MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET
Møte 25.04.01

 

Fraværende : Håkon Lyngsmo, Anne Grete Wold Olsen, Kåre Norum, Torill Elverum Leithe, Jostein Olav Grande, Roy Stangvik, Per Einar Holmvik, Arne Holan, Terje Skjevik og Tor-Petter Abelsen.

Varamedlemmer : Marn Storhaug, Kjetil Bakkan, Margot Wannebo, Inger Marie Skreden Valstad, Berit Musum, Jan Selvig og Hildur Børresen.

Til stede : 42 representanter

Dessuten møtte : Rådmannen

Møtetidspunkt : Kl. 18.00 – 21.15.

Sakliste

Utvalgssaksnr/type Sakstittel

0029/01 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2000
Klikk her for å lese saksframlegget.

0030/01 SKATTEREGNSKAPET FOR 2000
Klikk her for å lese saksframlegget.

0031/01 UTVIKLINGSPROSJEKT I VERDAL KOMMUNE 2001
Klikk her for å lese saksframlegget.

0032/01 EIENDOMSSKATT PÅ FÆTTEN. SØKNAD OM FRITAK
Klikk her for å lese saksframlegget.

0033/01 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE OMBUD PÅ GRUNN AV FLYTTING FRA KOMMUNEN.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0034/01 SØKNAD OM FRITAK SOM VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALGET FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK
Klikk her for å lese saksframlegget.

0035/01 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM I KOMMUNESTYRET FOR RESTEN AV VALGPERIODEN.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0036/01 BEVILLINGSGEBYR FOR ÅR 2001 FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0037/01 KONTROLLOPPLEGG 2001. NY BEHANDLING.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0038/01 "TÆNDIS" VERDAL. SØKNAD OM ENDRET SKJENKETID.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0039/01 RESTAURANT PALMEN. SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING AV B
Klikk her for å lese saksframlegget.

0040/01 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL SKYTEBANEUTVALG.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0041/01 TEK REGULERINGSPLAN AKERSBORG. PRIVAT REG.FORSLAG FRA BLOCK WATNE
Klikk her for å lese saksframlegget.

0042/01 TEK FORBYGGING BJARTNESBEKKEN - GARANTIVEDTAK PÅ DISTRIKTSTILSKUDD
Klikk her for å lese saksframlegget.

0043/01 TEK DELEGASJON AV MYNDIGHET ETTER FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG
Klikk her for å lese saksframlegget.

0044/01 TEK KOMMUNEPLAN STIKLESTAD. ERSTATNING GRUNNEIER.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0045/01 TEK REGULERINGSPLAN NORDÅKEREN - JOHS. BRUNSGT.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0046/01 TEK REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU GNR 143 BNR 1
Klikk her for å lese saksframlegget.

Sak nr.: 0029/01

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2000

Behandling:

Distriktsrevisoren var til stede under behandlingen av saken.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2000 fastsettes med et regnskapsmessig underskudd (inkludert negativt driftsresultat) på kr 6.676.752,15.
 2. Rådmannens årsrapport for 2000 tas til orientering.

 

Sak nr.: 0030/01

SKATTEREGNSKAPET FOR 2000

Behandling:

Distriktsrevisoren var til stede under behandlingen av saken.

Ved votering ble Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner skatteregnskapet for år 2000.

 

Sak nr.: 0031/01

UTVIKLINGSPROSJEKT I VERDAL KOMMUNE 2001

Behandling:

Gjermund Haga satte fram slikt forslag til nytt pkt. 4:

"Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak om hvordan kommunen bør arbeide med

langsiktige tiltak for å få ned sosialutgiftene, herunder om kommunen kan nytte forsknings-

institusjoner med kompetanse på dette området."

Brita Kleven Thorsvik satte fram følgende 2 forslag:

"Forslag 1: Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg bes utarbeide forslag til nye normer

for sosialhjelp hvor statens veiledende retningslinjer og SIFO’s standardbudsjett legges til grunn."

"Forslag 2: Det utarbeides nye sosialhjelpssatser hvor normene i statens retningslinjer legges til grunn for utbetaling av økonomisk sosialhjelp til voksne. SIFO’s standardbudsjett med

visse tilpasninger legges fortsatt til grunn ved utforming av normer for barn."

Ved votering ble formannskapets innstilling og Hagas forslag til nytt pkt. 4 enstemmig vedtatt. Brita Kleven Thorsviks forslag 1 og 2 ble forkastet med henholdsvis 35 mot 7 stemmer og 38 mot 4 stemmer.

Vedtak:

 1. Kommunstyret slutter seg til de forslag som er fremmet i forprosjektet "Sosialhjelp og livskvalitet".
 2. Tiltakene forutsettes gjennomført snarest mulig.
 3. Økonomisk inndekning av stillinger skjer via prosjektmidler til utviklingsprosjekt i Verdal
 4. kommune i år 2001.

 5. Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak om hvordan kommunen bør arbeide med

langsiktige tiltak for å få ned sosialutgiftene, herunder om kommunen kan nytte forskningsinstitusjoner med kompetanse på dette området.

Sak nr.: 0032/01

EIENDOMSSKATT PÅ FÆTTEN. SØKNAD OM FRITAK

Behandling:

Thor Bertil Granum(bror til en av søkerne), Stig Arild Myhre (bror til en av søkerne) samt representantene Ingjar Risholt, Einar Karstein Indal og Hildur Børessen som samtlige er søkere om fritak for eiendomsskatt, anså seg inhabile ved behandlingen av saken. Kommunestyret sa seg enig i dette og samtlige fratrådte.

FRP v/Robert Eriksson satte fram følgende forslag:

"Søknaden imøtekommes."

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og FRP’s forslag , ble innstillingen vedtatt med 28 mot 9 stemmer.

Vedtak:

Kommunestyret finner ikke å kunne imøtekomme søknaden. Dette på grunnlag av advokat Ola Oldrens uttalelse i brev datert 07.03.01.

 

Sak nr.: 0033/01

SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE OMBUD PÅ GRUNN AV FLYTTING FRA KOMMUNEN.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Marit Kjøllesdal om fritak som varamedlem
 2. til kommunestyret og som medlem i overskattetakstnemnda på grunn av flytting fra kommunen.

 3. Hildur Børresen rykker inn som fast medlem i overskattetakstnemnda for resten av valg-

perioden. Jørleiv Kvakland oppnevnes som personlig varamedlem for Hildur Børresen.

Sak nr.: 0034/01

SØKNAD OM FRITAK SOM VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALGET FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Håkon Lyngsmo om fritak som 1. vara-
 2. medlem til hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk for resten av valgperioden.

 3. Kommunestyret vedtar slik varamedlemsrekkefølge fra AP til hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk:
 1. Ståle Aasgaard
 2. Anne Grete Wold Olsen
 3. Kjetil Bakkan
 4. Hege Terese Nygård
 5. Hanne Marie Olsen
 6. Øystein Kvello

 

Sak nr.: 0035/01

SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM I KOMMUNESTYRET FOR RESTEN AV VALGPERIODEN.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret har ut fra en skjønnsmessig vurdering kommet til at den begrunnelse som gis i søknaden gir grunnlag for fritak etter Kommunelovens §15, nr.2. Det legges videre vekt på den praksis som kommunestyret har fulgt ved tidligere behandling av fritaks-og permisjonssøknader.
 2. Kommunestyret finner derfor å ville imøtekomme søknaden fra Per Einar Holmvik om fritak som medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.

 3. Berit Musum som er 1.varamedlem for Fremskrittspartiet til kommunestyret rykker

inn som fast medlem.

 

 

 

Sak nr.: 0036/01

BEVILLINGSGEBYR FOR ÅR 2001 FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK.

Behandling:

Ordføreren satte fram slikt forslag til nytt pkt. 4:

" 4. Kommunestyret delegerer i henhold til Alkohollovens § 1-12 myndighet til rådmannen til

fastsette bevillingsgebyr for salg/skjenking av alkoholholdig drikk."

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for helse,sosial, pleie og omsorg samt ordførerens forslag til nytt pkt. 4 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret fastsetter på grunnlag av innhentede omsetningsoppgaver følgende bevillingsgebyr for år 2001:

Salg av alkoholholdig drikk:

 1. Verdal Samvirkelag Kr. 25.040,-.
 2. Rema 1000 Verdal " 9.600,-.
 3. Rimi Verdal " 5.920,-.
 4. Bunnpris Verdal " 6.624,-.
 5. Sparmat Verdal " 3.200,-.
 6. Blits Verdal " 2560,-. = Kr. 52.944,-.

 

Skjenking av alkoholholdig drikk:

 1. Verdal Hotell Kr. 3.000,-.(minimumsgebyr)
 2. Saga Park Hotell " 3.000,-. "
 3. China Palace " 3.000,-. "
 4. Catz Diskotek & Musikkafe " 7.134,-.
 5. Stiklestad Nasjonale Kultursenter " 3.000,-(minimumsgebyr)
 6. MR. Gilroy Pub " 6.752,-.
 7. Veita Restaurant & Pub " 7.142,-.
 8. Krambua Verdal " 3.503,-.
 9. "Lavetten" – Vaterholmen Leir " 3.000,-(minimumsgebyr)
 10. Sandvika Fjellhotell " 3.000,- "
 11. Storebrand ASA – Holmen Gård " 3.000,-. "
 12. Nye Verdal Vertshus " 3.459,-.
 13. Restaurant "Siciliana" " 3.000,(minimumsgebyr)
 14. Petter Nervik Cafeen " 3.000,-. "
 15. Verdal Samvirkelags Cafe Domus " 3.000,-. "
 16. Verdal Auto-Kro A/S " 3.000,-.

Til sammen Kr.60.990,-.

 

 

 

 

 

 

Videre har kommunestyret i møte 13.12.00 og 26.02.01 fastsatt

slikt bevillingsgebyr for henholdsvis

- Restaurant Palmen " 3.000,-.

- Restaurant "Tændis" Verdal " 3.000,-. = Kr. 66.990,-

 1. Samlet beløp(Salg + Skjenking) kr. 119.934,-, tilføres post 1.3302.2331.6202 Salgs-og
 2. Skjenkeavgifter.

 3. Kommunestyret foretar endelig beregning av bevillingsgebyr for 2000 i samsvar med
 4. rådmannens notat.

 5. Kommunestyret delegerer i henhold til Alkohollovens § 1-12 myndighet til rådmannen til å

fastsette bevillingsgebyr for salg/skjenking av alkoholholdig drikk.

 

 

 

 

Sak nr.: 0037/01

KONTROLLOPPLEGG 2001. NY BEHANDLING.

Behandling:

Frode Aakerhus(tilsatt i kontrollselskapet) anså seg som inhabil ved behandlingen av saken.

Kommunestyret sa seg enig i dette og Frode Aakerhus fratrådte.

FRP v/Robert Eriksson satte fram slikt forslag:

"Kommunestyret ber administrasjonen framlegge egen budsjettjusteringssak og at kostnader knyttet til skjenkekontroll tas fra andre sektorer enn hovedutvalget for helse-og sosial."

Ved votering ble pkt. 1, 2 og 3 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt. 4 og FRP’s forslag, ble innstillingen vedtatt med 34 mot 7 stemmer.

Vedtak:

 1. Det opprettes ny avtale om skjenkekontroll i Verdal kommune.
 2. Kontrollen utføres som en minimumskontroll.
 3. Kontrollutvalgets arbeidsutvalg nedlegges. Oppgavene overføres hovedutvalget.
 4. Utgiftene i forbindelse med ny avtale om skjenkekontroll dekkes innenfor budsjettrammen

for helse, sosial, pleie og omsorg.

Sak nr.: 0038/01

"TÆNDIS" VERDAL. SØKNAD OM ENDRET SKJENKETID.

Behandling:

Ordføreren opplyste at saken er framlagt for kommunestyret som melding om formannskapets vedtak i saken fattet i medhold av delegert myndighet etter Kommunelovens § 13(Utvidet myndighet i hastesaker).

Vedtak:

Kommunestyret tar den framlagte melding om formannskapets vedtak etter Kommunelovens § 13 til orientering.

 

Sak nr.: 0039/01

RESTAURANT PALMEN. SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING AV BRENNEVIN OG FOR UTENDØRS SKJENKING AV ØL OG VIN.

Behandling:

Ved votering ble pkt. 1 i formannskapets innstilling vedtatt med 40 mot 2 stemmer.

Pkt. 2 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Restaurant Palmen A/S v/daglig leder Adnan Ismael Ahmed gis alminnelig bevilling for
 2. skjenking av brennevin i restaurantens lokaler i Nordgata 22 på Verdalsøra og bevilling for utendørs skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin innenfor et nærmere avgrenset område utenfor restauranten. (Det samme område som kommune- styret etter søknad fra tidligere restaurant Piccolo Italia godkjente til uteskjenking av øl og vin).

  Bevillingen gis for resten av inneværende bevillingsperiode, dvs. fram til 30. juni 2004.

 3. Skjenketiden for utendørs skjenking av øl og vin godkjennes slik:

Mandag – Lørdag: Fra kl. 12.00 til kl. 23.30.

Søndag: Fra kl. 12.00 til kl. 23.00.

Skjenketiden for brennevin godkjennes slik:

Mandag – Lørdag: Fra kl. 13.00 til kl. 23.30.

Søndag. Fra kl. 13.00 til kl. 23.00.

 

 

 

 

Sak nr.: 0040/01

OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL SKYTEBANEUTVALG.

Behandling:

AP v/Thor Bertil Granum foreslo Jostein Dahle og Bjørn Aarstad som medlemmer i utvalget.

SP v/Thomas Hallem foreslo Gjermund Haga som medlem i utvalget.

Ved votering ble begge forslagene enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til skytebaneutvalget:

Jostein Dahle, Bjørn Aarstad og Gjermund Haga.

 

Sak nr.: 0041/01

REGULERINGSPLAN AKERSBORG. PRIVAT REG.FORSLAG FRA BLOCK WATNE

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i PBL § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Akersborg gnr 18 bnr 4 m/tilhørende reguleringsbestemmelser.

 

Sak nr.: 0042/01

FORBYGGING BJARTNESBEKKEN - GARANTIVEDTAK PÅ DISTRIKTSTILSKUDD

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommune garanterer for et distriktstilskudd på kr.292.000,- for sikring av Bjartnesbekken i henhold til NVE sin plan datert 05.05.97.
 2. Distriktstilskuddet på kr.292.000,- finansieres over investeringsbudsjettets tiltak 5141 Rassikring/elveforbygning.

 

Sak nr.: 0043/01

DELEGASJON AV MYNDIGHET ETTER FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG

Behandling:

SP v/Tomas Hallem satte fram slikt forslag til nytt pkt. 3:

"Hovedutvalget får ansvaret for: §5 utarbeidelse av lokale forskrifter under 15 PE og på grunnlag av dette delegere ansvaret for å avgjøre søknad om utslippstillatelse."

Ved alternativ votering mellom innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk og SP’s forslag , ble innstillingen vedtatt med 35 mot 7 stemmer.

Vedtak:

Med hjemmel i forurensingslovens §83 vedtar kommunestyret følgende delegasjon:

 1. For vedtak med hjemmel i forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg §3, §4 og §6 delegeres myndighet til rådmannen. I saker som gjelder kommunens egen virksomhet delegeres myndighet til hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk. Myndigheten kan videredelegeres.
 2. Underinstansmyndighet i saker etter forskriftens §3, §4 og §6 delegeres til hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk. Underinstansmyndigheten kan videredelegeres.

 

Sak nr.: 0044/01

KOMMUNEPLAN STIKLESTAD. ERSTATNING GRUNNEIER.

Behandling:

Stig Arild Myhre satte fram slikt forslag:

"Refusjonsbeløpet for erstatning til grunneier i forbindelse med nye riksveganlegg øremerkes tiltak 5120 Utviklingsplan Verdalsøra og Vuku."

Ved votering ble formannskapets innstilling og Myhres forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal Kommune oppfyller sine forpliktelser i henhold til avtale mellom grunneier Johan Hofstad og Verdal Kommune datert 30/11 1994.

2. Det gjøres følgende endringer i budsjettet for 2001:

Tiltak 5120 Utviklingsplan Verdalsøra og Vuku reduseres med kr. 700.000,- .

Tiltak 5121 Utviklingsplan Stiklestad økes med tilsvarende beløp, kr. 700.000,-.

 1. Refusjonsbeløpet for erstatning til grunneier i forbindelse med nye riksveganlegg

øremerkes tiltak 5120 Utviklingsplan Verdalsøra og Vuku.

 

 

 

 

 

Sak nr.: 0045/01

REGULERINGSPLAN NORDÅKEREN - JOHS. BRUNSGT.

Behandling:

Jan Selvig (styreformann i firmaet Enes og Olsen) anså seg inhabil ved behandlingen av saken. Kommunestyret sluttet seg til dette og Selvig fratrådte.

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Nordåkeren – Johs. Brunsgt. med tilhørende reguleringsbestemmelser.

 

Sak nr.: 0046/01

REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU GNR 143 BNR 1

Behandling:

SP v/Tomas Hallem satte fram slikt forslag:

"1. Kommunestyret tar klagen fra Ingolf Dillan til følge og kan på dette grunnlaget ikke vedta

reguleringsplan for Kjerk-Vuku.

2.Omsorgsboligene tas inn i planene for Stekke."

Ved alternativ votering mellom innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk og SP’s forslag ble innstillingen vedtatt med 32 mot 10 stemmer.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan og bygningslovens §27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Kjerk-Vuku med tilhørende reguleringsbestemmelser.