MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET
Møte 18.03.02

Fraværende Anne Grete Wold Olsen, Kristin Hildrum, Bjørn Aarstad, Knut Tveita, Torill Elverum, Erling Johansen, Hege Terese Nygård, Marn Storhaug, Roy Stangvik, Berit Musum, Arne Holan, Terje Skjevik og Tor-Petter Abelsen.
Varamedlemmer Tor Holmsberg, Kjetil Bakkan, Margot Wannebo, Bjørn Kjesbu, Sigmund Dahle, Øystein Kvello, Synnøve Haugnes, Kjell Nielsen, Frode Furunes, Kjell Minsås, Jan Selvig og Hildur Børresen.
Til stede :

44 representanter. 

Dessuten møtte : Rådmannen

Sakliste 

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL 
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0005/02 SKATTEREGNSKAPET FOR 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0006/02 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0007/02 TEK OMSORGSBOLIGER STEKKE
Klikk her for å se saksframlegget
0008/02 PROSJEKT STORE INVESTERINGER. OMSORGSBOLIGER STEKKE. GJENNOMFØRING AV BYGGING
Klikk her for å se saksframlegget
0009/02 TEK OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD
Klikk her for å se saksframlegget
0010/02 ÅRSMELDING ELDRERÅDET 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0011/02 ELDREPOLITISK PROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG FOR PERIODEN 2001 - 2003.
Klikk her for å se saksframlegget
0012/02 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE OMBUD PÅ GRUNN AV FLYTTING FRA KOMMUNEN
Klikk her for å se saksframlegget
0013/02 PRODUKSJONSKJØKKEN FOR VARM MAT.
Klikk her for å se saksframlegget
0014/02 HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2002 - 2005. RULLERING
Klikk her for å se saksframlegget
0015/02 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET.
Klikk her for å se saksframlegget
0016/02 INTERKOMMUNALT RUSSAMARBEID.
Klikk her for å se saksframlegget
0017/02 "OPPVEKSTMILJØET I VERDAL - NYE VEIER Å GÅ"
Klikk her for å se saksframlegget
0018/02 FORSØK MED SAMORDNING/SAMMENSLÅING AV TRYGDEKONTOR, AETAT OG SOSIALKONTOR.
Klikk her for å se saksframlegget
0019/02 REGLER FOR VERDAL SYKEHEIMS FOND.
Klikk her for å se saksframlegget
0020/02 SAMLERAPPORT I FOR UTVIKLINGSPROSJEKT - "VERDAL KOMMUNE" - UTVIKLING 2001"
Klikk her for å se saksframlegget
0021/02 BYGDEBOKNEMNDA - TRYKKING AV BYGDEBOK.
Klikk her for å se saksframlegget
0022/02 FORSKRIFT OM VEILEDENDE SKOLEOMRÅDER
Klikk her for å se saksframlegget
0023/02 ORGANISERING AV OPPVEKSTSENTER I VUKU
Klikk her for å se saksframlegget
0024/02 KINOBYGGET - SAMLOKALISERING AV BIBLIOTEK OG KINO
Klikk her for å se saksframlegget
0025/02 FINANSFORVALTNING. REGLEMENT
Klikk her for å se saksframlegget
0026/02 VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD. GJENNOMGANG AV REGNSKAP M.B.
Klikk her for å se saksframlegget
0027/02 INTERKOMMUNALT SAMARBEIDSPROSJEKT OM BARNEVERN FOR FROSTA, LEVANGER OG VERDAL
Klikk her for å se saksframlegget
0028/02 ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET 18/3 2002

 

 

Sak nr.: 0005/02

SKATTEREGNSKAPET FOR 2001

Behandling:

Kommunekassereren og Distriktsrevisoren var til stede under behandlingen av denne sak.

Ved votering ble Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Skatteregnskapet for 2001 for Verdal kommune godkjennes.

 

 

Sak nr.: 0006/02

KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2001

Behandling:

Distriktsrevisoren var til stede under behandlingen av denne sak.

Ved votering ble Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar årsrapport om Kontrollutvalgets virksomhet i år 2001 til orientering.

 

 

Sak nr.: 0007/02

OMSORGSBOLIGER STEKKE

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes. Det gjennomføres en høring der alle detaljer i prosjektet gjennomgås med politisk nivå før saken legges fram til politisk behandling.

 

 

Sak nr.: 0008/02

PROSJEKT STORE INVESTERINGER. OMSORGSBOLIGER STEKKE. GJENNOMFØRING AV BYGGING

Behandling:

Jostein Olav Grande foreslo at saken utsettes og legges fram til politisk behandling etter at "høring" er gjennomført.

Ved votering ble Grandes forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes og legges fram til politisk behandling etter at "høring" er gjennomført.

 

 

Sak nr.: 0009/02

OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD

Behandling:

Arbeiderpartiet v/Thor Bertil Granum satte fram følgende forslag til nytt pkt. 5:

"5. Kommunestyret ber rådmannen følge opp intensjonene som Kontrollutvalget har gitt i K-sak nr. 0008/02 m.h.t. hvordan prosjektet styres og følges opp."

Saken ble deretter tatt opp til votering. Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner planene for utbygging av omsorgsboliger på Lysgård med de reduksjoner som administrasjonen har skissert innenfor en total kostnadsramme på kr.10.000.000.
 2. Verdal kommunestyre antar anbydere i h.h.t. innstilling fra prosjektkomiteen. Dette under forutsetning av at det oppnås enighet om tilfredsstillende kontrakt.
  Rådmannen gis fullmakt til å føre kontraktsforhandlinger etter justert/redusert prosjekt.
 3. For å få fullfinansiert prosjektet gjør kommunestyret følgende budsjettjusteringer på investeringsbudsjettet for 2002.
 4. Prosjekt Budsjett Rev. Rev. budsjett
  Omsorgsboliger Lysgård 7.000.000 +3.000.000 10.000.000
  Nybygg ØBH 23.000.000 -3.000.000 20.000.000


 5. Kommunestyret ber om at totalentreprise vurderes som utbyggingsform for Verdal kommune i framtida. Saken legges fram til diskusjon i kommunestyret før sommerferien.
 6. Kommunestyret ber rådmannen følge opp intensjonene som Kontrollutvalget har gitt i sak nr. 0008/02 m.h. t. til hvordan prosjektet styres og følges opp.

 

 

Sak nr.: 0010/02

ÅRSMELDING ELDRERÅDET 2001

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar meldingen fra Eldrerådet for år 2001 til orientering.

 

 

 

 

Sak nr.: 0011/02

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG FOR PERIODEN 2001 - 2003.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar Eldrepolitisk Program for Nord-Trøndelag for perioden 2001 – 2003 til orientering.

 

 

Sak nr.: 0012/02

SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE OMBUD PÅ GRUNN AV FLYTTING FRA KOMMUNEN.

Behandling:

 

Arbeiderpartiet v/Thor Bertil Granum Granum satte fram følgende forslag til nytt pkt. 3:

"3. Kommunestyret oppnevner Karin Norena Strand som nytt medlem i hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg og nytt 3. varamedlem til Klientutvalget."

Ved votering ble pkt. 1 og 2 i tilrådinga og Ap’s forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Erling Johansen om fritak som medlem i kommunestyret og hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg samt varamedlem til klientutvalget for resten av valgperioden.
 2. Tor Holmsberg rykker inn som fast medlem i kommunestyret.
 3. Kommunestyret oppnevner Karin Norena Strand som nytt medlem i hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg og som nytt 3. varamedlem til Klientutvalget.

 

 

 

Sak nr.: 0013/02

PRODUKSJONSKJØKKEN FOR VARM MAT.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 21.03.02.

 

 

 

Sak nr.: 0014/02

HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2002 - 2005. RULLERING

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Helhetlig pleie- og omsorgsplan. Rullering 2002 – 2005, vedtas som retningsgivende for pleie- og omsorgstjenestene i kommunen.
 2. Rådmannen gis fullmakt til avklare med funksjonshemmedes organisasjoner hvilken målgruppe som skal omfattes av en plan for funksjonshemmede.
 3. Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg bes iverksette tiltak innen økonomiplanens ramme som gjør det mulig å opprettholde dagtilbudene for eldre i planperioden.
 4. Det vil være en stor utfordring for pleie- og omsorgssektoren at en i planperioden bygger ned antall institusjonsplasser.

 

 

Sak nr.: 0015/02

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 21.03.02.

 

 

Sak nr.: 0016/02

INTERKOMMUNALT RUSSAMARBEID.

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Det opprettes et samarbeidsforum mellom kommunene Verdal, Levanger, Inderøy og Frosta med målsetting å bidra til å redusere rusproblemene i regionen.
 2. Samarbeidsforumet skal ha følgende oppgaver:
 1. Felles informasjon om utviklingen av rusproblemene i kommunene.
 2. Kontakt med andre instanser som har som oppgave å redusere rusproblemene.
 3. Legge opp en felles strategi og prioritere satsingsområder.
 4. Ta initiativ til og fremme forslag til konkrete tiltak.
 5. Vurdere og eventuelt fremme forslag på et interkommunalt prosjekt. Prosjektet skal knyttes til FLV-prosjektet.
 1. Samarbeidsforumet blir bestående av de kommuner som fatter likelydende vedtak. Rådmannen får i samarbeid med rådmennene i de andre kommunene fullmakt til å oppnevne deltagere i samarbeidsforumet.

 

 

 

 

Sak nr.: 0017/02

"OPPVEKSTMILJØET I VERDAL - NYE VEIER Å GÅ"

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for kultur og oppvekst enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret godkjenner framlagt plan for forprosjekt gjeldende for perioden 01.04. – 15.09.02
 2. Kommunestyret godkjenner framlagt finansieringsplan.

 

 

 

Sak nr.: 0018/02

FORSØK MED SAMORDNING/SAMMENSLÅING AV TRYGDEKONTOR, AETAT OG SOSIALKONTOR.

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommune deltar i prosjektet "Arbeid i sikte" sammen med Trygdeetaten i Nord-Trøndelag og Aetat Nord-Trøndelag under forutsetning av at midler til gjennomføring og at prosjektet ikke medfører ekstra administrative kostnader og sosialhjelpsutgifter for kommunen.
 2. Rådmannen får fullmakt til å ta stilling til eventuelle nødvendige tilpasninger i prosjektet.

 

 

 

Sak nr.: 0019/02

REGLER FOR VERDAL SYKEHEIMS FOND

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:

Verdal kommunestyre godkjenner forslag til "Regler for Verdal bo- og helsetuns fond". Disse regler erstatter "Regler for Verdal sykeheims fond", godkjent av Verdal kommunestyre i møte 14.11.84, sak 155/84.

 

 

 

Sak nr.: 0020/02

SAMLERAPPORT I FOR UTVIKLINGSPROSJEKT - "VERDAL KOMMUNE" - UTVIKLING 2001"

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 21.03.02.

 

 

 

Sak nr.: 0021/02

BYGDEBOKNEMNDA - TRYKKING AV BYGDEBOK.

Behandling:

Trude Holm satte fram følgende forslag:

"Saken utsettes. Bygdeboknemnda anmodes om å innkalle til et møte for historieinteresserte, hvor en skal forsøke å komme fram til en mal for Verdal kommunes bygdebøker."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes. Bygdeboknemnda anmodes om å innkalle til et møte for historieinteresserte, hvor en skal forsøke å komme fram til en mal for Verdal kommunes bygdebøker

 

 

Sak nr.: 0022/02

FORSKRIFT OM VEILEDENDE SKOLEOMRÅDER

Behandling:

Det ble framlagt følgende dokumenter:

 1. Brev fra Verdalsøra Barneskole.
 2. Brev fra foreldre til barn i klasse 7 ved Stiklestad skole.

Venstre v/Nils Georg Leirset satte fram følgende alternativt forslag til pkt. 2 og 3 i innstillingen:

"2. Forslaget fra hovedutvalget for kultur og oppvekst er ikke akseptabelt i forhold til kommunal økonomi, og heller ikke i forhold til skole- og oppvekstmiljø ved Verdalsøra Barneskole. Saken sendes tilbake til hovedutvalget til ny vurdering."

Saken ble tatt opp til votering, der pkt 1 ble enstemmig vedtatt, mens pkt. 2 og 3 ble vedtatt mot 2 stemmer. Mindretallet stemte for Venstres forslag.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar slik forskrift om skoleområder for grunnskolen i Verdal:
 2.  

  FORSKRIFT OM SKOLEOMRÅDER I VERDAL

  §1 Denne forskrift blir gitt av Verdal kommunestyre med hjemmel i Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (Opplæringslova) § 8-1, 2. ledd.

  §2 De veiledende skoleområdene er:

  BARNETRINN

  Ørmelen skoles område omfatter:

  Delområde 01: Ørmelen, med grunnkretsene 0101 (Ørin), 0102 (Ørmelen 1: nord), 0103 (Ørmelen 2: midt), 0104 (Ørmelen 3: sørvest) og 0105 (Ørmelen 4: sørøst) og

   fra Delområde 02:Verdalsøra, grunnkrets 0202 (Verdalsøra S: Tinden).

  Verdalsøra barneskoles område omfatter:

  Fra Delområde 02:Verdalsøra, grunnkretsene 0201 (V.øra N: Veita, Tvistvold, Melan), 0203 (V.øra Ø: Prærien, Garpa), 0204 (Mikv.-Frydenl.) og 0205 (Holte, Borgen, Haug),

  fra Delområde 03: Sjøbygda, grunnkretsene 0301(Ydse,Ydsedalen), 0302 (Trones), 0303 (Sjøbygda) og0304 (Volhaugen, unntatt del av boligfeltet Forbregd/Lein) og

  fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsen 401 (Vist m/Haukå)

  Stiklestad skoles område omfatter:

  Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsene 0402 (Forbregd), (Hele boligfeltet Forbregd/Lein går til Stiklestad.), 0403 (Stiklestad) og 0404 (Raset)

  Leksdal skoles område omfatter:

  Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsene 0406 (Sør-Leksdal) og 0407 (Nord-Leksdal).

  Vinne skoles område omfatter:

  Fra Delområde 05:Vinne og Ness, grunnkretsene 0501 (Stamphusmyra, Fætten), 0502 (Brannan), 0503 (Berg), 0504 (Molberg) og 0505 (Vinne).

  Ness skoles område omfatter:

  Fra Delområde 05:Vinne og Ness, grunnkretsen 0506 (Ness).

  Vuku skoles område omfatter:

  Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsen 0405 (Jermstad) og

  fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0601 (Reppe), 0602 (Vuku), 0603 (Ulvilla) og grunnkretsen 0608 (Dillan, (sør for elva)).

  Volden skoles område omfatter:

  Fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0604 (Volden), 0605 (Bjartan) og 0606 (Kleppen og Vera)

  Garnes skoles område omfatter:

  Fra Delområde 06: Øvre Verdal , grunnkretsene 0607 (Sul), 0609 (Inndal) og 0610 (Levring m/Tromsdal).

  UNGDOMSTRINNET:

  Verdalsøra ungdomsskoles område tilsvarer områdene til: Verdalsøra -, Vinne - og Ørmelen barneskoler.

  Vuku barne- og ungdomsskoles område tilsvarer områdene til: Garnes -, Leksdal -, Ness -, Stiklestad -, Vuku - og Volden barneskoler.

  §3 De angitte skoleområdene er veiledende. Med dette forstås at områdegrensene ikke er absolutte.

  §4 Grunnskoleelevene skal skrives inn ved den skolen de sokner til, dersom kommunen ikke bestemmer noe annet. Plassering skjer før skolestart, ved flytting og ved overgang til ungdomstrinnet. Kommunen kan bestemme at barn som bor i grenseområder, kan plasseres ved naboskole når dette ikke innebærer uforholdsmessig stor forskjell i avstand.

  §5 Grunn for overføring til naboskole kan være:

  - hensynet til kostnadseffektiv klassedeling

  - hensynet til kostnadseffektiv skyssordning

  §6 Søsken skal alltid ha rett til å gå ved samme skole dersom foresatte ønsker det.

  §7 Etter søknad kan elever tas inn ved annen skole enn den de sokner til.

  Jfr Opplæringslova §8-1, 3.ledd.

  §8 Særskilt plassering av elever vil være enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og vil gi klagerett i samsvar med bestemmelsene i denne loven.

  ___________________________

  Forklaring:

  Delområder og grunnkretser: Dette bygger på "DOKUMENTASJON 1980, 1721 VERDAL" fra Statistisk Sentralbyrå. Ønskes detaljert oversikt, må man gå inn i denne.

   

 3. Hovedutvalg for kultur og oppvekst må som egen sak ta opp forslag til løsning av plassproblemene ved Verdalsøra barneskole.
 4. Plassproblemene søkes prinsipielt løst ved at det er avgangsklassene som vurderes overført eventuelt slått sammen.

 

 

Sak nr.: 0023/02

ORGANISERING AV OPPVEKSTSENTER I VUKU

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for kultur og oppvekst enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Vuku barne- og ungdomsskole og Vuku barnehage etableres som én virksomhet (et oppvekstsenter) med felles ledelse og administrasjon fra 01.08.2002 i henhold til gjeldende lover, forskrifter m.v.
  Ledelse/administrasjon av oppvekstsenteret tillegges skolens rektor.
  Virksomheten får navnet Vuku oppvekstsenter.
 2. Samarbeidsutvalg for oppvekstsenteret opprettes i henhold til opplæringslovas §11-1.
 3. Rektor tillegges ansvar for å få plass de praktiske ordningene for drift av oppvekst-senteret i samråd med det nye samarbeidsutvalget.

 

 

 

Sak nr.: 0024/02

KINOBYGGET - SAMLOKALISERING AV BIBLIOTEK OG KINO

Behandling:

Det ble utdelt brev fra Verdal Teaterlag.

Venstre v/Nils Georg Leirset satte fram følgende forslag:

"Saken utsettes. Prosjektet bearbeides videre med tanke på at kommunale driftsutgifter ikke økes i forhold til dagens nivå. Det oppstartes forhandlinger med Amfisentret om nødvendig forlengelse av leietida."

Det ble votert over utsettelsesforslaget som ble forkastet mot 7 stemmer og debatten fortsatte.

Bernt O. Karlgård foreslo at pkt. 2 i tilrådinga endres og gis følgende ordlyd.

"2. Det forutsettes at husleien garanteres innenfor rammen på kr. 465 pr. m2."

Kåre Norum satte fram følgende forslag til nytt pkt. 4:

"Økningen i driftsrammen forutsettes dekt utenfor kultur- og oppvekst sine budsjetter da dette er et prosjekt som omfatter hele kommunen."

Saken ble tatt opp til votering.

Det ble votert punktvis med slikt resultat:

Vedtak:

 1. Kommunestyret støtter prosjektgruppens konklusjoner.
 2. Det forutsettes at husleien garanteres innen rammen på kr. 715 pr. m2.
 3. De garantier som er skissert i saken må nedfelles i skriftlig avtale som godkjennes av partene i aksjeselskapet. Kommunestyret gir ordfører og/eller et representativt utvalg fullmakt til å signere avtalen. Avtale må foreligge før videre prosjektering igangsettes.
 4. Økningen i driftsrammen forutsettes dekt utenfor kultur- og oppvekst sine budsjetter da dette er et prosjektsom omfatter helse kommune.

 

 

 

Sak nr.: 0025/02

FINANSFORVALTNING. REGLEMENT

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 21.03.02.

 

 

Sak nr.: 0026/02

VERDAL KIRKELIGE FELLERÅD. GJENNOMGANG AV REGNSKAP M.B.

Behandling:

Distriktsrevisoren var til stede under behandlingen av denne sak.

Ved votering ble Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar rapport om gjennomgang av regnskapet for Verdal Kirkelige Fellesråd til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0027/02

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDSPROSJEKT OM BARNVERN FOR FROSTA, LEVANGER OG VERDAL

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar informasjon om prosjekt om utvikling av barneverntjenestene i Frosta, Levanger og Verdal til orientering.
 2. Kommunestyret forutsetter at hovedutvalget blir holdt informert om utviklingen i prosjektet.

 

 

 

Sak nr.: 0028/02

ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET 18/3 2002

Behandling:

Fellesmøte for formannskapet i Verdal, Levanger og Frosta i Selbu 14. og 15.mars. d.å.

Prosjektleder Sylvia Hopland orienterte om de saker som ble tatt opp og drøftet under møte i Selbu.