga. at forslaget fra SP v/Tomas Hallem ble vedtatt, ble det ikke votert over innstillingas pkt. 2 og 3.

Vedtak:

Hele beløpet bakes inn i barnehagesatsene.
Rådmannen får fullmakt til å endre satsene

 

 

 

Sak nr.: 0058/03

BUDSJETTJUSTERINGER 2003 BEHOV FOR EKSTRA RESSURSER TIL OPPVEKSTOMRÅDENE

Behandling:

Venstre v/Nils G. Leirset fremmet følgende forslag til vedtak:

"

 1. For at skole- og barnehagebarn i Verdal skal få det tilbudet de har krav på i henhold til opplæringslov og læreplaner må oppvekstområdene tilføres ressurser som medfører at dette oppnås.
 2. Budsjettet for oppvekstområdene styrkes med kr 3.016.000,-.
 3. Beløpet dekkes av reserverte bevilgninger.
 4. Rådmannen får fullmakt til å foreta detaljerte budsjettjusteringer."

Venstre trakk deretter dette forslaget og fremmet følgende forslag til pkt. 2:

"2. Budsjettet for oppvekstområdene styrkes med kr 1.500.000,-. Beløpet dekkes av reserverte bevilgninger."

Ved alternativ votering mellom innstillinga og forslaget fra V v/Nils G. Leirset, ble innstillinga vedtatt med 41 mot 2 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget til Venstre.

Vedtak:

 1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurderinger i saken.
 2. Budsjettet for oppvekstområdene styrkes med til sammen 991.000 kroner.
 3. Beløpet dekkes ved tilsvarende reduksjon i posten for reserverte bevilgninger.

 4. Rådmannen får fullmakt til å foreta de detaljerte budsjettjusteringene.

 

 

 

 

Sak nr.: 0059/03

ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET 2003

Behandling:

Innherred Samkommune:

Rådmannen orienterte om framdrift og tiltak for å få med nye områder inn i samkommunen. Kommer opp til behandling i kommunestyret 8. september 2003.