MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møte 22.04.02

Fraværende Kåre Norum, Knut Tveita, Einar Karstein Indal, Marn Storhaug, Randi
Segtnan, Roy Stangvik, Terje Skjevik, Frode Aakerhus, Lars Børre
Hallem, Tor-Petter Abelsen og Nils Georg Leirset.
Varamedlemmer Turid Nordli, Kjell Nielsen, Oddbjørn Berg, Hildur Børresen og Leiv
Håskoll.
Til stede :

39 medlemmer 

Dessuten møtte : Rådmannen
Møtetidspunkt Kl. 18:00 - 20:00

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0029/01 REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0030/01 PRODUKSJONSKJØKKEN FOR VARM MAT..
Klikk her for å se saksframlegget
0031/01 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET.
Klikk her for å se saksframlegget
0032/01 FINANSSTRATEGI FOR VERDAL KOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget
0033/01 FORSØK VALGPERIODEN 2003-2007: FORSØK MED DIREKTE VALG AV ORDFØRER OG FORSØK MED ENDRET MYNDIGHET FOR ORDFØRER
Klikk her for å se saksframlegget
0034/01 BYGDEBOKNEMNDA - TRYKKING AV BYGDEBOK.
Klikk her for å se saksframlegget
0035/01 BOIKOTT AV ISRAELSKE VARER.

 

 

 

Sak nr.: 0029/02

REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2001

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2001 fastsettes med et regnskapsmessig underskudd (inkludert negativt driftsresultat) på kr 9 138 648 60,-
 2. Rådmannens årsrapport for 2001 tas til orientering.
 3. Underskuddet dekkes inn i løpet av økonomiplanperioden 2002 – 05

 

 

Sak nr.: 0030/02

PRODUKSJONSKJØKKEN FOR VARM MAT.

Behandling:

Ordføreren foreslo at pkt. 4 endres og gis slik ordlyd:

"4. Rådmannen bes framlegge forslag til produksjonsmetoder som skal benyttes og framtidig organisering av kjøkkendriften."

Ved votering ble pkt. 1,2, 3 og 5 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom ordførerens forslag til nytt pkt. 4 og pkt. 4 i formannskapets innstilling, ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Produksjonskjøkken for varm mat til institusjonene og hjemmeboende eldre i Verdal legges til Verdal Bo – og Helsetun.
 2. Ombygging og innredning av nåværende kjøkken til dette formålet forutsettes holdt innenfor en kostnadsramme på 3, 2 mill. kr.
 3. Rådmannen får fullmakt til å planlegge utbyggingen i samsvar med økonomiplanens bestemmelser.
 4. Rådmannen bes framlegge forslag til produksjonsmetoder som skal benyttes og framtidig organisering av kjøkkendriften.
 5. Det forutsettes at nytt mottakskjøkken ved Ørmelen Bo –og Helsetun ivaretar tørrmatproduksjonen og baking for begge institusjoner.

 

 

 

Sak nr.: 0031/02

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET.

Behandling:

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Det framlagte forslag til Handlingsplan for Flyktningearbeidet i Verdal kommune 2002 – 2005 vedtas. Planen vil gi et godt grunnlag for det videre flyktningearbeidet i kommunen.
 2. Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere gjennomføres f.o.m. 01.01.03 i tråd med egnet organisasjonsplan.
 3. I det videre arbeide med planen må ansvarsforhold og tidsfrister avklares.

Tverretatlig samarbeidsutvalg for flyktningesaker videreføres og utvides med aktuelle statlige/fylkeskommunale etater/instanser.

 

 

Sak nr.: 0032/02

FINANSSTRATEGI FOR VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommunestyre vedtar det framlagte forslag til finansstrategi for Verdal kommune.

 

 

Sak nr.: 0033/02

FORSØK VALGPERIODEN 2003-2007: FORSØK MED DIREKTE VALG AV ORDFØRER OG FORSØK MED ENDRET MYNDIGHET FOR ORDFØRER

Behandling:

FRP v/Robert Eriksson satte fram følgende forslag som oversendes det nedsatte utvalg som skal vurdere politisk struktur:

"

 1. Verdal kommune søker Kommunal- og Regionaldepartementet om å få delta i forsøk med direktevalg av ordfører og forsøk med endret myndighet for ordfører.
 2. Det bes om at kommunestyret foretar en prinsippavklaring vedrørende departementets problemstillinger knyttet til ulike modeller, jfr. valgfrie regler på side 3,4og 5 i rundskrivet fra departementet. Prinsippavklaringene skjer innen utgangen av juni d.å."

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Videre vedtok kommunestyret enstemmig at FRP’s forslag også oversendes det utvalg som skal vurdere politisk struktur.

Vedtak:

Saken sammen med FRP’s forslag oversendes det nedsatte utvalg som skal vurdere politisk struktur.

 

 

 

Sak nr.: 0034/02

BYGDEBOKNEMNDA - TRYKKING AV BYGDEBOK.

Behandling:

Trude Holm tok opp forslag i samsvar med rådmannens tilråding. Ved alternativ votering mellom innstillingen fra hovedutvalget og Trude Holms forslag, ble hovedutvalgets innstilling vedtatt med 30 mot 9 stemmer.

Vedtak:

 1. Kommunestyret slutter seg til at det aktuelle bind av Verdalsboka utgis.
 2. Utsalgspris pr. bok settes til kr. 300,-.
 3. Det gjøres følgende budsjettendringer:

Det opprettes ny post 1.2000.3850.1402 Trykking av bøker (Verdalsboka) med kr. 125.000,-.

Det opprettes ny post 1.2000.3850.6201 salg av bøker (Verdalsboka) med kr. 125.000,-.

 

 

 

Sak nr.: 0035/02

BOIKOTT AV ISRAELSKE VARER

Behandling:

Turid Krizak tok opp ovennevnte sak og satte fram følgende forslag:

"

 1. Verdal kommunestyre ser meget alvorlig på situasjonen i Palestina hvor Israel bryter folkeretten og neglisjerer klare resolusjoner fra FN’s sikkerhetsråd.
 2. Verdal kommune forplikter seg til ikke å kjøpe produkter eller tjenester fra noen bedrift eller noe foretak fra Israel eller som har direkte tilknytning til Israel."

Ved votering ble pkt. 1 vedtatt med 35 mot 4 stemmer.

Pkt. 2 ble vedtatt med 27 mot 12 stemmer.

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre ser meget alvorlig på situasjonen i Palestina hvor Israel bryter folkeretten og neglisjerer klare resolusjoner fra FN’s sikkerhetsråd.
 2. Verdal kommune forplikter seg til ikke å kjøpe produkter eller tjenester fra noen bedrift eller noe foretak fra Israel eller som har direkte tilknytning til Israel.