MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET
Møte 27.08.01

 

Fraværende : Anne Grete Wold Olsen, Inger Åse Lyngsaunet, Brit Fredriksen, Torill Elverum Leithe, Hanne Marie Olsen, Arne Holan og Terje Skjevik.

Varamedlemmer : Berit Gustad Nessø, Tor Holmsberg, Kjetil Bakkan, Håkon Bjugan, og Kjell Minsås.

Til stede : 44 representanter.

Terje Skjevik møtte etter behandlingen av sak 65/01. Til stede 45 representanter.

Kåre Norum ble gitt permisjon etter sak 66/01. Til stede 44 representanter. 

Kristin Hildrum og Hege Terese Nygård ble gitt permisjon etter sak 68701. Til stede: 42 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen

Møtetidspunkt : Kl. 18.00 til kl. 22.00.

Sakliste

Utvalgssaksnr/type Sakstittel

0063/01 SKATTEREGNSKAPET FOR 1 HALVÅR 2001
Klikk her for å lese saksframlegget.

0064/01 FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT
Klikk her for å lese saksframlegget.

0065/01 VUKU SYKEHJEM/BOFELLESSKAP
Klikk her for å lese saksframlegget.

0066/01 OPPFØLGING HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2000 - 2003. 20 NYE OMSORGSBOLIGER
Klikk her for å lese saksframlegget.

0067/01 TEK KOMMUNEDELPLAN FOR VERDAL SENTRUM.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0068/01 TEK VERNEPLAN FOR OMRÅDENE VERDAL/SNÅSA/LIERNE. HØRING AV PLANFORSLAG.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0069/01 SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISKE VERV FOR RESTEN AV VALGPERIODEN.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0070/01 TEK REGULERINGSPLAN FOR GOLFBANE TRONES.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0071/01 TEK VERDAL SVØMMEHALL - UTSKIFTING AV FLIS I SVØMMEHALL - BUDSJETTJUSTERINGER INVESTERINGSBUDSJETT 2001
Klikk her for å lese saksframlegget.

0072/01 ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I VERDAL
Klikk her for å lese saksframlegget.

0073/01 GRAVFERDSLOVENS §9 - DELEGERING AV MYNDIGHET
Klikk her for å lese saksframlegget.

0074/01 TEK VERNEPLAN FOR OMRÅDENE VERDAL/SNÅSA/LIERNE. NATURFORVALTNINGSRÅDETS UTTALELSE.
Klikk her for å lese saksframlegget.

 

Sak nr.: 0063/01

SKATTEREGNSKAPET FOR 1 HALVÅR 2001

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar skatteregnskapet for 1. halvår 2001 og kommunekassererens redegjørelse til orientering.

Sak nr.: 0064/01

FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT

Behandling:

Jon Sellæg og Bernt O. Karlgård(begge medlemmer i styret for Innherred Revisjonsdistrikt) anså seg inhabile ved behandlingen av saken. Kommunestyret sa seg enig i dette og begge fratrådte.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner vedtekter for Søndre Innherred revisjonsdistrikt datert 5. juni 2001.

 

 

Sak nr.: 0065/01

VUKU SYKEHJEM/BOFELLESSKAP

Behandling:

Sp v/Jostein Olav Grande satte fram følgende forslag:

"Omsorgsboligene som er planlagt utbygd i Vuku, vurderes innpasset i utbyggingen på Stekke. Det forutsettes at dette ikke forsinker søknaden til Husbanken innen 01.10.2001."

Saken ble så tatt opp til votering. Det ble først votert alternativt mellom pkt. 1.a i formannskapets innstilling og Grandes forslag, der innstillingen ble vedtatt med 26 mot 18 stemmer.

Deretter ble det votert punktvis over formannskapets innstilling med slikt resultat:

Pkt. 1. b - Enstemmig vedtatt.

Pkt 2. a - Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 b - Vedtatt med 35 mot 9 stemmer.

Pkt 3 - Enstemmig vedtatt.

Pkt 4 a - Enstemmig vedtatt.

Pkt.4 b - Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. a. Det bygges 14 omsorgsboliger i Vuku fordelt på 2 bofellesskap, hvorav ett med 7 omsorgsboliger skal være for aldersdemente.

b. Utbyggingen foretas på grunnlag prosjekt framlagt av Arnstad-Heggenhaugen-Hage a/s av 3.5.2001, hvor planlagt omsorgsbase trekkes ut.

 1. Det tas følgende forbehold:
 1. at prosjektet godkjennes av Husbanken for å kunne få oppstartingstilskudd og kompensasjonstilskudd.
 2. at prosjektet blir prioritert dersom kommunen må redusere den samlede utbygging som framkommer i vedtatt pleie- og omsorgsplan.
 1. Utbyggingen fortas når Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd og ellers etter den tidsplan som vil framkomme i rullert pleie- og omsorgsplan 2002-2005
 2. a. Utbyggingskostnadene medregnet tomt skal ikke overstige 15 mill. kr. Ved utbygging etter 2001 tillegges kostnader som følge av lønns- og prisutviklingen.
 1. Rådmannen får fullmakt til opptak av lån innen budsjettert ramme for prosjektet og fremme endelig søknad til Husbanken.

 

 

Sak nr.: 0066/01

OPPFØLGING HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2000 - 2003. 20 NYE OMSORGSBOLIGER

Behandling:

Knut Tveita(medlem i styret i Verdal Boligbyggelag A/L) anså seg inhabil i saken. Kommunestyret sa seg enig i dette og Knut Tveita fratrådte. Kjell Nielssen møtte som varamedlem i stedet for Tveita.

Roy Stangvik satte fram forslag om at saken utsettes. Ved votering ble utsettelsesforslaget forkastet med 44 mot 1 stemme og debatten fortsatte.

SP v/Jostein Olav Grande satte fram slikt forslag:

"1. Verdal kommune kjøper 21 omsorgsboliger fra A/S Planstyring på de vilkår som går fram av tilbud av 14.05.01 og med kjøpesum på kr. 22.575.000,-.

 1. Boligene organiseres som borettslag. Husleien beregnes med 50% av kompensasjonstilskuddet. 50% av kompensasjonstilskuddet tilfaller Verdal kommune."

Videre delte Jostein Olav Grande ut en oppstilling med sammenligning av prosjektene Stekke II og Spinnerigården for helhetlig økonomisk vurdering av det mest fordelaktige alternativet. Grande ønsket at oppstillingen følger saken og vedlegges protokollen.

SV v/Turid Krizak tok opp forslag i samsvar med rådmannens tilråding i saken.

Saken ble deretter tatt opp til votering.

Pkt 1 i Senterpartiets forslag og pkt. 1 i SV’s forslag er sammenfallende. Det ble derfor votert

alternativt mellom pkt. 1 i disse forslag og pkt 1 i formannskapets innstiling, der pkt. 1 i SV’s/SP’s forslag ble vedtatt med 28 mot 17 stemmer.

Deretter ble pkt. 2 i formannskapets innstilling vedtatt med 44 mot 1 stemme. Pkt 3 og 4 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt , mens pkt. 5 ble enstemmig vedtatt med slik ordlyd:

"Rådmannen får fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med Verdal Boligbyggelag A/L og Planstyring i henhold til pkt. 1 og 2. Det forutsettes at kommunen blir rådført ved detaljplanleggingen før endelig søknad sendes Husbanken."

 

Vedtak:

 

 1. Verdal kommune kjøper 21 omsorgsboliger fra A/S Planstyring på de vilkår som går fram av tilbud av 14.5.2001 og med en kjøpesum på kr. 22.575.000.
 2. Boligene organiseres som borettslag. Husleie beregnes med 50 % av kompensasjonstilskuddet. 50% av kompensasjonstilskuddet tilfaller Verdal kommune.
 3. Det tas følgende forbehold:
 1. at prosjektet godkjennes av Husbanken for å kunne få oppstartingstilskudd og kompensasjonstilskudd.
 2. at prosjektet blir prioritert dersom kommunen må redusere den samlede utbygging som framkommer i vedtatt pleie og omsorgsplan.

4. Utbyggingen foretas når Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd og ellers etter den tidsplan som vil framkomme i rullert pleie og omsorgsplan 2002 – 2005.

 1. Rådmannen får fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med Verdal Boliggbyggelag A/L og A/S Planstyring i henhold til pkt. 1 og 2. Det forutsettes at kommunen blir rådført ved detaljplanleggingen før endelig søknad sendes Husbanken.

Utdelt oppstilling fra Jostein Grande følger saken og vedlegges protokollen.

Sak nr.: 0067/01

KOMMUNEDELPLAN FOR VERDAL SENTRUM.

Behandling:

Sp v/Tomas Hallem satte fram slikt forslag:

"Omdisponering av Bergsmyr fra dyrkamark til boligformål går ut av planen."

Ved votering ble dette forslaget forkastet med 33 mot 11 stemmer. Deretter ble pkt. 1 og 2 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-5 vedtar kommunestyret kommunedelplan for Verdal sentrum dat. 03.03.97, sist revidert 30.05.01.
 2. Kommunestyret er av den oppfatning at man primært bør løse plassering av småbåthavna ved å utrede det nåværende havneområde i vestlig retning. Plassering på Ørin Nord blir en sekundær løsning.

 

Sak nr.: 0068/01

VERNEPLAN FOR OMRÅDENE VERDAL/SNÅSA/LIERNE. HØRING AV PLANFORSLAG.

Behandling:

FRP v/Robert Eriksson satte fram følgende forslag:

Venstre v/Nils Georg Leirset tok opp det forslag han satte fram under behandlingen av saken i hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk men med slik endring av pkt. 6:

"Kommunen er av den oppfatning at nasjonalparken bør hete "Luru og Skjækra nasjonalpark", med den samiske navneformen i tillegg."

Saken ble så tatt opp til votering. Det ble først votert over hver strekpunkt i FRP’s forslag, der strekpunkt 1 og 2 ble forkastet med 41 mot 3 stemmer, mens strekpunkt 3 ble forkastet med 39 mot 5 stemmer.

Deretter ble det votert alternativt mellom pkt. 1 i hovedutvalgets innstilling og pkt. 1 i Venstres forslag, der pkt. 1 hovedutvalgets innstilling ble vedtatt med 36 mot 8 stemmer.

Punktene 2 , 3, 4 og 5 i hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom pkt. 6 i hovedutvalgets innstilling og pkt. 6 i Venstres forslag, ble pkt. 6 i hovedutvalgets innstilling vedtatt med 36 mot 8 stemmer.

Pkt. 7 i hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Kommunen er enig i Fylkesmannens forslag om avgrensning og vern som nasjonalpark for det området av verneplanen som ligger i Verdal kommune.
 2. Verneforskrift og forvaltningsbestemmelser må utformes slik at en fornuftig bruk av området også kan foregå i framtiden, spesielt viktig er det at det tradisjonelle utmarksbeite som har foregått i Skjækerdalen får driftsmessige akseptable vilkår.
 3. Nasjonalparkrådet bør ha to representanter fra hver kommune, slik at det sikres deltagelse fra både det politiske og administrative nivå. For øvrig må det sikres deltagelse fra alle berørte bruksinteresser ved utarbeidelse av forvaltningsplan.
 4. Oppsynstjenesten for den sørlige del av parken bør få base i Vera, gjerne kombinert med andre tjenester som guiding, informasjon m.m. som kan være med å styrke næringsgrunnlaget i grenda.
 5. Kommunen forutsetter at staten bidrar med midler for nødvendig tilrettelegging på grunn av økt trafikk inn til nasjonalparken, samt til kompetanseoppbygging og utgifter for øvrig knyttet til forvaltning og oppsyn.
 6. Kommunen er av den oppfatning at det aktuelle verneområdet bør få navnet Skjækerfjell nasjonalpark.
 7. Når det gjelder den kommunale forvaltningen er kommunestyret av den oppfatning at Forvaltningsorganet må ha representanter fra alle berørte parter i Nasjonalparken, dvs.

 

Sak nr.: 0069/01

SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISKE VERV FOR RESTEN AV VALGPERIODEN.

Behandling:

Ordføreren anså seg inhabil ved behandlingen av denne sak. Kommunestyret sa seg enig i dette og ordføreren fratrådte. Forhandlingene under denne sak ble ledet av varaordføreren.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Hanne Marie Olsen om fritak fra politiske verv.
 2. Berit Gustad Nessø rykker inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.
 3. Kommunestyret oppnevner følgende nye varamedlemmer til de øvrige politiske verv som det søkes om fritak for:

Hovedutavlget for landbruk, miljø og teknisk.

Øystein Kvello velges som 5. varamedlem. Tone Skrove Haugan velges som nytt 6. varamedlem.

Hovedutvalget for kultur og oppvekst.

Turid Nordli velges som nytt 1. varamedlem. De øvrige varamedlemmer rykker opp.

Synnøve Haugnes velges som nytt 6. varamedlem.

Stiftelsen Stiklestad Museum.

Kristin Hildrum velges som nytt personlig varamedlem for Ståle Aasgaard.

Sak nr.: 0070/01

REGULERINGSPLAN FOR GOLFBANE TRONES.

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for golfanlegg på Trones sist revidert 15.08.01.

Kommunestyret vedtar at jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet med unntak for byggeområde for klubbhus.

 

Sak nr.: 0071/01

VERDAL SVØMMEHALL - UTSKIFTING AV FLIS I SVØMMEHALL - BUDSJETTJUSTERINGER INVESTERINGSBUDSJETT 2001

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre vedtar følgende budsjettjusteringer på investeringsbudsjettet for 2001:
 2. Tiltak Budsjett 2001 Rev. Rev.budsjett 2001

  Vuku barneskole 2.500.000 -450.000 2.050.000

  Verdal svømmehall 0 +450.000 450.000

 3. Verdal kommunestyre forutsetter at beløpet på kr. 450.000,-, tilføres Vuku Barneskole ved budsjettrulleringen høsten 2001.

 

 

Sak nr.: 0072/01

ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I VERDAL

Behandling:

Rådmannen trakk saken som går tilbake til hovedutvalget for kultur-og oppvekst til behandling.

Vedtak:

Saken trekkes og går tilbake til hovedutvalget for kultur-og oppvekst til behandling.

Sak nr.: 0073/01

GRAVFERDSLOVENS §9 - DELEGERING AV MYNDIGHET

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunens myndighet etter gravferdslovens §9 delegeres til rådmannen som kan videre delegere myndigheten.

Sak nr.: 0074/01

VERNEPLAN FOR OMRÅDENE VERDAL/SNÅSA/LIERNE. NATURFORVALTNINGSRÅDETS UTTALELSE.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga vedtatt med 41 mot 1 stemme.

Vedtak:

Verdal kommune gir i hovedsak sin tilslutning til Naturforvaltningsrådets uttalelse.