MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET
Møte 29.10.01

 

Fraværende Håkon Lyngsmo, Anne Grete Wold Olsen, Bjørn Aarstad, Kåre Norum,
Tone Skrove Haugan, Jon Sellæg, Ståle Aasgaard, Robert Eriksson,
Roy Stangvik, Berit Musum, Terje Skjevik, Tor-Petter Abelsen og Nils
Georg Leirset.
Varamedlemmer Tor Holmsberg, Kjetil Bakkan, Margot Wannebo, Bjørn Kjesbu, Kjell
Nielssen, Øystein Kvello , Synnøve Haugnes, Frode Furunes, Hildur
Børresen og Leiv Håskoll.

Til stede : 42 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen.

Møtetidspunkt : Kl.18.00 – 19.00.

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0083/01 BUDSJETTSITUASJONEN INNEN UTGANGEN AV AUGUST 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0084/01 SALG AV LYSGÅRD
Klikk her for å se saksframlegget
0085/01 KJØP AV EIENDOMMEN RUNDHAUGEN 18/185
Klikk her for å se saksframlegget
0086/01 STIG JØNSSON. PRIVAT REGULERINGSSAK FOR EIENDOMMEN STORLUNET GNR 195 BNR 1 I VERA.
Klikk her for å se saksframlegget
0087/01 AS VÆRDALSBRUKET. PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR VEG I HYTTEFELT STORTJERN - BRINGSÅSEN, VERA.
Klikk her for å se saksframlegget
0088/01 ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I VERDAL
Klikk her for å se saksframlegget
0089/01 VERDAL FJELLSTYRES REGNSKAP/BERETNING FOR ÅR 2000.
Klikk her for å se saksframlegget
0090/01 OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM I KOMMUNALE UTVALG.
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0083/01

BUDSJETTSITUASJONEN INNEN UTGANGEN AV AUGUST 2001

Behandling:

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Kommunestyret tar budsjettsituasjonen ved utgangen av august til etterretning.
 2. Kommunestyret ber rådmannen nøye følge opp etatene for å redusere overforbruket så mye som mulig resten av året.
 3. Kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettendringer i samsvar med vedlagte liste.
 4. Kommunestyret ser alvorlig på den mangelfulle effektueringen av budsjettvedtak for 2001 på skolesektoren.

 

 

Sak nr.: 0084/01

SALG AV LYSGÅRD

Behandling:

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Lysgård og del av garasjen selges til Verdal Boligselskap AS for 1.400.000,-.
 2. Verdal Boligselskap AS må dekke alle omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelsen.
 3. Verdal kommune forplikter seg til å leie boligen til bosetting av flyktninger i 10 år.
 4. Inntekter av salget blir å postere slik:

  kr 1.400.000,- til inntektskonto 0.5000.3100.6700
  og
  kr 1.400.000,- avsatt til bundet kapitalfond 0.5000.3100.5500

 

 

Sak nr.: 0085/01

KJØP AV EIENDOMMEN RUNDHAUGEN 18/185

Behandling:

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Kommunen kjøper eiendommen Rundhaugen 18/185 for 35,- pr m2. Eiendommen overdras fritt for pengeheftelser.
 2. Kommunen dekker alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen slikt som oppmålingsomkostninger og tinglysingsomkostninger skjøte.
 3. Kjøpesummen totalt ca kr 60.800,- belastes konto 0.5000.3101.2800.5122 og dekkes av kapitalfond 0.5000.3101.9500

 

 

Sak nr.: 0086/01

STIG JØNSSON. PRIVAT REGULERINGSSAK FOR EIENDOMMEN STORLUNET GNR 195 BNR 1 I VERA.

Behandling:

 

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Gjeldende reguleringsplan Storlunet oppdateres på digitalt kartverk. Byggelinjen trekkes omkring hytte 17 og hyttetomt 14 trekkes bort fra fylkesvegen. Når ovenstående er gjort legges reguleringsplanen fram for kommunestyret med slik innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Storlunet gnr. 195 bnr. 1 med tilhørende reguleringsbestemmelser.

 

 

 

Sak nr.: 0087/01

AS VÆRDALSBRUKET. PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR VEG I HYTTEFELT STORTJERN - BRINGSÅSEN, VERA.

Behandling:

 

Turid Krizak satte fram følgende forslag (identisk med det forslag Nils G. Leirset satte fram i siste møte i hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk):

"Veg 1 og 2 tas ut av planen da de positive samfunnseffektene av vegene ikke anses å være så store at de oppveier de negative konsekvenser for miljøkvalitetene i området, og for reindriftsnæringa. Å tillate veger her kan dessuten lett gi uheldige presidensvirkninger på tilsvarende saker senere."

Ved alternativ votering ble hovedutvalgets innstilling vedtatt med 41 mot 1 stemme.

 

Vedtak:

 

Gjeldende reguleringsplan Stortjern-Bringsåsen oppdateres på digitalt kartverk. Veg 1 og veg 2 innarbeides i planen og reguleringsbestemmelsene omarbeides i h.h.t. uttalelsene. Når ovenstående er gjort legges reguleringsplanen frem for kommunestyret med slik innstilling:

Med hjemmel i plan – og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Stortjern-Bringsåsen med tilhørende reguleringsbestemmelser.

 

 

 

Sak nr.: 0088/01

ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I VERDAL

Behandling:

 

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for kultur og oppvekst enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

I Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal, vedtatt i Verdal kommunestyre 30.11.1998, foretas følgende endringer:

 1. Gjennomgående for alle punkter.
 2. "Hovedutvalg for undervisning" endres til "hovedutvalg for kultur og oppvekst".
  "Undervisningsetaten" endres til "kultur- og oppvekstetaten".

 3. Punkt 1a – Generelt om skolefritidsordninger.
 4. Setningen "Det vises til §42d i Lov om grunnskolen, fra 01.08.99 til Opplæringslova §13-7" utgår og erstattes med:
  "Det vises til Opplæringslova §13-7 med forskrift (kapittel 23)".

 5. Punkt 3a – Aldersgrupper.
 6. Første setning i strekpunktet endres til: "Skolefritidsordninger er primært et tilbud til barn på 1.-4. klassetrinn."

 7. Punkt 3c – Kommunal styring og administrasjon.
 8. Teksten i andre strekpunkt utgår og erstattes med:
  "Hovedutvalget skal godkjenne vedtektene for de enkelte ordningene."

 9. Punkt 6b – Opptak av barn.
 10. Fjerde strekpunkt:
  Strekpunktet utgår og erstattes med:
  "Barn som det er utestående fordringer på etter opphold i barnehage eller skolefritidsordning, får ikke ny plass før det er ordnet opp i forholdet."

 11. Punkt 6d – Betalingssatser og betalingsordning.
 12. Under første strekpunkt tilføyes: "Det kan fastsettes særskilte betalingssatser for opphold i sommerferien."
  Andre og tredje strekpunkt utgår, da strekpunktene dekkes av bestemmelsene i kapittel 23 i forskriften til Opplæringslova.

 13. Punkt 6e – Oppsigelse av plass og konsekvenser ved manglende betaling.

Strekpunktene utgår og erstattes med:

 1. Punkt 6i – Daglig oppholdstid og årlig åpningstid.

Endringen gjøres gjeldende fra 01.01.2002.

 

 

 

Sak nr.: 0089/01

VERDAL FJELLSTYRES REGNSKAP/BERETNING FOR ÅR 2000.

Behandling:

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Kommunestyret tar Verdal Fjellstyres regnskap for år 2000 til orientering.

 

 

Sak nr.: 0090/01

OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM I KOMMUNALE UTVALG.

Behandling:

 

Brita Kleven Thorsvik foreslo Johannes Overmo som nytt medlem i Overformynderiet med funksjonstid fram til 31.12.2005.

Ordføreren foreslo at Berit Gustad Nessø og Bjørn Kjesbu gjenoppnevnes som varamedlemmer til Overformynderiet med funksjonstid fram til 31.12.2003.

Ved votering ble pkt. 1 i formannskapets innstilling og de framsatte forslag enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

I. Kommunestyret oppnevner følgende varamedlemmer for SV/ Venstre til hovedutvalget for kultur og oppvekst:

 1. Randi Lykke
 2. Ingunn Barli
 3. Lars Gunnar Marken.

II. Kommunestyret oppnevner Johannes Overmo som nytt medlem i Overformynderiet med funksjonstid fram til 31.12.2005.

III. Kommunestyret gjenoppnevner Berit Gustad Nessø og Bjørn Kjesbu som varamedlemmer til Overformynderiet med funksjonstid fram til 31.12. 2003.