MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET

Møte 25.11.02

Fraværende Gerd Janne Kristoffersen, Marn Storhaug, Bernt Olav Karlgård, Anne Grete Wold Olsen, Inger Åse Lyngsaunet, Ståle Aasgård, Hege Nygård Frode Aakerhus, Toril Elverum, Berit Musum, Roy Inge Stangvik.

Randi Segtnan ble gitt permisjon etter sak 105/02, Terje Skjevik og Kåre Norum ble gitt permisjon etter sak 103/02.

Varamedlemmer Kjetil Bakkan, Inger Marie S. Valstad, Trond Rennemo, Turid M. Nordli, Bjørn Kjesbu, Kjell Nielssen, Frode Furunes
Til stede :
Dessuten møtte : Rådmann, møtesekretær, etatsjefer.

Sak 105/02 ble først behandlet. Deretter sak 102/02. Deretter ble saklista fulgt.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0097/02 TEK BUDSJETTENDRINGER TEKNISK ETAT 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0098/02 BUDSJETTENDRINGER RÅDMANNEN 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0099/02 TEK GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING FOR 2003 TEKNISK
Klikk her for å se saksframlegget
0100/02 NYTT BIND AV VERDALSBOKA. JUSTERING AV UTSALGSPRIS. LEGGES FRAM SOM MELDING
Klikk her for å se saksframlegget
0101/02 STARTLÅN I HUSBANKEN LEGGES FRAM TIL ORIENTERING
Klikk her for å se saksframlegget
0102/02 NYSKAPING OG UTVIKLING I VERDAL. HANDLINGSPLAN 2003. ÅRSRAPPORT 2002.
Klikk her for å se saksframlegget
0103/02 TEK DELEGASJON I F.M. BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN
Klikk her for å se saksframlegget
0104/02 TEK KONSEKVENSUTREDNING FOR KALKBRUDD I TROMSDALEN.
Klikk her for å se saksframlegget
0105/02 TEK REGULERINGSPLAN STIKLESTAD
Klikk her for å se saksframlegget
0106/02 UTBYGGING AV VUKU OPPVEKSTSENTER. FORPROSJEKT BARNE- OG UNGDOMSSKOLE
Klikk her for å se saksframlegget

Følgende dokument utlagt:

 

 

Sak nr.: 0097/02

BUDSJETTENDRINGER TEKNISK ETAT 2002

Behandling:

Formannskapets behandling og innstilling ble utlagt.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende budsjettjustering på investeringsbudsjettet for 2002.

Tiltak  Budsjett 2002 Rev Rev.budsjett 2002
5400 H.plan vann 5.000.000 -500.000 4.500.000
5421 San.eks.kloakk 3.000.000 +500.000 3.500.000

 

 

Sak nr.: 0098/02

BUDSJETTENDRINGER RÅDMANNEN 2002

Behandling:

Formannskapets behandling og vedtak ble utlagt.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt

Vedtak:

 1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurderinger når det gjelder disponeringen av ekstraordinære skjønnsmidler for 2002. Eventuelle ubrukte midler overføres til neste år.
 2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de detaljerte budsjettendringene.

 

 

 

Sak nr.: 0099/02

GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING FOR 2003 TEKNISK

Behandling:

Formannskapets behandling og vedtak ble utlagt.

Stig Arild Myhre fratrådte som inhabil.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas ordinært renovasjonsgebyr for 2003 til kr.1670,- eks.mva. Det gis mulighet for differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.
 2. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas følgende gebyr for slamtømming:
 1. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjons Styre og Representanskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

 

 

 

Sak nr.: 0100/02

NYTT BIND AV VERDALSBOKA. JUSTERING AV UTSALGSPRIS. LEGGES FRAM SOM MELDING

Behandling:

Ved votering tok kommunestyret meldinga til orientering.

Vedtak:

Kommunestyret tar meldinga om ny utsalgspris for nytt bind av Verdalsboka til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0101/02

STARTLÅN I HUSBANKEN LEGGES FRAM TIL ORIENTERING

Behandling:

Formannskapets vedtak i saken ble utlagt.

Ved votering tok kommunestyret saken til orientering.

Vedtak:

Kommunestyret tar saken om startlån i Husbanken til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0102/02

NYSKAPING OG UTVIKLING I VERDAL. HANDLINGSPLAN 2003. ÅRSRAPPORT 2002.

Behandling:

Daglig leder Svein Larsen og prosjekt koordinator Knut Baglo ved Verdal Vekst møtte og orienterte om framdriften i arbeidet innen Verdal Vekst og om innholdet i den framlagte Handlingsplan for 2003.

Ved votering ble innstillingas pkt. 1 og pkt. 2 enstemmig vedtatt

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar den framlagte Nyskaping- og utviklingsplan for Verdal – Årsrapport 2002 tas til orientering.
 2. Kommunestyret godkjenner den framlagte Del 2. Handlingsplan 2003 for det videre Nyskapings- og utviklingsarbeid i Verdal kommune.

 

 

 

 

Sak nr.: 0103/02

DELEGASJON I F.M. BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunens myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter delegeres til rådmannen. Delegasjonen omfatter også underinstansmyndighet ved klagebehandling.Myndigheten kan videredelegeres.
 2. Viktige og prinsipielle saker forutsettes forelagt kommunestyret. Herunder dokumentasjon av brannvesenet og planer for brannvernarbeidet.

 

 

 

Sak nr.: 0104/02

KONSEKVENSUTREDNING FOR KALKBRUDD I TROMSDALEN.

Behandling:

Brev av 24. november 2002 fra Naturvernforbundet i Nord – Trøndelag til bergvesenet med kopi til Verdal kommune vedrørende kalkbrudd i Tromsdalen ble utlagt.

Nils Georg Leirset fratrådte som inhabil.

Ordføreren opplyste om at hovedutvalgets innstilling pkt. 1 var enstemmig vedtatt, mens pkt. 2 ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer i hovedutvalget.

Brita K. Thorsvik satte fram slikt forslag:

Verdal kommune mener store åpne steinbrudd i Tromsdalen i for stor grad vil komme i konflikt med områdets verdi som kultur, natur- og friluftsområde.

Foreliggende konsekvensanalyse belyser i for liten grad mulighetene og fordelene med en gradvis overgang til underjordisk drift.

Før kommunen kan gjøre reguleringsvedtak i saken ber en om at en gradvis overgang fra dagbrudd til underjordisk drift utredes nærmere.

Lars Børre Hallem satte fram slikt forslag:

For at Verdal kommune skal tillate utvidelse av kraterbruddet, forutsettes det at det avsettes fondsmidler til etterdrift/avvikling av driften.

Det ble først votert alternativt mellom innstillingas pkt. 1 og forslaget fra Brita K. Thorsvik. Innstilling pkt. 1 vedtatt med 31 stemmer. Pkt 2 vedtatt med 22 stemmer.

Det ble til slutt votert over forslag fra Lars Børre Hallem. Forslaget falt ved at det fikk 12 stemmer.

Vedtak:

 1. Verdal kommune gir sin tilslutning til konsekvensutredningen og konklusjonen om å tillate utvidelse av kraterbruddet(alt. 1), med de avbøtende tiltak som er foreslått.
 2. Hovedutvalget ber administrasjonen utrede muligheten for innkreving av tonnasjeavgift til et kommunalt fond, slik at kommunens innbyggere får en kompensasjon for de ulemper et slikt inngrep gir.

 

 

 

Sak nr.: 0105/02

REGULERINGSPLAN STIKLESTAD

Behandling:

Direktør Turid Hofstad møtte og orienterte om dagens situasjon ved SNK og om planlagt utviklingsprofil framover. Hun berørte videre SNK som lokal og regional utviklingsfaktor.

Gjermund Haga tok opp sitt forslag fra hovedutvalget for kultur og oppvekst.

Det ble votert alternativt mellom Gjermund Hagas forslag og tilrådinga fra hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk.

Tilrådinga vedtatt med 36 stemmer.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Stiklestad, sist revidert 01.11.02.

Kommunestyrets vedtak er avhengig av at Riksantikvaren gir dispensasjon fra kulturminneloven.

 

 

 

Sak nr.: 0106/02

UTBYGGING AV VUKU OPPVEKSTSENTER. FORPROSJEKT BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Behandling:

Arbeidsmiljøutvalgets behandling og formannskapets behandling og vedtak i saken ble utlagt.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Forprosjektet for utbyggingen av Vuku oppvekstsenter datert 01.11.02 godkjennes innenfor en kostnadsramme på 15,3 mill.kr.
 2. Det forutsettes at romdisponeringen er slik at ungdomstrinnet kan ha 90 elevplasser på hvert klassetrinn.