MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 11.12.00

Fraværende : Torill E. Leithe, Hanne Olsen, Ståle Aasgård, Leif R. Kolberg, Anne Grete Wold Olsen og Roy Stangvik (Tiltrådde under sak 145/00). Ragni Elisabeth Bye ble gitt permisjon fra sak 145/00. Randi Segtnan fratrådte som inhabil under sak 146/00.

Varamedlemmer : Berit G. Nessø, Marn Storhaug, Tor Holmsberg, Bjørn Kjesbu og Knut Fortun. Kjell Nielssen møtte fra sak 145/00.. John Olav Skrove møtte under behandlingen av sak 146/00.

Til stede : Fra sak nr. 142/00 til sak nr. 144/00 44 representanter. Fra sak nr. 145/00 til sak nr. 146/00 45 representanter.

Dessuten møtte : Rådmann.

Ordføreren fremmet ved innledning av møtet forslag om at debatten om økonomiplan og budsjett ble tatt samlet. Ordføreren fremmet videre forslag om følgende taletid i de aktuelle saker:

 1. Ordfører innleder – maks 10 min.
 2. Hver gruppeleder 10 min. innledning og framlegging av forslag.
 3. 5 min. innlegg evt. forslag.
 4. 3 min. innlegg evt. forslag.

Dette betyr at en gruppeleder kan ha 10 min + 5 min + 3 min. Øvrige kommunestyremedlemmer kan ha 5 min + 3 min.

Ordfører vil foreslå 2 min. taletid om debatten blir langvarig og vil også foreslå strek satt om debatten foregår utover 3 1/2 time slik at maks tid for debatt og avstemning blir 4 timer.

Økonomiplanen for 2001-2004 vil bli avstemt først og deretter årsbudsjettet for 2001.

Kommunestyret sluttet seg til ordførerens forslag.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

PS 0142/00 00/00507
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV.

PS 0143/00 00/02571
PALMEN RESTAURANT A/S. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ØL OG VIN.

PS 0144/00 98/04338
AVGIFTER ETTER GRAVFERDSLOVEN § 21.

PS 0145/00 00/00267
ØKONOMIPLAN 2001 -2004

PS 0146/00 00/01666
BUDSJETT 2001

 

Sak nr.: 0142/00

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV.

Behandling:

Formannskapets innstilling ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Jostein Olav Grande om fritak som medlem
  i hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg for resten av inneværende kommunevalgperiode.
 2. Kommunestyret oppnevner Karin Rekve som nytt medlem i hovedutvalget for helse,
  sosial , pleie og omsorg og Inge Olav Bjartan som nytt 5. varamedlem for Senterpartiet til dette hovedutvalget.

Kommunestyret oppnevner Jon Olav Skrove som nytt medlem i hovedutvalget for kultur i stedet for Karin Rekve og Inge Olav Bjartan som nytt 3. varamedlem for Senterpartiet til dette hovedutvalget.

 

 

Sak nr.: 0143/00

PALMEN RESTAURANT A/S. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ØL OG VIN.

Behandling:

Det ble framlagt uttalelse til søknaden fra lensmannen i Verdal og sosiallederen i Verdal og formannskapets innstilling.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

Pkt. 1 – vedtatt mot 3 stemmer.

Pkt. 2 – Enstemmig.

Pkt. 3 – Enstemmig.

Pkt. 4 – Enstemmig.

Pkt. 5 – Enstemmig.

Vedtak:

 1. Palmen Restaurant A/S v/Adnan Ismail Ahmed som bevillingsinnehaver gis alminnelig
  bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin i restaurantens lokaler i Nordgata 22 på Verdalsøra.
 2. Bevillingen gis for resten av inneværende bevillingsperiode, dvs. fram til 30. juni 2004.
 3. Kommunestyret godkjenner Adnan Ismail Ahmed som skjenkestyrer for virksomheten.
  Kommunestyret godkjenner Najah Fami El-Khatieb som stedfortreder for skjenkestyreren fra det tidspunkt hun dokumenterer bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.
 4. Kommunestyret godkjenner slik skjenketid:

Mandag - Lørdag: Fra kl. 12.00 til kl. 23.30.

Søndag: Fra kl. 12.00 til kl. 23.00.

5. Kommunestyret fastsetter bevillingsavgiften for år 2001 til kr. 3.000,-.(minsteavgift).

 

 

Sak nr.: 0144/00

AVGIFTER ETTER GRAVFERDSLOVEN § 21.

Behandling:

Formannskapets innstilling ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar fellesrådets forslag til avgifter etter gravferdslovens § 21 fra 01.01.2001 i saken som har følgende ordlyd:

 

"Bruk av gravkapell

 
 

* for personer med bopel i kommunen:

Kr. 0,-

 

* for peroner uten bopel i kommunen:

Kr. 1.600,-

 

Kremasjon

 
 

* for personer med bopel i kommunen:

Kr. 1.000,-

 

* for personer uten bopel i kommunen:

Kr. 2.000,-

 

Festeavgift

 
 

* Reservering av grav:

Kr. 600,- for 10 år

 

* Feste av grav etter friperiode (20 år):

Kr. 600,- for 10 år

 

* Feste av urnegrav etter friperiode (20 år):

Kr. 500,- for 10 år

 

* Ved gravlegging av personer uten bopel i kommunen betales
festeavgift fra første dag (Jfr. Gravferdslovens § 6).

 
 

* Det innføres ikke festeavgift ved Vera kirkegård.

 

 

 

Sak nr.: 0145/00

ØKONOMIPLAN 2001 -2004

Behandling:

Det ble framlagt oppstilling med korrigering og framskriving av rammer etter formannskapets behandling av økonomiplan og budsjett i møte 23.11.00, administrasjonsutvalgets innstilling og arbeidsmiljøutvalgets uttalelse.

Representanten Granum tok på vegne av Verdal arbeiderparti opp formannskapets innstilling til økonomiplan med forslag til slikt nytt punkt:

"Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en sak om fremtidig skolestruktur, kretsgrenser og kvalitet på skolene i Verdal. Saken må bygge på allerede kjente dokumenter som skolestrukturutvalgets rapporter om grunnskolen i Verdal i tillegg til en mer bred vurdering av hvordan grunnskolen best kan utvikles innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet. Saken må behandles før neste rullering av økonomiplanen."

Turid Krizak satte på vegne av SV fram slikt forslag:

"

 1. Det overføres ansvar til virksomheter og tjenesteytere, slik at ansvar for utforming og formidling av tjenester ligger nærmest mulig brukeren. Begrep som kommunale foretak må utredes for flere resultatenheter.
 2. Det inngås avtaler med fagforeningene, slik at vi får en effektiv organisering og tjenesteyting, uten at konkurranseutsetting brukes som virkemiddel.
 3. Vi ønsker et samarbeid mellom offentlige og frivillige organisasjoner ut fra kommunale planer og avtaler.
 4. Våre tjenester må være mer tilgjengelig enn i dag. For eksempel må søknader kunne leveres og behandles elektronisk.
 5. Kvalitetsutvikling av våre tjenester. Systematisert sammenligninger mellom nabokommunene gjennomføres."

Det ble først votert over formannskapets innstilling. Innstillingen ble vedtatt med 23 mot 22 stemmer.

Det ble så votert over Arbeiderpartiets tilleggsforslag som ble vedtatt mot 8 stemmer.

Det ble deretter votert punktvis over SV sitt forslag med følgende resultat:

Pkt. 1 – forkastet mot 13 stemmer.

Pkt. 2 – forkastet mot 16 stemmer.

Pkt. 3 – vedtatt med 29 stemmer.

Pkt. 4 – vedtatt med 30 stemmer.

Pkt. 5 – forkastet mot 7 stemmer.

 

Vedtak:

Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2001-04 med følgende endringer:

Investeringer. Administrasjonsbygninger reduseres med 1 mill. kroner i 2001 – fra 2,5 mill. kroner til 1,5 mill. kroner og investeringene på Administrasjonsbygninger i år 2002 økes med 1 mill. kroner – fra 0,3 mill. kroner til 1,3 mill. kroner.

Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en sak om fremtidig skolestruktur, kretsgrenser og kvalitet på skolene i Verdal. Saken må bygge på allerede kjente dokumenter som skolestrukturutvalgets rapporter om grunnskolen i Verdal i tillegg til en mer bred vurdering av hvordan grunnskolen best kan utvikles innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet. Saken må behandles før neste rullering av økonomiplanen.

Kommunestyret ønsker et samarbeid mellom offentlige og frivillige organisasjoner ut fra kommunale planer og avtaler.

Kommunen sine tjenester må være mer tilgjengelig enn i dag. For eksempel må søknader kunne leveres og behandles elektronisk.

 

Sak nr.: 0146/00

BUDSJETT 2001

Behandling:

Det ble framlagt brev fra Det kommunale Råd for funksjonshemmede, administrasjonsutvalgets innstilling og arbeidsmiljøutvalgets uttalelse.

Representanten Thor B. Granum tok på vegne av Verdal Arbeiderparti opp formannskapets innstilling til budsjett med følgende tillegg:

"Drifta av Verdal kino opprettholdes i 2001. Finansiering: Netto driftsresultat i 2001 kr 211.000,-.
Dekning/fordeling. Hele driftsresultatet kr 211.000,- overføres hovedutvalg for kultur. Dekning for øvrig over Hovedutvalg for kultur sine rammer. Drifta ved kinoen søkes rasjonalisert. Det arbeides med sikte på samarbeid med Levanger kommune om framtidig kinodrift."

Representanten Robert Eriksson satte på vegne av Fremskrittspartiet frem slikt verbalforslag:

"

 1. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide konkrete kvalitetskriterier for eldreomsorgen i kommunen (tildelingskriterier, nivå på tjenestene, kvalitetssikring, brukermedvirkning osv.)
 2. Kommunestyret ber kommunerevisjonen og kontrollutvalget om å foreta en særskilt gjennomgang av selvkostnivå, gebyr- og beregningsgrunnlag, samt eventuelt selvkostfond, for de kommunale vann-, kloakk- og renovasjonstjenestene de siste 5 år.
 3. Kommunestyret ber om å få fremlagt de kommunale gebyrene for vann, avløp og renovasjon som egne kapittel i budsjettet og regnskap.
  Kapitlene skal synliggjøre kostnadskomponentene i beregningsgrunnlaget for gebyrene på en oversiktlig og lettlest måte. Kapitalkostnader, driftskostnader og fordelte indirekte driftskostnader, samt rentesatser og dekningsgrad må kunne leses ut av budsjett/regnskapet.
  Også budsjett for forventet utvikling i vann,- avløps- og renovasjonssektoren de nærmeste 3 år må være med (herunder investeringsplan og gebyrnivå).
 4. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide forslag til "Program for konkurransestimulering av Verdal kommune mot år 2001". Programmet må inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan tas i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon.
  Kommunestyret oppnevner et politisk AD-hoc utvalg, som får til oppgave å legge fram egen sak for kommunestyret innen utgangen av 1. halvår i år 2001.
 5. Det settes i gang et arbeid for å omdanne skolene i kommunen til egne driftsselskaper med egne driftsstyrer. Det forutsettes at foreldrene er representert på lik linje som de ansatte.
  Driftsstyrene får totalansvar for drift av skolene, herunder ansvar for budsjett og personale. Skolen tilføres inntekter fra kommunen gjennom et stykkprissystem.
  Kommunestyret forutsetter at de selvstyrte skolene baserer sin opplæring på Opplæringsloven og gjeldende læreplan, men vil samtidig tillate og oppmuntre til forsøk med alternative pedagogiske opplegg.
 6. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en trafikksikkerhetsplan for kommunens skoleveier. Statusbeskrivelse og mulig tiltak for å bedre trafikksikkerheten ved av/påstigning i tilknytning til skolene skal inngå i planen. Muligheten for øremerkede stats- og fylkestilskudd til utbedringstiltak må kartlegges.
 7. Kommunestyret ber administrasjonen gjennomgå kommunens forsikringsavtaler for å innhente alternative tilbud samt å vurdere kommunens status som selvassurandør. I denne sammenheng tas det kontakt med andre kommuner for å vurdere et samarbeid med sikte på stordriftsfordeler.
 8. Den teletekniske driften av alle sentralbord i kommunen settes ut på anbud.
 9. Kommunestyret ber administrasjonen forberede sak og innhenter anbud for veivedlikehold/rengjøring/vaktmestertjenester/oppmålingstjenester, slik at en kan vurdere alternative driftsoperatører.
 10. Feietjenesten i kommunen settes ut på anbud.
 11. Kommunestyret ber om at nytilsatte i den kommunale ledelse ansettes på åremål. Det bes i den sammenheng om at dette blir fulgt opp i forbindelse med behandlingen av omorganiseringsplanen for Verdal kommune."

Representanten Arne Holan satte på vegne av Høyre fram slikt verbalforslag:

"

 1. Administrasjonen pålegges å utarbeide en oversikt over alle kommunale bygg og eventuelle andre eiendeler med sikte på en snarlig avhendelse. Alle inntekter skal gå til ekstraordinær nedbetaling på gjeld.
 2. Kommunestyret innser at Verdal kommune er inne i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Det er derfor svært nødvendig å foreta økonomiske innstramminger. Disse må være av en slik karakter at de har effekt for en lengre periode, helst permanente.
  I den forbindelse ønsker kommunestyret å se videre på ytterligere muligheter for innsparinger/effektiviseringstiltak også opp mot økonomiplan 2001-2004. Som et ledd i dette ønsker kommunestyret en ny total gjennomgang av teknisk sektor. En slik gjennomgang utføres av et politisk oppnevnt utvalg på 3 personer som skal avgi innstilling i god tid før behandling av økonomiplan 2002-2005."

Representanten Brita K. Thorsvik satte på vegne av Venstre fram slikt verbalforslag:

"

 1. Administrasjon.
  Ny gjennomgang av kommunens organisering hvor hele organisasjonen deltar. Formålet må være å finne fram til en organisering som innebærer mer delegering og mer ansvar der tjenestene utøves og der rådmannens stab i større grad blir konsulenter/rådgivere for de ulike tjenesteområdene Det vil kunne gi vesentlige innsparinger i kommunen totalt sett i 2002, men må også ha en effekt for rådmannens stab/kommunekassen allerede i 2001
 2. Undervisning.
  Administrasjonen bes vurdert innføring av resultatenheter for skolene fra høsten 2001. Administrasjonen bes ta initiativ for å omgjøre flere kommunale barnehager til private barnehager for drift i kommunens lokaler. Det vurderes å legge ned kommunens skolefritidsordning fra høsten 2001. Lokalene tilbys foreldregrupper/andre som ønsker å drive tilbudet i kommunens lokaler.
 3. Landbruk, miljø, teknisk.
  Administrasjonen foretar en gjennomgang av organisasjonen, i samarbeid med hovedutvalget, hvor bl.a. følgende vurderes:
  * Samarbeid med nabokommuner, evt. som interkommunalt foretak
  * Større bruk av private firma
  * Oppretting av resultatenheter
 4. Selveide boliger.
  Som hovedprinsipp bør innbyggerne i Verdal eie sin egen bolig, dette gjelder også eldre omsorgstrengende. Det bes derfor vurdert å endre omsorgsboligstrukturen slik at beboerne i størst mulig grad kan sette sin egenkapital i boligen, som innskudd eller som selveierleilighet. "

Representanten Bjørn Aarstad satte fram følgende forslag:

"

 1. Kommunestyret ber hovedutvalg for Helse, sosial, pleie og omsorg, om å omdisponere innenfor eget budsjett, slik at "dagtilbudet" for funksjonshemmede ikke bortfaller. Kommunestyret ber hovedutvalget også om å se på alternative aktiviseringsmuligheter på "Bo- og Helsetunene".
 2. Friluftsnemnda. Oppgavefordeling.
  Innlandsfiske legges til Viltnemnda.
  Arealdisponering/utbyggingsoppgaver legges til Teknisk hovedutvalg.
  Øvrige arbeidsområder legges til Hovedutvalg for kultur."

Representanten Jostein O. Grande fremmet på vegne av Sp, V, SV, FRP, KrF og H følgende forslag:

"1.0 INNLEDNING

Opposisjonen registrerer den svært vanskelige og stramme økonomiske situasjonen for Verdal Kommune.

Samarbeidspartene (Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti) ønsker og ta ansvar for den oppståtte situasjon og vil derfor fremlegge følgende fellesforslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2001 - 2004.

Samarbeidspartene viser for øvrig til sine primære standpunkt.

KONKRETE FORSLAG OG TILTAK

Forslaget representerer endringer i forhold til formannskapets innstilling.(Alle tall er gjengitt i 1000-kr.)

Sentraladministrasjon og politisk virksomhet

TEKST

2001

2002

2003

2004

Administrasjon

       

Politisk virksomhet

-250

-250

-250

-250

red. 2 årsverk

-532

-532

-532

-532

Effektivisering av innkjøp og betalingsordninger

-650

-650

-650

-650

Sum endringer

-1 432

-1 432

-1 432

-1 432

Skole

TEKST

2001

2002

2003

2004

Skole

       

Øk. rammetimetall med 150 timer

+1 050

+2 325

+2 325

+2 325

Elevassistenter

+250

+250

+250

+250

Nedleggelse av barnetrinn, herunder vurderes Vuku barneskole

-833

-2 000

-2 000

-2 000

Endringer arb.avt. lærere

-200

-200

-200

-200

Sum endringer

+267

+375

+375

+375

 

 

Helse- og sosial

TEKST

2001

2002

2003

2004

Helse- og sosial

       

1 årsverk Rehab.

+290

+290

+290

+290

1,5 årsverk Barnevern

+465

+465

+465

+465

Dagvirksomhet

+2 100

+2 100

+ 2 100

+2 100

Sosial Rådgivning

+ 310

+310

+310

+310

Sjenkekontroll

+90

+90

+90

+90

- 1 årsverk merkantil/adm

-260

-260

-260

-260

Drift Vuku

 

- 1 600

- 1 600

-1 600

Strukturelle grep

-1 000

-1 500

- 2 000

- 2 000

Sum endringer

+1 995

+105

-395

-395

Kommentar:

Reduksjonen innen pleie og omsorg skjer ved at bygging av omsorgsboliger i Vuku utsettes på ubestemt tid. Dette vill ikke føre til noen reduksjon av kapitel kostnad, men vil redusere driftsutgifter i 2002

Ved Ørmelen bo og helsetun utsettes ombygging av eksisterende bygg men det bygges et bokollektiv for aldersdemente med 7 boenheter til en maksimal kostnad på kr 700 000,- pr stk. plasseres etter gjeldende planverk.

Blokk B ved Stekket bygges ut med 20 omsorgsboliger på 56 kvm. til en stk pris på kr 700 000,-

Tilleggs areal skal ikke bygges på en måte som gjør at den totale byggekostnaden for disse to prosjekter overstiger 22 mill.

Kultur

TEKST

2001

2002

2003

2004

Kultur

       

Fritidssenteret

+260

+260

+260

+260

Idrettsformål

+110

+110

+110

+110

Delpriv. kino

+200

+200

+200

+200

Sum endringer

+570

+570

+570

+570

Teknisk

TEKST

2001

2002

2003

2004

Teknisk

       

Diverse reduksjoner/

effektiviseringstiltak

-750

-750

-750

-750

Renhold*

-350

-350

-350

-350

Sum endringer

-1 100

-1 100

-1 100

-1 100

Kommentar

Samarbeidspartene vil legge all renhold under teknisk etat, og forutsetter gjennom strukturelle grep og generelle effektiviseringstiltak, at man vil oppnå en ytterligere besparelse på 350 000 kroner.

Kapitalbudsjettet

TEKST

2001

2002

2003

2004

Kapitalkostnader

       

Red. ordinære investeringer

-300

-600

-600

-600

Sum endringer

-300

-600

-600

-600

Kommentar:

Samarbeidspartene viser til rådmannens forslag til bevilgning innen ordinære investeringer, på 20,9 millioner kroner.

Samarbeidspartene vil foreslå en ytterligere investeringsreduksjon på ovennevnte område med 7,9 millioner kroner. Noe som medfører reduserte kapitalkostnader på 300 000 kroner i 2001 og 600 000 kroner for de øvrige år i planperioden. (Det tas her høyde for at låneopptakene i 2001 skjer i siste halvdel av året)

Driftsresultat

TEKST

2001

2002

2003

2004

Driftsresultat

       

Overskudd/

underskudd

0

+2 082

+2 582

+2 582

"

Randi Segtnan fratrådde som inhabil ved den videre behandling av saken. John Olav Skrove tiltrådde kommunestyret i hennes sted.

Representanten Nils G. Leirset satte fram følgende verbalforslag:

"Kommunens administrasjon i samarbeid med de ansatte, og gjerne med bistand fra konsulenter, utreder følgende:

 1. De enkelte skoler, institusjoner innen pleie- og omsorg, og andre tjenesteproduserende avdelinger organiseres som resultatenheter.
 2. Kommunens organisasjon gjennomgås med tanke på effektivisering og innsparing i alle ledd, herunder også en vurdering av reduksjon i antall ledernivå.
 3. Samarbeid med nabokommuner vurderes og utredes innen alle områder der dette kan gi gevinst.
 4. Regelverk og praksis gjennomgås med sikte på størst mulig delegasjon og mer ansvar der tjenestene utøves. Større grad av delegasjon fra politisk nivå til administrativt nivå vurderes.
 5. Politisk utvalgsstruktur og nemndsstruktur vurderes med sikte på reduksjon av kostnader.

Administrasjonen får frist til 01.05.2001 med å legge fram for politisk behandling en utredning som angitt."

Representanten Håkon Lyngsmo satte fram følgende forslag:

"Kommunestyret foreslår at hovedutvalgene for undervisning og kultur samordnes slik at vi får et hovedutvalg for oppvekst i samsvar med tidligere omorganisering av disse to etatene gjeldende fra 01.03.2001. Besparelsen på kr 169.000,- holdes innenfor det nye utvalget."

Ordføreren satte fram slikt forslag til nytt pkt. 14:

"Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å endre rammetilskuddet tilsvarende bortfallet av innlagt konjunkturavgift, dvs. kr 3.500.000,-."

VOTERING

Fremskrittspartiets verbalforslag:

Pkt. 1 – forkastet mot 11 stemmer.

Pkt. 2 – forkastet mot 14 stemmer.

Pkt. 3 – forkastet mot 20 stemmer.

Pkt. 4 – forkastet mot 10 stemmer.

Pkt. 5 – forkastet mot 5 stemmer.

Pkt. 6 – vedtatt med 37 stemmer.

Pkt. 7 – forkastet mot 13 stemmer.

Pkt. 8 – forkastet mot 11 stemmer.

Pkt. 9 – forkastet mot 10 stemmer.

Pkt. 10 – forkastet mot 8 stemmer.

Pkt. 11 – forkastet mot 14 stemmer.

Høyres verbalforslag:

 1. Vedtatt med 24 stemmer.
 2. Forkastet mot 11 stemmer.

Venstres verbalforslag:

Pkt. 1 – forkastet mot 9 stemmer.

Pkt. 2 – forslaget ble med 30 stemmer vedtatt oversendt hovedutvalg for undervisning.

Pkt. 3 – forslaget ble med 25 stemmer vedtatt oversendt hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk.

Pkt. 4 – forkastet mot 11 stemmer.

Forslag fra Nils Georg Leirset ble avstemt punktvis med følgende resultat:

Pkt. 1 – forkastet mot 12 stemmer.

Pkt. 2 – forkastet mot 9 stemmer.

Pkt. 3 – forkastet mot 15 stemmer.

Pkt. 4 – forkastet mot 3 stemmer.

Pkt. 5 – forkastet mot 17 stemmer.

Forslag fra Verdal arbeiderparti vedr. kino:

Forslaget vedtatt med 35 stemmer.

Forslag fra Bjørn Aarstad:

Pkt. 1 – vedtatt med 40 stemmer.

Pkt. 2 – vedtatt med 35 stemmer.

Forslag fra Håkon Lyngsmo:

Forslaget vedtatt med 24 stemmer.

Ordførerens forslag til nytt pkt. 14:

Enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling:

Pkt. 1 – vedtatt med 39 stemmer.

Innstillingens pkt. 2 og 3 ble votert som ett punkt alternativt mot fellesforslag framsatt av Jostein Olav Grande. Innstillingens pkt. 2 og 3 ble vedtatt med 23 stemmer.

Pkt. 4 – vedtatt med 37 stemmer.

Pkt. 5 – vedtatt med 42 stemmer.

Pkt. 6 – vedtatt med 38 stemmer.

Pkt. 7 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 8 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 9 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 10 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 11 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 12 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 13 – Vedtatt med 43 stemmer.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret beklager den vanskelige økonomiske situasjonen Verdal kommune er i.

Den økonomiske situasjonen truer de velferdstjenestene vi skal gi våre innbyggere og tvinger oss til å foreta valg og prioriteringer vi gjerne skulle unngått.

2. Kommunestyret vedtar slikt samlet driftsbudsjett for Verdal kommune for år 2001:

Budsjett 2001

Budsjett 2000

1. Sentraladministrasjonen

Utgift

21 903 761

18 664 843

Inntekt

1 347 700

1 468 200

Nettoutgift

20 556 061

17 196 643

2. Undervisningsetaten

Utgift

124 705 945

116 746 079

Inntekt

32 952 218

30 623 221

Nettoutgift

91 753 727

86 122 858

3. Helse og sosialetaten

Utgift

143 966 655

138 674 580

Inntekt

37 024 893

31 252 661

Nettoutgift

106 941 762

107 421 919

4. Kulturetaten

Utgift

10 751 750

11 706 746

Inntekt

1 061 200

2 091 000

Nettoutgift

9 690 550

9 615 746

5.Kirkelig fellesråd

Utgift

4 010 300

3 345 972

Inntekt

0

10 000

Nettoutgift

4 010 300

3 335 972

6. Teknisk etat

Utgift

48 443 600

46 254 574

Inntekt

30 584 000

26 858 250

Nettoutgift

17 859 600

19 396 324

Sum 1. - 6.

Utgift

353 782 011

335 392 794

Sum 1. - 6.

Inntekt

102 970 011

92 303 332

Sum 1. - 6.

Sum nettoutgift

250 812 000

243 089 462

Skatt på inntekt og formue

Inntekt

141 300 000

133 000 000

Eiendomsskatt

Inntekt

4 500 000

2 000 000

Rammetilskudd

Inntekt

137 015 000

130 856 000

Andre frie midler

Inntekt

3 492 000

3 875 000

Statstilskudd flyktninger

Inntekt

7 220 000

7 225 000

Inntekter fra 1. - 6.

Inntekt

102 970 011

92 303 332

Sum driftsinntekter ekskl. renter

396 497 011

369 259 332

Sum driftsutgifter ekskl. renter

353 782 011

335 392 794

Brutto driftsresultat

42 715 000

33 866 538

Renteutgifter

Utgifter

24 125 000

20 200 000

Renteinntekter

Inntekter

5 500 000

4 700 000

Netto renteutgifter

Netto utgift

18 625 000

15 500 000

Avdrag på lån

Utbetaling

27 900 000

15 762 538

Mottatte avdrag på formidl.lån

Innbetaling

1 900 000

1 200 000

Netto gjeldsavdrag

Netto utbetaling

26 000 000

14 562 538

Netto kapitalutgifter

44 625 000

30 062 538

Netto driftsresultat

-1 910 000

3 804 000

Underskuddsdekning

0

6 568 000

Finansiering i kapitalregnskapet

0

0

Bruk av fond

1 910 000

2 764 000

Resultat

0

0

For etatene er det netto utgiftsramme som er styrende.

 1. Kommunestyret vedtar slikt Investeringsbudsjett for Verdal kommune for år 2001:
 2.  

  Ordinære investeringer

  2001

  IT-investeringer

  800 000

  Kontorteknisk utstyr

  100 000

  Administrasjonsbygninger

  1 500000

  IT-utstyr i grunnskolen

  500 000

  Oppgradering av uteanlegg og lekeapparat

  100 000

  Utbedring barnehager

  100 000

  Verdalsøra barneskole

  1 000 000

  Vuku barneskole

  2 500 000

  Videre rehabilitering ven.anlegg/inneklima

  1 000 000

  Utbedring tak skoler m.m

  500 000

  Ulike tiltak omsorgstjenester

  100 000

  Stekke, kommunal bruk

  6 000 000

  Tilrettelegging for funksjonshemmede

  900 000

  Kirker/kirkegårder

  1 000 000

  Utviklingsplan Verdalsøra og Vuku

  1 000 000

  Geodatakartlegging

  400 000

  Rassikring/elveforbygning

  1 000 000

  Kommunale veger

  1 000 000

  Maskiner

  200 000

  Natur og miljøtiltak

  100 000

  Til sammen

  19 800 000

  Investeringer pleie og omsorg

  Utbygging Stekke, inventar og utstyr legesenter, medisinsk helsevern m.m

  3 000 000

  Omsorgsboliger Lysgaard

  7 000 000

  Omsorgsboliger Reinsholm

  1 900 000

  Omsorgsboliger Ringveien Nord

  2 000 000

  Renovering Ørmelen Bo- og helsetun

  22 000 000

  Vuku Bo- og helsetun

  19 000 000

  Til sammen

  54 900 000

  Investeringer VAR-tjenestene

  Hovedplan vannforsyning

  5 000 000

  Sanering eksisterende kloakk

  2 500 000

  Renseanlegg Ørin

  3 500 000

  Til sammen

  11 000 000

  Når det gjelder ordinære investeringer og investering innen VAR-tjenestene finansieres disse i sin helhet ved låneopptak. Når det gjelder investeringer innen pleie og omsorg finansieres disse ved 11,9 millioner kroner ved oppstartstilskudd (38 omsorgsboliger og 14 sykeheimplasser) og 43 millioner kroner ved låneopptak.

 3. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr. 73.800.000. Lånene skal være serielån med maksimal avdragstid. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomi reglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
 4. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn.
  Marginavsetningen settes til 8 %.

  Eiendomsskattesatser i medhold om lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2001 settes til:

  På verker og bruk i hele kommunen – kr. 4,00 (4 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor nærmere avgrensede områder – kr. 2,00 (2 promille) med unntak av boligarealer på jord- og skogbrukseiendommer der satsen settes til kr.1,00 (1 promille) – for hver kr. 1000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4,10 og 11.
 5. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
 6. Det tas opp 2. mill kroner i etableringslån i år 2001. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
 7. Klientutvalgets garantiramme for lån i år 2001 settes til 1. mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
 8. Det er avsatt 2, 1 mill. kroner i budsjettet for år 2001 til dekning av økte lønnsutgifter i 2001 på grunn av lokale lønnsoppgjør i 2000 og 2001. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene etter nye beregninger samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
 9. Rådmannen gis fullmakt til å redusere lønnsutgifter i forhold til hjemme PC-ordningen for kommunalt ansatte.
 10. Kommunestyret delegerer til formannskapet og hovedutvalgene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjett-behandlingen for år 2001.
 11. Kommunestyret ber om at endringer i kommunens driftsrammer i positiv retning i år 2001 i sin helhet går til styrking av helse- og sosialbudsjettet.
 12. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om Verdal kommune skal søke om forskudd på rammetilskudd til prosjektformål. Prosjektets hensikt må være en gjennomgang av organiseringa av kommunens tjenesteproduksjon. Dette for å få driftsnivået i samsvar med de økonomiske rammene kommunen har til rådighet. Videre ønsker kommunestyret en gjennomgang av kommunens utbetalinger av økonomisk sosialhjelp med den hensikt både å få utbetalingene ned samt gi økt livskvalitet til mottakere av ytelsen.
 13. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å endre rammetilskuddet tilsvarende bortfallet av innlagt konjunkturavgift, dvs. kr 3.500.000,-.
 14. Vedtatte verbalforslag/forslag:

 15. Drifta av Verdal kino opprettholdes i 2001.
  Finansiering: Netto driftsresultat i 2001 kr 211.000,-.
  Dekning/fordeling. Hele driftsresultatet kr 211.000,- overføres hovedutvalg for kultur. Dekning for øvrig over Hovedutvalg for kultur sine rammer. Drifta ved kinoen søkes rasjonalisert. Det arbeides med sikte på samarbeid med Levanger kommune om framtidig kinodrift.
 16. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en trafikksikkerhetsplan for kommunens skoleveier. Statusbeskrivelse og mulig tiltak for å bedre trafikksikkerheten ved av/påstigning i tilknytning til skolene skal inngå i planen. Muligheten for øremerkede stats- og fylkestilskudd til utbedringstiltak må kartlegges.
 17. Administrasjonen pålegges å utarbeide en oversikt over alle kommunale bygg og eventuelle andre eiendeler med sikte på en snarlig avhendelse. Alle inntekter skal gå til ekstraordinær nedbetaling på gjeld.
 18. Undervisning.
  Administrasjonen bes vurdert innføring av resultatenheter for skolene fra høsten 2001. Administrasjonen bes ta initiativ for å omgjøre flere kommunale barnehager til private barnehager for drift i kommunens lokaler. Det vurderes å legge ned kommunens skolefritidsordning fra høsten 2001. Lokalene tilbys foreldregrupper/andre som ønsker å drive tilbudet i kommunens lokaler.

  Forslaget vedtatt oversendt hovedutvalg for undervisning.
 19. Landbruk, miljø, teknisk.
  Administrasjonen foretar en gjennomgang av organisasjonen, i samarbeid med hovedutvalget, hvor bl.a. følgende vurderes:
  * Samarbeid med nabokommuner, evt. som interkommunalt foretak
  * Større bruk av private firma
  * Oppretting av resultatenheter

  Forslaget vedtatt oversendt hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk.
 20. Kommunestyret ber hovedutvalg for Helse, sosial, pleie og omsorg, om å omdisponere innenfor eget budsjett, slik at "dagtilbudet" for funksjonshemmede ikke bortfaller. Kommunestyret ber hovedutvalget også om å se på alternative aktiviseringsmuligheter på "Bo- og Helsetunene".
 21. Friluftsnemnda. Oppgavefordeling.
  Innlandsfiske legges til Viltnemnda.
  Arealdisponering/utbyggingsoppgaver legges til Teknisk hovedutvalg.
  Øvrige arbeidsområder legges til Hovedutvalg for kultur
 22. Kommunestyret foreslår at hovedutvalgene for undervisning og kultur samordnes slik at vi får et hovedutvalg for oppvekst i samsvar med tidligere omorganisering av disse to etatene gjeldende fra 01.03.2001. Besparelsen på kr 169.000,- holdes innenfor det nye utvalget."