MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET

Møte 30.09.02

 

Fraværende : Terje Skjevik, Roy Inge Stangvik, Anne Grete Woll Olsen, Inger Åse Lyngsaunet, Ragni Elisabeth Bye, Jostein Dahle, Kåre Norum, Hege Therese Nygård, Marn Storhaug.
Varamedlemmer : Margot Wannebo, Turid Margaret Nordli, Bjørn Kjesbu, Kjell Niellsen, Synnøve Haugnes, Melvin Ness
Til stede : 42 representanter
Dessuten møtte : Rådmannen

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0073/02 TEK STEKKE - SALG AV TOMT
Klikk her for å se saksframlegget
0074/02 TEK FASTSETTING AV GRENSE I SJØ MELLOM VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER
Klikk her for å se saksframlegget
0075/02 KJØP AV BOLIGOMRÅDET VEST 18/632
Klikk her for å se saksframlegget
0076/02 PEDAGOGISK SAMARBEID GÅRD- SKOLE
Klikk her for å se saksframlegget
0077/02 KONTROLLUTVALGET. RAPPORTER ETTER GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER
Klikk her for å se saksframlegget
0078/02 FOLKEAKSJONEN FOR OMFORDELING, VELFERD OG DEMOKRATI SPØRSMÅL TIL ORDFØRER OM KOMMUNEN SKAL SLUTTE SEG TIL AKSJONEN
0079/02 SAMARBEIDSPROSJEKTER VERDAL, LEVANGER OG FROSTA SPØRSMÅL FRA JOSTEIN GRANDE

 

 

Sak nr.: 0073/02

STEKKE - SALG AV TOMT

Behandling:

Det ble votert punktvis.

Pkt. 1 Enstemmig vedtatt

Pkt. 2 Enstemmig vedtatt

Pkt. 3 Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1.

Det opptas forhandlinger med Planstyring AS om salg av tomt og nærmere samarbeid om prosjektet Stekke 2. Utbyggingsavtale skal godkjennes av kommunestyret.

2.

Salg av resterende ledig utbyggingsareal foreslås lagt ut på tilbudskonkurranse på nærmere vilkår til høystbydende. Godkjenning av utbyggingsavtale og valg av kjøper gjøres av formannskapet.

3.

Kommunestyret ber hovedutvalget for Helse- sosial, pleie- og omsorg vurdere om kommunen skal benytte seg av tildelingsretten til boligene.

Sak nr.: 0074/02

FASTSETTING AV GRENSE I SJØ MELLOM VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune slutter seg til forslag fra Statens Kartverk av 27.4.99 for kommunegrensa i sjøen mellom Levanger og Verdal kommuner.

Sak nr.: 0075/02

KJØP AV BOLIGOMRÅDET VEST 18/632

Behandling:

Det ble votert punktvis

Pkt. 1 Enstemmig vedtatt

Pkt. 2 Enstemmig vedtatt

Pkt. 3 Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1.

Verdal kommune kjøper Boligområdet Vest 18/632 av AS Værdalsbruket til 20 kr/m2.

2.

Det gjøres følgende endringer i budsjettet:

Kjøp av grunn 0.5000.3102.2800.5122 kr. 1.264.715,-

Som dekkes opp slik:

Bruk av ubundet kapitalfond 0.5000.3102.9480.5122 kr. 430.000,-

Salg av tomter 0.5000.3102.6700.5122 kr. 834.715,-

3.

Formannskapet gis fullmakt til å fastsette betingelser og pris ved videresalg av arealet til festerene.

Sak nr.: 0076/02

PEDAGOGISK SAMARBEID GÅRD- SKOLE

Behandling:

Trude Holm satte fram slikt forslag:

"Målsettinga om at flere oppvekstområder skal etablere forpliktende samarbeid med en eller flere gårder i nabolaget, nedfelles i økonomiplanen 2003-2006."

Det ble votert punktvis

Pkt. 1 Enstemmig vedtatt

Pkt. 2 Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1.

Verdal kommune går inn som deltaker i det 3-årig prosjektet "Gården som pedagogisk ressurs" med oppstart høsten 2002.

Kommunens andel av utgiftene innarbeides i de årlige driftsbudsjettene for Vinne og Ness oppvekstområde.

2.

Målsettinga om at flere oppvekstområder skal etablere forpliktende samarbeid med en eller flere gårder i nabolaget, nedfelles i økonomiplanen 2003-2006."

 

 

 

 

Sak nr.: 0077/02

KONTROLLUTVALGET. RAPPORTER ETTER GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER

Behandling:

Saken trekkes. Dette i samråd med kontrollutvalgets leder og revisjonen.

 

Sak nr.: 0078/02

FOLKEAKSJONEN FOR OMFORDELING, VELFERD OG DEMOKRATI SPØSMÅL TIL ORDFØRER OM KOMMUNEN SKAL SLUTTE SEG TIL AKSJONEN

Behandling:

 

Spørsmål fra Tone Haugan:

Den offentlige velferden er truet.Stadig flere oppgaver skal løses lokalt mens de midlene vi har til disposisjon ikke samsvarer med disse. Det er vanskelig å forklare innbyggerne at Norge med den rikdommen vi rår over ikke lenger er i stand til å opprettholde de veldferdsgodene som er opparbeidet over mange år. Solidaritetsalternativet er på vei ut. Forskjellene øker ved at de som allerede har mye, og er istand til å betale for tjenestene får flere tjenester og økt levestandard. De aller fleste som er avhengige av et godt offentlig tilbud, blir skadelidende og merker i større og større grad at velferdsgodene smuldres bort. De som fordeler "godene", Storting og Regjering må gjøres oppmerksom på hvilke konsekvenser deres politikk gir for det store lag av befolkningen. Folkeaksjonen er en folkebevegelse satt i gang for om mulig å kunne påvirke de bevilgende myndigheter slik at fordelingen kan bli slik at vi faktisk kan utføre de oppgavene befolkningen har krav på i lokalmiljøene.

Kan ordfører sørge for at denne "aksjonen" blir satt opp som sak i neste kommunestyre slik at vi får diskutert hvordan vi i Verdal kommune evt. skal gi vår støtte til aksjonen, noe jeg syns vi absolutt bør?

Tone Haugan ble gitt ordet for å utdype sitt spørsmål.

 

Ordføreren ga slikt svar:

Verdal kommune har fått henvendelser om å slutte seg til Folkeaksjonen. Vi er også oppfordret av den Kommunale Forening i Verdal kommune om å slutte oss til.

Ordfører vil sørge for å fremme en egen sak der kommunestyret har mulighet til å diskutere, evt støtte aksjonen om kommunestyret ønsker det.

Saken kommer opp i K-møtet 28/10-02

Sak nr.: 0079/02

SAMARBEIDSPROSJEKTER VERDAL, LEVANGER OG FROSTA SPØRSMÅL FRA JOSTEIN GRANDE

Behandling:

Jostein Olav Grande reiste spørsmål vedrørende kommunestyrets delaktighet i FLV samarbeidet. Han etterlyste en debatt i kommunestyret på forhånd av et felles kommunestyremøte mellom de respektive kommunestyrer.

Ordføreren orienterte om at det vil bli holdt et felles kommunestyremøte den 14. oktober på Stiklestad. I møte vil det bli gitt felles orientering/informasjon til alle kommunestyrerepresentanter.

Saken vil deretter bli lagt fram for det enkelte kommunestyre for avgjørelse.