MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 28.04.2003

 

Fraværende Anne Grete Wold Olsen, Inger Åse Lyngsaunet, Kåre Norum, Rolf Tømmerås, Hege Terese Nygård, Marn Storhaug, Tor Holmsberg, Jostein O. Grande, Roy Inger Stangvik, Terje Skjevik, Frode Aakerhus, Lars Børre Hallem og Turid B. Krizak.
Varamedlemmer Trond Rennemo, Turid M. Nordli, Rolf Rotmo, Karin N. Strand, Åsta Fikse, Øystein Kvello, Frode Furunes, Kjell Minsås og Bodil Kolset.
Til stede : 41 representanter.
Dessuten møtte : Rådmannen og møtesekretær.

Følgende dokumenter ble utdelt:

 1. Møteprotokoll fra møte 17.03.2003.
 2. Pressemelding nr. 35/2003 fra departementene ad. konkurranseutsetting av kommunal revisjon.
 3. Rundskriv nr. 3/03 fra Kommunenes Sentralforbund ad. organisering av interkommunalt samarbeid.
 4. Brev av 09.04.03 fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS. Innkalling til årsmøte i stiftelsen Stiklestad Museum.
 5. Pressemelding fra kommunalministeren om forsøk med samkommune.
 6. Brev fra Fylkesmannen. Godkjenning budsjettet 2003 og lånegodkjenning 2003.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0031/03 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - TURID KRIZAK
Klikk her for å se saksframlegget
0032/03 REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0033/03 NYTT REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP
Klikk her for å se saksframlegget
0034/03 REGLEMENT FOR UTMARKSNEMNDA I VERDAL KOMMUNE.
Klikk her for å se saksframlegget
0035/03 REGLEMENT FOR KLIENTUTVALG
Klikk her for å se saksframlegget
0036/03 GRANFOSSHUSET. SØKNAD OM ALM. BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL MED ALKOHOLINNHOLD INNTIL 4,75 VOLUMPROSENT VIN OG UTENFOR GRANFOSSH.
Klikk her for å se saksframlegget
0037/03 TEK REGULERINGSPLAN REINSHOLM
Klikk her for å se saksframlegget
0038/03 K MARKERING AV UNIONSOPPLØSNINGEN I 1905
Klikk her for å se saksframlegget
0039/03 BREDBÅND I KOMMUNEN - DISTRIKTSPOLITIKK SPØRSMÅL TIL ORDFØRER I KOMMUNESTYRET 28/4 2003
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0031/03

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - TURID KRIZAK

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Turid B. Krizak om fritak fra politiske verv.
 2. Berit Rotmo rykker inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.
 3. Brita Kleven Thorsvik rykker inn som fast medlem av formannskapet for resten av valgperioden.

 

 

 

Sak nr.: 0032/03

REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2002

Behandling:

Tove Melgård fra Søndre Innherred Revisjonsdistrikt var til stede under behandlingen av denne saken.

Ordføreren opplyste om at det i innstillingas pkt. 4 skal stå 2002 i stedet for 2003.

Bernt O. Karlgård orienterte om kontrollutvalgets si behandling av regnskapet.

V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 3:

"3. Det settes av kr 500.000,- til disposisjonsfond til dekning av premieavvik i pensjonsordningen. Kr 7.443.387,- går til dekning av akkumulert underskudd. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer."

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2002 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk på kr. 3.740.579,45.
 2. Rådmannens årsrapport for 2002 tas til orientering.
 3. Avsatte midler til disposisjonsfond, kr. 7.943.387, går i 2003 til dekning av premieavvik i pensjonsordningen. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer.
 4. Regnskapsmessige underforbruk (overskudd) i 2002, kr 3.740.579,45, går i sin helhet til dekking av akkumulert underskudd i 2002. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer.

 

 

Sak nr.: 0033/03

NYTT REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP

Behandling:

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til endring av pkt. 4, siste avsnitt og setning i utkast til reglement:

"Dette gjelder dog ikke dokumenter som etter lov er unntatt fra offentlighet."

Det ble først votert over forslaget fra Venstre som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar utkast til nytt reglement for Verdal formannskap, med følgende endring av pkt. 4 siste setning: "Dette gjelder dog ikke dokumenter som etter lov er unntatt offentlighet."
 2. Betegnelsen formannskapssekretær erstattes med møtesekretær i kommunestyrereglementet vedtatt i møte 27.01.03 i sak nr. 10/03.

 

 

Sak nr.: 0034/03

REGLEMENT FOR UTMARKSNEMNDA I VERDAL KOMMUNE.

Behandling:

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til endring av pkt. 4, siste avsnitt og setning i utkast til reglement:

"Dette gjelder dog ikke dokumenter som etter lov er unntatt fra offentlighet."

Det ble først votert over forslaget fra Venstre som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over innstillinga med endring som ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Kommunestyret vedtar utkast til reglement for Utmarksnemnda i Verdal kommune, med følgende endring av pkt. 4 siste avsnitt og setning: "Dette gjelder dog ikke dokumenter som etter lov er unntatt fra offentlighet."

 

 

 

Sak nr.: 0035/03

REGLEMENT FOR KLIENTUTVALG

Behandling:

Innstilling fra hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg ble utdelt.

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre vedtar nytt pkt e under § 2 i gjeldende reglement. Punktet får virkning inneværende valgperiode. Punkt 2 e i reglementet skal lyde: "Hastesaker kan sendes direkte til fylkesnemnda for sosiale saker og Fylkesmannen."
 2. Verdal kommunestyre vedtar revidert "reglement for klientutvalget". Reglementet får virkning fra og med valgperioden 2003-2007.

 

 

 

Sak nr.: 0036/03

GRANFOSSHUSET. SØKNAD OM ALM. BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL MED ALKOHOLINNHOLD INNTIL 4,75 VOLUMPROSENT VIN OG UTENFOR GRANFOSSH.

Behandling:

Gerd Janne Kristoffersen fratrådte som inhabil under behandling av denne saken. Til stede 40 representanter.

Innstilling fra hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg ble utdelt.

Det ble votert punktvis over innstillinga med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden om alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin i Granfosshuset og for utendørs skjenking innenfor et fysisk avgrenset område utenfor Granfosshuset i tidsrommet fra 1. juni 2003 til og med 31. august 2003.
 2. Bevillingen trer ikke i kraft før skjenkestyrer har godkjent prøve etter alkoholloven.

 3. Kommunestyret godkjenner Gunnhild Leirset som bevillingsinnehaver ved Granfosshuset.
 4. Kommunestyret godkjenner Gunnhild Leirset som skjenkestyrer. Dette under forutsetning av at hun dokumenterer kunnskapsprøve etter alkoholloven.
 5. I henhold til alkohollovens §1-7c finner kommunestyret ut fra skjenkestedets størrelse å gjøre unntak fra kravet om stedfortreder for skjenkestyreren.

 6. Det godkjennes slik skjenketid:

Fra kl. 13.00 til kl. 22.00.

Ved spesielle arrangement: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

 

 

 

Sak nr.: 0037/03

REGULERINGSPLAN REINSHOLM

Behandling:

Bjørn Iversen orienterte om hovedutvalg for landbruk, miljø si behandling av saken.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I h.h.t. Pbl. § 27 - 2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Reinsholm med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

Bebyggelsens høyde og møneretning endres til: Bebyggelsens høyde, takform og møneretning.

Følgende setning tas ut: Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 25 og 38 grader. Det tilføyes: Bygningenes takform fastlegges i bebyggelsesplanen.

 

 

 

Sak nr.: 0038/03

MARKERING AV UNIONSOPPLØSNINGEN I 1905

Behandling:

Innstillinga fra hovedutvalg for kultur og oppvekst ble utdelt.

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag:

"Verdal historielag tiltrer komiteen."

Ved votering ble innstillinga med forslag enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Som medlemmer med spesielle arbeidsoppgaver i komiteen oppnevnes følgende:

 1. I forbindelse med hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen oppnevnes følgende komite:
 1. Komiteen får som oppgave å koordinere arrangement og tiltak i forbindelse med markeringen, samt å initiere og stimulere til at tiltak blir igangsatt.

 

 

Sak nr.: 0039/03

BREDBÅND I KOMMUNEN - DISTRIKTSPOLITIKK SPØRSMÅL TIL ORDFØRER I KOMMUNESTYRET 28/4 2003

Behandling:

SP v/Trude Holm fremmet spørsmålet.

Ordføreren ga følgende svar:

Bredbåndutbygging er en viktig sak, ikke bare for Verdal Kommune, men for hele nasjonen. De siste årene har vi sakket akterut m.h.t. denne utbyggingen sammenlignet med andre Europeiske land. Staten har ikke tatt noe overordnet ansvar for denne viktige infrastrukturutbygginga, men har overlatt utbygginga til private aktører. Norske kommune har i varierende grad tatt ansvar for bredbåndutbygging. I Verdal kommune har vi tatt noe ansvar, men det er ikke godt nok og det er nå tid for å få dette inn i vår IKT strategi eller skal vi si infrastrukturstrategi for framtida. Jeg vil komme tilbake til det under svar på spørsmål 4.

Men først en oversikt over det tilbudet som finnes og vurderinga av det.

 1. Bredbånd for private husstander er i dag utbygd som xDSL på telefonnettet for sentralen i sentrum. Denne sentralen er utbygd av Catch Communications, og det tilbys bredbånd opp til 2 Mb til alle som har telefoni over denne sentralen. Det vil i praksis si innbyggere og bedrifter / butikker i Verdalsøra sentrum (ikke Ørmelen). I tillegg tilbyr INO AS bredbåndsløsning på radiosamband (luft) via rundstråleantenne på toppen av kornsiloen. Dette tilbudet forhandles av Alu-Rehab, og det har trolig kapasitet til å dekke store deler av "sentrale strøk" i bygda. Dette sambandet kan dekke hele Verdalsøra sentrum (inklusive Ørmelen), mesteparten av Vinne, Lysthaugen, trolig Forbregd / Lein ++. Andre bredbåndsløsninger er så vidt jeg vet ikke tilgjengelig for private husstander i dag. Industriområdet på Ørin har bredbåndtilknytning via NTE.
 2. Pr. i dag er det svært få løsninger over Internett beregnet på private husstander som har behov for bredbånd for å virke tilfredsstillende. Nettbank, handel på nettet etc. stiller ikke store krav til båndbredde - det som i hovedsak driver behovet for båndbredde er spill, nedlasting av musikk og filmer. Tilbudet er godt nok for at folk flest kan få gjort nødvendige operasjoner på Internett, men underholdningsaktiviteter spiller en stadig større rolle, og det er også sannsynlig at det i løpet av nærmeste framtid vil komme nye tilbud og løsninger som vil kreve større båndbredde også for å utføre / få tilgang til offentlige (og andre) tjenester på Internett. I lys av dette er bredbåndstilbudet sannsynligvis ikke godt nok til å dekke evt. etterspørsel i relativt nær framtid.
 3. Alle kommunens skoler er i dag koblet opp på Internett (og har vært det i lengre tid). Ness oppvekstsenter og Vinne skole er koblet opp via radiosamband (luft) eid av Verdal kommune - Ness har kapasitet på 3 Mb, Vinne har 2 Mb. Ørmelen skole er koblet opp via fiberkabel eid av kommunen, og de har både telefoni og data via denne. Kapasiteten på fiberkabel er tilnærmet ubegrenset. Verdalsøra Barneskole og Verdalsøra Ungdomsskole er koblet opp via SDSL-linje levert av Catch Communications (leid linje). Disse linjene har en kapasitet på 2 Mb. I forbindelse med byggeprosjektet på ungdomsskolen arbeides det med å få til en løsning via egen fiberkabel eid av kommunen også til disse 2 skolene. Leksdal, Stiklestad, Vuku, Volden og Garnes har pr. i dag oppkobling via oppringt ISDN med kapasitet på 128 Kb. For disse 5 skolene er det ønskelig å finne bedre oppkoblingsmetoder, men pr. dato finnes det nesten ikke løsninger dersom ikke kommunen selv betaler utbygging. Det eneste alternativet vi har pr. i dag på disse 5 er fast leid samband fra Telenor. Særlig Vuku sliter med den kommunikasjonsløsningen de har, men det er svært kostbart med en utbygging på grunn av avstand og at det er et lite grunnlag for andre interessenter som kan være med å dele kostnaden.
 4. Når det gjelder framtida har ordfører sammen med rådmann diskutert mulige løsninger for å få et enda bedre tilbud på bredbåndtilknyttingen for kommunens innbyggere, skoler, institusjoner og næringsliv. Det har også vært gjenstand for diskusjon i rådmannsmøtet mellom Frosta, Levanger og Verdal. Vi ønsker å få til en bredere diskusjon i forbindelse med framtidig infrastrukturløsninger i kommunene våre. Der er bredbånd en av flere infrastrukturtiltak vi kunne tenkt oss samlet i et tilbud til kommunene. Ordfører kan godt se for seg et selskap som kan tilby både strøm, telefoni, bredbånd, naturgass, vannbåren varme, vann og kloakkløsninger. I Nord Trøndelag har vi et selskap vi godt kan utfordre på denne sida og det er NTE. Hvordan vi evt. skal arbeide med en slik sak er det opp til kommunestyret og legge føringer for. Ordfører mener at dette er en sak samkommunestyret må arbeide med. Verdal kommune alene blir for lett når det er snakk om å løse store infrastrukturoppgaver. Jeg håper vi skal kunne sette i gang denne debatten allerede til høsten. Det blir vesentlig om vi ønsker å utvikle kommunen videre og bli en enda mer attraktiv etableringskommune for næringslivet og ikke minst bli en kommune det er attraktivt å bo i og la sine barn vokse opp i. "

Trude Holm takket for svaret.