MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møte 09.12.02

Fraværende Tone Haugan, Lars Børre Hallem, Randi Segtnan, Inger Å. Lyngsaunet Stig Arild Myhre, Tor Petter Abelsen, Leif Roger Kolberg, Ståle Aasgaard, Jostein Olav Grande, Roy Stangvik
Varamedlemmer Kjetil Bakkan, Inger Marie Skreden Valstad, Berit Rotmo, Trond Rennemo, Hildur Børresen, Frode Furunes
Til stede :
Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær, Etatsjefene

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0107/02 ØKONOMIREGLEMENT - REVIDERING
Klikk her for å se saksframlegget
0108/02 BUDSJETT 2003 /ØKONOMIPLAN 2003-2006
Klikk her for å se saksframlegget

 

Følgende dokumenter ble utlagt:

 

Sak nr.: 0107/02

ØKONOMIREGLEMENT - REVIDERING

Behandling:

Behandling/vedtak i formannskapet ble utlagt.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til økonomireglement for Verdal kommune.

 

 

 

Sak nr.: 0108/02

BUDSJETT 2003 /ØKONOMIPLAN 2003-2006

Behandling:

Lars Børre Hallem møtte til behandling av denne saken.
Berit Rotmo og Berit Musum ble gitt permisjon ved behandling av denne saken.

Thor B. Granum satte på vegne av Verdal Arbeiderparti fram slikt forslag:

"Forslag fra Verdal Arbeiderparti – kommunestyrets budsjettbehandling den 09.12.02

 1. Driften av Vuku legesenter opprettholdes. Kostnad kr. 300.000,-
 2. Inndekning:

  Ubesatt stilling som plan- og utviklingssjef beholdes ubesatt inntil ny Rådmann er på plass. Besparelse kr. 150.000,-

  En stilling i PPT, barnevern, og helsestasjonen holdes vakant i 2003.

  Besparelse kr. 150.000,-

 3. I forbindelse med tildelingen av psykiatrimidler, forutsetter kommunestyret at Rådmannen ser dette i forhold til rusomsorgen og behov for ettervern.
 4. Statsbudsjettets styrking av kommunesektoren fører til at Verdal kommune får ca. 1,6 mill. kroner i ekstra overføringer.

Kommunestyret vedtar at disse midlene ikke blir brukt i driftsbudsjettet, men i sin helhet overføres konto for res. bevilgninger kto. nr. 1.1100.1809.4900

Det er spesielt grunn til å ha særskilt beredskap for evt. behov for å møte uforutsette utgifter innenfor skolebudsjettet."

 

Turid B. Krizak satte på vegne av Verdal SV fram slikt verbalforslag:

"

 1. Kommunestyret ser meget alvorlig på den økonomiske situasjonen for Verdal kommune. Lav inntekt og, mange pålagte reformer uten fullfinansiering, har gitt vår kommune svært høy gjeldsbelastning. Dette har ført til en situasjon hvor politikerne ikke lengre har handlingsrom. Verdal kommune har gjennom flere år, til tross for meget nøktern drift, hatt strenge nedskjæringer, omstilling både innen organisatorisk og politisk struktur.
 2. Kommunestyret ser at gjeldsbelastningen fører til at budsjett og økonomiplan gir tjenester hvor Verdal kommune ikke innfrir sine lovpålagte oppgaver, blant annet innen grunnskolen og helse og sosialsektoren. Verdal kommune frykter for lokaldemokratiets fremtid når lokalpolitikernes mulighet for påvirkning ikke lengre er til stede.
 3. Kommunestyret forutsetter at Stortinget bidrar i lag med Verdal kommune for at Verdal kommune skal kunne oppfylle både kommunelov, arbeidsmiljølov og særlover. Stortinget må ta sitt ansvar og bidra til sletting av kommunens gjeld.

"

Hun satte videre fram slikt verbalforslag:

"

Følgende virksomhetsområder øker sine rammer med:

 1. Stiklestad og Leksdal oppvekstsenter kr 320.000
 2. Ørmelen og Verdalsøra oppvekstsenter kr 630.000
 3. Verdalsøra ungdomskole kr 320.000
 4. Vinne og Ness oppvekstsenter kr 320.000
 5. Vinne pleie og omsorgsdistrikt kr 200.000
 6. Øra pleie og omsorgsdistrikt kr 500.000
 7. Vuku pleie og omsorgsdistrikt kr 150.000
 8. Helse kr 400.000

Total en styrking av virksomhetene på kr 2840.000

Finansering:

Reduksjon av underskuddsdekning kr 2,84 mill.

"

 

Robert Eriksson tok på vegne av Verdal Fremskrittsparti opp sitt forslag til alternativt budsjett:

"

INNLEDNING:

Verdal Fremskrittsparti fremmer med dette sitt eget forslag til budsjett og økonomiplan for Verdal Kommune for 2003, samt økonomiplanperioden 2003-2006.


KOMMUNEN I SAMFUNNET

Fremskrittspartiets grunnleggende målsetting er å øke enkeltmenneskets handlefrihet. Derfor går Fremskrittspartiet inn for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Fremskrittspartiet er også opptatt av at det offentlige skal ha som hovedoppgave å sørge for rettssikkerhet og trygghet for liv, helse og eiendom.

(jfr. Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 1999-2003.)

Den offentlige virksomhet skal videre utøves innenfor rammen av rettsstaten og demokratiet. Det norske demokratiet bør ha sin basis i lokalsamfunnet.

Fremskrittspartiet vil understreke at kommunene er til for innbyggerne, og ikke motsatt. Derfor må det også bli lettere for innbyggerne å bestemme hvordan deres egen kommune skal være.

Folkevalgte.

Verdal Fremskrittsparti har som sitt mål at partiets folkevalgte skal være innbyggernes talsmenn overfor det offentlige.

Verdal Fremskrittsparti mener at lokale folkeavstemninger, folkemøter, åpne høringer, brukerstyrer og servicekontrakter må bli naturlige deler av en åpen kommunal forvaltning. Med slike tiltak vil man bringe Verdal kommunes innbyggere med i både beslutningsprosesser og drift av tjenestene. Samtidig som man begrenser, politikernes, profesjonenes og byråkratenes makt til fordel for tjenestemottaker, pårørende, elev, foreldre, brukere og innbyggere.

Konkurranseutsetting.

Konkurranseutsette støttefunksjoner i kommunal tjenesteproduksjon for å oppnå bedre og forhåpentligvis billigere tjenester ut i fra empiriske undersøkelser. Utarbeide tjeneste deklarasjoner som gir brukerne klare kvalitetskrav og rettigheter, samt plikter.

Øke omfanget av de tyngste omsorgstjenestene i kommunen slik at man får en verdig eldreomsorg i kommunen.

Modernisering og effektivisering av kommunal tjenesteproduksjon.

Brukermedvirkning har vært 90 årenes moteord i kommunal forvaltning. Fremdeles er kommunene restriktive til å la brukerne selv velge blant kommunale tjenester. Reell

 

Med vennlig hilsen

Verdal Fremskrittsparti

 

 

Gruppeleder Nestleder Medlem

Robert Eriksson Leif Roger Berit Musum

Kolberg

 

 

Nøkkeltall:

 

Fremskrittspartis forslag til budsjett på enhetenes rammer for 2003:

 

Verdal Fremskrittsparti Forslag til årsbudsjett for 2003

 

 

 

 

 

På enhet/rammeområde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst:

Rådmanns budsjettforslag

Fremskrittspartiets

 

Diff +/-

 

 

 

2003

Budsjettforslag 2003

 

 

 

 

Økte inntekter, jf. Budsjettforliket

1 600 000

 

- 1 600

 

 

Sentraladministrasjon

32 681 000

33 181 000

 

- 500

 

 

Rusomsorg i grunnskolen

 

+ 500

 

 

Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde

19 104 000

19 604 000

 

+ 500

 

 

Stiklestad og Leksdal oppvekstområde

13 505 000

13 440 000

 

- 65

 

 

Ørmelen og Verdalsøra oppvekstsenter

26 357 000

26 157 000

 

- 200

 

 

Verdalsøra ungdomsskole

17 946 000

18 246 000

 

+ 200

 

 

Vinne og Ness oppvekstsenter

13 582 000

13 782 000

 

+ 200

 

 

Kulturtjenesten

14 736 000

14 301 000

 

- 435

 

 

Barne- og familietjenesten

14 766 000

14 766 000

 

 

 

Flyktningetjenesten

10 874 000

10 874 000

 

 

 

Generelt til pleie- og omsorgsdistriktene

 

+ 300

 

 

Vinne pleie- og omsorgsdistrikt

27 660 000

27 910 000

 

+ 250

 

 

Øra pleie- og omsorgsdistrikt

63 410 000

64 110 000

 

+ 700

 

 

Vuku pleie- og omsorgsdistrikt

 8 643 000

8 893 000

 

+ 250

 

 

Sosialtjenesten

 14 450 000

14 450 000

 

 

 

 

Helsetjenesten

12 693 000

13 093 000

 

+ 400

 

 

Næring og plan

4 719 000

4 219 000

 

- 500

 

 

Teknisk drift

9 418 000

8 918 000

 

- 500

 

 

Brann og beredskap

3 822 000

 

 

 

Sum total rammer

308 366 000

 

 - 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDAL FREMSKRITTSPARTI VIL I BUDSJETTET ARBEIDE FOR Å NÅ FØLGENDE MÅL :

1. Verdal kommune skal være en ja kommune som innbyggerne og næringslivet opplever at er til for dem. Kommunen skal aktivt bidra til å løse utfordringer.

2. Verdal kommune skal være en kommune som tilstreber seg å tenke og handle forebyggende.

3. Verdal kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet og derigjennom skape grunnlag for å sikre og videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine innbyggere.

4. Verdal kommune skal fortsette arbeidet med å øke tilbudet til de som er mest avhengige av kommunens tjenester i perioden.

5. Verdal kommune skal utarbeide kvalitetsstandarder på sine tjenester.

6. Verdal kommune skal i perioden aktivt arbeide for å redusere sykefraværet blant kommunens ansatte.

7. Verdal kommunes kvalitetsikringsarbeide skal omfatte hele kommuneapparatet

8. Verdal kommunen skal være en kommune som arbeide for å hjelpe mennesker som havner i et rusmisbruk tilbake til et verdig liv.

 

 

Mennesket vokser med sine høye mål!

VERDAL KOMMUNE

SKAL VÆRE EN KOMMUNE

TIL BESTE FOR

INNBYGGERNE!

 

 

 

 

Inntekter 

Verdal Fremskrittsparti viser til det inngåtte budsjettforlik i Stortinget mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet der det ble foreslått en økning på bevilgningene til kommunesektoren med 1 milliard kroner.

Styrkingen av kommunesektoren vil gi en økt inntekt til Verdal kommune med kroner 1,6 millioner kroner.

Verdal Fremskrittsparti har tatt høyde for dette i sitt alternative budsjett og økonomiplanforslag.

 

Sentraladministrasjonen

Verdal Fremskrittsparti viser til at det i løpet av 2002 har kommunen tilnærmet nådd de bemanningsreduksjoner som var forutsatt gjennomført innen 2005. De siste 0,3 årsverkene tas ut i 2003. Tallene parentes viser hvilke forutsetninger for bemanningsutvikling som var lagt i vedtatt økonomiplan 2002 – 2005.

Bemanningsplan

2001

2002

2003

2004

2005

Sentraladm.

27,3

23,8 (25,5)

23,5 (25)

(24,5)

(23,5)

Verdal Fremskrittsparti er kjent med de utfordringer som ligger innen denne sektoren, jf. Rådmannens beskrivelser i sitt forslag til budsjett og økonomiplan.

Verdal Fremskrittsparti er kjent med at denne sektoren lever under forholdsvis stramme rammer og at det er foretatt store reduksjoner de siste årene. Men selv med den viten vil Verdal Fremskrittsparti foreslå en ytterligere reduksjon på 500 000 kroner i 2003 og ytterligere 500 000 i årene 2004 – 2006.

Fremskrittspartiet mener dette er oppnålig ved at man blant annet bør se til at kommunens EDB-anlegg utnyttes rasjonelt. Ut fra vårt ståsted er det viktig at kommunen har et EDB system som dekker dagens krav til rasjonell drift.

Verdal Fremskrittsparti viser til at Nord-Trøndelag Fylkeskommune arbeider med modernisering av sine systemer for økonomistyring. Målet for Fylkeskommunen er å utvikle verktøybruken slik at behovene for administrativ bemanning reduseres, samt at systemet blir mer brukervennlig der arbeidet med rapportering og oppfølging blir vesentlig enklere. I tillegg inneholder systemet funksjonalitet for utfakturering som er integrert med økonomisystemet.

Verdal Fremskrittsparti mener at det vil være viktig for Verdal kommune å følge den moderniseringen som  fylkeskommunen er i gang med på dette området for å se om dette er et system som også vår kommune kan benytte for å oppnå økte effektiviseringsgevinster på budsjettet til kommunekassen.

 

Sentraladm

2003

2004

2005

2006

Rådmannen

32 681

31 423

32 118

31 685

Fremskrittspartiet

32 181

30 423

31 118

30 685

Avvik -/+

- 500

- 1 000

- 1 000

- 1 000

 

Kultur- og oppvekst

Verdal Fremskrittsparti vil i de følgende kapitler forsøke å tilkjennegi sin grunnholdning når det gjelder skole, barnehager og kulturtjenester.

Verdal Fremskrittsparti viser til at Verdal kommune har organisert sine skoler i oppvekstområder og kommer tilbake til de eksakte bevilgninger under hvert enkelt oppvekstområde.

Grunnskolen

Målet for Fremskrittspartiet er å skape en grunnskole som pedagogisk kan møte de utfordringer samfunnet står overfor. Det gjelder å gi de unge et godt grunnlag for videre utdanning innen allmennfaglig eller yrkesfaglig studieretning, samtidig som skoleverket er økonomisk rasjonelt og effektivt organisert.

Ved å oppheve de geografiske inntaksreglene vil skoleverket bli brukerstyrt, ettersom foreldre og elever selv vil kunne velge hvilken skole de ønsker å benytte. Dette vil føre til at skolene må konkurrere om å være mest attraktiv.

Når det gjelder kretsgrenser ønsker Fremskrittspartiet i 2002 å ikke å gjøre endringer i disse. For Fremskrittspartiet kan endring av kretsgrensene kun skje ved at man innfører fritt skolevalg i kommunen. Dette skal også da kun skje ved frivillighet fra foreldrene og elevens side. En slik ordning vil sørge for at skolene får betalt via en skolesjekk som følger elevene.

Verdal Fremskrittsparti ønsker å fristille skolene i kommunen og gi samarbeidsutvalgene en friere mulighet til å påvirke sin skole. Dersom skolene klarer å skaffe seg inntekter ved å være kreative i forhold til alternative inntektsmuligheter skal alle disse inntekter tilfalle den enkelte skole. Verdal Fremskrittsparti vil også gå inn for en generell økning innenfor skolesektoren og foreslår derfor at man avsetter et årlig beløp til skole som gies som frie midler for å styrke tiltak som den enkelte skolen mener er spesielt viktig.

 

Barnehager

Fremskrittspartiet mener at alle deler av familiepolitikken må ta utgangspunkt i frivillighet og valgfrihet. Dagens barnehagepolitikk i Norge gir ikke foreldrene nok valgfrihet, og lovgivningen på området er altfor omfattende.

Fremskrittspartiet ser det ikke som noen prioritert offentlig oppgave å drive barnehager. Dette må i størst mulig grad overlates til frivillige organisasjoner og private. Alle godkjente barnehager skal likestilles fra det offentliges side. Fremskrittspartiet vil liberalisere dagens barnehagelov og økonomisk likestille ulike former for barnepass.

Fremskrittsparti ønsker at det primært skal bygges private barnehager i kommunen, Dette fordi Fremskrittspartiet er av den klare formening at private barnehager i kommunen gir et like godt tilbud til brukerne som de kommunale.

Samtidig er kommunen i en situasjon hvor man må forsøke å se på alternative muligheter for hvordan vi skal få knappe resurser til å strekke lengst mulig. En konsekvens av dette er at nye barnehager som skal bygges i kommunen må bygges og drives i privat regi for å redusere kommunens utgiftsnivå.

Verdal Fremskrittsparti vil stille seg positiv og bidra til at det blir lagt til rette for private som ønsker å etablere barnehage i kommunen, slik at man til en hver tid oppnår målsetningen om full behovs dekning av barnehageplasser i Kommunen.


Kultur

Fremskrittspartiets kulturpolitikk bygger på prinsippet om toleranse og ytringsfrihet. Kultur er ikke et spesifikt mål, men et åpent begrep som uttrykker de verdier og kvaliteter hvert enkelt menneske tillegger høy egenverdi. Det som er kultur for den ene behøver ikke nødvendigvis være det for en annen. Fremskrittspartiets grunnholdning er at kulturen skal være fri for politisk styring. Den må være basert på frivillighet og personlig engasjement.

Politikerstyrte kulturgoder ødelegger kulturens grensesprengende vesen. Fremskrittspartiet vil ha et åpent marked for kultur, hvor folk selv kan bruke sine midler på de kulturgoder de ønsker å benytte seg av eller støtte opp om. Dette vil i større grad enn offentlig styrt kultur, sikre at midler tilflyter kulturlivet og dets aktører.

Offentlige byråkrater på et kontor skaper ikke kultur. Fremskrittspartiet ønsker derfor å gi nye oppgaver innen andre sektorer til ansatte som ikke utfører lovpålagte oppgaver innen kultursektoren. Inntil Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for sin politikk, ønsker vi subsidiært å øke støtten til arrangementer som tiltrekker seg et større antall publikum på bekostning av dyre tilbud som få mennesker benytter seg av.

Når det gjelder kulturbudsjettet i Verdal har kommunen i det siste året satset en del midler på barn og unge. Verdal  FrP stiller seg positivt til at midlene innen kultursektoren i større grad kanaliseres til frivillige lag og organisasjoner.

Fremskrittspartiet ser museer og bibliotek som et viktig kulturtilbud. Virksomheten må likevel i større grad ta hensyn til etterspørselen etter slike tjenester og arbeide for å styrke inntektssiden.

Fremskrittspartiet mener at den jobben som frivillige lag og organisasjoner i kommunen utfører er av vesentlig verdi og vi ønsker derfor å øke dette tilskuddet ytterligere.

 

Generelt for oppvekstsentrene

Verdal Fremskrittspartiet mener at informasjon og opplæring om konsekvensene av narkotika og rusbruk er meget viktig og vil at dette arbeidet skal styrkes i skolen. Vi. vil derfor legge inn en pott som skolene kan søke om å få tildelt midler fra. Det avsettes 500 000 kroner i årlig i planperioden til dette formål.


Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde

Virksomhetsområde består av Vuku oppvekstsenter (Vuku barnehage og Vuku barne- og ungdomsskole), Garnes oppvekstsenter og Volden Skole og eller eventuelle kommunale fritidstilbud i område.

Tekst

2003

2004

2005

2006

Rådmannen

19 104

19 104

19 104

19 104

Fremskrittspartiet

19 604

19 604

19 604

19 604

Avvik -/+

+500

+500

+500

+500

Verdal Fremskrittsparti ønsker primært, slik det er beskrevet ovenfor, og foreta en privatisering av de kommunale barnehagene. Verdal Fremskrittsparti finner det allikevel naturlig at man her igangsetter en overgangsordning, og privatiserer de største og mest sentrumsnære barnehagene i første omgang.

Verdal Fremskrittsparti vil ved denne behandling av kommunens budsjett og økonomiplan støtte rådmannens forslag og prioriteringer til vedtak.

Verdal Fremskrittsparti vil likevel påpeke at man på sikt også ønsker og vil fremme forslag om å foreta privatisering av de kommunale barnehagene i dette oppvekstområde.

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå at skolesektoren innen dette oppvekstområdet styrkes med 500 000 årlig i planperioden.


Stiklestad og Leksdal oppvekstområde

Virksomhetsområde består av Leksdal skole, Forbregd Lein barnehage, Leksdal barnehage, og eventuelle kommunale fritidstilbud i område.

Tekst

2003

2004

2005

2006

Rådmannen

13 505

13 505

13 505

13 505

Fremskrittspartiet

13 440

13 071

13 071

13 071

Avvik -/+

- 65

-434

-434

-434

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå og privatisere barnehagene i dette oppvekstsenter, fra august 2003. Dette vil gi en besparelse på 265 000 kroner i 2003 og en besparelse på 634 000 kroner i de påfølgende år i planperioden.

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå og øke skolene i dette oppvekstområde med 200 000 kroner årlig i planperioden.

 

Ørmelen og Verdalsøra oppvekstsenter

Virksomhetsområde består av Ørmelen skole, Ørmelen barnehage, Ørmelen fritidsklubb, Veslefrikk barnehage, Verdalsøra barneskole og eventuelle andre kommunale fritidstilbud.

Tekst

2003

2004

2005

2006

Rådmannen

26 357

26 357

26 357

26 357

Fremskrittspartiet

26 157

25 457

25 457

25 457

Avvik -/+

- 200

-900

-900

-900

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå og privatisere Ørmelen barnehage og Veslefrikk barnehage fra august 2003. Dette vil gi en besparelse på 500 000 kroner i 2003 og en besparelse på 1 200 000 kroner i de påfølgende år i planperioden.

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå og øke skolesektoren i dette oppvekstområde med kroner 300 000 årlig i planperioden.

 

Verdalsøra ungdomsskole

Virksomhetsområde består av Verdalsøra ungdomsskole, svømmehallen og eventuelle kommunale fritidstilbud i område.

Tekst

2003

2004

2005

2006

Rådmannen

17 946

17 946

17 946

17 946

Fremskrittspartiet

18 246

18 246

18 246

18 246

Avvik -/+

+300

+300

+300

+300

Verdal Fremskrittsparti viser til at rådmannen reduserer timetallet med ca. 10 årstimer, og at reduksjonen skal tas i delingstimer/spesialundervisning.

Verdal Fremskrittsparti synes det er beklagelig at det foreslås en ytterligere reduksjon på timetallet, noe som vil svekke kvaliteten på undervisningen. Videre vil Verdal Fremskrittsparti vise til spørreundersøkelsen som er gjennomført og vil som et resultat i å heve kvaliteten i skolen med bedre læremateriell, samt minske konsekvensene av rådmannens tiltak som er beskrevet ovenfor, foreslå og øke bevilgningene med 300 000 kroner årlig.

 

Vinne og Ness oppvekstområde

Virksomhetsområde består av Vinne barnehage, Kanutten barnehage, Ness oppvekstsenter, Vinne skole og eventuelle kommunale fritidstilbud i område.

Tekst

2003

2004

2005

2006

Rådmannen

13 582

13 582

13 582

13 582

Fremskrittspartiet

13 782

13 782

13 752

13 782

Avvik -/+

+200

+200

+200

+200

Verdal Fremskrittsparti vil ved denne behandling av kommunens budsjett og økonomiplan støtte rådmannens forslag og prioriteringer til vedtak.

Verdal Fremskrittsparti vil likevel påpeke at man på sikt også ønsker å foreta privatisering av de kommunale barnehagene i dette oppvekstområde.

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå en styrking av skolene i dette oppvekstområde med kroner 200 000 årlig i planperioden.

 

Kulturtjenesten

Virksomhetsområde består av musikk- og kulturskolen, kinoen, biblioteket og andre kulturtiltak. Tilskudd Kirken er også tatt med innen dette virksomhetsområde.

Tekst

2003

2004

2005

2006

Rådmannen

14 736

15 166

14 666

14 666

Fremskrittspartiet

14 301

14 566

14 066

14 066

Avvik -/+

- 435

-600

-600

-600

Verdal Fremskrittsparti er kjent med de tidligere kommunale vedtak om å samlokalisere kino og bibliotek, og viser i den forbindelse til partiets standpunkt i disse saker.

Verdal Fremskrittsparti mener på et prinsipielt grunnlag at kinodrift er like lite som videoutleie en kommunal oppgave. Verdal Fremskrittsparti ønsker at man ser nærmere på en ordning der man forsøker å privatisere kinoen, eller subsidiært at man legger opp til at driften blir drevet i balanse (lage et Kommunalt AS) eller at driften avvikles.

Ut fra kommunens økonomiske situasjon vil Verdal Fremskrittsparti at det iverksettes de nødvendige tiltak slik at man kan få privatisert kinodriften eller subsidiært at den blir drevet i balanse. Det forutsettes at nødvendige tiltak settes i verk fra og med juli 2003. Dette vil gi en på 235 000 kroner i 2003 og ca. 500 000 kroner i de påfølgende år i planperioden.

Verdal Fremskrittsparti er inneforstått med de lovbestemmelser som er knyttet til drift av Musikk og kulturskoler. Men mener at det her bør være mulig og oppnå større effektiviseringsgevinster ved at man forsøker et samarbeid med Levanger kommune og at disse to kommunene driver en felles Musikk og kulturskole eller at tjenesten drives av private interesser. Altså at man legger opp til et interkommunalt samarbeid på dette område. Verdal Fremskrittsparti mener at det ut fra en slik driftsmodell bør være realistisk å foreta en besparelse på 200 000 kroner årlig.

Verdal Fremskrittsparti vil på bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon be rådmannen om å iverksette de nødvendige tiltak slik at man kan oppnå en effektiviseringsgevinst på 2,5% når det gjelder den kirkelige administrasjon. Dette vil kunne gi en besparelse på 100 000 kroner i planperioden.

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå og øke bevilgningene til frivillige lag og foreninger med 100 000 kroner i 2003 og 200 000 kroner i årene 2004-2006.

 

Helse, sosial, pleie og omsorg

Pleie og omsorg

Fremskrittsparti ser på pleie og omsorgstjenestene som et av de viktigste primærområdene for kommunen. Fremskrittsparti mener det er en primæroppgave å sikre at de innbyggerne som har behov for pleie og omsorgstjenester skal få dette. Med bakgrunn i de statlige føringene og de midlene kommunen mottar fra staten, vil Fremskrittspartiet vurdere om at omsorgsboligene som skal bygges kan selges til boligbyggelaget eller private, med de forutsetningene og kravene som husbanken setter til denne typen boliger.

Dette vil ikke utsette byggestarten fordi kommunen fortsetter byggearbeidet og eventuelt ferdigstiller disse for å hindre forsinkelser av utbygging. Dette vil frigjøre midler som kan benyttes til etablering av sykehjemsplasser i kommunen mot slutten av planperioden. Uansett hvem som er utbygger, er det kun manglende statlige bevilgninger som kan forsinke utbyggingen.


Sosiale tjenester

Fremskrittspartiet vil understreke at hvert enkelt menneske selv har hovedansvaret for å sørge for seg og sine nærmeste. Imidlertid må samfunnet sørge for et sikkerhetsnett for de som ikke er i stand til å klare seg selv.

Økonomisk sosialhjelp bør være normert og tilnærmet lik i forskjellige deler av landet, avhengig av levekostnadene. Lovverket må være så klart utformet at det ikke gis rom for utvidet skjønn hos den enkelte sosialarbeider.

Verdal Fremskrittsparti vil vise til de foreslått tiltak fra KPMG på dette område og mener det er svært viktig for både de folkevalgte og administrasjon at disse blir oppfulgt.

Verdal Fremskrittsparti vil i den forbindelse be rådmannen iverksette en tiltakspakke for de av sosialhjelpsmottakerne som er arbeidsføre. Slik at prinsippet "arbeid for trygd" blir oppfulgt. Det vises her til vårt verbalforslag.

Generelt under omsorgsdistriktene

For å avlaste presset i den hjemmebaserte omsorgen (hjemmehjelpstjenestene), Vil Verdal Fremskrittsparti foreslå og bevilge kr. 300 000 til økt bruk av omsorgslønn i kommunen. Styrkingen gjelder for hele planperioden.

Vinne pleie- og omsorgsdistrikt

Virksomhetsområdet består av Ørmelen bo- og helsetun og heimebaserte tjenester for eldre i distriktet. Stekke med 36 omsorgsboliger og 3 sykeheimsplasser for rehabilitering betjenes også fra dette pleie- og omsorgsdistrikt. Fra 2003 er Tiltak funksjonshemmede med ett bofellesskap og heimebaserte tjenester i det geografiske område for distriktet tillagt. Fra høsten 2003 vil Ørmelen bo-og helsetun trolig være utbygd med 18 spesialiserte sykeheimsplasser og 10 omsorgsboliger. Dette vil kreve noe økt bemanning.

Tekst

2003

2004

2005

2006

Rådmannen

27 660

27 463

27 463

27 463

Fremskrittspartiet

27 910

27 713

27 713

27 713

Avvik -/+

+250

+250

+250

+250

Verdal Fremskrittsparti vil peke på at det er et stort behov for styrking av hjemmebaserte tjenester for å kunne ha tilstrekkelig tilbud i forhold til veksten i antall eldre. Eldre over 80 år øker med ca 7 prosent og eldre over 90 år med ca. 33 prosent i planperioden.

En annen utfordring Verdal Fremskrittsparti vil peke på er integrering av Tiltak funksjonshemmede i virksomhetsområdet.

Med de utfordringer kommunen har innen etaten vil Verdal Fremskrittsparti gå i mot reduksjon av hjemmehjelp med 0,50 årsverk , en svekkelse av hjemmesykepleien vil ette all sannsynlighet gi svekket tjenestetilbud pga. økning i antall innbyggere 80+.

Verdal Fremskrittsparti vil også gå i mot en reduksjon på 0,5 årsverk innen institusjonstjenesten. Dette vil medføre en dårligere oppfølging mot beboerne.


Øra pleie- og omsorgsdistrikt

Øra pleie- og omsorgsdistrikt består av Verdal bo- og helsetun og heimebaserte tjenester i distriktet. Fra 2003 foreslås det at all kjøkkendrift for Verdal kommune legges til dette virksomhetsområdet. Fra 2003 skal også Tiltak funksjonshemmede med ett bofellesskap, avlastningsbolig, aktivitetssenter og heimebaserte tjenester legges til virksomhetsområdet. Fra april 2003 vil et nytt bofellesskap med 7 omsorgsboliger på Lysgård og noe senere en utvidelse av bofellesskapet på Ringvei Nord med 2 omsorgsboliger også tilføres Øra pleie- og omsorgsdistrikt.

Tekst

2003

2004

2005

2006

Rådmannen

63 410

63 083

63 083

63 083

Fremskrittspartiet

64 110

63 783

63 783

63 083

Avvik -/+

+700

+700

+700

+700

Verdal Fremskrittsparti mener at aktivitetstilbudet både til institusjonsbeboere og hjemmeboende må styrkes slik at man ikke oppnår en redusert livskvalitet og øker presset på personalet og pårørende. Verdal Fremskrittsparti vil foreslå og øke denne posten med 200 000 kroner.

Verdal Fremskrittsparti vil gå i mot den foreslåtte reduksjon på hjemmehjelp med 1,5 årsverk, uten styrking av hjemmesykepleien gir dette svekket tjenestetilbud pga. økning i antall innbyggere 80+.

Verdal Fremskrittsparti vil gå i mot den foreslåtte reduksjonen på 0,5 årsverk innen institusjonstjenesten. Dette vil medføre en dårligere oppfølging mot beboerne.


Vuku pleie- og omsorgsdistrikt

Virksomhetsområdet består av heimebaserte tjenester for eldre i form av hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Det er ingen institusjon i dette virksomhetsområdet, men det betjener bl.a. Vuku bo- og helsetun og flere "OL"-boliger. 14 omsorgsboliger er under planlegging. Fra 2003 skal Tiltak funksjonshemmede med de heimebaserte tjenester som brukerne i distriktet benytter legges til Vuku pleie- og omsorgsdistrikt.

 

Tekst

2003

2004

2005

2006

Rådmannen

8 643

8 448

8 448

8 448

Fremskrittspartiet

8 893

8 698

8 698

8 698

Avvik -/+

+250

+250

+250

+250

Verdal Fremskrittsparti mener at aktivitetstilbudet både til institusjonsbeboere og hjemmeboende må styrkes slik at man ikke oppnår en redusert livskvalitet og øker presset på personalet og pårørende. Verdal Fremskrittsparti vil foreslå og øke denne posten med 100 000 kroner.

Verdal Fremskrittsparti vil gå i mot den foreslåtte reduksjon på hjemmehjelp med 0,3 årsverk, uten styrking av hjemmesykepleien gir dette svekket tjenestetilbud pga. økning i antall innbyggere 80+.


Helsetjenesten

Helsetjenesten består av legetjenesten med 4 legesenter, ReHabiliteringstjenesten og Psykiatritjenesten med "Kontakten" som er et dagtilbud. Dette virksomhetsområdet har ansvar for prosjektet "Lavterskeltilbud rus".

Tekst

2003

2004

2005

2006

Rådmannen

12 693

12 693

12 693

12 693

Fremskrittspartiet

13 093

13 093

13 093

13 093

Avvik -/+

+400

+400

+400

+400

Verdal Fremskrittsparti vil gå i mot rådmannens forslag om nedleggelse av legesenteret i Vuku. Verdal Fremskrittsparti vil påpeke at rådmannens forslag vil innebære et dårligere tilbud for eldre og kronikere i Vukuområdet.


Plan- og næring

Virksomhetsområdet består av de tidligere avdelingene Plan og miljø, Næring. Virksomhetsområdet har 13 ansatte

Virksomhetsområdet driver med forvaltning/planlegging innen mange fagområder:

Byggsak, kommuneplanlegging, reguleringsplanlegging, oppmåling, konstruksjon, tettsteds- og parkplanlegging, naturforvaltning/miljø, kulturminneforvaltning, trafikksikkerhetsplan, fakturering, forsikring, husbank, næring/landbruk.

Tekst

2003

2004

2005

2006

Rådmannen

4 719

4 719

4 719

4 719

Fremskrittspartiet

4 219

4 219

4 219

4 219

Avvik -/+

-500

-500

-500

-500

 

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå og redusere dette virksomhetsområde tilsvarende 2 stillinger. Dette vil gi en besparelse på kroner 500 000 årlig i planperioden.

 

Teknisk Etat

Denne enheten består av de tidligere virksomhetsområdene "Kommunalteknikk" samt "Kommunale bygg". Til sammen utgjør dette 39 årsverk ved utgangen av 2002. Den reduksjonen i antall årsverk som var forutsatt skjedd i løpet av planperioden 2002-05 er gjennomført ved at vaktmesterstaben er redusert med 3 stillinger samt at gartnerstaben er redusert fra 2 til 1 stilling. I løpet av økonomiplanperioden er det planlagt at virksomhetsområdet reduseres med ytterligere 1 stilling til totalt 38.

Arbeidsområdet for virksomheten vil være drift av kommunens veg, vatn, kloakk og parkanlegg, samt drift/vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Investeringprosjekt innenfor veg, vatn, kloakk, park og kommunale bygg vil også bli gjennomført av virksomhetsområdet.

Tekst

2003

2004

2005

2006

Rådmannen

9 418

9 418

9 418

9 418

Fremskrittspartiet

8 918

8 918

8 918

8 918

Avvik -/+

-500

-500

-500

-500

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå og redusere dette virksomhetsområde tilsvarende 2 stillinger. Dette vil gi en besparelse på kroner 500 000 årlig i planperioden.

 

Verbal forslag:

 

 1. POLITISK VIRKSOMHET
 1. Kommunestyret ber administrasjonen utrede og legge frem en sak om hvordan kommunens infotjener på internett kan videreutvikles og minske avstanden fra politikere til befolkning. Kommunestyret ber adm. Spesielt å se på mulighetene for web TV overføring av kommunestyremøter og hovedutvalgsmøter.
 1. SENTRALADMINISTRASJON/ADMINISTRATIVETJENESTER
 1. Kommunestyret ber administrasjonen gjennomgå kommunens forsikringsavtaler for å innhente alternative tilbud samt å vurdere kommunenes status som selvassurandør.
 2. I denne sammenheng tas det kontakt med andre kommuner for å vurdere et samarbeid med sikte på stordriftsfordeler.

 3. Kommunestyret ber administrasjonen gjennomgå kommunens bankavtaler med sikte på å innhente alternative tilbud.
 4. Den teletekniske driften av alle sentralbord i kommunen settes ut på anbud.
 5. Kommunen skal gi svar på alle henvendelser fra innbyggere, næringsliv, lag og foreninger innen 72 timer (3 virkedager) Svaret skal minimum inneholde:

    1.  Din henvendelse er mottatt

 1. Den vil bli behandlet av saksbehandler XX
 2. Det kan forventes at du får et fullstendig svar om X dager (eller i uke X)
 1. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak om en helhetlig arbeidsgiverpolitikk i kommunen, som blant annet inneholder forslag til en kommunal seniorpolitikk, resultatlønn og årmåls ansettelser osv. Når det gjelder åremålstilsetting for kommunens toppledere bør både fordeler og ulemper utredes, samt strategi rundt lederrekruttering og forslag til en fremtidig lønnspolitikk for kommunen bør være sentrale momenter i en slik sak.

 

 1. GRUNNSKOLE
 1. Verdal kommune skal praktisere fritt skolevalg så langt dette er praktisk mulig.
 2. Det settes i gang et arbeid for å omdanne skolene i kommunen til egne driftsselskaper med egne driftsstyrer. Foreldrerepresentanter skal ha flertall i driftsstyrene.
 3. Driftsstyrene får totalansvar for drift av skolene, herunder ansvar for budsjett og personale. Skolene tilføres inntekter fra kommunen gjennom et stykkprissystem.

  Kommunestyret forutsetter at de selvstyrte skolene baserer sin opplæring på Opplæringsloven og gjeldende læreplan, men vil samtidig tillate og oppmuntre til forsøk med alternativer pedagogiske opplegg.

 4. Morsmålsundervisningen for fremmedspråklige elever avvikles fra og med starten av neste skoleår, da dette ikke er en lovpålagt oppgave.
 5. Administrasjonen bes utrede muligheten for å innføre en egen kommunal kontantstøtte til småbarnsfamilier.
 6. Leieinntekter fra aktiviteter som foregår i skolen utenom skolene utenom skoletid skal tilfalle den enkelte skole dirkete.
 7. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide kvalitetskriterier som skal sikre en minimumskvalitet innen kommunens grunnskoler.
 8. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en trafikksikringsplan for kommunes skoleveier. Statusbeskrivelse og mulige tiltak for å bedre trafikksikkerheten ved av/påstigning i tilknytting til skolene skal inngå i planen. Mulighetene for øremerkede stats- og fylkestilskudd til utbedringstiltak må kartlegges.

 

4. SOSIALE TJENESTER

 1. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide et særskilt regnskap for kostnadene forbundet med mottak og integrering av flyktninger og asylsøkere. Regnskapet må skille mellom kostnader forbundet til personer som har vært bosatt i kommunen i inntil 5 år og personer som har vært bosatt i kommunen i mer enn 5 år.
 2. Dette for å sikre en bedre kontroll med at de statlige refusjonene gjennom integreringstilskuddet de 5 første årene faktisk dekker kommunes kostnader forbundet med mottak av flyktninger/asylsøkere.
 3. Ordningen "Arbeid for sosialhjelp" (vilkår for sosiale ytelser) er et av flere tiltak som KPMG har pekt på i sin utredning. Det bes i den sammenheng om at administrasjonen fremlegger egen sak om hvor langt man har kommet når det gjelder iverksettelse av dette tiltak. Videre bes det om at administrasjonen legger frem en vurdering over hvilke erfaringer man har gjort seg på dette område. Egen sak fremlegges for kommunestyret innen april 2003.

 

5. PLEIE OG OMSORG

 1. Det etableres en ordning med eldre ombud i kommunen.
 2. Kommunestyret ber administrasjon utarbeide konkrete kvalitetskriterier for eldreomsorgen i kommunen (tildelingskriterier, nivå på tjenestene, kvalitetssikring, brukermedvirkning osv.).
 3. De kommunale kriteriene må bygge på Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene av 1.mai 1997 fra Sosial- og helsedepartementet.

  Egen sak legges frem for politisk behandling innen 1.juni 2003.

 4. Administrasjonen bes igangsette arbeid med å innhente anbud på driften av trygghetsalarmtjenesten.
 5. Kommunestyret ber om at alle som har behov for trygghetsalarmer i kommunen skal få dette innen utgangen av 2003.
 6. Kommunestyret ber rådmannen legge frem egen sak om konkurranseutsetting av deler av kommunens hjemmebaserte omsorg. Kommunens pleie- og omsorgsavdeling skal ha mulighet til å legge inn anbud på lik linje med eksterne private tilbydere. Sak med fremdriftsplan, vurderinger av hvilke tjenester som egner seg for konkurranse, kvalitetskrav, anbudsgrunnlag m.v. fremmes for kommunestyret innen 01.06.2003.
 7. Kommunestyret ber rådmannen sette ut hele eller deler av driften av kommunens sykehjem på anbud, i forbindelse med oppstart av det nye sykehjemmet.
 8. Administrasjonen pålegges å iverksette overgang fra kontantytelse til større bruk av naturalytelser ved sosialkontoret i tråd med åpningen i Sosialtjenesteloven (Lov av 13.desember 1991 nr 81, §5-4 m.fl.).

6. EIENDOMSFORVALTNING

 1. Kommunestyret ber administrasjonen om å legge frem egen sak om alternativ forvaltning av kommunens samlede eiendommer og bygningsmasse.

I saken må fordeler og ulemper med ulike organisasjonsformer vurderes, herunder dagens modell, opprettelse av et eget kommunalt eiendomsforvaltningsselskap og mulig konkurranseutsetting av enkelte driftsoppgaver.


7. TEKNISK/AREAL OG BYGGESAK/ KOMMUNALTEKNISK

 1. Kommunestyret ber rådmannen sette ut alt renholdsarbeidet i kommunen på anbud.
 2. Kommunestyret ber kommunerevisjonen og kontrollutvalget om å foreta en særskilt gjennomgang av selvkostnivå, gebyr- og beregningsgrunnlag, samt eventuelt selvkostfond, for de kommunale vann-, kloakk- og renovasjonstjenestene de siste 5 år.
 3. Kommunestyret ber om å få fremlagt de kommunale gebyrene for vann, avløp og renovasjon som egne kapittel i budsjett og regnskap. Kapittelene skal synliggjøre kostnadskomponentene i beregningsgrunnlaget for gebyrene på en oversiktlig og lettlest måte. Kapitalkostnader, driftskostnader og fordelte indirekte driftskostnader, samt rentesatser og dekningsgrad må kunne leses ut av budsjett/regnskapet.
 4. Også budsjett for forventede utvikling i vann-, avløps- og renovasjons-sektorene de nærmeste 3 år må være med (herunder investeringsplan og gebyrnivå).

 5. Administrasjonen forbereder sak og innhenter anbud for veivedlikehold/vintervedlikehold/rengjøring/vaktmestertjenester/oppmålingstjenester, slik at en kan vurdere alternative driftsoperatører.
 6. Kommunestyret ber administrasjonen sette i gang arbeid med overgang til målebasert avregning av vann- og kloakkgebyrene (vann inn = vann ut). Ordningen må gjelde både private abonnenter og næringsdrivende. Endringer i forskriftene gjør dette helt nødvendig.
 7. Kommunestyret ber administrasjonen sette i gang arbeid med overgang til målebasert avregning av renovasjonsgebyret basert på vektmåling av den enkelte abonnents avfallscontainere (elektronisk målesystem finnes i markedet).
 8. På bakgrunn av varierende kvalitet på det kommunale drikkevannet ber kommunestyrt om at det utarbeides retningslinjer for reduksjon/refusjon av avgift når vannkvaliteten ikke er tilfredsstillende etter en nærmere fastsatt kvalitetsstandard.
 9. Feietjenesten i kommunen settes ut på anbud.
 10. Administrasjonen bes arbeide for å omgjøre egnede deler av teknisk etat til egne resultatenheter eller aksjeselskaper.
 11. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en oversikt over kommunens totale bil- og maskinpark. Oversikten skal munne ut i en plan for samkjøring /samordning over etatsgrensene/sektorene i kommunen.

Overflødig materiell selges. Ved nyanskaffelser og utskifting av gammelt/utrangert materiell skal leieavtaler med private vurderes opp mot kommunalt eierskap.

8. FINANSIELL VIRKSOMHET

 1. Kommunestyret ber rådmannen gå igjennom kommunens lånemasse og kapital for å vurdere alternative plasseringsmåter både på lån og formue. Denne fremlegges til politisk behandling innen april 2003.
 2. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en nedtrappingsplan for bruk av eiendomsskatt og at denne planen legges frem i forbindelse med rullering av økonomiplanen.

9. Tilleggsforslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2003 – 2006:

 

Privat forslag fra Verdal Fremskrittsparti

HELSEREISER TIL SYDEN

Bakgrunn

Flere kommuner og fylkeskommuner har gjennom flere år arbeidet med å etablere et tilbud til eldre, funksjonshemmede og andre grupper med særlig behov for opphold under varmere himmelstrøk, særlig i vinterhalvåret. Mange er nå over i gjennomføringsfasen og tar i bruk eide eller leide fasiliteter langs middelhavskysten.

I Verdal kommune har det foreløpig ikke vært et stort tema på dagsorden å etablere slike tilbud med pleie i varmere land, noe en kanskje bør se nærmere på.

I Os kommune i Hordaland er det nå imidlertid etablert et tilbud til en bredere del av befolkningen. De er nå i gang med å etablere helsereiser til syden for andre grupper enn de eldste og mest pleietrengende.

Helsereiser til syden vil kunne være et godt tilbud til reiseføre eldre som i stor grad klarer seg selv i det daglige, godt voksne enslige, eldre og yngre med sykdommer og handikap som forverrer seg i vinterkulden, godt voksne som blir hjemme på grunn av språkproblemer osv.

Etter at Os kommune forhåpentlig får etablert suksess med reisene for disse gruppene, vil de forsøke å utvide tilbudet også til å omfatte grupper med økende behov for pleie og stell, dersom interessen også er tilstede blant disse.

Os kommune har nå etablert et konsept hvor brede grupper nå i november får tilbud om 14 dagers reise til Kypros. Foreløpig har de chartret 2 fulle fly fra Os, inkludert enkeltpersoner fra nabokommunene som gjerne ville være med. Neste vinter ønsker de å etablere et mer fleksibelt system, hvor det vil være mulig å velge kortere og lengre opphold i syden vinterstid. I samarbeid med Røde kors og andre frivillige lag og organisasjoner lages det i stand aktivitetstilbud ved hotellet i Aya Napa, som de har leid i sin helhet i den aktuelle perioden, samt utflukter rundt på øya.

Med den økonomiske situasjonen Verdal kommune og andre kommuner er i, vil det ikke være mulig å påføre kommunen noen vesentlig kostnad forbundet med dette konseptet. I Os kommune har de lagt seg på selvkost, noe som har ført til helsereiser for i underkant av 5000 kroner for 14 dager. For å gi de reisende en ekstra trygghet på turen har Os kommune valgt å ha en sykepleier og en hjelpepleier til stede under hele oppholdet. Blant de påmeldte finnes innbyggere fra 50 år og helt opp til 96 år.

 

Nyttig for hvem?

Det finnes mange brukergrupper i flere alderstrinn som vil ha nytte av og være interessert i et organisert og trygt tilbud om opphold i varmere himmelstrøk for kortere eller lengre perioder vinterstid. Uavhengig av den enkelte reisendes situasjon har turene to klare effekter; - de helsemessige og de sosiale. De helsemessige effektene av opphold i varmere klima, med et minimum av medisinsk og språklig sikkerhetsnett er vel dokumenterte. Personer med spesielle lidelser som hudsykdommer, hjerte/kar sykdommer, astma- og allergisykdommer, revmatiske- og giktlidelser, osv…., så vel som friske personer og pårørende.

Den sosiale effekten er vel så klar, og potensialet her er ofte større enn for utviklingen av de kroniske sykdomsbildene. En skal ikke undervurdere både den kortsiktige men også den langsiktige effekten av nye vennskap, kontakter og sosiale bånd som blir knyttet mellom personer som deltar på turene. Mange, særlig de eldre, kommer i en situasjon der de mister sin livsledsager og nære venner og kjente. Dette gjelder i særlig grad kvinner, som lever lenger enn menn. Godt voksne kvinner har, i mindre grad enn yngre kvinner i dag, hatt arbeid og nettverk utenfor hjemmet. Da er det viktig at nye vennskap og kontakter etableres, noe slike turer kan bidra til. Vennskap og kontakter vil også gi positive effekter og økt livskvalitet også i tiden etter at en kommer hjem fra turene.

 

Hvor bør slike tilbud etableres?

Os kommune har hatt en prosjektgruppe som har arbeidet med dette. Problemstillinger som er hensyntatt er de klimatiske (ikke for varmt og ikke for kaldt), standard på hotellet (nye hotellanlegg isolert og tilrettelagt for bruk vinterstid, oppvarmet basseng innendørs for mindre varme perioder), plassering (sentralt, slik at en raskt og enkelt kan komme seg til "sentrum" og oppleve folkeliv, gå i butikker og på kafeer), størrelse (plass nok til store grupper og mulighet for pårørende til å komme på besøk i kortere eller lengre perioder), aktivitetstilbud (at det blir daglige muligheter for de som ønsker aktiviteter av forskjellige slag), kommunikasjon (at det finnes telefon, TV etc., slik at en kan komme i kontakt med de hjemme når man vil.

Kypros og Aya Napa ble valgt ut fra flere forhold. 340 soldager i året, godt klima vinterhalvåret (som norsk sommer), lavere priser i butikkene enn andre aktuelle land, og svært lav kriminalitet. Andre land kan selvsagt vurderes. I tillegg til å ha det behagelig er imidlertid det å føle seg trygg en av de viktigste faktorene ved dette konseptet.

 

Er dette en kommunal oppgave?

I disse privatiseringstider er det et naturlig spørsmål å stille. Det er i alle fall en kommunes oppgave å forsøke å få sine innbyggere til å trives. I tillegg til at dette tilbudet er direkte helsebringende for noen, vil det også være svært forebyggende for mange. Nettverk fører til økt livskvalitet, som igjen fører til at folk holder seg friske lenger. I tillegg til at dette er et svært godt tilbud til våre innbyggere, vil det samtidig føre til mindre behov for kommunale omsorgstjenester på sikt. Det vil også virke motiverende for eget helsepersonell om de kan ha mulighet til å tjenestegjøre i sydlige strøk i 14 dagers økter.

Dersom kommuneøkonomien på noe sikt skulle tillate det, bør det også åpnes for å subsidiere grupper med lav betalingsevne som har behov for slike turer.

Premisser, tanker og ideer for konseptet

 

Gjennomføring

Os kommune har etablert sitt konsept i kontakt med Hans Parnefalt i Anna Sun Ltd. En arbeidsgruppe fra Os kommune har vært på Kypros og sett på forholdene. Det hadde vært en fordel om vi kunne høstet erfaringer av det arbeidet Os allerede har gjort, slik at vi ikke behøver å gjøre den samme jobben en gang til.

Denne typen reiser vil trolig få et voldsomt løft i fremtiden, så det vil neppe by på spesielle problemer å få til et samarbeid med lokale reisebyråer eller reisebyråer med lokale avdelinger.

Kypros er som tidligere nevnt valgt av Os kommune ut fra en rekke kriterier.

Et tilsvarende konsept bør etableres for innbyggerne i Fet kommune og eventuelt interesserte i våre nabokommuner.

 

Forslag til vedtak

Verdal kommunestyre gir administrasjonen i oppgave å søke å etablere et tilbud om helsereiser for innbyggerne i Verdal kommune. Formannskapet gis myndighet til å avklare eventuelle spørsmålsstillinger som måtte oppstå. Tilbudet bør etableres i samarbeid med en eller flere turoperatører, og erfaringer fra andre kommuner bør innhentes. Det forutsettes at tilbudet kan etableres med minimale kostnader for Verdal kommune.

 

Brita K. Thorsvik satt på vegne av Verdal Venstre fram slikt forslag:

"

Venstres forslag nr. 1:

Pleie og omsorg

2002

2003

2004

2005

2006

Vinne pleie- og omsorgsdistrikt

Hjemmehjelp

3 040 592

2 847 564

2 651 021

2 651 021

2 651 021

Venstres forslag

2 847 600

2 847 600

2 847 600

2 847 600

Økning

36

196 579

196 579

196 579

Øra pleie- og omsorgsdistrikt

Oms.lønn, brukerstyrt pers. ass.

1 069 197

810 397

810 397

810 397

810 397

Venstres forslag

1 069 500

1 069 500

1 069 500

1 069 500

Økning

259 103

259 103

259 103

259 103

Hjemmehjelp

3 275 415

2 671 027

2 474 597

2 474 597

2 474 597

Venstres forslag

2 671 000

2 671 000

2 671 000

2 671 000

Økning

-27

196 403

196 403

196 403

Vuku pleie- og omsorgstilbud

Hjemmehjelp

2 455 053

2 552 239

2 357 849

2 357 849

2 357 849

Venstres forslag

2 553 500

2 553 500

2 553 500

2 553 500

Økning

1 261

195 651

195 651

195 651

Pleie- og omsorg, økn. i alt

260 373

847 736

847 736

847 736

Inndekning

Budsjettforliket i St.tinget

Økning rammetilskudd

260 373

847 736

847 736

847 736

Venstres forslag nr. 2

Helsetjenesten

2002

2003

2004

2005

2006

Rådmann.'sforslag:

Legesentrene ( inkl. Vuku )

3 526 091

3 221 024

3 221 024

3 221 024

3 221 024

Venstres forslag

3 621 024

3 621 024

3 621 024

3 621 024

Økning

400 000

400 000

400 000

400 000

Helsetjenesten, økning i alt

400 000

400 000

400 000

400 000

Inndekning

Økning rammetilskudd

400 000

400 000

400 000

400 000

Venstres forslag nr. 3

Barneverntjenesten

2002

2003

2004

2005

2006

Barneverntjenesten

2 373 018

2 325 004

2 325 004

2 325 004

2 325 004

Venstres forslag

2 373 000

2 373 000

2 373 000

2 373 000

Økning

47 996

47 996

47 996

47 996

Barneverntiltak i familien

1 112 758

1 033 262

1 033 262

1 033 262

1 033 262

Venstres forslag

1 112 758

1 112 800

1 112 800

1 112 800

1 112 800

Økning

79 538

79 538

79 538

79 538

Barneverntiltak utenfor familien

6 170 541

5 891 468

5 891 468

5 891 468

5 891 468

Venstres forslag

6 170 541

6 170 600

6 170 600

6 170 600

6 170 600

Økning

279 132

279 132

279 132

279 132

Barnevern, økning i alt

406 666

406 666

406 666

406 666

Inndekning

Budsjettforliket i St.tinget

Økning rammetilskudd

406 666

406 666

406 666

406 666

Venstres forslag nr. 4

2002

2003

2004

2005

2006

Kommunens oppvekstområder

Venstres forslag:

Økning virks. omr. 2, 3, 4, 5, og 6

1 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Inndekning

Red. reservert til tilleggsbev.

-1 000 000

Red. underskuddsdekning

2 000 000

2 000 000

Red. resultatet

2 000 000

Venstres forslag nr. 5

2002

2003

2004

2005

2006

Eiendomsskatt, netto

Rådm.'s forslag

10 100 000

10 200 000

10 200 000

10 200 000

10 200 000

Venstres forslag til eiend.skatt

10 100 000

10 200 000

10 200 000

10 200 000

5 000 000

Fjerne eiendomsskatt i 2007

"

 

Kristin Hildrum satte fram slik forslag:

"

Rådmannen skal fremme en sak for hovedutvalg kultur/oppvekst på et prosjekt øremerket Verdalsøra ungdomsskole om et alternativt skoletilbud helt eller delvis. Virksomhetsleder ved Verdalsøra ungdomsskole får til oppgave av kultur og oppvekstsjefen å lage ramma for prosjektet, ang. innhold og budsjett. Deretter blir dette sendt til hovedutvalg kultur og oppvekst til behandling.

"

Kåre Norum satte fram slikt forslag:

"

 1. Kommunestyret ber rådmannen om å utrede mulighetene for bygging av en ny 4 avdelings barnehage i sentrum.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en rullering av eksisterende barnehageplan for Verdal kommune.

"

 

Bernt O. Karlgård satte fram slikt forslag:

"

År

2002

2003

2004

2005

2006

Vannavgift

2329

2376

2435

2495

2557

Kloakk

3513

3688

3872

4065

4268

Forslag:

Vannavgiften økes med 2% første året og 2,5% senere år i økonomiperioden 2003-06.

Kloakkavgiften økes med 5% hvert år i perioden.

"

Arne Holan satte på vegne av Verdal Høyre fram slikt forslag:

"

Merinntekter som Verdal kommune vil få i forbindelse med budsjettforliket i Stortinget, og eventuelle andre merinntekter som kommunen får i løpet av budsjettåret 2003, skal i sin helhet gå til å øke nedbetalingen av tidligere års underskudd.

"

Votering:

Det ble først votert over økonomiplan / tallbudsjettet fra Fremskrittspartiet.

Det ble deretter votert over tallbudsjett fra SV.

Det ble deretter votert over verbalforslaget fra SV.

Det ble deretter votert over tallbudsjettet fra Venstre.

Det ble deretter votert over forslag fra Høyre

Det ble deretter votert over forslag fra Arbeiderpartiet

Det ble deretter votert over forslag fra Kristin Hildrum

Det ble deretter votert over forslag fra Kåre Norum

Forslaget fra Bernt O. Karlgård ble med 39 stemmer vedtatt oversendt hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk.

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling med de endringer som ble vedtatt av kommunestyret.

Budsjett/økonomiplan ble til slutt tatt opp samlet. Enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for Verdal kommune for 2003-06 og budsjett 2003. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2003. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2003 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer. Rammene for planperioden for øvrig framgår av dokumentet.

Hovedoversikt drift

Virksomhetsområder

Budsjett 2002

Budsjett 2003

Økonomi-plan 2004

Økonomi-plan 2005

Økonomi-plan 2006

1. Rådmannens stab og støtteenhet

1 375 617

34 131 614

32 873 977

33 568 977

33 135 977

2. Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde

17 967 839

19 104 324

19 104 324

19 104 324

19 104 324

3. Stiklestad og Leksdal oppvekstområde

12 309 558

13 505 179

13 505 179

13 505 179

13 505 179

4. Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde

23 172 499

26 357 181

26 357 181

26 357 181

26 357 181

5. Verdalsøra ungdomsskole

16 290 081

17 946 454

17 946 454

17 946 454

17 946 454

6. Vinne og Ness oppvekstområde

12 718 081

13 582 228

13 582 228

13 582 228

13 582 228

7. Kulturtjenesten

13 260 812

14 736 724

15 166 724

14 666 724

14 666 724

8. Barne- og familietjenesten

14 144 871

14 616 359

14 616 359

14 616 359

14 616 359

9. Flyktningetjenesten

8 651 963

10 874 049

10 874 049

10 874 049

10 874 049

10. Vinne pleie- og omsorgsdistrikt

27 839 413

27 660 446

27 463 903

27 463 903

27 463 903

11. Øra pleie- og omsorgsdistrikt (1)

57 037 800

63 410 111

63 083 681

63 083 681

63 083 681

12. Vuku pleie- og omsorgsdistrikt

8 120 199

8 643 031

8 448 641

8 448 641

8 448 641

13. Sosialtjenesten

12 998 963

14 450 553

14 450 553

14 450 553

14 450 553

14. Helsetjenesten

12 380 749

12 993 247

12 993 247

12 993 247

12 993 247

15. Næring og plan

4 295 405

4 719 500

4 719 500

4 719 500

4 419 500

16. Teknisk drift

10 172 279

9 418 500

9 018 500

8 318 500

7 318 500

17. Brann og beredskap

3 527 968

3 822 500

3 822 500

3 822 500

3 822 500

Sum Virksomhetsområder

259 264 097

309 972 000

308 027 000

307 522 000

305 789 000

Skatt på inntekt og formue

156 431 000

171 460 000

171 460 000

171 460 000

171 460 000

Eiendomsskatt, netto

10 100 000

10 200 000

10 200 000

10 200 000

10 200 000

Rammetilskudd

167 067 000

175 892 000

176 892 000

177 892 000

178 892 000

Gen statstilskudd flyktninger

10 920 000

12 420 000

12 875 000

12 370 000

11 175 000

Brutto driftsresultat

85 253 903

60 000 000

63 400 000

64 400 000

65 938 000

Renteutgifter

25 200 000

26 300 000

24 700 000

24 700 000

23 700 000

Renteinntekter

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Netto renteutgifter

24 200 000

25 300 000

23 700 000

23 700 000

22 700 000

Avdrag på lån

28 494 747

30 300 000

30 300 000

31 300 000

28 700 000

Netto kapitalutgifter

52 694 747

55 600 000

54 000 000

55 000 000

51 400 000

Netto driftsresultat

32 559 156

4 400 000

9 400 000

9 400 000

14 538 000

Underskuddsdekning

0

4 400 000

9 400 000

9 400 000

0

Finansiering i kapitalregnskapet

0

Bruk av fond

-35 332

Resultat

32 594 488

0

0

0

14 538 000

   

 1. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2003 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.
 2. Kommunestyret vedtar slik Investeringsplan for perioden 2003-06. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2003.
 3. Ordinære investeringer 2003-06

  Tiltak

  2003

  2004

  2005

  2006

  Sum

  IT-investeringer

  2,2

  1,8

  1,8

  3,0

  8,8

  Kontorteknisk utstyr

  0,2

  0,0

  0,1

  0,0

  0,3

  Arkivutstyr

  0,0

  0,0

  0,2

  0,3

  0,5

  Verdalsøra ungdomsskole

  7,0

  7,5

  0,0

  0,0

  14,5

  Vuku oppvekstsenter

  4,0

  7,5

  0,0

  0,0

  11,5

  Rehabilitering av den kommunale bygningsmasse

  0,7

  0,7

  0,7

  0,7

  2,8

  Mindre tiltak på skoler

  0,7

  0,8

  0,7

  0,8

  3,0

  Kjøkken Verdal Bo- og helsetun

  1,9

  0,0

  0,0

  0,0

  1,9

  Ulike tiltak omsorgstjenester

  0,3

  0,2

  0,3

  0,2

  1,0

  Servicetorg

  1,0

  0,0

  0,0

  0,0

  1,0

  Kirker/kirkegårder

  1,0

  1,0

  0,5

  0,5

  3,0

  Utviklingsprosjekt Verdal Vekst

  1,0

  0,5

  0,5

  0,5

  2,5

  Ny brannbil

  0,0

  0,0

  1,0

  2,0

  3,0

  Kommunale veger

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2,0

  Til sammen

  20,5

  20,5

  6,3

  8,5

  55,8

   

  Investeringer betalingstjenestene 2003-06

  Tiltak

  2003

  2004

  2005

  2006

  Sum

  Hovedplan vannforsyning

  5,0

  5,0

  5,0

  5,0

  20,0

  Sanering eksisterende kloakk

  3,5

  3,5

  3,5

  3,5

  14,0

  Spredt avløp

  1,5

  1,5

  1,5

  1,5

  6,0

  Ny feiebil

  0,0

  0,3

  0,0

  0,0

  0,3

  Til sammen

  10,0

  10,3

  10,0

  10,0

  40,3

   

  Investeringer pleie og omsorg 2003-06

  Tiltak

  2003

  2004

  2005

  2006

  Sum

  Omsorgsboliger Reinsholm

  2,5

  0,0

  0,0

  0,0

  2,5

  Omsorgsboliger Ringv N

  1,0

  0,0

  0,0

  0,0

  1,0

  Nybygg ØBH

  25,0

  0,0

  0,0

  0,0

  25,0

  Omsorgsboliger Vuku

  0,0

  6,0

  16,0

  0,0

  22,0

  Psykiatriboliger Verdal Bo- og Helsetun

  3,0

  5,0

  0,0

  0,0

  8,0

  Til sammen

  31,5

  11,0

  16,0

  0,0

  58,5

  Nedenfor vises finansieringen av investeringene.

  Finansiering

  2003

  2004

  2005

  2006

  Totalt

  Totale investeringer

  62,0

  41,8

  32,3

  18,5

  154,6

  Finansiering:

  Bruk av lån

  62,0

  40,6

  22,6

  16,0

  141,2

  Bruk av tilskudd

  0,0

  1,2

  9,7

  2,5

  13,4

   

 4. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 62.000.000,-. Lånene skal være serielån med maksimal avdragstid. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
 5. Det tas opp inntil 40 mill. kroner i kassakreditt.
 6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 8%.

  Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2002 settes til:

  På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor nærmere avgrensede områder – kr 4,00 (4 promille) med unntak av boligarealer på jord- og skogbrukseiendommer der satsen settes til kr 2,00 (2 promille) – for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
 7. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
 8. For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2002 og vil gå over 5 år til og med 2006.

 9. Det tas opp 3 mill. kroner i etableringslån i år 2003. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
 10. Klientutvalgets garantiramme for lån i år 2002 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
 11. Det er avsatt 5 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2003 på grunn av lokale lønnsoppgjør i 2002 og 2003. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
 12. Rådmannen gis fullmakt til å redusere lønnsutgifter i forhold til hjemme PC-ordningen for kommunalt ansatte.
 13. Kommunestyret delegerer til formannskapet og hovedutvalg/komiteer å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2003.

13. "Forslag til reduserte utgifter til data.

I dag finnes gratis programvare for tekstbehandling, regneark, presentasjonsprogram etc. tilgjengelig. Dette er kloner av Microsoft Office og har således omtrent samme funksjoner som finnes i Microsofts produkter.

En av disse pakkene er OpenOffice som er oversatt til norsk/nynorsk i regi av fylkeskommunene Akershus, Møre og Romsdal samt Sør Trøndelag.

I den senere tid har det vært en del pressefokusering på den store økonomiske gevinsten ved å velge en Microsoft Officeklone..

 1. Rådmannen bes gjøre en reell evaluering av "gratisalternativer" når det skal gjøres beslutninger/innkjøp av standardisert programvare.
 2. I forbindelse med anskaffelse av kontorprogramvare (i grunnskolen) bes rådmannen teste ut en løsning med (for eksempel) Open Office (evt. også Skolelinux) på en av skolene, med evaluering og påfølgende rapportering om erfaringene.
 3. I tillegg til pedagogiske og driftsmessige erfaringer med skolene, bør rådmannen innhente relevant informasjon om totale levetidskostnader ved kommersiell programvare vs. "gratisalternativer". Skolene oppfordres til å melde seg som "forsøksskoler", og den /de skolen(e) som velges får disponere den (eventuelle) økonomiske gevinsten over eget driftsbudsjett.
 4. Rådmannen bes avslutte evalueringen innen 01.04.03, og rapportere til formannskapet før videre tiltak iverksettes.
 1. Kommunestyret ber rådmannen om å utrede mulighetene for bygging av en ny 4 avdelings barnehage i sentrum.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en rullering av eksisterende barnehageplan for Verdal kommune.
 3. I forbindelse med tildelingen av psykiatrimidler, forutsetter kommunestyret at Rådmannen ser dette i forhold til rusomsorgen og behov for ettervern.
 4. Rådmannen skal fremme en sak for hovedutvalg kultur/oppvekst på et prosjekt øremerket Verdalsøra ungdomsskole om et alternativt skoletilbud helt eller delvis. Virksomhetsleder ved Verdalsøra ungdomsskole får til oppgave av kultur og oppvekstsjefen å lage ramma for prosjektet, ang. innhold og budsjett. Deretter blir dette sendt til hovedutvalg kultur og oppvekst til behandling.