MØTEPROTOKOLL

 

KOMMUNESTYRET

Møte 18.06.01

 
 
Fraværende :

Anne Grete Wold Olsen, Torill Elverum Leithe, Einar Karstein Indal, Randi Segtnan, Bernt Olav Karlgård, Berit Rotmo og Brita Kleven Thorsvik.

 
Varamedlemmer :

Tor Holmsberg, Kjetil Bakkan, Elstein Skavhaug, Turid Hagen, Dagfinn Brendmo og Dag Heggli.

 
Til stede :  44 medlemmer
 

Ordføreren, Thor Bertil Granum, Jostein Dahle, Dag Heggli, Berit Musum og Roy Stangvik deltok kun ved behandlingen av sakene 56, 57, 58 og 62 og forlot møtet kl. 17.00. Margot Wannebo og Turid Nordli møtte som varamedlemmer.  Til stede: 40 representanter.Terje Skjevik ble gitt permisjon etter sak 58. Til stede: 39 representanter. Kristin Hildrum og Tor-Petter Abelsen ble gitt permisjon etter sak 59. Til stede: 37 representanter. Stig Arild Myhre ble gitt permisjon etter sak 60. Til stede: 36 representanter.

  
Dessuten møtte :  Rådmannen
 
Møtetidspunkt :  Fra kl. 14.00 til kl. 18.30.
 
Sakliste
 

Innkalling til møte i KOMMUNESTYRET

den 18.06.01 kl: 1400 i Stiklestad Nasjonale Kultursenter
 
Utvalgssaksnr/type  Sakstittel

0047/01 

VERDAL SOS RASISME VERDAL SOM ANTITASISTISK SONE.
Klikk her for å se saksframlegget.
  

0048/01  

VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD - ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2000
Klikk her for å se saksframlegget.
  

0049/01

STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER A/S ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2000
Klikk her for å se saksframlegget.
  

0050/01

SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEAREAL FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN I FORB
Klikk her for å se saksframlegget.
  

  0051/01

HELGÅA ELVEIEIERLAG. SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING O SKJENKING AV ØL MED ALKOHOLINNH. INNTIL 4, 75 % VOLUMPROSENT
Klikk her for å se saksframlegget.
 

0052/01

KRISESENTRET I NORD-TRØNDELAG. BUDSJETT 2002.
Klikk her for å se saksframlegget.
 

0053/01

EIENDOMSSKATT. KLAGE PÅ GRENSEFASTSETTINGEN FOR GENERELL EIENDOMSSKATT
Klikk her for å se saksframlegget.
  

0054/01

SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR VERDAL BOLIGSELSKAP AS
Klikk her for å se saksframlegget.
 

0055/01

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORNYELSESPROSJEKT
Klikk her for å se saksframlegget.
 

0056/01

UTVIKLINGSPROSJEKT 2001 - FORSTUDIE
Klikk her for å se saksframlegget.
 

0057/01

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV APRIL 2001
Klikk her for å se saksframlegget.
 

0058/01

VERDAL SOM NYSKAPINGS- OG UTVIKLINGSKOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget.
 

0059/01  

SENTRALIDRETTSANLEGGET - DRIFTSAVTALE.
Klikk her for å se saksframlegget.
  

0060/01

KOMMUNALE BYGG - VURDERING AV SALG
Klikk her for å se saksframlegget.
   

0061/01  

UTBYGGING AV 2 OMSORGSBOLIGER VED RINGVEI NORD.

Klikk her for å se saksframlegget.
 

0062/01

SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN FRA TRUDE HOLM VEDR. HUNT FORSKNINGSSENTER PÅ ØRIN
 
 
 
Sak nr.: 0047/01
 

VERDAL SOS RASISME VERDAL SOM ANTITASISTISK SONE.

 
Behandling:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
Vedtak:
 Verdal kommune erklæres som antirasistisk sone. Formannskapet slutter seg for øvrig i denne sammenheng til tidligere vedtak som er fattet i kommunale organ.
 

Sakliste

 
 
 
Sak nr.: 0048/01
 

VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD - 
ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2000

  
Behandling:

Senterpartiet v/Jostein Olav Grande satte fram slikt forslag:

"Kommunestyret ber Kontrollutvalget gå inn å se på regnskapet for år 2000 for Verdal Kirkelige Fellesråd."

Ved votering ble formannskapets innstilling og Sp’s forslag enstemmig vedtatt.

  
  
Vedtak:

1. Kommunestyret tar årsrapporten for Verdal Kirkelige Fellesråd til orientering.

2. Kommunestyret ber Kontrollutvalget gå inn å se på regnskapet for Verdal Kirkelige Fellesråd
    for år 2000.

 
Sakliste
  
  
 

Sak nr.: 0049/01

 

STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER A/S ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2000

 
Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
 
 
Vedtak:
Kommunestyret tar de framlagte dokumenter til orientering.
 
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0050/01
 

SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEAREAL 
FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN I FORB

  
Behandling:
Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg vedtatt med 38 mot 2 stemmer.
 
 
Vedtak:

Kommunestyret imøtekommer søknaden av 16.05.01 fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter om utvidelse av skjenkeareal for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, vin og brennevin ved sluttedes selskaper i følgende lokaler:

 • "Hærmannshuset"
 • "Vegvokterboligen"
 • "Husmannsplassen"
 • "Almåsstuggu"
 • "Moxneslåna"
 • "Kongsstuggu"
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0051/01

  

HELGÅA ELVEIEIERLAG. SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING O SKJENKING AV ØL MED ALKOHOLINNH. INNTIL 4, 75 % VOLUMPROSENT

   
Vedtak:
Kommunestyret tar den framlagte melding om hovedutvalgets vedtak til orientering.
 
Sakliste
 
  
 
Sak nr.: 0052/01
 

KRISESENTRET I NORD-TRØNDELAG. BUDSJETT 2002.

 
Behandling:
Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg enstemmig vedtatt.
 
 
Vedtak:
 1. Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for Krisesenteret i Nord-Trøndelag.
 2. Helse- og sosialutvalget ber ordføreren om å rette henvendelse til de andre kommunene i Nord-Trøndelag om å følge opp sine bevilgninger.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0053/01
  

EIENDOMSSKATT. KLAGE PÅ GRENSEFASTSETTINGEN FOR GENERELL EIENDOMSSKATT

 
Behandling:

Kristin Hildrum erklærte seg inhabil ved behandlingen av søknaden. Kommunestyret sa seg enig i dette og Kristin Hildrum fratrådte.

FRP v/Robert Eriksson satte fram slikt forslag:

"Kommunestyret imøtekommer søknaden om fritak for eiendomsskatt."

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og FRP’s forslag ble formannskapets innstilling vedtatt med 37 mot 2 stemmer.

  
  
Vedtak:
Kommunestyret legger til grunn at klagernes/søkernes eiendommer ligger i områder som anses utbygd på byvis i henhold til eiendomsskattelovens § 3, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 49/00 og 100/00, og at det ikke foreligger særlige grunner som fritar eiendommene for eiendomsskatt.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0054/01
  

 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR VERDAL BOLIGSELSKAP AS

  
Behandling:

FRP v/Robert Eriksson satte fram følgende forslag.

"Saken utsettes inntil neste møte."

Subsidiært forslag: "Kommunestyret imøtekommer søknaden om fritak for eiendomsskatt."
Det ble først votert over utsettelsesforslaget som falt med 38 mot 2 stemmer. Deretter ble det votert alternativt mellom formannskapets innstilling og FRP’s subsidiære forslag der formannskapets innstilling ble vedtatt med 38 mot 2 stemmer.

 
 
Vedtak:
Kommunestyret finner ikke å kunne imøtekomme søknaden. Dette på grunnlag av de vurderinger og synspunkter som advokat Ola Oldren har kommet med i sitt brev av 06.06.01.
 
Sakliste
  
 
 
Sak nr.: 0055/01
   

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORNYELSESPROSJEKT

  
Behandling:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
Vedtak:
 1. Kommunestyret tar rådmannens orientering om forskudd på rammetilskudd for år 2002 og bruken av disse midlene til orientering.
 2. Det gjøres følgende endringer i budsjettet for 2001:
 • Post 1.1000.8400.8000 Rammetilskudd økes fra kr. 137.015.000,- med kr. 2.000.000,- til kr. 139.015.000,-.
 • Post 1.1000.1209.2700 Konsulenttjenester fornyelsesprosjekt økes fra kr.0,- med kr. 750.000,- til kr. 750.000,-.
 • Post 1.3302.2420.0301 Engasjementstillinger sosialtjenesten økes fra kr. 0,- med kr. 325.000,- til kr. 325.000,-
 • Post 1.1004.1202.1500 Kursutgifter IT økes fra kr. 30.000,- med kr. 250.000,- til kr. 280.000,-.
 • Post 1.1000.1809.4900 reserverte bevilgninger økes fra kr.500.000,- med kr. 675.000,- til kr. 1.175.000,-.
   3.  Rådmannen får fullmakt til å disponere resterende midler, kr. 675.000,-. Rådmannen legger
        jevnlig fram en oversikt for formannskapet over bruken av midlene.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0056/01
  

UTVIKLINGSPROSJEKT 2001 - FORSTUDIE

 
Behandling:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
Vedtak:
 1. Omstillingsmålet på 24 mill.kr. fram til år 2005 står fast. Fordeling på de enkelte driftsår iht. forstudiens side 34.
 2. Mindre avvik på tjeneste/område kan gjennomføres ved behandling av økonomiplan 2002 – 2005, budsjett 2002. Da basert på de konklusjoner som kommer fram i forprosjektene og de konsekvenser som disse beskriver.
 3. Forprosjekt 1-7, prioritert av rådmannen, vedtas. Rådmannen får fullmakt til å gå videre innenfor gitte økonomiske rammer og tidsfrister.
 4. Kommunestyret ber om at HMS-arbeidet prioriteres og går inn i forprosjekt 5.
 5. Kommunestyret ber om at ansatte på tjenesteytende nivå blir engasjert aktivt i de prosjekter der dette er naturlig.
 
Sakliste
  
 
 
Sak nr.: 0057/01
 

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV APRIL 2001

  
Behandling:

Roy Stangvik satte fram slikt forslag til nytt pkt. 4:

"Kommunestyret vedtar å heve posten sosialhjelp med 4,5 mill. kr. Dette dekkes ved at budsjettet for landbruk, miljø og teknisk, kultur og oppvekst og administrasjonen reduseres tilsvarende."


Turid Krizak satte fram følgende forslag til nytt pkt. 5:

"Kommunestyret tar saken til orientering, men vil peke på at det er utenforliggende forhold som er hovedårsak til overskridelsene. Kommunestyret ber sentrale myndigheter ta mer ansvar for at kommunen blir satt i stand til å løse lovpålagte oppgaver. Det er uholdbart at det skal bli så store forskjeller på tilbudet til befolkningen ut i fra den enkelte kommunens økonomi."

Pkt. 5 i formannskapets innstilling blir nytt pkt. 6

Ordføreren satte fram følgende forslag til nytt pkt. 7.

"Tidligere vedtatte økning i barnehagesatsene fra 01.08.01 gjennomføres ikke.

Dette medfører en inntekstsvikt i foreldrebetalingen på kr. 350.000,-, Inntektssvikten dekkes gjennom tilsvarende økning i statstilskuddet til barnehager.
Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer."


FRP v/Robert Eriksson satte fram følgende forslag til nytt pkt. 8:

"Kommunestyret ber rådmannen framlegge konsekvenser og insparingspotensialet ved å stoppe all utbetaling innen ikke lovpålagte oppgaver. Denne framlegges innen august 2001, og at evt. utbetalingsstopp skjer fra 30.08.01."

Saken ble så tatt opp til votering. Det ble foretatt punktvis votering over formannskapets innstilling og de framsatte forslag med slikt resultat:

Pkt. 1 - Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 - Enstemmig vedtatt.

Pkt. 3 - Vedtatt med 37 mot 3 stemmer.

Pkt. 4. - Ved alternativ votering mellom Stangviks forslag og formannskapets innstilling, ble 
              innstillingen vedtatt med 36 mot 4 stemmer.   

Pkt. 5 - (T. Krizaks forslag) Vedtatt med 38 mot 2 stemmer.

Pkt 6 - (Pkt. 5 i formannskapets innstilling) – Enstemmig vedtatt.

Pkt. 7 - (ordførerens forslag) - Enstemmig vedtatt.

Pkt 8 - (FRP’s forslag) – Forkastet med 36 mot 4 stemmer.

  
  
Vedtak:
 1. Kommunestyret tar budsjettsituasjonen ved utgangen av april til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen nøye følge opp etatene for å redusere overforbruket/unngå budsjettoverskridelser.
 3. Kommunestyret vedtar å heve kassekreditten fra 15 mill. kr. til 25 mill. kr.
 4. Kommunestyret vedtar å heve posten for sosialhjelp med 4,5 mill. kr. Dette dekkes ved at det budsjetteres med et tilsvarende underskudd for år 2001. Beløpet innarbeides for dekning i kommende økonomiplan.
 5. Kommunestyret tar saken til etterretning, men vil peke på at det er utenforliggende forhold som er hovedårsak til overskridelsene. Kommunestyret ber sentrale myndigheter ta mer ansvar for at kommunen blir satt i stand til å løse lovpålagte oppgaver. Det er uholdbart at det blir så store forskjeller på tilbudet til befolkningen ut i fra den enkelte kommunes økonomi.
 6. Kommunestyret er innforstått med at punktene 3 og 4 trenger fylkesmannens godkjenning.
 7. Tidligere vedtatte økning i barnehagesatsene fra 01.08.01 gjennomføres ikke.
  Dette medfører en inntektssvikt i foreldrebetalingen på kr. 350.000,-. Inntektssvikten dekkes gjennom en tilsvarende økning i statstilskuddet til barnehager.

          Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.

 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0058/01
  

VERDAL SOM NYSKAPINGS- OG UTVIKLINGSKOMMUNE

 
Behandling:

Leder i Verdal Næringsforum Kjell Morten Myrvang orienterte om det arbeidet som er utført og som skal utføres av Verdal Vekst.
Senterpartiet v/Tomas Hallem satte fram følgende forslag som foreslås oversendt til Verdal Vekst:

"Verdal kommunestyre foreslår at det kjøres et nærmiljøprosjekt i regi av Verdal Vekst der ett av prosjektene er å utrede mulighetene for 1 ny ungdomsskole."

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Videre ble SP’s forslag vedtatt oversendt til Verdal Vekst.

  
  
Vedtak:
 1. Verdal kommunestyre stadfester status som nyskapings- og utviklingskommune i henhold til de kriterier beskrevet i brev av 6.4.01 fra KRD.
 2. Verdal kommunestyre utnevner interimsstyret/styret for Verdal Vekst AS som styringsgruppe for forprosjektet.
 3. Verdal kommunestyre gir sin tilslutning til at forprosjektet gjennomføres i henhold til prosjektspesifikasjonen og i hovedsak i henhold til prosjektplan datert 30.5.01.
 4. Verdal kommunestyre utnevner leder for interimsstyret/styret for Verdal Vekst AS, for tiden Kjell M. Myrvang, som prosjektansvarlig.
 5. Verdal kommunestyre forutsetter at handlingsplanen legges fram til behandling i januar/februar 2002.
 6. Senterpartiets forslag oversendes Verdal Vekst.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0059/01
 

SENTRALIDRETTSANLEGGET - DRIFTSAVTALE.

 
Behandling:
Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 34 mot 5 stemmer.
  
  
Vedtak:
Verdal kommunestyre godkjenner fremforhandlet avtaleforslag, datert 07.06.01 mellom Verdal kommune og Verdal idrettslag om drift av Sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0060/01
 

KOMMUNALE BYGG - VURDERING AV SALG

 
Behandling:

Brit Fredriksen satte fram følgende forslag til nytt pkt. 5:

"Salg av lærerboligen i Volden utsettes til skolestrukturen er endelig avklart."

Det ble førts votert over Brit Fredriksens forslag som ble vedtatt med 30 mot 7 stemmer.
Punktene 1,2,3 og 4 i formannskapets innstilling ble deretter enstemmig vedtatt.

 
 
Vedtak:
 1. Den framlagte rapport " Vurdering av kommunale bygg for salg" datert 2.april 01, legges til grunn for vurdering/ salg av kommunale eiendommer.
 2. Rådmannen bes utarbeide en plan for bosetting av flyktninger i henhold til de forpliktelser kommunen har påtatt seg, for på den måten snarest avklare behov for evt. egen boligmasse til formålet.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å i verksette salg av eiendommer som foreslått i rapporten, med unntak av lærerboligen i Volden.
 4. Kommunestyret ber administrasjonen arbeide videre med salg av Lysgård og Fritidssentret.
 5. Salg av lærerboligen i Volden utsettes til skolestrukturen er endelig avklart.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0061/01
 

UTBYGGING AV 2 OMSORGSBOLIGER VED RINGVEI NORD.

 

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
  
Vedtak:
 1. Det bygges 2 omsorgsboliger for funksjonshemmede ved Ringveg Nord på grunnlag av prosjekt framlagt av Arnstad-Heggenhougen-Hage a/s 21.5.2001, med alternativ 1 som utgangspunkt.
 2. Det tas følgende forbehold:

          a) at prosjektet godkjennes av Husbanken for å kunne få oppstartingstilskudd og
              kompensasjonstilskudd

          b) at prosjektet blir prioritert dersom kommunen må redusere den samlede utbygging som
              framkommer i vedtatt pleie- og omsorgsplan.

   3.  Utbyggingen foretas så snart som mulig etter at Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd.

   4.  a) Utbyggingskostnadene skal ikke overstige 2. mill. kr.. Ved utbygging etter 2001 tillegges
            kostnader som følge av lønns- og prisutviklingen.

        b) Rådmannen får funnmakt til å ta opp lån innen budsjettert ramme for prosjektet og fremme
            endelig søknad til Husbanken.

 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0062/01
 

SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN FRA TRUDE HOLM VEDR. HUNT FORSKNINGSSENTER PÅ ØRIN

 
Behandling:

Trude Holm ble først gitt ordet for en nærmere redegjørelse for spørsmålet. Deretter besvarte ordføreren spørsmålet slik:

"Som spørsmålsstilleren skisserer har vi et forskningsmiljø på Ørin som er et profesjonelt og høyst aktivt miljø. Det er et forskningssenter som bidrar sterkt til at det kan rekrutteres leger og andre akademikere til stillinger både ved Innherred Sykehus og i kommunehelsetjenesten i Nord-Trøndelag.

Mitt kjennskap til HUNT har jeg via tidligere arbeidssted hos Fylkeshelsesjefen og ved Innherred Sykehus. Miljøet ved HUNT bidrar sterkt til at det er mulig å gjennomføre doktorgradsarbeid ved Innherred Sykehus og til at det kan utvikle seg et sterkt FoU miljø der.

Videre er det slik spørsmålsstilleren sier, stor interesse fra både legemiddelindustrien og fra utenlandske forskningsmiljø for det genmateriale som ligger nedfryst ved Innherred Sykehus.

Når det gjelder HUNT sin plassering i Verdal har det sitt utgangspunkt i tilfeldigheter. I denne sammenhengen er den daglige leder ved HUNT, Jostein Holmen, svært sentral. Det var hans tilknytning til Folkehelsa i Oslo som var forløperen til det blomstrende forskningsmiljøet på Ørin.

Når det gjelder Verdal kommune sin dialog med forskningsmiljøet på Ørin så kunne den nok vært hyppigere og bedre. Men jeg vet at næringskonsulenten har kontakt med de samt at jeg som ordfører også har besøkt de og drøftet ulike problemstillinger. Leder for HUNT ga da også uttrykk for at kontakten kunne ha vært nærmere. Men jeg tror han ikke kvier seg for å ta kontakt om han vil at kommunen skal bidra med tiltak for at miljøet fortsatt skal være til stede i kommunen. Min forståelse er at det er et poeng at HUNT er plassert utenfor sykehusmiljøet. Tilknytningen er ikke først og fremst til det kurative miljøet, men til samfunnsmedisinen og til almenpraksisen, der det forebyggende arbeidet foregår. Fylkeskommunen har imidlertid bidratt mye for at miljøet har kunnet utvikle seg slik det har gjort.

HUNT er som du sier i dag en del av det medisinske fakultet ved NTNU. Tidligere var det tilknyttet Folkehelsa i Oslo. Det er en sikkerhet for miljøet at de nå er en del av det regionale medisinske miljøet. Ikke minst er det godt å slippe å leve fra år til år med tanke på finansiering av forskningsaktiviteten.

Når det gjelder spørsmålet om Verdal kommune har noen strategi for å sikre at miljøet fortsatt skal være i kommunen så er vel svaret nei. Akkurat nå kan jeg heller ikke se hva slags strategi det skulle være annet enn å stille opp om HUNT har behov for kommunal bistand. For øvrig kan jeg fortelle forsamlingen at da jeg var til stede under markeringen av at HUNT ble en del av NTNU så fortale Jostein Holmen i sitt innlegg til forsamlingen om hva de forskjellige hadde bidratt med under etableringen av forskningsmiljøet. Verdal kommune bidro den gangen med 1 stk. elektrisk skrivemaskin. Mindre kan bidraget sansynligvis ikke bli. Det som er det viktigste vi kan bidra med nå, er å være i dialog med miljøet slik at vi kan komme på banen om nødvendig og samtidig gi uttrykk for at det er av stor verdi for at lokalsamfunnet at de er til stede her. Vi skal heller ikke se bort i fra at vår rolle kan endre seg når staten nå overtar sykehusene. Fylkeskommunen får da ingen rolle i utviklinga av spesialisthelsetjenesten og har dermed ikke den samme interessen av å bidra til at leger rekrutteres til sykehus og kommunehelsetjenesten. Imidlertid får vi håpe at de får en mer markert rolle i den regionaøle utviklingen innenfor næring, utdanning og kultur. I denne sammenhengen er det viktig også i fortsettelsen å ta vare på forskningsmiljø innenfor fylkets grenser. For som spørsmålsstilleren sier – legemiddelindustrien er svært interessert i å gå inn med økonomiske midler i videre forskning og utvikling basert på den genmengden som ligger nedfryst på Innherred Sykehus og som vi Nordtrøndere har bidratt med. Og den forskningen må fortsette her, der vi bor. Så får vi sørge for at HUNT trives i Verdal. Et tiltak i riktig retning er vel at formannskapet i Verdal ber om å få besøke de slik at dialogen kan bli bedre og bedre."

Til slutt takket Trude Holm ordføreren for svaret.

 

 
Sakliste