MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møte 27.01.03

Fraværende Anne Grete Wold Olsen, Torill Elverum, Ståle Aasgaard, Marn
Storhaug, Tor Holmsberg, Randi Segtnan, Roy Stangvik, Terje Skjevik,
Turid B. Krizak.
Varamedlemmer Kjetil Bakkan, Dagfinn Hynne, Margot Wannebo, Turid Nordli, Inger
Marie Skreden Valstad, Frode Furunes, Melvin Ness, Berit Rotmo.
Til stede : 44 representanter
Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær.

Følgende dokumenter ble utdelt:

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

12, 1, 2, 3, 4, 13, 5, 6, 9, 8, 7, 10, 11, 14.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/03 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING KLUVERSTUA - BJARTNES
Klikk her for å se saksframlegget
0002/03 SØKNAD OM FORSØK MED SAMKOMMUNE OG NYE OPPGAVER I FROSTA, LEVANGER OG VERDAL
Klikk her for å se saksframlegget
0003/03 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV TONE HAUGAN
Klikk her for å se saksframlegget
0004/03 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV KJELL NIELSSEN
Klikk her for å se saksframlegget
0005/03 TEK HARALD OLSEN. PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR GNR 198 BNR 2, VÆREN I VERA.
Klikk her for å se saksframlegget
0006/03 VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE - NYBYGG OG UTBYGGING - REVIDERT FORPROSJEKT
Klikk her for å se saksframlegget
0007/03 DRIFT AV VERDAL KINO. AVTALE MELLOM NORSK KINODRIFT AS OG VERDAL KOMMUNE.
Klikk her for å se saksframlegget
0008/03 REVIDERING AV KONSESJONSVILKÅR FOR VISNING AV FILM OG VIDEOGRAM I VERDAL KOMMUNE.
Klikk her for å se saksframlegget
0009/03 KINOBYGGET. LEIEAVTALE FOR BIBLIOTEK, KINO OG UNGDOMSLOKALE
Klikk her for å se saksframlegget
0010/03 NYTT REGLEMENT FOR VERDAL KOMMUNESTYRE
Klikk her for å se saksframlegget
0011//03 FROSTATING - VALG AV STRATEGIER - ENDRING AV VEDTEKTER
Klikk her for å se saksframlegget
0012//03 PE
B-SAK
STILLING SOM RÅDMANN ANSETTELSE
Klikk her for å se saksframlegget
0013/03 RANDI SEGTNAN - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV
Klikk her for å se saksframlegget
0014/03 SPØRSMÅL FRA VERDAL SP TIL KOMMUNESTYRET ANG. SAUSYKDOMMEN MÆDI
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0001/03

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING KLUVERSTUA - BJARTNES

 

Behandling:

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Klüverstua v/Inger Skjerve Bjartnes og Petter Bjartnes org. nr. 969 256 797 godkjennes som bevillingshaver og gis alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, vin og brennevin. Bevillingen gis inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2004 i Klüverstua som omsøkt.
 2. Kommunestyret godkjenner Inger Skjerve Bjartnes som skjenkestyrer. Dette under forutsetning av at kunnskapsprøve om alkoholloven dokumenteres.
 3. Det gis dispensasjon fra kravet om stedfortreder for skjenkestyrer

 4. Kommunestyret fastsetter slik skjenketid:

For øl og vin: fra kl. 11.00 til kl. 02.00

For brennevin: fra kl. 13.00 til kl. 01.00

 

 

Sak nr.: 0002/03

SØKNAD OM FORSØK MED SAMKOMMUNE OG NYE OPPGAVER I FROSTA, LEVANGER OG VERDAL

Behandling:

Jostein Grande, Inger Åse Lyngsaunet, Håkon Lyngsmo fikk permisjon og forlot møte. Til stede 41 representanter.

Ordføreren orienterte om saken.

Trude Holm satte fram slikt forslag:

 1. Verdal kommune stiller seg positivt til interkommunalt samarbeid, og vil være en initiativtaker for å lykkes på dette området.
 2. Verdal kommune vil utvikle naturlig samarbeid i hele regionen uten å gå inn i den foreslåtte samkommunen.

Nils G. Leirset fremmet følgende forslag i tillegg til tilrådinga:

 1. Verdal kommunes 9 representanter i samkommunestyret består av formannskapets medlemmer.

  Følgende sendes styringsgruppa for nærmere bearbeidelse:
 2. Saksframlegg og vedtak for samkommune-styret sendes alle kommunestyrets representanter samtidig med utsendelse til samkommune-styret.
 3. I starten av hvert kommunestyremøte orienterer ordføreren om behandlede saker i samkommune-styret, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Tomas Hallem fremmet følgende oversendelsesforslag til styringsgruppa:

Samkommunen skal arbeide for å løse de tildelte oppgavene på en best økonomisk og kvalitativ måte for de tre kommunene. Dette må dokumenteres ved å synliggjøre målbare tall ved prosjektets start og slutt. Dette vil være med og gi grunnlaget for prosjektrapporten som må avgis ved prosjektets slutt.

Robert Eriksson fremmet følgende forslag:

 1. Verdal kommune ønsker ikke å søke om forsøk med felles interkommunalt politisk styringssystem, samkommune-styre.
 2. Verdal kommune stiller seg for øvrig positiv til et økt interkommunalt samarbeid, men mener at dette kan utøves uten en egen juridisk organisasjonsform.
 3. Verdal kommune vil fortsatt arbeide aktivt for å utvikle et tettere samarbeid med våre nabokommuner for å oppnå et økt interkommunalt samarbeid på konkrete tjenester.

Votering:

Det ble votert punktvis over innstillinga fra formannskapet med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Frosta, Levanger og Verdal kommuner søker om forsøk med felles interkommunalt politisk styringssystem, samkommune-styre.
 2. Navnet på den nye organisasjonen blir Innherred samkommune, og styringsorganet Innherred samkommune-styre.
 3. Samkommunen etableres på samme forvaltningsnivå som kommunene og løser fellesoppgaver tildelt fra de respektive kommunestyrene, og kan være et mottaksapparat for evt. nye oppgaver til kommunesektoren.
 4. Rådmennene i kommunene er ansvarlig for administrasjon av samkommunen, og oppgaven som administrasjonssjef går på omgang mellom de tre kommunens rådmenn etter nærmere fastsatt turnus.
 5. a) I saksframleggets punkt 2.1 første avsnitt endres teksten fra "Oppgaver som ønskes tillagt samkommunen" til "Oppgaver som kan vurderes tillagt samkommunen".
  b) I saksframleggets punkt 2.1 andre avsnitt, Mål for forsøket, endres teksten fra "Mål for de oppgaver en ønsker å legge i samkommunen" til "Mål for de oppgaver en vurderer å legge i samkommunen er bl.a.:".
 1. Plansaker som ikke er av regional karakter, behandles av de ordinære planutvalg i kommunene. Myndighet i saker av regional karakter overføres til samkommunestyret.
 2. Samkommunestyret får en sammensetning på 23 medlemmer, 9 fra Levanger, 9 fra Verdal og 5 fra Frosta.
 3. Forsøket må få en grundig evaluering, og gjennomføres slik at den eventuelt kan avsluttes uten store kostnader.

Følgende ble vedtatt oversendt til styringsgruppen:

 

 

Sak nr.: 0003/03

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

 

Behandling:

Dagfinn Hynne fikk permisjon og forlot møtet. Tone Haugan ble erklært inhabil i saken og forlot møtet. Til stede 39 representanter.

Ved punktvis votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tone S. Haugan om fritak fra politiske verv.
 2. Kjetil Bakkan rykker inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.
 3. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret på følgende nye personer til de øvrige politiske verv som det søkes om fritak for:

 

 

 

Sak nr.: 0004/03

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV KJELL NIELSSEN

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Kjell Nielssen om fritak fra vervet som varamedlem til Verdal kommunestyre.

 

 

Sak nr.: 0005/03

HARALD OLSEN. PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR GNR 198 BNR 2 VÆREN I VERA.

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

I h.h.t. PBL § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Væren gnr 198 bnr 2 m/tilhørende reguleringsbestemmelser datert 12.12.02.

 

 

 

Sak nr.: 0006/03

VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE - NYBYGG OG UTBYGGING REVIDERT FORPROSJEKT

Behandling:

Brev fra Verdalsøra ungdomsskole og vedtak fra formannskapet, arbeidsmiljøutvalget og hovedutvalg for kultur og oppvekst ble utdelt.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Forprosjekt for utbygging av Verdalsøra ungdomsskole datert januar 2003 godkjennes innenfor en kostnadsramme på 15,3 mill. kroner.

 

 

Sak nr.: 0007/03

DRIFT AV VERDAL KINO. AVTALE MELLOM NORSK KINODRIFT VERDAL KOMMUNE.

Behandling:

Vedtak fra formannskapet, administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget og hovedutvalg for kultur og oppvekst ble utdelt.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Foreliggende avtale, datert 15.01.03, vedtas med følgende tillegg (som avsnitt 3) under punkt 6:
 2. Åpningstider for kiosk- og kafédrift søkes tilpasset byggets åpningstider.

 3. Norsk Kinodrift AS gis konsesjon for visning av film og videogram i næring i Verdal kommune fra 1. juni 2003.

 

 

Sak nr.: 0008/03

REVIDERING AV KONSESJONSVILKÅR FOR VISNING AV FILM OG VIDEOGRAM I VERDAL KOMMUNE.

Behandling:

Vedtak fra formannskapet og hovedutvalg for kultur og oppvekst ble utdelt.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar konsesjonsbestemmelser for visning av film og videogram i næring (kinokonsesjon) i Verdal kommune.
 2. Kommunestyret vedtar konsesjonsbestemmelser for salg og utleie av film og videogram i Verdal kommune.

 

 

Sak nr.: 0009/03

KINOBYGGET. LEIEAVTALE FOR BIBLIOTEK, KINO OG UNGDOMSLOKALE

Behandling:

Vedtak fra formannskapet og hovedutvalg for kultur og oppvekst ble utdelt.

Ved votering ble innstillinga vedtatt mot 9 stemmer.

 

Vedtak:

 1. Leieavtale mellom Kinobygget AS og Verdal kommune godkjennes.
 2. Det inngås egen avtale mellom partene om drift og dekning av felleskostnader, jfr. punkt 6.2 i avtale av 01.11.2002.

 

 

Sak nr.: 0010/03

NYTT REGLEMENT FOR VERDAL KOMMUNESTYRE

 

Behandling:

Vedtak fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Kommunestyret vedtar utkast til nytt reglement for Verdal kommunestyre.

 

 

 

Sak nr.: 0011/03

FROSTATING - VALG AV STRATEGIER - ENDRING AV VEDTEKTER

Behandling:

Vedtak fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Hovedstrategiene for den framtidige virksomheten i Frostating skal være:
  - Utvikling av infrastruktur og alliansebygging.
  - Samarbeid på begrensede områder innen tjenesteproduksjon.
 2. Vedtektenes pkt. 2 "Formål" endres og får følgende ordlyd:

  Virksomheten i regionsamarbeidet Frostating skal ha som formål å bidra til en positiv utvikling av næringsliv og offentlig service i regionen. Dette gjøres gjennom en aktiv og bevisst satsing innen utbygging av infrastruktur og bygging av kraftfulle allianser.

  Etter anmodning eller på eget initiativ kan regionsamarbeidet Frostating avgi uttalelser, samt fungere som rådgivende organ i saker av regional karakter.

 

 

Sak PS PE 0012/03

Sakstittel: B-SAK. STILLING SOM RÅDMANN

 

Vedtak: Rudolf Holmvik tilsettes som rådmann i Verdal kommune.

 

 

Sak nr.: 0013/03

RANDI SEGTNAN - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

 

Behandling:

Tomas Hallem fremmet følgende forslag på nytt medlem til hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg og klientutvalget:

Aase Kvaal.

Ved votering ble innstillinga og forslaget fra Tomas Hallem enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Randi Segtnan om fritak fra politiske verv.
 2. Inger Marie Skreden Valstad rykker inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.
 3. Åse Kvaal rykker inn som fast medlem i hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg og klientutvalget.

 

 

Sak nr.: 0014/03

SPØRSMÅL FRA VERDAL SP TIL KOMMUNESTYRET OM SAUSYKDOMMEN MÆDI

Behandling:

Tomas Hallem fremmet spørsmålet og ordfører svarte følgende:

"Det var triste nyheter vi fikk da det ble kjent at en sauebesetning i Verdal var smittet av sauesykdommen Mædi. I kommunen har vi diskutert hvordan vi skal forholde oss til dette. Landbrukskontoret vårt har vært involvert i problemstillingen helt siden dette ble kjent og jeg vil gjerne sitere hva Petter Bjartnes sier i et notat til meg før helga:

"Mædi er en lungesjukdom og namnet er islandsk og oversatt betyr det tungpusthet. Mædi spres ved kontakt mellom dyr og er en virussjukdom. Det kan gå 2-3-4-5 år fra et dyr er smittet til sjukdommen bryter ut. Mædi er en B-sjukdom. A-sjukdom er de mest smittefarlige.

På Mædimøtet på kulturhuset 09.01.03 hvor storparten av saueholderne i Verdal var til stede ble følgende opplyst:

Tirsdag 14.01.03 begynte en å ta blodprøver fra sauer som hadde tilknytning til den smittede besetningen i Verdal i Avlsgruppe sør, dvs. fra Snåsa i Nord til Stjørdal i sør. I Verdal er det 22 besetninger og i Levanger 18 besetninger som skal undersøkes. Resultatene av disse prøvene vil være avgjørende for hvordan Mædi skal bekjempes. Såfremt en sauebesetning er smittet er det 2 alternativer:

 1. Slakte ned alle dyra, desinfisere husdyrrom osv. Deretter kan det kjøpes inn friske dyr. Denne framgangsmåten gir et tilskudd på kr 1.100,- pr voksne dyr i den opprinnelige besetningen. Jmf. Forskrift om tilskott ved nedslakting av sauebudskap på grunn av sjukdommen Mædi av 03.01.03.
 2. Slakte ned de smitta dyra. Brukeren blir da pålagt 5 års båndlegging, og kan ikke sende dyra på fellesbeite, delta i avlsarbeid osv.

Resultatene av de nevnte blodprøvene vil være helt avgjørende for strategien framover. Et samarbeid mellom brukerne, faglaga, veterinærmyndigheter, landbruksmyndigheter og politiske myndigheter vil være nødvendig i denne saken. Vi er innstilt på å delta i dette arbeidet etter hvert som resultatene av blodprøvene blir kjent."

Ordfører slutter seg til Petter Bjartnes sin uttalelse og vil følge opp saken framover."

Tomas Hallem takket for svaret.