MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møte 26.08.02

 

Fraværende Tor Petter Abelsen i sak 72/02. Inger Marie Skreden Vangstad, Terje Skjevik, Ståle Aasgård, Bjørn Aarstad, Inger Åse Lyngsaunet, Brita Kleven Thorsvik, Anne Grete Wold Olsen, Roy Stangvik, Berit Musum, Jostein Olav Grande fratrådte etter behandling av Sak 72/02 (Saken ble behandlet som første sak)
Varamedlemmer Hildur Børresen i sak 72/02, Rune Sundby, Kjetil Bakkan, Melvin Ness, Margot Wanebo, Bjørn Kjesbu, Leiv Håskoll, Karin N. Strand
Til stede :
Dessuten møtte : Rådmannen

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0060/02 SKATTEREGNSKAPET FOR 1 HALVÅR 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0061/02 INTENSJONER MED SKOLEUTBYGGING I VERDAL KOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget
0062/02 KRISESENTRET I NORD-TRØNDELAG. BUDSJETT.
Klikk her for å se saksframlegget
0063/02 TEK REGULERINGSPLAN SAGSTUA
Klikk her for å se saksframlegget
0064/02 TEK REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD PÅ LEIRFALL, VINNE.
Klikk her for å se saksframlegget
0065/02 VERDAL MUSIKK- OG KULTURSKOLE. ENDRING AV BETALINGSSATSER OG OPPHEVING AV REGLEMENT
Klikk her for å se saksframlegget
0066/02 VERDAL FJELLSTYRES REGNSKAP/ÅRSBERETNING FOR 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0067/02 VERDAL ARBEIDSSAMVIRKE (VERDAL ASVO) UTVIDELSE AV AKSJEKAPITALEN.
Klikk her for å se saksframlegget
0068/02 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2003.
Klikk her for å se saksframlegget
0069/02 K VERDAL SVØMMEHALL. ENDRING AV BETALINGSSATSER
Klikk her for å se saksframlegget
0070/02 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06. 2002 ØKONOMISAK
Klikk her for å se saksframlegget
0071/02 UTVIKLINGSPROSJEKT I VERDAL KOMMUNE 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0072/02 NY STRUKTUR 1. JANUAR 2003
Klikk her for å se saksframlegget

 

Ved møtets innledning holdt ordføreren minneord over formannskapssekretær John Austad. Etter minneordet ba ordføreren kommunestyret om ett minutts stillhet.

Det ble lagt ut ulike brev fra Mikkel J. Brua adressert til kommunestyrets medlemmer.

 

 

Sak nr.: 0060/02

SKATTEREGNSKAPET FOR 1 HALVÅR 2002

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar skatteregnskapet for 1. halvår 2002 og kommunekassererens redegjørelse til orientering.

 

 

Sak nr.: 0061/02

INTENSJONER MED SKOLEUTBYGGING I VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Hovedutvalget for kultur og oppvekst sin behandling av saken, sak nr 051/02 ble lagt fram. Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Vuku barne- og ungdomsskole og Verdalsøra ungdomsskole utbygges slik at behovet for elevplasser i følge elevprognose pr 30.april 2002 blir dekket.
 2. Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag til "Retningslinjer for utvikling av skolebygg i Verdal kommune".
 3. Det etableres et godt faglig-pedagogisk samarbeid mellom Verdalsøra ungdomsskole og ungdomstrinnet ved Vuku oppvekstsenter.

 

 

Sak nr.: 0062/02

KRISESENTRET I NORD-TRØNDELAG. BUDSJETT.

Behandling:

Hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg sin behandling av saken, sak nr 38/02 ble lagt fram.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for Krisesenteret i Nord-Trøndelag

 

 

 

Sak nr.: 0063/02

REGULERINGSPLAN SAGSTUA

Behandling:

Knut Tveita fratrådte som inhabil i saken.

Berit Gustad Nessø framsatte slikt forslag " 1. a) Utnyttelsesgraden BYA skal ikke overstige 26% "Ta bort 2 enheter" Forslaget falt ved at det fikk 8 stemmer.

Det ble deretter votert punktvis over hovedutvalgets innstilling.

Vedtak:

 1. Reguleringsbestemmelsenes pkt. 3 endres til:
 1. utnyttelsesgraden BYA skal ikke overstige 32 %
 1. Reguleringsbestemmelsenes § 5 endres til
 1. Bebyggelsen mot Bruksvegen kan oppføres innenfor følgende høyder: Max mønehøyde 6,7 m, Max rafthøyde 3,5 m.
 2. Bebyggelsen mot Sagstuvegen kan oppføres innenfor følgende høyder: Max mønehøyde: 6 m. Max rafthøyde: 2,8 m.
 1. Reguleringsplanen og bestemmelsene justeres i h.h.t. uttalelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Fylkesmannens merknad vedr. eksist, vegetasjon ivaretas og inntas i planen og i bestemmelsene.

Planutvalget tilrår at kommunestyret i h.h.t. PBL §27-2 vedtar reguleringsplan Sagstua m/ tilhørende reguleringsbestemmelser dat. 18.06.02

 

 

Sak nr.: 0064/02

REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD PÅ LEIRFALL, VINNE.

Behandling:

Robert Erikssen satte fram slikt forslag: Nytt punkt 5 "kommunestyret slutter seg til at det gjennomføres nødvendige sikringstiltak, jfr. Høringsuttalelse fra Kjell Tore Hestegrei.

Det ble votert punktvis

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Leirfall steinuttak 261/1 i Vinne, revidert 13.11.01.
 2. Med henvisning til reguleringsbestemmelsene § 4.2 vedtar kommunen driftsplan for Leirfall steinuttak, dat. August 2001.
 3. Kommunestyre vedtar at jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.
 4. Kommunestyret vedtar at det med hjemmel i skogbrukslovens § 50, jfr. § 1, etableres et bundet fond for sikring av etterbehandling.
 5. Kommunestyret slutter seg til at det gjennomføres nødvendige sikringstiltak, jfr. Høringsuttalelse fra Kjell Tore Hestegrei.

 

 

 

Sak nr.: 0065/02

VERDAL MUSIKK- OG KULTURSKOLE. ENDRING AV BETALINGSSATSER OG OPPHEVING AV REGLEMENT

Behandling:

Det ble votert punktvis.

Vedtak:

 1. Søskenmoderasjon i musikk- og kulturskolen tas bort.
 2. Instrumentleie heves til kr. 200,- pr. semester.
 3. Eksisterende reglement for musikk- og kulturskolen oppheves.

 

Sak nr.: 0066/02

VERDAL FJELLSTYRES REGNSKAP/ÅRSBERETNING FOR 2001

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2001 til orientering.

 

 

Sak nr.: 0067/02

VERDAL ARBEIDSSAMVIRKE (VERDAL ASVO) UTVIDELSE AV AKSJEKAPITALEN

Behandling:

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret stiller seg positiv til en utvidelse av aksjekapitalen fra kr 50 000,- til 100 000,- snarest mulig.
 2. Kommunestyret ønsker fortsatt at kommunen skal være eneaksjonær og vedtar å tegne nye aksjer for kr 50.000,-
 3. Det gjøres følgende budsjettendringer:

Ny post 0.1000.2720.5290 – Kjøp av aksjer med kr 50.000,-

Post 0.1000.2720.9480 – Bruk av ubundet kapitalfond økes fra kr 0,- med kr 50.000,- til kr 50.000,-

 

 

 

Sak nr.: 0068/02

BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2003.

Behandling:

Hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg og formannskapet sin behandling av saken ble lagt fram.

Det ble votert punktvis.

Vedtak:

 1. Bosettingen av flyktninger i Verdal kommune videreføres på samme nivå som tidligere, forutsatt at det ikke etableres asylmottak i kommunen.
 2. For å oppnå best mulig planlegging og forutsigbarhet vil Verdal kommune inngå 2 årig intensjonsavtale med UDI om bosetting av inntil 80 flyktninger, fortrinnsvis familier, i perioden 2003 – 2004, hvorav 45 i 2003.

 

 

 

Sak nr.: 0069/02

VERDAL SVØMMEHALL. ENDRING AV BETALINGSSATSER

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det vedtas følgende betalingssatser for Verdal svømmehall:

 

Eksisterende betalingssats

Ny

betalingssats

Voksenbillett

40,-

50,-

Barnebillett

20,-

25,-

Utleie badetøy

15,-

20,-

Klippekort voksne (12 klipp)

360,-

480,-

Klippekort barn (12 klipp)

180,-

240,-

Sol (30 min.)

 

35,-

Sol m/bading

50,-

60,-

Utleie timepris

500,-

550,-

Utleie kommunale lag/for.

250,-

275,-

Svømmestevner, redusert leie ved at leietager rengjør selv. Pr. time

300,-

350,-

Satsene gjøres gjeldende fra sesongstart høsten 2002.

 

 

 

Sak nr.: 0070/02

KVARTALSRAPPORT PR. 30.06. 2002 ØKONOMISAK

Behandling:

Arbeidsmiljøutvalget, Administrasjonsutvalget, hovedutvalgene og formannskapet sin behandling av saken ble lagt fram.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av juni 2002 til etterretning.
 2. Kommunestyret forutsetter at hovedutvalgene får seg forlagt forslag til budsjettjusteringer på møtene i september.
 3. Kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettendringer i samsvar med vedlagte liste. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse merinntektene for å styrke lønnspostene i budsjettet når en kjenner de endelige budsjettmessige virkningene av lønnsoppgjøret.

 

 

Sak nr.: 0071/02

UTVIKLINGSPROSJEKT I VERDAL KOMMUNE 2001

Behandling:

Hovedutvalget for kultur og oppvekst og formannskapets behandling av saken ble lagt fram.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Vedtatt Budsjett 2002 og Økonomiplan 2002 – 2005, inkludert senere vedtatte endringer, danner grunnlag for de prioriteringer og strategiske valg vi skal gjøre i planperioden. Økonomiplan videreutvikles som kommunens overordnede strategidokument og behandles en gang hvert år, sammen med budsjett, som et helhetlig dokument.
 2. Tiltak anbefales gjennomført i henhold til samlerapport og prioriterte tiltak angitt foran i dette dokumentet.
 3. Øvrige tiltak utsettes til senere prioritering og vurdering av rådmannen. Eventuelle tiltak som trenger politisk behandling framlegges aktuelle utvalg til behandling.

 

 

Sak nr.: 0072/02

NY STRUKTUR 1. JANUAR 2003

Behandling:

Tor Petter Abelsen erklærte seg inhabil ved behandlingen av saken og Hildur Børresen tiltrådte.

Arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget, hovedutvalgene og formannskapet sin behandling av saken ble lagt fram.

Ordføreren foreslo at det ble avsatt til sammen 2 1/2 time til behandling av saken. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til dette.

Rådmannen ble deretter gitt ordet for å gi en orientering om det framlagte forslag til "Ny struktur"

Det ble deretter åpnet for innlegg.

Jostein Olav Grande satte på vegne av Senterpartiet fram slikt forslag: Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til ny struktur med følgende endringer og tilpasninger:

 1. Næring blir organisert som i dag.
 2. Plan og miljø blir organisert som i dag
 3. Kemnerkontoret utgjør eget virksomhetsområde.
 4. Kommunestyret finner rådmannens utredning mangelfull på vesentlige punkter. Gjennomføring av ny struktur utsettes til senest 01.01.2004
 5. Rådmannen bes fremme ny sak der følgende punkt avklares nærmere:

Generelt:

Forholdet mellom administrasjonen og politisk nivå:

Skoler/barnehager:

Robert Erikson satte på vegne av Fremskrittspartiet fram slikt forslag: Tiltak funksjonshemmede organiseres som eget virksomhetsområde.

Turid Krizak satte på vegne av Sosialistisk Venstreparti fram slikt forslag:

Punkt 4.3 endres til:

Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde: Ørmelen skole, Verdalsøra barneskole, Veslefrikk og Ørmelen barnehage og evt. fritidstilbud.

Punkt 4.4 endres til:

Verdalsøra ungdomskole: Verdalsøra ungdomskole og evt. fritidstilbud.

Punkt 4.6 endres til:

Kulturtjenesten: Musikk og kulturskolen, kinoen, biblioteket, svømmehallen, Ørmelen fritidsklubb og andre fritidsklubbaktiviteter i sentrum og andre kulturtiltak.

Punkt 4.9 endres til :

Vinne pleie og omsorgsdistrikt: Institusjon åpen omsorg

Punkt 4.10 endres til:

Øra pleie og omsorgsdistrikt: Institusjon åpen omsorg

Punkt 4.11 endres til:

Vuku pleie og omsorgsdistrikt: Eldresenter/Institusjon og åpen omsorg

Nytt punkt 4.12

Tiltak funksjonshemmede: Tiltak funksjonshemmede.

(De andre punktene flyttes fortløpende nedover)

Verbalforslag til pkt. 4.12:

Da det er stor usikkerhet rundt Rådmannens forslag til vedtak, ber kommunestyret Rådmannen om å søke prosjektmidler for 2003 hvor det i prosjektsøknaden legges vekt på hvilken samhandling organisatorisk ivaretar brukernes behov for tjenester og hvordan utvikle fagekspertise på dette feltet i samhandling med andre. Resultatet av prosjektet forelegges kommunestyret innen 01.01.04

(De andre punktene flyttes fortløpende nedover)

Kristin Johanne Hildrum satte fram slikt forslag: Tiltak funksjonshemmede legges inn under den nye virksomheten: Familietjenesten sammen med helsestasjon, PPT og barnevern. Dette vil gi et helhetlig tilbud til alle barn og unge.

Brit Fredriksen satte fram slikt forslag: Forslag til ny ordlyd på pkt. 4.1 Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde. Garnes oppvekstsenter, Volden skole, Vuku oppvekstsenter og evt. fritidstilbud

Det ble deretter votert i saken.

Det ble først votert over Senterpartiets forslag:

Det ble deretter votert over Sosialistisk Venstreparti sitt forslag

Det ble deretter votert over forslag fra Kristin Johanne Hildrum

Det ble deretter votert over forslag fra Brit Fredriksen

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling:

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til hovedtrekkene i prosjekt Ny struktur datert 1. juli 2002.
 2. Dagens tre etater avvikles fra 1. januar 2003.
 3. Ny administrativ organisasjon trer i kraft fra 1. januar 2003.
 4. Det opprettes følgende virksomhetsområder fra 1.1. 2003.
 1. Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde. Garnes oppvekstsenter, Volden skole, Vuku oppvekstsenter og evt fritidstilbud.
 2. Stiklestad og Leksdal oppvekstområde. Leksdal skole, Stiklestad skole, Forbregd/Lein barnehage, Leksdal barnehage og evt fritidstilbud.
 3. Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde. Ørmelen skole, Verdalsøra barneskole, Veslefrikk og Ørmelen barnehage, Ørmelen fritidsklubb og evt. andre fritidstilbud.
 4. Verdalsøra ungdomsskole. Verdalsøra ungdomsskole, svømmehallen og evt fritidstilbud.
 5. Vinne og Ness oppvekstområde. Vinne barnehage, Kanutten barnehage, Ness oppvekstsenter, Vinne skole og evt. fritidstilbud.
 6. Kulturtjenesten. Musikk- og kulturskolen, kinoen, biblioteket og andre kulturtiltak.
 7. Barne- og familietjenesten. PP- tjenesten, barnevernet og helsestasjonen.
 8. Flyktningetjenesten.
 9. Vinne pleie- og omsorgsdistrikt. Institusjon, åpen omsorg og tiltak funksjonshemmede.
 10. Øra pleie- og omsorgsdistrikt. Institusjon, åpen omsorg og tiltak funksjonshemmede.
 11. Vuku pleie- og omsorgsdistrikt. Institusjon, åpen omsorg og tiltak funksjonshemmede.
 12. Sosialtjenesten.
 13. Helsetjenesten.
 14. Næring og plan.
 15. Teknisk drift.
 16. Brann og beredskap.

 

 1. Rådmannen gis fullmakt til gjennomføring av vedtatt ny administrativ organisering i henhold til vedtatt Ny struktur.
  Kommunens reglement forutsettes justert og tilpasset ny organisasjon
 2. Eventuelle tiltak som trenger politisk behandling framlegges aktuelle utvalg.