MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET
Møte 26.11.01

 

Fraværende

Inger Åse Lyngsaunet, Jon Sellæg, Torill Elverum Leithe, Ingjar Risholt, Randi Segtnan, Anders Ellewsen Juberg, Gjermund Haga, Roy Stangvik, Berit Musum og Tor-Petter Abelsen.

Varamedlemmer

Tor Holmsberg, Kjetil Bakkan, Turid Nordli, Kjell Nielssen ,Inger Marie Skreden Valstad, Elstein Skavhaug og Hildur Børresen.

Til stede :

42 representanter. Anders Ellewsen Juberg møtte etter sak 99/01.

Til stede :

43 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen
Møtetidspunkt : 

Kl. 18.00 – 18.30.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0091/01 VERDAL VERTSHUS A/S. GODKJENNING AV NY BEVILLINGSINNEHAVER, SKJENKESTYRER SAMT STEDFORTREDER FOR SKJENKESTYRER
Klikk her for å se saksframlegget
0092/01 SAGA PARK HOTELL A/S. GODKJENNING AV NY BEVILLINGSINNEHAVER SAMT SKJENKESTYRER OG STEDFORTREDER FOR SKJENKESTYRER
Klikk her for å se saksframlegget
0093/01 SØKNAD OM FRITAK SOM KOMMUNALT MEDLEM I STYRET FOR VERDAL KIRKELIGE 1999 - 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0094/01 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE OMBUD.
Klikk her for å se saksframlegget
0095/01 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS. MEDLEMSSKAP
Klikk her for å se saksframlegget
0096/01 REGULERINGSPLAN ØRMELEN BO- OG HELSETUN. OMSORGSBOLIGER
Klikk her for å se saksframlegget
0097/01 SAMARBEIDSPROSJEKTER VERDAL, LEVANGER OG FROSTA
Klikk her for å se saksframlegget
0098/01 BUDSJETT 2001 - INVESTERINGER PLEIE OG OMSORG
Klikk her for å se saksframlegget
0099/01 VERDAL SKYSSTASJON. FINANSIERINGSPLAN.
Klikk her for å se saksframlegget
0100/01 VERDAL ASVO AS. AVTALE OM KOMMUNALT MOTTAKSSTED FOR TEKNISKE HJELPEMIDLER OG AKTUELLE TJENESTER I DEN FORBINDELSE.
Klikk her for å se saksframlegget
0101/01 FORLIKSRÅDETS FASTE MØTEDAGER I 2002.
Klikk her for å se saksframlegget
0102/01

 

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL VERDAL BOLIGBYGGELAGS ORGANER
Klikk her for å se saksframlegget
0103/01

 

VALG AV VARAMEDLEM TIL DET LOKALE STYRET I SPAREBANK 1-MIDT-NORGE.
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0091/01

VERDAL VERTSHUS A/S. GODKJENNING AV NY BEVILLINGSINNEHAVER, SKJENKESTYRER SAMT STEDFORTREDER FOR SKJENKESTYREREN.

Behandling:

 

Ved votering ble pkt. 1 i formannskapets innstilling vedtatt med 40 mot 2 stemmer.

De øvrige punkter i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Selskapet "Nye Verdal Vertshus"- Org. nr. 974 787 628 –v/daglig leder Per Morten Hopland godkjennes som ny bevillingsinnehaver og gis alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin i vertshuset lokaler samt alminnelig bevilling for skjenking av brennevin i følgende lokaler:

Kjelleretasjen: Møterom og "Puben"
1.etasje: Spisesal/restaurant og tilbygg til spisesal
Kafeteriaen – NB – Kun ved sluttede selskaper.

          Bevillingen gis inntil videre, dog ikke ut over 30. juni 2004.

 1. Kommunestyret godkjenner Per Morten Hopland og Ole M. Michelsen som henholdsvis skjenkestyrer og stedfortreder for skjenkestyreren.
 2. Kommunestyret godkjenner slik skjenketid:

For øl og vin: 
Mandag – Torsdag og Søndag : Fra kl. 08.00 til kl. 01.00.
Fredag – Lørdag: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

For brennevin: 
Mandag – Lørdag: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
Søndag: Fra kl. 13.00 til kl. 24.00.

 

Sak nr.: 0092/01

SAGA PARK HOTELL A/S. GODKJENNING AV NY BEVILLINGSINNEHAVER SAMT SKJENKESTYRER OG STEDFORTREDER FOR SKJENKESTYREREN.

Behandling:

 

FRP v/Robert Eriksson satte fram følgende forslag:

"Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Saga Park Hotell A/S om utvidelse av skjenketiden for øl, vin og brennevin til kl. 03.00 på fredager og lørdager og til kl. 02.00 for brennevin på dagene søndag – torsdag."

Ved votering ble pkt. 1 i formannskapets innstilling vedtatt med 40 mot 2 stemmer. Punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. Punkt 4 ble vedtatt med 39 mot 3 stemmer. Mindretallet stemte for FRP’s forslag.

 

Vedtak:

 

 1. Selskapet Saga Park Hotell A/S – Org. nr. 980 593 517 - v/daglig leder Marit Rønning godkjennes som bevillingsinnehaver og gis alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin i hotellets lokaler samt alminnelig bevilling for skjenking av brennevin i hotellets restaurant, bar, galleri, konferansesal og gjesterom.
 2. Bevillingen gis inntil videre, dog ikke ut over 30. juni 2004.

 3. Kommunestyret godkjenner Marit Rønning som skjenkestyrer.
 4. Kommunestyret forutsetter at rådmannen i henhold til delegert myndighet godkjenner Wenche Blomstereng som stedfortreder for skjenkestyreren så snart hun har dokumentert bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.
 5. Kommunestyret anser i alkoholpolitisk sammenheng de gjeldende vedtatte skjenketider i Verdal kommune som både tilfredstillende og hensiktsmessige i forhold til de vedtatte åpningstider for serveringssteder/skjenkesteder i Verdal kommune samt grunnbestemmelsene i Alkoholloven og anførslene i kommunens tiltaksplan mot rus om at skjenketiden bør ligge så nært opp til grunnbestemmelsene i loven som mulig.

Kommunestyret finner således ikke å kunne imøtekomme hotellets søknad om utvidelse av tiden for skjenking av brennevin til kl. 02.00 fra søndag – torsdag og for skjenking av øl, vin og brennevin til kl. 03.00 på fredager og lørdager.

Sak nr.: 0093/01

SØKNAD OM FRITAK SOM KOMMUNALT MEDLEM I STYRET FOR VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD.

Behandling:

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Kommunestyret imøtekommer i medhold av Kommunelovens §15, nr. 2 søknaden fra Inger Åse Lyngsaunet om fritak som medlem i Verdal Kirkelige Fellesråd for resten av inneværende valgperiode.
 2. Trude Holm oppnevnes som nytt kommunalt medlem i Fellesrådet for resten av valgperioden.

 

 

 

Sak nr.: 0094/01

SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE OMBUD.

Behandling:

Hildur Børresen anså seg inhabil ved behandlingen av denne sak. Kommunestyret sa seg enig i dette og Hildur Børresen fratrådte.

Jørleiv Kvakland satte fram følgende forslag

"Kommunestyret oppnevner

Ved votering ble pkt. 1 og 2 i formannskapets innstilling samt Kvaklands forslag enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Kommunestyret imøtekommer i medhold av Kommunelovens §15, nr. 2 søknaden fra Hildur Børresen om fritak som medlem i overskattetakstnemnda og som varamedlem til administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget for resten av inneværende valgperiode.
 2. Kommunestyret oppnevner Jørleiv Kvakland som nytt medlem i overskattetakstnemnda
 3. Kommunestyret oppnevner

Sak nr.: 0095/01

INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG (IKA) - IKS

Behandling:

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Verdal kommune godkjenner selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS.
 2. Kommunestyret oppnevner ordføreren som kommunens representant i Representantskapet.

Sak nr.: 0096/01

REGULERINGSPLAN ØRMELEN BO- OG HELSETUN. OMSORGSBOLIGER

 

 

Behandling:

 

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Ørmelen Bo- og Helsetun, utvidelse, med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Sak nr.: 0097/01

SAMARBEIDSPROSJEKTER VERDAL, LEVANGER OG FROSTA

Behandling:

 

Ordføreren satte fram følgende forslag:

"1. Saken utsettes.

2. Saken behandles i formannskapets møte 10. januar 2002 og i ekstraordinært kommunestyremøte samme måned. Samarbeidsprosjekter Verdal, Levanger og Frosta behandles etter Handlingsplan for "Nyskapings-og Utviklingskommunen Verdal" som blir behandlet i samme møte."

Ved votering ble ordførerens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Saken utsettes.
 2. Saken behandles av formannskapet i møte 10. januar 2002 og i ekstraordinært kommunestyremøte samme måned. Samarbeidsprosjekter Verdal, Levanger og Frosta behandles etter Handlingsplan for "Nyskapings-og Utviklingskommunen Verdal" som blir behandlet i samme møte.

 

Sak nr.: 0098/01

BUDSJETT 2001 - INVESTERINGER PLEIE OG OMSORG

Behandling:

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Alle vedtatte investeringer til omsorgsboliger m.m. innen pleie og omsorg nullstilles for 2001.
 2. Budsjettet endres slik:
  Post 0.5000.2620.2300 reduseres fra kr 57.900.000,- med kr 51.900.000,- til
  kr 6.000.000,-.
  Post 0.5000.2620.8109 reduseres fra kr 11.900.000,- med kr 11.900.000,- til kr 0,-.
  Post 0.5000.2620.4100 reduseres fra kr 46.000.000,- med kr 40.000.000,- til
  kr 6.000.000,-.

Sak nr.: 0099/01

VERDAL SKYSSTASJON. FINANSIERINGSPLAN.

Behandling:

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Kommunestyret er positiv til at Verdal Skysstasjon med tilhørende sidegater gjennomføres som planlagt i perioden 2001 – 2005.
 2. På grunn av kommunens anstrengte økonomi forutsetter kommunestyret at prosjektet gjennomføres uten belastning av kommunens ordinære drifts-og investeringsbudsjett.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å arbeide for realisering av prosjektet, innenfor en kostnadsramme totalt 5,0 mill. kr., fordelt på 4,0 mill.kr. vann/avløp og 1,0 mill. kr. fond/frikjøp av parkeringsplasser.
 1. Kommunens engasjement forutsetter bidrag fra næringslivet som beskrevet i saken.

 

Sak nr.: 0100/01

VERDAL ASVO AS. AVTALE OM KOMMUNALT MOTTAKSSTED FOR TEKNISKE HJELPEMIDLER OG AKTUELLE TJENESTER I DEN FORBINDELSE.

Behandling:

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Verdal kommune gir Verdal ASVO AS inntil videre enerett til å holde lagerlokale, administrere og utøve aktuelle tjenester etter nærmere avtale i forhold til kommunale tjenester vedrørende tekniske hjelpemidler. Dette under forutsetning av at det oppnås tilfredsstillende avtale om godtgjørelse for tjenesten.

 

Sak nr.: 0101/01

FORLIKSRÅDETS FASTE MØTEDAGER I 2002.

Behandling:

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Kommunestyret vedtar at møtedag for Verdal Forliksråd i år 2002 fastsettes til første mandag i hver måned. Dersom denne faller på en helligdag eller offentlig høytidsdag, fastsettes møtedagen til mandagen etter som er yrkesdag.
 2. Møtested: Kommunestyresalen i Rådhuset. Møtetidspunkt: kl. 09.00.

 

Sak nr.: 0102/01

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL VERDAL BOLIGBYGGELAGS ORGANER.

Behandling:

 

Knut Tveita anså seg inhabil ved behandlingen av denne sak. Kommunestyret sluttet seg til dette og Knut Tveita fratrådte.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Kommunestyret gjenvelger Arnold Grytbakk som medlem og Arvid Pedersen som varamedlem til Representantskapet.
 2. Funksjonstid for det oppnevnte medlem: Fra 01.01.02 – 31.12.03.
  Funksjonstid for det oppnevnte varamedlem: Fra 01.01.02 –31-12.02.

 3. Kommunestyret gjenvelger Knut Tveita som medlem og Aslaug Vik som varamedlem til Styret.

Funksjonstid for det oppnevnte medlem: Fra 01.01.02 – 31.12.03.
Funksjonstid for det oppnevnte varamedlem: Fra 01.01.02. – 31.12.02.

Sak nr.: 0103/01

VALG AV VARAMEDLEM TIL DET LOKALE STYRET I SPAREBANK 1-MIDT-NORGE.

Behandling:

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Kommunestyret gjenvelger Turid Krizak som varamedlem med funksjonstid fra 01.01.02 til 31.12.02.