MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 10.12.01 PÅ KOMMUNETYRESALEN

 

Fraværende Ståle Aasgaard, Jon Sellæg, Berit Musum, Leif R. Kolberg, Torill E. Leithe, Randi Segtnan, Roy Stangvik, Berit Musum, Terje Skjevik.
Varamedlemmer Marn Storhaug, Tor Holmberg, Frode Furunes, Kjetil Bakkan, Knut Fortun, Margot Vanebo og Elstein Skavhaug.
Til stede :

43 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen

Ordføreren satte ved begynnelsen av møtet fram forslag om at ved behandling av sak 106/01 gis en taletid på 10 min til innlegg fra gruppelederne. Deretter 2 minutters taletid. Kommunestyret slutter seg enstemmig til ordførerens forslag.

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0104/01 SKOLESTRUKTUR OG KVALITET I SKOLEN
Klikk her for å se saksframlegget
0105/01 S ORGANISERING AV SKOLEN I VUKU
Klikk her for å se saksframlegget
0106/01 BUDSJETT 2002 /ØKONOMIPLAN 2002 - 2005
Klikk her for å se saksframlegget
0107/01 TEK FORSLAG TIL ENDRINGER I "GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN" FOR 2002.
Klikk her for å se saksframlegget
0108/01 TEK GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING 2002 TEKNISK
Klikk her for å se saksframlegget
0109/01 VERDAL BOLIGSELSKAP AS LEIE AV GRANDESHEIM

 

Sak nr.: 0104/01

SKOLESTRUKTUR OG KVALITET I SKOLEN

Behandling:

Brev fra foreldreutvalg for grunnskolen i Verdal v/Ingolv Bengtsen ble utdelt.

Tor Petter Abelsen reiste spørsmål om egen habilitet. Kommunestyret sa seg enig i at representanten blir å anse som habil ved behandling av saken.

Trude Holm satte fram slikt forslag:

"Hovedutvalget bes se på mulighetene for å opprette kretsråd som et tiltak for å bedre oppvekstmiljøene i kommunen."

Turid Krizak tok opp punkt 5 i hovedutvalgets tilråding.

Turid Krizak foreslo å utsettes behandlingen av pkt. 3 i innstillinga.

Det ble først votert over Turid Krizaks utsettelsesforslag. Utsettelsesforslaget ble forkastet med 33 mot 10 stemmer.

Det ble foretatt punktvis votering over innstillingen fra formannskapet med slikt resultat:

Det ble først votert over forslag fra Turid Krizak til pkt. 5. Forslaget ble vedtatt med 25 mot 18 stemmer. Etter at dette forslaget ble vedtatt var det ikke lenger grunnlag for å stemme over formannskapets innstilling pkt. 5.

Trude Holms forslag ble enstemmig vedtatt oversendt hovedutvalget.

 

Vedtak:

 

 1. Det igangsettes et prosjekt som involverer alle grunnskolene i kommunen der hovedhensikten er å bygge opp kompetanse til å arbeide med systematisk kvalitetsutvikling.
 2. Ingen endring gjennomføres i ungdomsskolestrukturen. Ungdomsskolene renoveres snarest mulig.
 3. Nedskjæringene i timetall vedtatt for år 2001/2002 videreføres som vist i saken.
 4. Veiledende inntaksområder innføres i hele kommunen fra og med skoleåret 2002/2003 med følgende begrensninger:
 1. Verdal kommune søker Kommunal- og Regionaldepartementet om unntak fra Opplæringsloven og Lov om barnehager med tilhørende forskrifter for å undersøke om det er mulig at kommunens skoler, barnehager, oppvekstsenter og kommunale tilrettelegginger av fritidsaktiviteter kan organiseres i virksomhetsområder med egne virksomhetsledere og styringsorgan. Hensikten med en slik organisering er å styrke det totale oppvekstmiljøet innen virksomhetsområdene og oppnå en bedre utnytting av ressursene, samtidig som barnas/elevenes og foreldrenes grunnleggende rettigheter ivaretas.
 2. Reduksjon i administrative stillinger i kultur- og oppvekstetaten iverksettes innenfor en økonomisk ramme på 1.7 mill. kr. fram til og med 2005.
 3. Foreldrebetaling SFO økes med til sammen kr.150.000,-, fra 01.01.02.
 4. Kommunale barnehage-og SFO-drift utredes i henhold til gitt mandat, med krav om en økonomisk innsparing på kr. 0,5 mill.kr. innen 2004.
 5. Hovedutvalget bes se på mulighetene for å opprette kretsråd som et tiltak for å bedre oppvekstmiljøene i kommunen

 

 

Sak nr.: 0105/01

ORGANISERING AV SKOLEN I VUKU

Behandling:

Trude Holm satte fram følgende forslag til pkt. 3:

"Det utredes muligheter for å organisere et oppvekstsenter i Vuku og at de berørte parter blir tatt med på råd."

Det ble votert punktvis over innstillinga:

Det ble votert alternativt mellom innstillingens pkt. 3 og Trude Holms forslag. Trude Holms forslag ble vedtatt med 37 mot 6 stemmer.

 

Vedtak:

 

Hovedutvalg for kultur og oppvekst tilrår at kommunestyret gjør slikt vedtak:

 1. Kommunestyret opphever sitt vedtak i sak 117/98.
 2. Vuku barne- og ungdomsskole opprettholdes som èn skole.
 3. Det utredes muligheter for å organisere et oppvekstsenter i Vuku og at de berørte parter blir tatt med på råd.

 

 

Sak nr.: 0106/01

BUDSJETT 2002 /ØKONOMIPLAN 2002 - 2005

Behandling:

 

Brev datert 06.12.01 fra rektorkollegiet og brev datert 07.12.01 fra FUGV v/Eivind Sæther ble utdelt.

Kåre Norum fikk permisjon før behandling av saken. Kjetil Bakkan tiltrådte kommunestyre i hans sted.

Jostein O. Grande satte på vegne av Senterpartiet fram slikt forslag:

"Kommunestyre ber rådmannen utrede muligheten for å opprette en frivillighetssentral og søke Helse- og sosialdepartementet for midler til å drive den".

Turid Krizak satte på vegne av Sosialistisk Venstreparti fram slikt forslag:

" 1. Kommunestyret ser meget alvorlig på den økonomiske situasjonen for Verdal kommune. Lav inntekt, stadig pålagte reformer som har gitt vår kommune høy gjeldsbelastning har ført til en situasjon for politikerne ikke har handlingsrom.

2. Kommunestyret anser det som umulig å legge fram et budsjett som ivaretar
Verdal kommunes lovpålagte oppgaver, både innen grunnskolen og helse- og sosialsektoren.

3. Kommunestyret ber derfor om hjelp fra Fylkesmann og statlige myndigheter til å sørge for at Verdal kommune kan legge fram et realistisk budsjett. Dette innebærer behov for sletting av gjeld.

 

Tillegg til innstillingen:

Følgende driftsutgifter økes:

1. Nedskjæringene i rammetimetallet vedtatt for 2001/2002 opphører.
Dette gir en økning i grunnskolen: 1,750 mill. kr.

2. Reduksjon i sosialhjelp reduseres med: 2,000 mill. kr.

3. Avlastning for pårørende, tiltak funksjonshemmede økes med: 0,350 mill. kr.

4. Tilbud til personer med rusproblemer økes med: 0,800 mill. kr.


Finansiering:

Redusert overføring til investeringsbudsjettet 4,910 mill.kr.

(Tilsvarende økning låneopptak)

Dersom revidert nasjonalbudsjett til våren 2002 gir grunnlag for en styrking av budsjettet, ønsker kommunestyret en styrking av helse- og sosialbudsjettet."

Brita Kleven Thorsvik satte fram på vegne av Venstre slikt forslag:

" 1. Omstillingsmål for kommunen fordeles på 5 år i stedet for 4 år. For 2002 er målet 8.000 med en økning på 4 mill. pr. år t.o.m. år 2006.

OMSTILLINGSMÅL

 

Tidligere vedtatt

Nytt forslag

2002

10.500

8.000

2003

16.000

12.000

2004

20.050

16.000

2005

24.000

20.000

2006

 

24.000

 

 1. Grunnskolen tilføres 1,5 mill. og helse-, omsorg- og sosial 1mill. for 2002 i forhold til formannskapets innstilling.
 1. Sum driftsinntekter økes med 2,5 mill. fra kr 339.920.000,- til kr 342.420.000,-."

Robert Eriksson satte på vegne av Fremskrittspartiet fram slikt forslag:

 

 


 

Arne Holan satte på vegne av Høyre fram slikt forslag:

"Eventuell reduksjon i Verdal kommunes netto kapitalutgifter i forhold til vedtatte budsjett skal gå til ekstra nedbetaling på tidligere års underskudd."

Tor Petter Abelsen satte på vegne av Kristelig Folkeparti fram slikt forslag:

"Endring i pkt. 1. Budsjett 2002.

 1. Sentraladministrasjonen reduseres med 1,5 mill. kroner.
 2. Kultur- og oppvekstetaten styrkes med 2 mill. kroner.
 3. Helse- og sosialetaten styrkes med 0,5 mill. kroner.
 4. Teknisk etat reduseres med 1 mill. kroner.

Tallene i økonomiplanen justeres tilsvarende."

Tor Petter Abelsen satte for øvrig fram følgende forslag:

" 1. Ressursene til skolene er på et minimumsnivå. Det er derfor nødvendig at skolene tilføres nye midler så raskt som mulig. Dersom en nedgang i rentenivået "sparer" kommunen for utgifter må disse midlene disponeres på en slik måte at rammetimetallet i skolen kan økes.

2. Ressursene til skolen er på et minimumsnivå. Dersom kommunens økonomi utvikler seg mere positivt enn forventet må skolen tilgodeses med tildeling av midler for å øke rammetimetallet, til beste for elevene."

Bjørn Aarstad satte fram slikt forslag:

" 1. Disposisjonsretten på gavemidler som står på Distriktene overføres til Hovedutvalget for Helse, sosial, pleie- og omsorg. Midlene bør benyttes i størst mulig grad til et likeverdig aktivitetstilbud for de eldre.

2. Kommunestyret ber administrasjonen foreta en brei, kritisk gjennomgang av arealbruken i kommunale bygg. Dette med sikte på frigjøring av arealer, som kan leies ut."

Nils Georg Leirset satte fram følgende forslag:

"Det rettes en henvendelse i brevs form til overordna myndigheter v/kommunal- og administrasjonsdepartementet med spørsmål om representanter fra departementet kan komme hit til Verdal og forklare for kommunestyret hvorfor det statlige tilskuddssystemet slår så uheldig ut for Verdal kommune.

Dette på grunnlag av at kommunen sliter med store oppgaver, spesielt innen sosial omsorg og innen rus/kriminalitet, som det er vanskelig å forebygge eller løse med de inntekter som kommunen har. En ber m at en slik gjennomgang med kommunestyrets representanter utføres i mars/april 2002. Dette ønskes kombinert med kommunestyrets årlige økonomiseminar som videre gjennomføres som en fast årlig ordning."

 

VOTERING:

Sosialistisk Venstrepartis verbalforslag ble votert punktvis:

Det ble deretter votert over tallbudsjettet fra SV. Forslaget ble forkastet mot 3 stemmer.

Det ble først votert over tallbudsjett fra FRP.

Forslaget ble forkastet mot 3 stemmer.

Fremskrittspartiets verbalforslag ble votert punktvis.

Votering over Venstres tallbudsjett:

Forkastet mot 5 stemmer.

Votering over Kristelig Folkepartis tallbudsjett:

Forkastet mot 7 stemmer.

Votering over innstillingens punkt 1-8 (avstemt samlet).

Vedtatt mot 5 stemmer.

Votering over pkt. 9-15 i innstillinga fra formannskapet:

Votering over Kristelig Folkepartis verbalforslag punkt 1:

Vedtatt mot 10 stemmer.

På bakgrunn av at Kristelig Folkepartis pkt. 1 ble vedtatt var det ikke lenger grunnlag for å stemme over forslag nr. 2 fra Krf og forslag fra Høyre.

Votering over Nils Georg Leirsets forslag:

Enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen til oppfølging.

Votering over Bjørn Aarstads forslag:

Budsjettet med de endringer som er foretatt av kommunestyret ble vedtatt mot 5 stemmer.

 

 

Vedtak:

 

 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for Verdal kommune for 2002-05 og budsjett 2002. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2002. Følgende hovedoversikt vedtas (Bare kommunestyret kan foreta endringer i disse hovedtallene):
 2. Hovedoversikt drift

  Regnskap 2000

  Budsjett 2001

  Budsjett

  2002

  Økonomi-

  plan 2003

  Økonomi-

  plan 2004

  Økonomi-

  plan 2005

  1. Sentraladministrasjonen

  18 555 840

  19 006 320

  20 975 400

  21 550 400

  20 625 400

  20 875 400

  2. Kultur og oppvekstetaten

  100 812 637

  105 135 082

  108 791 760

  108 022 602

  106 872 794

  106 057 099

  3. Helse og sosialetaten

  110 064 468

  112 817 603

  137 058 093

  137 750 014

  136 992 565

  136 992 565

  4. Teknisk etat

  21 806 021

  18 842 868

  20 400 000

  18 645 800

  16 975 600

  15 257 700

  Sum 1. - 6.

  Sum 1. - 6.

  Sum 1. - 6.

  251 238 966

  255 801 873

  287 225 253

  285 968 816

  281 466 360

  279 182 764

  Skatt på inntekt og formue

  123 935 764

  141 300 000

  154 400 000

  154 400 000

  154 400 000

  154 400 000

  Eiendomsskatt

  236 143

  4 500 000

  9 700 000

  9 450 000

  9 200 000

  8 950 000

  Rammetilskudd

  140 176 266

  139 015 000

  160 200 000

  161 000 000

  161 800 000

  162 600 000

  Kompensasjonstilskudd

  1 000 000

  2 000 000

  1 940 000

  1 880 000

  1 820 000

  Andre frie midler

  3 676 231

  3 492 000

  2 700 000

  2 500 000

  2 300 000

  2 100 000

  Statstilskudd flyktninger

  5 392 500

  7 220 000

  10 920 000

  10 920 000

  10 920 000

  10 920 000

  Inntekter fra 1. - 6.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Sum driftsinntekter ekskl. renter

  273 416 904

  296 527 000

  339 920 000

  340 210 000

  340 500 000

  340 790 000

  Sum driftsutgifter ekskl. renter

  251 238 966

  255 801 873

  287 225 253

  285 968 816

  281 466 360

  279 182 764

  Brutto driftsresultat

  22 177 938

  40 725 127

  52 694 747

  54 241 184

  59 033 640

  61 607 236

  Renteutgifter

  21 132 739

  24 125 000

  29 200 000

  26 900 000

  26 800 000

  25 700 000

  Renteinntekter

  5 597 639

  5 500 000

  5 000 000

  4 900 000

  4 600 000

  4 300 000

  Netto renteutgifter

  15 535 100

  18 625 000

  24 200 000

  22 000 000

  22 200 000

  21 400 000

  Avdrag på lån

  15 450 352

  27 900 000

  28 494 747

  27 741 184

  27 333 640

  27 207 236

  Mottatte avdrag på formidl.lån 1)

  1 969 853

  1 900 000

  0

  0

  0

  0

  Netto gjeldsavdrag

  13 480 499

  26 000 000

  28 494 747

  27 741 184

  27 333 640

  27 207 236

  Netto kapitalutgifter

  29 015 599

  44 625 000

  52 694 747

  49 741 184

  49 533 640

  48 607 236

  Netto driftsresultat

  -6 837 661

  -3 899 873

  0

  4 500 000

  9 500 000

  13 000 000

  Underskuddsdekning

  0

  0

  0

  4 500 000

  9 500 000

  13 000 000

  Finansiering i kapitalregnskapet

  0

  0

  0

  Bruk av fond

  555 868

  -600 127

  0

  Resultat

  -6 281 793

  -4 500 000

  0

  0

  0

  0

   

 3. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2002 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer. Rammene for planperioden for øvrig framgår av dokumentet:
 4. Budsjett 2002

  Politikk

  3 250 900

  Administrasjon og fellesutgifter

  5 415 000

  Personal- og lønnsseksjonen

  5 144 100

  IT

  2 929 600

  Kommunekassen

  4 235 800

  Sum sentraladministrasjonen

  20 975 400

  Administrasjon kultur- og oppvekst, ulike spesialtiltak

  12 263 842

  Ulike kulturtiltak

  4 225 685

  Kirken

  4 701 870

  PPT

  1 575 839

  Musikk- og kulturskole

  511 171

  Fritidsklubb

  629 789

  Kino

  453 138

  Bibliotek

  2 579 620

  Svømmehall

  883 097

  Vuku barne- og ungdomsskole

  13 087 673

  Volden skole

  1 841 000

  Leksdal skole

  3 343 183

  Stiklestad skole

  8 579 275

  Verdalsøra barneskole

  10 363 167

  Verdalsøra ungdomsskole

  15 215 693

  Ørmelen skole

  10 444 680

  Vinne skole

  8 852 616

  Ness oppvekstsenter

  3 244 941

  Garnes oppvekstsenter

  2 107 622

  Leksdal barnehage

  32 691

  Forbregd-Lein barnehage

  294 243

  Veslefrikk barnehage

  621 929

  Ørmelen barnehage

  577 320

  Vinne barnehage

  838 836

  Vuku barnehage

  197 211

  Kanutten barnehage

  493 408

  Familiebarnehagen

  617 115

  Sjøbygda barnehage

  215 106

  Sum kultur og oppvekstetaten

  108 791 760

  Administrasjon m.m Helse- og sosial

  -766 881

  Helse

  12 374 450

  Helsestasjon

  2 749 549

  Sosialavdelingen

  30 465 910

  Tiltak funksjonshemmede

  20 559 261

  Vinne distrikt

  27 785 794

  Øra distrikt

  35 769 811

  Vuku distrikt

  8 120 199

  Sum helse og sosialetaten

  137 058 093

  Administrasjon Teknisk

  2 877 000

  Plan og miljø

  1 245 000

  Kommunalteknikk

  -5 264 500

  Næring

  2 586 000

  Brann og feiervesen

  3 560 500

  Kommunale bygg

  15 396 000

  Sum teknisk etat

  20 400 000

  Totalt

  287 225 253


  Det enkelte hovedutvalg/formannskap får fullmakt til å omfordele midler mellom de ulike virksomhetsområdene innen sitt ansvarsområde.

 5. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2002 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.
 6. Kommunestyret vedtar slik Investeringsplan for perioden 2002-05. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2002.
 7. Ordinære investeringer 2002-05

  Tiltak

  2002

  2003

  2004

  2005

  Sum

  IT-investeringer

  1,3

  1,0

  1,0

  1,0

  4,3

  Kontorteknisk utstyr

  0,0

  0,0

  0,0

  0,1

  0,1

  Arkivutstyr

  0,0

  0,0

  0,0

  0,5

  0,5

  IT-utstyr i grunnskolen

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

  1,2

  Verdalsøra ungdomsskole

  0,5

  5,5

  3,0

  0,0

  9,0

  Vuku barne og ungdomsskole

  3,5

  4,5

  0,0

  0,0

  8,0

  Videre rehabilitering ven.anlegg/inneklima

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2,0

  Utbedring tak

  0,5

  0,0

  0,0

  0,0

  0,5

  Kjøkken Verdal Bo- og helsetun

  1,6

  1,6

  0,0

  0,0

  3,2

  Ulike tiltak omsorgstjenester

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,4

  Kirker/kirkegårder

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2,0

  Nytt golv Verdalhallen

  0,4

  0,0

  0,0

  0,0

  0,4

  Utviklingsplan Verdalsøra og Vuku

  1,0

  1,0

  0,5

  0,5

  3,0

  Geodatakartlegging

  0,3

  0,0

  0,0

  0,0

  0,3

  Kommunale veger

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2,0

  Til sammen

  11,0

  15,5

  6,4

  4,0

  36,9

  Investeringer betalingstjenestene 2002-05

  Tiltak

  2002

  2003

  2004

  2005

  Sum

  Hovedplan vannforsyning

  5,0

  5,0

  5,0

  5,0

  20,0

  Sanering eksisterende kloakk

  3,0

  3,0

  3,0

  3,0

  12,0

  Spredt avløp

  1,0

  2,0

  2,0

  2,0

  7,0

  Ny feiebil

  0,3

  0,0

  0,2

  0,0

  0,5

  Til sammen

  9,3

  10,0

  10,2

  10,0

  39,5

   

  Investeringer pleie og omsorg 2002-05

  Tiltak

  2002

  2003

  2004

  2005

  Sum

  Omsorgsboliger Lysgård

  7,0

  0,0

  0,0

  0,0

  7,0

  Omsorgsboliger Reinsholm

  1,9

  0,0

  0,0

  0,0

  1,9

  Omsorgsboliger Ringvei N

  2,0

  0,0

  0,0

  0,0

  2,0

  Nybygg ØBH

  23,0

  23,0

  0,0

  0,0

  46,0

  Omsorgsboliger Vuku

  0

  8

  7

  0,0

  15,0

  Andre nye omsorgsboliger

  0

  0

  0

  0,0

  0,0

  Til sammen

  33,9

  31,0

  7,0

  0,0

  71,9

  Nedenfor vises finansieringen av investeringene.

  Finansiering

  2002

  2003

  2004

  2005

  Totalt

  Totale investeringer

  54,2

  56,5

  23,6

  14,0

  148,3

  Finansiering:

  Bruk av lån

  51,8

  48,1

  22,2

  14,0

  136,0

  Bruk av tilskudd

  2,5

  8,4

  1,5

  0,0

  12,3

   

 8. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 51.800.000,-. Lånene skal være serielån med maksimal avdragstid. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
 9. Det tas opp inntil 30 mill. kroner i kassakreditt.
 10. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 8%.

  Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2002 settes til:

  På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor nærmere avgrensede områder – kr 4,00 (4 promille) med unntak av boligarealer på jord- og skogbrukseiendommer der satsen settes til kr 2,00 (2 promille) – for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
 11. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
 12. For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startes ny gebyrperiode for beregning av selvkost. Første år i perioden starter i år 2002 og vil gå over 5 år til og med 2006.

 13. Det tas opp 3 mill. kroner i etableringslån i år 2002. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
 14. Klientutvalgets garantiramme for lån i år 2002 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
 15. Det er avsatt 1,6 mill. kroner i budsjettet for til dekning av økte lønnsutgifter i 2002 på grunn av lokale lønnsoppgjør i 2001og kommunens egenandel for AFP 62-65 år. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene etter nye beregninger samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
 16. Rådmannen gis fullmakt til å redusere lønnsutgifter i forhold til hjemme PC-ordningen for kommunalt ansatte.
 17. Kommunestyret delegerer til formannskapet og hovedutvalgene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2002.
 18. A :
  I budsjettet for virksomhetsområde næring gjøres følgende endringer:

  Det opprettes ny utgiftspost "Egenandel Verdal Vekst" kr. 1.000.000,-.
  Ny inntektspost "Refusjon prosjektarbeid" kr. 750.000,-.
  Tilskudd "Verdal næringsforum" tilføres post "Egenandel Verdal Vekst."

  B :
  Investeringspost "Utviklingsplan Verdalsøra/Vuku" gis benevnelsen "Utviklingsprosjekt Verdal Vekst."

 19. Det bes vurdert om det kan innføres eiendomsskatt i Sørskaget, Vuku og Lysthaugen.
 20. Ressursene til skolene er på et minimumsnivå. Det er derfor nødvendig at skolene tilføres nye midler så raskt som mulig. Dersom en nedgang i rentenivået "sparer" kommunen for utgifter må disse midlene disponeres på en slik måte at rammetimetallet i skolen kan økes.
 1. Kommunestyre ber rådmannen utrede muligheten for å opprette en frivillighetssentral og søke Helse- og sosialdepartementet for midler til å drive den.
 2. Disposisjonsretten på gavemidler som står på Distriktene overføres til Hovedutvalget for Helse, sosial, pleie- og omsorg. Midlene bør benyttes i størst mulig grad til et likeverdig aktivitetstilbud for de eldre.
 3. Kommunestyret ber administrasjonen foreta en brei, kritisk gjennomgang av arealbruken i kommunale bygg. Dette med sikte på frigjøring av arealer, som kan leies ut.
 4. Følgende ble oversendt administrasjonen til videre oppfølging:

 5. Kommunestyret ber om at det foretas en totalgjennomgang av kommunens transaksjonskostnader, og at det sees på alternative systemer/organisering med henblikk på å redusere kostnadene. Dette framlegges for kommunestyret i egen sak innen utgangen av 2002 og tas med når CM-analysen legges fram.
 6. Det rettes en henvendelse i brevs form til overordna myndigheter v/kommunal- og administrasjonsdepartementet med spørsmål om representanter fra departementet kan komme hit til Verdal og forklare for kommunestyret hvorfor det statlige tilskuddssystemet slår så uheldig ut for Verdal kommune.

  Dette på grunnlag av at kommunen sliter med store oppgaver, spesielt innen sosial omsorg og innen rus/kriminalitet, som det er vanskelig å forebygge eller løse med de inntekter som kommunen har. En ber m at en slik gjennomgang med kommunestyrets representanter utføres i mars/april 2002. Dette ønskes kombinert med kommunestyrets årlige økonomiseminar som videre gjennomføres som en fast årlig ordning.

 

 

Sak nr.: 0107/01

FORSLAG TIL ENDRINGER I "GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN" FOR 2002.

Behandling:

 

Thor B. Granum ble gitt permisjon.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 109 vedtar kommunestyret framlagte forslag til nytt gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven for 2002 vedtas.

Endringene trer i kraft fra 01.01.2002.

 

 

Sak nr.: 0108/01

GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING 2002 TEKNISK

Behandling:

 

Stig A. Myhre fratrådte som inhabil.

Ved votering ble innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas ordinært renovasjonsgebyr for 2002 til kr.1576,- eks.mva. Det gis mulighet for differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.
 2. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas følgende gebyr for slamtømming:
 1. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjons Representanskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

 

 

 

Sak nr.: 0109/01

VERDAL BOLIGSELSKAP AS LEIE AV GRANDESHEIM

Behandling:

 

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Verdal Boligselskap AS om leie av Grandesheim til bosetting av flyktninger i 10 år.