MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møte 27.05.02

 

Fraværende Håkon Lyngsmo, Anne Grete Wold Olsen, Kristin Johanne Hildrum, Marn Storhaug, Randi Segtnan, Roy Stangvik, Berit Musum, Arne Holan, Stig Arild Myhre og Brita Kleven Thorsvik.
Varamedlemmer Kjetil Bakkan, Margot Wannebo, Kjell Nielssen, Inger Marie Skreden Valstad, Melvin Ness, Frode Furunes, Dagfinn Brendmo og Leiv Håskoll.
Til stede :

43 representanter. 
Terje Skjevik ble gitt permisjon etter behandlingen av sak nr. 0036/02.
Til stede: 42 representanter. Brit Fredriksen, Bjørn Aarstad, Hege Nygård og Inger Åse Lyngsaunet ble gitt permisjon etter behandlingen av sak nr. 0042/02.
Til stede: 38 representanter. Kåre Norum ble gitt permisjon etter behandlingen av sak nr 0043/02.
Til stede: 37 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen og John Austad (møtesekretær)
Møtetidspunkt Kl. 18:00 - 20:00

 

Ordføreren foreslo at sak nr.0048/02 behandles som siste sak. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til dette.

I forbindelse med godkjenningen av saklista opplyste Robert Eriksson at han hadde innlevert en interpellasjon angående overføring av midler til samlokalisering av kinobygget til skolen.

(Interpellasjonen legges ved protokollen).

Eriksson opplyste videre at han hadde fått tilbakemelding om at ordføreren ikke vil besvare interpellasjonen før i neste kommunestyremøte(17.06.02). Robert Eriksson viste til Kommunelovens §34 og ba ordføreren svare på interpellasjonene i dagens møte.

Ordføreren viste til at interpellasjonen ikke er innkommet innen den tidsfrist som er satt i kommunestyrets reglement pkt. 19. Ut fra dette opplyste ordføreren at interpellasjonen ikke vil bli besvart i dagens møte, men i kommunestyrets møte 17.06.02.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0036/01 ØKONOMISK DEKNING AV FORELDREBETALING FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN MED STORT BISTANDSBEHOV
Klikk her for å se saksframlegget
0037/01 BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNING - STRUKTUR OG KVALITET
Klikk her for å se saksframlegget
0038/01 KVARTALSRAPPORT MARS 2002 ØKONOMISAK.
Klikk her for å se saksframlegget
0039/01 SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE OMBUD 1/5 - 31/8 2002 RANDI SEGTNAN
Klikk her for å se saksframlegget
0040/01 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT OMBUD SVERRE BUGGE MIDTHJELL
Klikk her for å se saksframlegget
0041/01 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE OMBUD. SYNNØVE HAUGNES
Klikk her for å se saksframlegget
0042/01 POLITISK STRUKTUR - ORGANISERING M.V. INNSTILLING FRA NEDSATT UTVALG
Klikk her for å se saksframlegget
0043/01 FORSØK MED DIREKTE VALG AV ORDFØRER OG FORSØK MED ENDRET MYNDIGHET FOR ORDFØRER
Klikk her for å se saksframlegget
0044/01 VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0045/01 OMSORGSBOLIGER STEKKE. RAPPORT GJENNOMFØRING AV BYGGEPROSJEKTET.
Klikk her for å se saksframlegget
0046/01 PROSJEKT STORE INVESTERINGER. OMSORGSBOLIGER STEKKE. GJENNOMFØRING AV BYGGING
Klikk her for å se saksframlegget
0047/01 TEK REGULERINGSPLAN FOR VAKKERMYRA HYTTEFELT, SANDVIKA.
Klikk her for å se saksframlegget
0048/01 SLUTTAVTALE FOR RÅDMANNEN
Klikk her for å se saksframlegget
0049/01 VALG AV NYTT VARAMEDLEM I HOVEDUTVALGET FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG
Klikk her for å se saksframlegget
0050/01 ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET 27.05.02

 

Sak nr.: 0036/02

ØKONOMISK DEKNING AV FORELDREBETALING FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN MED STORT BISTANDSBEHOV

Behandling:

FRP v/Robert Eriksson satte fram slikt forslag:

"1. Ordningen med dekning av oppholdsutgifter i barnehage for barn med store funksjonshemninger ut over oppholdstid som følge av spesialpedagogiske tiltak opprettholdes for driftsåret 2002.

2. Kommunestyret ber om at det framlegges egen budsjettjustering/revidering på junimøte."

Saken ble deretter tatt opp til votering. Det ble først alternativt mellom pkt. 1 i formannskapets innstilling og FRP’s forslag, der pkt. 1 i innstillingen ble vedtatt med 38 mot 5 stemmer.

Pkt. 2 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Ordningen med dekning av oppholdsutgifter i barnehage for barn med store funksjonshemninger ut over oppholdstid som følge av spesialpedagogiske tiltak bortfaller fra 01.07.02.
 2. "Retningslinjer for betalingsordninger i barnehager i Verdal" endres i samsvar med dette.

 

 

Sak nr.: 0037/02

BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNING - STRUKTUR OG KVALITET

Behandling:

Gjermund Haga tok opp det forslag han framsatte i møte i hovedutvalget for kultur og oppvekst den 02.05.02. Forslaget lyder slik:

"5. Omgjøring av kommunale barnehager til private barnehager utredes videre med sikte på omgjøring av en barnehage fra 01.01.2003."

Saken ble tatt opp til votering. Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med slikt resultat:

Pkt. 1 –Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2a, 2b og 2c – Enstemmig vedtatt.

Pkt. 3 – Enstemmig vedtatt.

Pkt. 4a og 4 b – Enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom pkt. 5 i formannskapets innstilling og Gjermund Hagas forslag til pkt. 5, ble innstillingen vedtatt med 24 mot 18 stemmer.

Pkt. 6- Enstemmig vedtatt.

Pkt. 7- Enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Alle barnehagene og skolefritidsordningene skal delta i det kvalitetsutviklingsprosjeket som høsten 2002 skal igangsettes for grunnskolen.

Hovedhensikten er å bygge opp kompetanse til å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling.

Det er en forutsetning at alle barnehageeiere og eiere av skolefritidsordninger blir delaktige i kvalitetsutviklingsprosjektet.

Alle eiere av barnehager og skolefritidsordninger i kommunen skal inviteres til samarbeid om et best mulig kvalitetsmessig og kostnadseffektivt tjenestetilbud til kommunens innbyggere.

 1. a. Granvegen familiebarnehage legges i sin nåværende form ned fra 1. august 2002.
  b. I Ørmelen Grendehus opprettes 1. august 2002 en barnehageavdeling med 18 barn som legges under Ørmelen barnehage slik at denne barnehagen får 3 avdelinger
  c. De fire barnehageassistentene som arbeider med hver sin barnegruppe a 4 barn i sine privatboliger, tilbys å drive gruppene videre i privat regi.
 2. Sjøbygda korttidsbarnehage legges ned fra 1. august 2002.
 3. Det iverksettes tiltak med sikte på
  a. en reduksjon av den kommunale andelen av driftsutgiftene ved barnehagene i 1. januar 2003.
  b. at skolefritidstilbudene drives etter selvkostprinsippet
 4. Omgjøring av kommunale barnehager til private barnehager for drift i kommunale lokaler tilrås ikke
 5. En utvidelse av kapasiteten ved kommunale barnehager må skje innenfor økonomisk gitte rammer.
 6. Eventuell ytterligere utvidelse av barnehagekapasiteten i kommunen ved etablering av ny barnehage, bør vurderes gjort i samarbeid med privat driver.

 

 

 

Sak nr.: 0038/02

KVARTALSRAPPORT MARS 2002 ØKONOMISAK

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av mars 2002 til etterretning.
 2. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til tiltak som er foreslått i rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av mars 2002.
 3. Kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettendringer i samsvar med vedlagte liste. Rådmannen får utover dette fullmakt til å foreta øvrige budsjettendringer.

 

 

Sak nr.: 0039/02

SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE OMBUD 1/5 - 31/8 2002 RANDI SEGTNAN

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Randi Segtnan om permisjon fra kommunale ombud ut august 2002.
 2. Inger Marie Skreden Valstad og Knut Voll rykker inn som fast medlem i henholdsvis kommunestyret og hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg i permisjonstiden. I permisjonstiden rykker 1. varamedlem til Klientutvalget inn som fast medlem.

 

 

Sak nr.: 0040/02

SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT OMBUD SVERRE BUGGE MIDTHJELL

Behandling:

Ap/vThor Bertil Granum foreslo Kristin Hildrum som nytt medlem og ny leder i det kommunale råd for funksjonshemmede.

Ved votering ble pkt. 1 formannskapets innstilling og Ap’s forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar i medhold av kommunelovens §15,nr. 2 at søknaden fra Sverre B. Midthjell om fritak som medlem og leder i det kommunale råd for funksjonshemmede imøtekommes for resten av valgperioden.
 2. Kommunestyret oppnevner Kristin Hildrum som nytt medlem og ny leder i det kommunale råd for funksjonshemmede for resten av inneværende valgperiode.

 

 

 

 

Sak nr.: 0041/02

SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE OMBUD. SYNNØVE HAUGNES

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer i medhold av kommunelovens §15, nr. 2 søknaden fra Synnøve Haugnes om fritak som 1. varamedlem for Arbeiderpartiet til hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg.
 2. Kommunestyret vedtar at de øvrige varamedlemmer rykker opp i rekkefølge.

 

 

Sak nr.: 0042/02

POLITISK STRUKTUR - ORGANISERING M.V. INNSTILLING FRA NEDSATT UTVALG

Behandling:

Det ble framlagt brev, datert 22.05.02 fra Verdal Kommunale Fagforening v/Bjørn Holmli.

Venstre v/Nils Georg Leirset satte fram følgende forslag:

Berit Gustad Nessø satte fram følgende forslag:

"Likestillingsutvalget opprettholdes som eget utvalg, men en reduksjon fra 5 til 3 medlemmer"

Kåre Norum tok opp forslag i samsvar med innstillingen fra hovedutvalget for kultur og oppvekst med følgende endring av siste avsnitt under pkt. 1:

"Det opprettes en Utmarksnemnd som skal ta seg av saker innenfor vilt, rovvilt, fisk, friluftsliv og motorferdsel i utmark Nemnda tillegges oppgaver m/myndighet over de forskjellige lover og forskrifter som kommer inn under dette."

Videre forslag til nytt pkt. 4: Ordningen evalueres etter 2 år."

Ordføreren satte fram forslag til nytt pkt. 2 og nytt pkt.3 i formannskapets innstilling:

"Pkt. 2. De partssammensatte utvalgenes størrelse og deltakelse avklares med de ansattes organisasjoner.

Dette legges fram for formannskapet til endelig avgjørelse.

Pkt. 3. Ordningen med 2 komiteer evalueres etter 2 år – høsten 2005."

Saken ble deretter tatt opp til votering.

Det ble først votert punktvis over forslaget fra Nils Georg Leirset, der pkt. 1 ble forkastet med 41 mot 1 stemme, mens pkt. 2og 3 ble forkastet med 39 mot 3 stemmer.

Deretter ble forlaget fra Berit Gustad Nessø forkastet med 34 mot 8 stemmer.

Deretter ble det votert alternativt mellom formannskapets innstilling og forslaget fra Kåre Norum, der formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 17 stemmer.

Til slutt ble ordførerens forslag til nytt pkt. 2 og nytt pkt. 3 enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar det nedsatte utvalgs innstilling med følgende endringer:
 1. De partssammensatte utvalgenes størrelse og deltakelse avklares nærmere med de ansattes organisasjoner. Dette legges fram som egen sak for formannskapet til endelig avgjørelse.
 2. Ordningen med 2 komiteer evalueres etter 2 år – høsten 2005.

 

 

 

Sak nr.: 0043/02

FORSØK MED DIREKTE VALG AV ORDFØRER OG FORSØK MED ENDRET MYNDIGHET FOR ORDFØRER

Behandling:

FRP v/Robert Eriksson satte fram følgende forslag::

"1. Verdal kommune søker Kommunal-og Regionaldepartementet om å få delta i forsøk med direkte valg av ordfører og forsøk med endret myndighet for ordfører.

2. Det bes om at kommunestyret foretar en prinsippavklaring vedrørende departementets problemstillinger knyttet til ulike modeller, jfr. valgfrie regler på side 3,4 og 5 i rundskrivet fra departementet. Prinsippavklaringene skjer innen utgangen av juni d.å."

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og FRP’s forslag ble formannskapets innstilling vedtatt med 32 mot 6 stemmer.

 

Vedtak:

Kommunestyret vedtar det nedsatte utvalgs innstilling, datert 29.04.02.

 

 

Sak nr.: 0044/02

VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2001

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar årsrapporten for Verdal kirkelige fellesråd til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0045/02

OMSORGSBOLIGER STEKKE. RAPPORT GJENNOMFØRING AV BYGGEPROSJEKTET.

Behandling:

Senterpartiet v/Jostein Olav Grande satte fram slikt forslag til nytt pkt. 4 og nytt pkt. 5:

"4. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tar over som plan- og byggekomite ut inneværende valgperiode.

5.Det settes ned et politisk utvalg som skal legge fram forslag til framtidig organisering av plan –og byggesaker innen utløpet av inneværende valgperiode."

Saken ble deretter tatt opp til votering, der pkt. 1, 2 og 3 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Senterpartiets forslag til nytt pkt. 4 ble forkastet med 24 mot 13 stemmer, mens forslaget til nytt pkt. 5 ble forkastet med 19 mot 18 stemmer.

 

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre beklager sterkt de overskridelser som er pådratt ved gjennomføring av prosjekt omsorgsboliger på Stekke.
 2. Sluttrapport fra Planstyring AS datert 05.03.02 godkjennes.
 3. For å fullfinansiere prosjektet gjør kommunestyret følgende budsjettjusteringer slik framkommet i saken:

1. Bruk av lån kr 65.845.000

2. Salg av tomteareal kr 3.944.833

3. Tilskudd kr 113.100

4. Bruk av ubundne kapitalfond kr 338.582

5. Merforbruk(Bruk av likviditetsres)kr 10.425.000

6. TOTAL kr. 80.666.515

 

 

 

Sak nr.: 0046/02

PROSJEKT STORE INVESTERINGER. OMSORGSBOLIGER STEKKE. GJENNOMFØRING AV BYGGING

Behandling:

FRP v/Robert Eriksson satte fram slikt forslag til nytt pkt. 2:

"2. Kommunestyret viser til OPAK’s vurdering og vil på den bakgrunn påpeke at prosjekt/byggeleder burde vært mer aktpågivende ved økonomisk rapportering, noe som ville ha gitt en bedre oversikt over antatte kostnader, samt bedre økonomisk kontroll av prosjektet.

Kommunestyret er svært lite tilfreds med den manglende informasjon som er gitt under prosjektets gang og vil videre påpeke at prosjektets overskridelser kommer helt i sluttfasen, og delvis etter ferdigstillelse, og derfor ikke rapportert underveis.

Kommunestyret påpeker at dette har ført til at politiske organer har hatt svært begrensede muligheter til å sette inn de nødvendige tiltak."

Saken ble deretter tatt opp til votering, der pkt. i Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. FRP’s forslag til nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgets pkt. 2 og 3 blir henholdsvis nr. 3 og 4. Begge disse punkter i Kontrollutvalgets innstilling ble ved votering enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Prosjektkomiteen for omsorgsboliger Stekke har ikke fungert etter instruksen for den nye organiseringen. Den har ikke tatt nødvendige grep i prosjektet, men stolt på at prosjektet var i rute. Den har overlatt svært mye av det reelle ansvaret for prosjektet til Planstyring A/S, som hadde kontrakt om prosjekterings- og byggeledelse.
 2. Planstyring A/S rapportering til prosjektkomiteen har ikke vært månedlig som forutsatt, og Planstyring har ikke hatt evne eller mulighet til å få oversikt over tilleggs – og fradragsarbeider og økonomiske konsekvenser.

  Uklare ansvarsforhold har medvirket til problemene med mangelfull rapportering i prosjektet.

 3. Kommunestyret viser til OPAKs vurdering og vil på den bakgrunn påpeke at prosjekt/byggeleder burde vært mer aktpågivende ved økonomisk rapportering, noe som ville ha gitt en bedre oversikt over antatte kostnader, samt en bedre økonomisk kontroll av prosjektet.
 4. Kommunestyret er svært lite tilfreds med den manglende informasjon som er gitt under prosjektets gang og vil videre påpeke at prosjektets overskridelser kommer helt i sluttfasen, og delvis etter ferdigstillelse, og derfor ikke er rapportert underveis.

  Kommunestyret påpeker at dette har ført til at politiske organer har hatt svært begrensede muligheter til å sette inn nødvendige tiltak.

 5. Rapporten tas til etterretning og blir en del av grunnlaget for evaluering av kommunens organisering og gjennomføring av prosjektstyring. I sin evaluering bør kommunen særlig fokusere på følgende punkter:

Avvik som krever politisk behandling, framlegges av rådmannen til rette politiske organ.

 1. Samordning mellom prosjektet og kommunens økonomisystem må forbedres.

 

 

Sak nr.: 0047/02

REGULERINGSPLAN FOR VAKKERMYRA HYTTEFELT, SANDVIKA.

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Vakkermyra hyttefelt i Sandvika, revidert 30.04.02.

 

 

 

 

Sak nr.: 0048/02

SLUTTAVTALE FOR RÅDMANNEN

Behandling:

Ordføreren foreslo at saken i medhold av Kommunelovens §31,nr. 3 behandles i lukket møte.

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til dette og møte ble lukket.

Ordføreren redegjorde om den inngåtte sluttavtale.

Ved votering tar kommunestyret saken og ordførerens redegjørelse til etterretning.

 

Vedtak:

Kommunestyret tar saken og ordførerens redegjørelse til etterretning.

 

 

 

Sak nr.: 0049/02

VALG AV NYTT VARAMEDLEM I HOVEDUTVALGET FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

Behandling:

FRP v/Robert Eriksson foreslo at Bård Arne Kalland velges som nytt andre varamedlem for FRP til hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg.

Ved votering ble FRP’s forslag enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Kommunestyret oppnevner Bård Arne Kalland som nytt andre varamedlem for FRP til hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg.

 

 

 

Sak nr.: 0050/02

ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET 27.05.02

Behandling:

 1. Generalforsamling i Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
 2. Ordføreren opplyste at generalforsamling avholdes onsdag 29.05.02 og om de valg som skal foretas.

 3. Bibliotek og Kino. Utkast til avtale.
 4. Ordføreren opplyste at det nedsatte utvalg for bibliotek og kino sammen med ordfører og rådmann vil gjennomgå tilsendt avtaleutkast.

 5. Felles møte mellom formannskapene i Frosta, Levanger og Verdal.

Ordføreren opplyste at fellesmøte blir avholdt 12. juni d.å.