MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET
Møte 29.01.01

 

Fraværende : Anne Grethe Wold Olsen, Torill Elverum Leithe, Jostein Olav Grande, Randi Segtnan, Gjermund Haga, Robert Eriksson, Per Einar Holmvik, Roy Stangvik og Lars Børre Hallem.

Varamedlemmer : Berit Gustad Nessø, Kjell Nielssen, Inger Marie Skreden Valstad, Rune Sundby og Lars Børre Hallem.

Til stede : 41 representanter.

Robert Eriksson og Roy Stangvik møtte etter behandlingen av sak nr. 1/01. 

Til stede: 43 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen.

Møtetidspunkt : Kl. 18.00 – Kl. 20.00.

Sakliste

Utvalgssaksnr/type Sakstittel

0001/01 TEK REGULERINGSPLAN FOR TORVUTTAK PÅ LEINSMYRA 38/1
Klikk her for å lese saksframlegget.

0002/01 TEK KOMMUNEDELPLAN - MASSETAK I VERDAL
Klikk her for å lese saksframlegget.

0003/01 TEK REGULERINGSPLAN FOR VOLGAVLEN GRUSTAK.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0004/01 TEK KOMMUNEBLOMST FOR VERDAL
Klikk her for å lese saksframlegget.

0005/01 OVERFØRINGA AV FUNKSJONER OG OPPGAVER KNYTTET TIL INNLANDSFISKE
Klikk her for å lese saksframlegget.

0006/01 REGULERINGSPLAN FOR BREDING GRUSTAK, VUKU.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0007/01 REHABILITERINGSPLAN 2000-2003.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0008/01 ELDRERÅDET - MELDING FOR ÅR 2000
Klikk her for å lese saksframlegget.

0009/01 GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK FOR OMBYGGING. LEVANGER OG VERDAL INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN
Klikk her for å lese saksframlegget.

0010/01 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM I KOMMUNESTYRET FRAM TIL AUGUST 2001
Klikk her for å lese saksframlegget.

0011/01 TEK TRIO BYGG A.S. PRIVAT REGULERINGSFORSLAG SLETMO GNR 18 BNR 33, ØRMELEN.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0012/01 HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST
Klikk her for å lese saksframlegget.

PS 0013/01 01/00178 SPØRSMÅL FRA TRUDE HOLM ANGÅENDE UNDERSØKELSE AV INNEKLIMA I KOMMUNENS SKOLER.
Klikk her for å lese spørsmålet.

PS 0014/01 01/00178 SPØRSMÅL FRA ROBERT ERIKSON ANGÅENDE BARNEVERNTJENESTEN I KOMMUNEN.
Klikk her for å lese spørsmålet.


 

Sak nr.: 0001/01

REGULERINGSPLAN FOR TORVUTTAK PÅ LEINSMYRA 38/1

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for torvuttak på Leinsmyra, revidert 22.12.00.
 2. Med hjemmel i reguleringsplanens bestemmelser § 2. 1 godkjenner kommunestyret driftsplan for torvuttak på Leinsmyra, revidert 22.12.00. Eventuelle senere revisjoner av driftsplanen kan godkjennes av kommunens planutvalg.
 3. Jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.
 4. Med hjemmel i jordlovens § 9 og skogbrukslovens § 50 skal det etableres et bundet fond for å klargjøre området til etterbruk.

Sak nr.: 0002/01

KOMMUNEDELPLAN - MASSETAK I VERDAL

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunedelplan "Massetak i Verdal 2000 - 2010" vedtas som tematisk plan.
 2. De forslag som forutsetter arealbinding innarbeides i kommuneplanens arealdel ved førstkommende rullering.
 3. Teknisk etat arbeider videre med å få godkjent og innført en ordning med innbetaling til kommunalt fond for grunneiernes bruk til rehabilitering av massetakene.

Sak nr.: 0003/01

REGULERINGSPLAN FOR VOLGAVLEN GRUSTAK.

Behandling:

Venstre v/Nils Georg Leirset satte fram følgende forslag:

"En gjenværende driftstid på 30 år før dette grustaket kan avsluttes er uakseptabelt lenge. Grustaket bør avsluttes og området rehabiliteres før dette og med mindre uttak enn det planen legger opp til. Gjenværende driftstid settes til maksimalt 15 år.

Planen vedtas ikke."

Det ble først votert over Venstres forslag som ble forkastet med 40 mot 3 stemmer.

Deretter ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk vedtatt med 41 mot 2 stemmer.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Volgavlen grustak, revidert 08.12.00.
 2. Med hjemmel i reguleringsplanens bestemmelser § 2. 1 godkjenner kommunestyret driftsplan for Volgavlen grustak, revidert 08.12.00. Eventuelle senere revisjoner av driftsplanen kan godkjennes av kommunens planutvalg.
 3. Jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.
 4. Med hjemmel i skogbrukslovens § 50 skal det etableres et bundet fond for å klargjøre området til etterbruk.

Sak nr.: 0004/01

KOMMUNEBLOMST FOR VERDAL

Behandling:

Ved votering forkastet kommunestyret med 31 mot 12 stemmer at "Olavsstake" skal velges som kommuneblomst for Verdal.

Deretter vedtok kommunestyret med 26 mot 17 stemmer at "Tindved" velges som kommuneblomst for Verdal.

Til slutt ble pkt. 2 i innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Tindved (Hippophae rhamnoides) velges som kommuneblomst for Verdal kommune.
 2. Det er ønskelig at kommuneblomsten aktivt blir brukt i markedsføring av kommunen, men at en i denne omgang ikke vil lage opplegg eller retningslinjer for bruken/utnyttelsen.

Sak nr.: 0005/01

OVERFØRINGA AV FUNKSJONER OG OPPGAVER KNYTTET TIL INNLANDSFISKE

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forvaltningsoppgaver m.v. knyttet til innlandsfiske/anodrom laksefisk overføres fra friluftsnemnda til viltnemnda. Endringene iverksettes i 2001 så snart det rent praktisk lar seg gjennomføre.

Sak nr.: 0006/01

REGULERINGSPLAN FOR BREDING GRUSTAK, VUKU.

Behandling:

Senterpartiet v/Tomas Hallem satte fram følgende forslag til nytt pkt. 1:

"1.Med hjemmel i Plan-og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Breding grustak, sist revidert 12.01.01 med følgende endring:

Driftstiden settes til 15 år fra planens vedtaksdato."

Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt. 1 og Senterpartiets forslag, ble pkt. 1 i innstillingen vedtatt med 28 mot 15 stemmer.

Pkt 2 og 3 i innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Breding grustak, sist revidert 12.01.01.
 2. Jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.
 3. Med hjemmel i skogbrukslovens § 50 skal det etableres et bundet fond for å klargjøre området til etterbruk.

 

Sak nr.: 0007/01

REHABILITERINGSPLAN 2000-2003.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Plan for rehabilitering 2000 – 2003 for Verdal kommune vedtas med følgende endringer:
 1. I merknader til tiltaksplanens pkt. 3.2 skal det stå: "I samarbeid med trygdekontoret".
 2. I merknader til tiltaksplanens pkt. 21.1 skal det stå: "4 stillinger medisinsk rehabilitering. Kommunestyrets budsjettvedtak for 2001 får betydning for samlet bemanning og tidspunkt for gjennomføring. Faglig sammensetning skal også vurderes. I tillegg 1 miljøterapeutstilling innen rusomsorg."
 3. I tillegg til merknader i kap. 4 Tiltak i planperioden pkt. 13.2 skal det stå:

Det tas sikte på å imøtekomme behovet for hente/bringetjeneste for de skisserte brukergruppene på Stekke fra år 2002.

 1. Rådmannen får fullmakt til å foreta de språklige tilpasninger som er nødvendig for et endelig plandokument.

Sak nr.: 0008/01

ELDRERÅDET - MELDING FOR ÅR 2000

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt..

Vedtak:

Kommunestyret tar meldingen for Eldrerådet for år 2000 til orientering.

Sak nr.: 0009/01

GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK FOR OMBYGGING. LEVANGER OG VERDAL INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN

Behandling:

Jon Sellæg(styresmedlem i Innherred Produkter) og Bjørn Aarstad (styresmedlem i Nord-Trøndelag Vaskeri A/B) anså seg inhabile ved behandlingen av saken.

Kommunestyret sa seg enig i dette og begge fratrådte.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Levanger og Verdal Interkommunale Havnevesen gis godkjenning av låneopptak på inntil kr. 8.000.000 til renovering og ombygging av bygning på Levanger havneområde.

Sak nr.: 0010/01

SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM I KOMMUNESTYRET FRAM TIL AUGUST 2001

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret imøtekommer i medhold av Kommunelovens §15,nr. 2 søknaden fra Lars Børre Hallem om fritak som medlem i kommunestyret fram til til august 2001.

2. Berit Rotmo rykker inn som fast medlem i kommunestyret i nevnte tidsrom.

Sak nr.: 0011/01

TRIO BYGG A.S. PRIVAT REGULERINGSFORSLAG SLETMO GNR 18 BNR 33, ØRMELEN.

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i PBL § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplanen for Sletmo m/tilhørende reguleringsbestemmelser.

Sak nr.: 0012/01

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST

Behandling:

Ordføreren la på vegne av valgnemnda fram innstilling på medlemmer og varamedlemmer til hovedutvalget for kultur og oppvekst

Ved votering ble valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Deretter ble pkt. 1 i formannskapets innstilling forkastet med 40 mot 3 stemmer. Da dette punkt ble forkastet ble det ikke stemt over innstillingens punkt 2 og 3.

Vedtak:

Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til hovedutvalget for kultur og oppvekst for resten av inneværende valgperiode:

Arbeiderpartiet.

Medlemmer:                           Varamedlemmer:

Kåre Norum, leder                 1. Hanne Marie Olsen
Thor Bertil Granum, nestleder 2.Turid Nordli.
Tone Skrove Haugan             3.Ståle Aasgaard
Einar Karstein Indahl             4.Åsta Fikse
Inger Åse Lyngsaunet            5.Rolf Rotmo
Håkon Lyngsmo                    6.Margot Wannebo

Senterpartiet.

Medlemmer:                         Varamedlemmer:

Trude Holm                          1. Anders Ellewsen Juberg
Gjermund Haga                    2.Åse Kvaal
                                            3. Jon Olav Skrove
                                            4.Lise Tiller

Høyre/KRF.

Medlem:                              Varamedlemmer:

Hildur Børresen(KRF)         1. Terje Skjevik(H).
                                            2. Asbjørg Jakobsen(H)
                                            3. Torild Varslott Hagen(H)

 

SV/Venstre.

Medlem:                               Varamedlemmer:

Stig Arild Myhre(SV)            1. Dag Heggli)V).
                                             2. Randi Lykke(V).
                                             3. Ingunn Barli(V).

 

Fremskrittspartiet.

Medlem:                                Varamedlemmer:

Berit Musum                          1. Leif Roger Kolberg.
                                              2. Odd Ståle Wekre
                                              3. Odd Helge Weiseth

 

Sak nr.: 0013/01

SPØRSMÅL FRA TRUDE HOLM ANGÅENDE UNDERSØKELSE AV INNEKLIMA I KOMMUNENS SKOLER.

Behandling:

Trude Holm ble først gitt ordet for en nærmere redegjørelse om bakgrunnen for spørsmålet.

Deretter ble spørsmålet besvart slik av ordføreren:

Representanten Trude Holm har også ved tidligere anledninger tatt opp spørsmål vedrørende inneklima i kommunens skoler. Dette skal representanten Holm ha ros for. Vi trenger pådrivere på dette viktige området.

Når det gjelder den omtalte rapporten fra HINT vil jeg si følgende:

Ordføreren tar det som kommer fram i rapporten alvorlig, men jeg tror vi må se i hva slags sammenheng denne rapporten er utarbeidet og hvordan den er tenkt brukt videre.

Høsten 2000 ble kommunelege, skolesjef og byggeleder enige om at de sammen med HINT skulle gjennomføre et prosjekt for å kartlegge en del forhold rundt innemiljø, spesielt ved skolebygg i kommunen. Prosjektet er ikke avsluttet og evaluert, men målingene er foretatt og foreligger i en rapport skrevet av HINT ved Ingunn Norum.

Denne rapporten er en viktig del av kartleggingen av ventilasjonsanlegg og andre forhold som har betydning for innemiljøet ved skolene. Rapporten avslører ikke noen dramatiske forhold i følge byggeleder, men har noen enkeltresultater med verdier som er noe over anbefalt verdi. Disse vil bli fulgt opp med tiltak.

Det er de siste årene investert mye i både utbygging og rehabilitering av skolebyggene våre. Det står igjen utbygging ved to skoler. 3 av de større skolene har fått nye ventilasjonsanlegg. I forbindelse med investeringene i skolene er det utført mye rehabilitering/vedlikeholdsarbeide slik at vi har mange gode skolebygninger etter hvert.

Det står likevel igjen en del gamle ventilasjonsanlegg som ikke holder mål i forhold til dagens krav til luftmengde og funksjon. For å forbedre disse anleggene, kreves det en del kartlegging og inneklimamålinger. Den omtalte rapporten er et ledd i dette arbeidet.

I vedtatte budsjett og økonomiplan er det satt av 1 mill. kroner årlig til forbedring av innemiljø ved skolene. I tillegg er det satt av kr. 500 000.- årlig til utbedring av tak på skolebygninger. Det er også et ledd i det totale forbedringsarbeidet.

Så snart måleprosjektet er gjennomført og evaluert, vil prosjektgruppen vurdere hvilke tiltak som er nødvendig i forhold til måleresultatene. Ordfører håper representanten Holm er beroliget i forhold til det som kom fram i et presseoppslag vedrørende inneklimaet ved våre skoler.

Til slutt takket Trude Holm ordføreren for svaret.

Sak nr.: 0014/01

SPØRSMÅL FRA ROBERT ERIKSON ANGÅENDE BARNEVERNTJENESTEN I KOMMUNEN.

Behandling:

Robert Eriksson ble først gitt ordet for en nærmere redegjørelse om bakgrunnen for spørsmålet.

Deretter ble spørsmålet besvart slik av ordføreren:

I den siste tida har barnevernet i Verdal kommune fått mye oppmerksomhet i media. Dette p.g.a. at alle fem saksbehandlerne ble sykemeldt samtidig. Jeg skal ikke omtale selve sykmeldingene og årsakene til disse, da det ligger utenfor det Ordføreren kan redegjøre for. Men jeg ønsker å si noe om selve situasjonen ved barnevernsseksjonen og de tiltak vi sammen har blitt enige om skal iverksettes for at situasjonen ved barnevernet skal endre seg til det bedre.

Først til bemanningssituasjonen. Etter vedtaket i kommunestyre om reduksjon i bemanning ved barnevernet er det ikke utarbeidet noen ny bemanningsplan. Så langt kom vi ikke før sykemeldingene kom. Rådmannen vil nå gjennomgå ny bemanningsplan med lederne i helse og sosial og de ansatte ved barnevernet og deretter fremme en ny sak til politisk behandling med forslag om å endre/justere vedtatte budsjett når det gjelder bemanning på barnevern. Hvordan dette skal inndekkes i budsjettet må kommunestyret ta stilling til på vanlig måte når saken legges fram.

Imidlertid er det flere forhold enn bemanning som må endres for at vi skal få tilfredsstillende forhold ved denne seksjonen. Bl.a. de bygningsmessige forholdene som ikke er gode. For at forholdene skal være tilfredsstillende må det være isolert slik at det ikke kan høres ut på gangen eller mellom kontorene hva som sies slik at taushetsplikten kan ivaretaes. Likeledes må det være tilfredsstillende venterom for brukerne der de kan være skjermet fra stor gjennomgangstrafikk. Lokalene må også være utformet slik at de ansattes sikkerhet kan ivaretaes. I dagens lokaliteter ivaretaes ingen av disse kravene.

I forbindelse med behandling av investeringsbudsjettet for 2001 er det avsatt kr. 1,5 millioner til endringer av administrative bygg bl.a. med tanke på å bedre forholdene fysisk for barnevernet. Frp. Stemte i budsjettsammenheng i mot å sette av penger til dette formålet. Det må være et tankekors også for det partiet når de samtidig stiller spørsmål om hvorfor de fysiske forholdene ikke er utbedret tidligere. Men det er historie og vi må skue framover.

Etter samtaler med barnevernet er vi da enige om at de i første omgang flytter fra sine nåværende lokaliteter til det gamle landbrukskontoret. Dette skjer i februar. Neste flytting skjer i oktober og da til permanente lokaler i 2. og eller 3. etg. I helsesenteret. Disse lokalene skal da tilfredsstille de bygningsmessige kravene som mangler i dag.

Barnevernet savner også merkantile tjenester bl.a. til å betjene telefonhenvendelser og arkivtjenester. Dette lar seg løse etter flytting til permanente lokaler, men da må vi ikke skjære ytterligere ned på administrative/merkantile ressurser.

Videre har det i samtaler med barnevernet kommet fram ulike behov for faglig veiledning og tilføring av kompetanse. Dette blir ivaretatt av helse og sosialsjefen i samarbeid med sosialleder og de ansatte. Samtalene med de ansatte i barnevernet har for øvrig vært meget konstruktive og gode etter min vurdering. Det finnes bred kompetanse allerede innenfor fagfeltet, men arbeidsområdet krever svært mye av våre ansatte og vil i fortsettelsen også kreve en god dialog med kommunens ledelse for at vi skal få forhold som er tilfredsstillende sett i forhold til utfordringene barnevernet har.

Ordfører velger å tolke representanten Erikssons spørsmål om kommunens personal og arbeidsstruktur som et spørsmål vedrørende kommunens personalpolitikk. Både status og utviklingen av denne.

Når det gjelder kommunens personalpolitikk og Ordførers initiativ har jeg lyst til å si følgende. Først og fremst er det den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen er i som vanskeliggjør en god personalpolitikk. Derfor påhviler det oss her i kommunestyret et stort ansvar for at vi får balanse i vår økonomi. Videre vil jeg si at vi som Kommunestyre og dermed arbeidsgiver i Verdal kommune har et stort forbedringspotensiale når det gjelder å skape mer trygghet og forutsigbarhet i organisasjonen. Ansattes representanter har ved flere anledninger tatt opp med meg hvordan det virker inn på arbeidsmiljøet i kommunen når ansatte blir sagt opp via avisa og også hvordan de føler seg uthengt både i det som står skrevet i politiske dokumenter og via avisoppslag. Her har både Frp. Og flere politiske partier i denne salen en jobb å gjøre.

Men når det er sagt er jeg opptatt av følgende for å utvikle og forbedre personalpolitikken i Verdal kommune:

Dette er vi ikke gode på i Verdal kommune slik jeg opplever det. Her har vi som arbeidsgivere et stort ansvar for at det legges til rette for at disse forholdene bedres. Jeg opplever ikke noen motvilje verken fra Rådmann eller fra de andre ansatte for at dette skal skje. Det er heller ikke alle tiltakene som koster penger. Tvert imot vil de på sikt spare kommunen for store utgifter.

For å komme i gang har vi gjennom kommunestyrevedtaket i desember i fjor tatt et initiativ til gjennomgang av alle tjenesteområder nettopp for at gode prosesser skal komme i gang. Men vi er avhengig av å få forskudd på rammebevilgningene for å ha økonomi til å sette igang. Dette har vi ikke fått svar på enda, men vi forventer positivt svar. Gjennomgangen av kommunens tjenesteområder må imidlertid ikke bare gi oss nye konsulentrapporter. Den må også gi oss medvirkning fra de ansatte slik at organisasjonen Verdal kommune kan komme ut av det mange ansatte opplever som vanskelig. Alle jeg har snakket med av ansatte sier at de gjerne vil inn i prosesser der de bedrer kommunikasjonen seg i mellom, mellom avdelinger og etater og ikke minst i forhold til de som er mottakere av tjenester i Verdal kommune. Videre er de sikre på at tjenestene kan bli både mer effektive og bedre ved at slike prosesser kommer i gang.

Mangelen på økonomiske midler til vedlikehold og heving av kompetanse er også et område vi som arbeidsgivere er nødt til å legge til rette for. Vi greier ikke å nå alle effektiviseringsvedtak uten. Det må investeres ikke bare i bygninger og anlegg. Humankapitalen er vårt viktigste redskap i den fornying og omstilling som er nødvendig i Verdal kommune. Jeg har et håp om at vi via den gjennomgangen vi nå skal ha av organisasjonen også får diskutert og besluttet hvordan vi skal gjøre dette framover.

Når det gjelder neste års budsjett og rullering av økonomiplan har jeg ikke så mye svar til representanten Eriksson. Men jeg håper at vi sammen kan være i stand til å prioritere barnevern, helsesøstertjenesten, innholdet i skolen og lavere priser i barnehagene og SFO da disse områdene henger svært nøye sammen. Det viktigste er å forebygge at det blir barnevernsaker. Da må hele tiltakskjeden fungere. Men skal vi greie å prioritere disse områdene kreves det en politisk innsats lokalt og sentralt. Ordfører lover å bidra etter beste evne.

Til slutt takket Robert Eriksson ordføreren for svaret.