MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET

Møte 21.01.02

Fraværende

Anne Grete Wold Olsen, Inger Åse Lyngsaunet, Bjørn Aarstad, Jon Sellæg, Torill Elverum, Jostein Olav Grande, Robert Eriksson, Leif Roger Kolberg, Terje Skjevik, Lars Børre Hallem, Stig Arild Myhre og Brita Kleven Thorsvik.

Varamedlemmer

Kjetil Bakkan, Margot Wannebo, Turid Nordli, Kjell Nielssen, Inger Marie Skreden Valstad, Frode Furunes, Berit Rotmo, Dagfinn Brendmo og Leiv Håskoll.

Til stede :

42 representanter. 
Kristin Johanne Hildrum og Hege Terese Nygård ble gitt permisjon under sak nr. 2/02. Til stede: 40 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL 
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/02 TEK NYSKAPINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE. DEL 1: STRATEGISK PLAN 2002-2007. DEL 2: HANDLINGSPLAN 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0002/02 SAMARBEIDSPROSJEKTER VERDAL, LEVANGER OG FROSTA
Klikk her for å se saksframlegget
0003/02 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV.
Klikk her for å se saksframlegget
0004/02 OPPNEVNING AV UTVALG TIL VURDERING AV POLITISK STRUKTUR M.V.
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0001/02

NYSKAPINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE. DEL 1: STRATEGISK PLAN 2002-2007. DEL 2: HANDLINGSPLAN 2002

Behandling:

Styringsgruppens leder Kjell Morten Myrvang orienterte om Strategisk Plan 2002 – 2007. Videre redegjorde prosjektleder Rudolf Holmvik om Handlingsplan for år 2002.

Ved punktvis votering ble samtlige punkt i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til de strategiske valg og konklusjoner som fremgår av Del 1. Strategisk Plan 2002- 2007.
 2. Kommunestyret godkjenner den framlagte Handlingsplan 2002 for det videre Nyskapings- og utviklingsarbeid i Verdal Kommune.
 3. Formannskapet delegeres fullmakt til å oppnevne representanter i styret for Verdal Vekst AS.

 

 

Sak nr.: 0002/02

SAMARBEIDSPROSJEKTER VERDAL, LEVANGER OG FROSTA

Behandling:

SV v/Turid Krizak satte fram følgende forslag til nytt pkt. 2:

"På bakgrunn av de spesielle utfordringene de respektive kommunene har i forhold til rusomsorg, ber Verdal kommunestyre om at det søkes prosjektmidler til fellestiltak."

Pkt. 2,3,4,5og 6 i innstillingen endres til nr. 3,4,5,6,og 7.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med slikt resultat:

 

Vedtak:

 1. Forstudierapporten Muligheter i utvikling av et tettere interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal (FLV) skal være et utgangspunkt for videre interkommunalt samarbeid med følgende endring.
 1. Mandatet for forprosjekt Barnevern endres som foreslått av prosjektgruppa slik at andre former for samarbeid enn felles barneverntjeneste blir utredet.
 2. En representant fra de tillitsvalgte i hver kommune inngår i styringsgruppa.
 1. På bakgrunn av de spesielle utfordringene de respektive kommunene har i forhold til rusomsorg, ber Verdal kommunestyre om at det søkes prosjektmidler til fellestiltak.
 2. For forprosjekt Barneverntjenesten og forstudiet Utvikling av felles IKT-strategi skal de tillitsvalgte være representert i Referansegruppe for prosjektene.
 3. Videreføring av prosjektet organiseres som vist i rapporten med styringsgruppe, prosjektgrupper og referansegrupper.
 4. Prosjektet kan be inn andre kommuner i konkrete delprosjekt, og være åpen for at andre kommuner kan gå inn i totalprosjektet.
 5. Kommunesammenslutninger anses i denne sammenheng som uaktuell.
 6. Verdal kommunestyre ber formannskapene i de aktuelle kommuner om snarest å samles for videre og bredere diskusjon om planens innhold og veivalg i det interkommunale samarbeidet.

 

 

Sak nr.: 0003/02

SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV.

Behandling:

AP v/Thor Bertil Granum satte fram følgende forslag til nytt pkt. 3:

" Kjetil Aarstad oppnevnes som nytt medlem i Kontrollutvalget.
Emma Svensson oppnevnes som ny nestleder i Kontrollutvalget og nytt medlem i Styret for Innherred Revisjonsdistrikt."

Ved votering ble pkt. 1 og 2 i formannskapets innstilling og AP’s forslag til nytt punkt 3 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Jon Sellæg om fritak som medlem i Kommunestyret, Kontrollutvalget og Styret for Innherred Revisjonsdistrikt for resten av valgperioden.
 2. Marn Storhaug rykker inn som fast medlem i kommunestyret for samme tidsrom.
 3. Kommunestyret oppnevner Kjetil Aarstad som nytt medlem i Kontrollutvalget. Kommunestyret oppnevner Emma Svensson som ny nestleder i Kontrollutvalget og nytt medlem i Styret for Innherred Revisjonsdistrikt.

 

 

Sak nr.: 0004/02

OPPNEVNING AV UTVALG TIL VURDERING AV POLITISK STRUKTUR M.V.

Behandling:

Ordføreren foreslo at utvalget utvides til 4 medlemmer og at Turid Krizak velges som medlem i utvalget.
Ved votering ble formannskapets innstilling og ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 

 1. Kommunestyret nedsetter et utvalg bestående av

til å foreta en totalgjennomgang av kommunens politiske organisasjonsstruktur med sikte på en reduksjon av antall folkevalgte.

 1. Framtidig organisering skal minimum gi utgiftsreduksjoner på 0,5 mill. kr. på årsbasis fra år 2004 og skal bidra til å styrke det helhetlige politiske lederskap samt bidra til å styrke tilliten mellom de folkevalgte og innbyggerne.
 2. Framtidig organisering skal også bidra til å skape et åpent og tillitsfullt samarbeid mellom politikere og administrasjon.
 3. Utvalget bes også foreta en nærmere gjennomgang av kommunens reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, spesielt med sikte på en vurdering av satsene for møtegodtgjøring/tapt arbeidsfortjeneste.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne sekretær for utvalget.
 5. Utvalgets innstilling skal foreligge innen 01.05.02.