MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET

Møte 27.11.00

 

Fraværende : Anne Grete Wold Olsen, Ragni Elisabeth By, Torill Elverum Leithe, Ståle Aasgaard,
Gjermund Haga, Robert Eriksson, Terje Skjevik, Frode Aakerhus, Lars Børre Hallem og Stig Arild Myhre.

Varamedlemmer : Berit Gustad Nessø, Tor Holmsberg, Kjetil Bakkan, Jon Olav Skrove, Berit Musum,
Oddbjørn Berg, Berit Rotmo og Kristin Beate Aakerhus

Til stede : 43 representanter. Per Einar Holmvik ble gitt permisjon etter sak 140/00.

Til stede: 42 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen.

Møtetidspunkt : Kl. 18.00 til kl. 19.15.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0131/00 99/03139

VALG AV VARAMEDLEM FOR KOMMUNENS REPRESENTANT I REPRESENTANTSKAPET

PS 0132/00 99/03140

VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL DET LOKALE STYRET I SPAREBANKEN 1

PS 0133/00 98/04499

FORLIKSRÅDETS FASTE MØTEDAGER I 2001.

PS 0134/00 00/02200

OMSORGSBOLIGER - FASTSETTELSE AV UTLEIEPRIS VERDAL KOMMUNE

PS 0135/00 00/02456

FASTLEGEORDNINGEN. AVTALER.

PS 0136/00 98/03476

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ÅR 2001 - 2002.

PS 0137/00 99/00458

VERDAL OG OMEGN RIDEKLUBB. SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV RIDEHALL - KOMMUNAL GARANTI.

PS 0138/00 98/01435

FESTNINGSGALLERI SØR ETABLERING AV ADKOMST OG REHABILITERING

PS 0139/00 98/01434

EROSJONSSIKRING OG MIJLØTILTAK I/VED HAUGSLIBEKKEN/HOLTEBEKKEN/MINSÅSBEKKEN

PS TEK 0140/00 00/02398

RENOVASJONSGEBYR ÅR 2001

PS 0141/00 99/02503

VERDAL VEKST

 

Sak nr.: 0131/00

VALG AV VARAMEDLEM FOR KOMMUNENS REPRESENTANT I REPRESENTANTSKAPET

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret oppnevner Arvid Pedersen og Aslaug Vik som henholdsvis varamedlem for kommunens representant i representantskapet og styret i Verdal Boligbyggelag.
  Funksjonstid for begge: Fra 01.01.2001 til 31.12. 2001.

Sak nr.: 0132/00

VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL DET LOKALE STYRET I SPAREBANKEN 1

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret oppnevner Torill Elverum Leithe som nytt kommunalt medlem i det lokale styret i Sparebanken Midt-Norge.
  Funksjonstid: Fra 01.01. 2001 til 31.12. 2002.
 2. Kommunestyret gjenvelger Turid Krizak som varamedlem for kommunens medlem i det lokale styret i Sparebanken Midt-Norge.
  Funksjonstid: Fra 01.01. 2001 til 31.12. 2001.

Sak nr.: 0133/00

FORLIKSRÅDETS FASTE MØTEDAGER I 2001.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar at møtedag for Verdal Forliksråd i år 2001 fastsettes til første mandag i hver måned. Dersom denne faller på en helligdag eller offentlig høytidsdag, fastsettes møtedagen til mandagen etter som er yrkesdag.
 2. Møtene fastsettes til kl.09.00 og med Kommunestyresalen i Rådhuset som møtested.

 

 

Sak nr.: 0134/00

OMSORGSBOLIGER - FASTSETTELSE AV UTLEIEPRIS VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Senterpartiet v/Bernt Olav Karlgård satte fram slikt forslag:

"Leiepriser på 36 boliger på Stekket og 5 boliger i Vektertunet.

Toroms leilighet på Stekke 56m2 Kr. 5.700,-, pr. mnd.

Toroms leilighet på Stekke 51 m2 " 5.100,-, " "

Treroms leilighet på Stekke 71 m2 " 7.200,-, " "

Treroms leilighet i Vektertunet 75 m2 " 5.700,-, " "

Ved senere utbygginger skal leien settes til faktiske kostnader men avgrenset oppad til kr. 5.700,-, pr. mnd. i 2001, der verdien er under kr. 1.245.000,-, og leiligheten er på under 60m2."

Senterpartiet v/Jostein Olav Grande foreslo at saken utsettes og oversendes hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg/formannskapet til fornyet behandling."

Det ble først votert over utsettelsesforslaget som ble forkastet med 22 mot 21 stemmer.

Deretter ble det votert alternativt mellom formannskapets innstilling og Senterpartiets forslag der formannskapets innstilling ble vedtatt med 29 mot 14 stemmer.

Vedtak:

 

 1. Månedlig husleie for en ettroms leilighet fastsettes til kr 5.700 kr pr mnd.
 2. Månedlig husleie for toroms leilighet fastsettes til kr 7.600 kr pr mnd.

 

Sak nr.: 0135/00

FASTLEGEORDNINGEN. AVTALER.

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg enstemmig vedtatt

Vedtak:

1.a.: Avtale mellom staten ved AAD/KS og Dnlf om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og leger med fylkeskommunal avtalepraksis ( ASA 4301 ) vedtas.

b.: Rådmannen delegeres myndighet etter avtalens § 2.3 om listeregulering.

2.a.: Rammeavtale(sentral kommuneavtale ) mellom Kommunenes Sentralforbund og Den Norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) vedtas.

b.: Rådmannen delegeres myndighet til å gjennomføre og treffe avgjørelser etter avtalens del III , deriblant å inngå individuelle avtaler med fastlegene.

Sak nr.: 0136/00

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ÅR 2001 - 2002.

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg vedtatt med 39 mot 4 stemmer.

Vedtak:

Verdal kommune imøtekommer UDI’s anmodning om bosetting av flyktninger. Intensjonsavtalen gjøres gjeldende for årene 2001 og 2002, og omfatter 80 personer.

Dette gir både Verdal kommune og UDI den forutsigbarhet som er nødvendig for å gjøre en tilfredsstillende innsats i bosettings- og integreringsarbeidet.

Sak nr.: 0137/00

VERDAL OG OMEGN RIDEKLUBB. SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV RIDEHALL - KOMMUNAL GARANTI.

Behandling:

Det ble framlagt brev, datert 20.11.00 fra Verdal og Omegn Rideklubb.

Arbeiderpartiet v/Thor Bertil Granum tok opp forslag i samsvar med innstillingen fra hovedutvalget for kultur som lyder slik:

"Kommunestyret garanterer for at evt. tildelte spillemidler til Verdal og Omegn Rideklubb i forbindelse med bygging av Ridehall i Verdal, tilbakebetales ved eventuell misligholdelse i tråd med de generelle vilkårene for tilskudd gitt av Kulturdepartementet."

Ved votering ble AP’s forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

"Kommunestyret garanterer for at evt. tildelte spillemidler til Verdal og Omegn Rideklubb i forbindelse med bygging av Ridehall i Verdal, tilbakebetales ved eventuell misligholdelse i tråd med de generelle vilkårene for tilskudd gitt av Kulturdepartementet."

  

Sak nr.: 0138/00

FESTNINGSGALLERI SØR ETABLERING AV ADKOMST OG REHABILITERING

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Forening til bevaring av De Værdalske Befestninger (DVB) har gjort en imponerende og oppofrende jobb med forsvarsanleggene og formidlingen av forsvarshistorien.
 2. DVB anmodes om å arbeide videre med plan for rehabilitering av Festningsgalleri Sør og markering av unionsoppløsningen 2005.
 3. Planer skal før gjennomføring godkjennes/bearbeides av Verdal kommune v/teknisk etat før de ulike arbeider evt. settes i gang.
 4. Rehabiliteringen skal følge tjenlige antikvariske retningslinjer for anlegg eller deler av anlegg hvor disse er av historisk betydning.
 5. Før delanlegg startes opp må finansiering forefinnes
 6. Kommunal finansiering evt. ut over vanlige driftsmidler ved teknisk etat eller fra post 0.478.414 Ulike natur og miljøtiltak må behandles politisk.

Sak nr.: 0139/00

EROSJONSSIKRING OG MIJLØTILTAK I/VED HAUGSLIBEKKEN/HOLTEBEKKEN/MINSÅSBEKKEN

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommune garanterer for et distriktstilskudd på kr. 90.000,- for erosjonssikring og miljøtiltak i Haugslibekken/Holtebekken/Minsåsbekken i henhold til plan utarbeid av NVE, datert 14.03.00.
 2. Distriktsandelen finansieres på følgende måte:

Sum kr. 90.000

3. Kommunens andel av distriktsandelen finansieres over tjeneste 3601 Elveforbygning i budsjett for år 2001.

 

Sak nr.: 0140/00

RENOVASJONSGEBYR ÅR 2001

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas ordinært renovasjonsgebyr for 2001 til kr.1560,- eks.mva. Det gis mulighet for differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.
 2. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas følgende gebyr for slamtømming:

3. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjons Representanskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

Sak nr.: 0141/00

VERDAL VEKST

Behandling:

Teknisk sjef var til stede og orienterte om saken.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret oppnevner følgende representanter fra Verdal kommune til interimsstyret:

Ordfører Gerd Janne Kristoffersen
Jostein Olav Grande
Teknisk sjef Rudolf Holmvik