MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET

Møte 30.10.00

 

Fraværende : Kåre Norum, Knut Tveita, Erling Johansen, Ståle Aasgaard, Gjermund Haga, Roy Stangvik, Arne Holan, Lars Børre Hallem og Tor-Petter Abelsen.

Varamedlemmer : Berit Gustad Nessø, Tor Holmsberg, Håkon Bjugan, Margot Wannebo, Inger Marie Skreden Valstad, Kjell Minsås, Berit Rotmo og Hildur Børresen.

Til stede : 44 representanter. Robert Eriksson ble gitt permisjon etter sak 118/00.

Frode Furunes møtte i stedet for Eriksson. Jostein Olav Grande ble gitt permisjon etter behandling av sak nr. 122/00. Til stede: 43 representanter. Hege Terese Nygård ble gitt permisjon etter behandling av sak nr. 124/00. Til stede: 42 representanter. Tor Holmsberg og Håkon Lyngsmo ble gitt permisjon etter behandling av sak nr. 125/00.

Til stede: 40 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen.

Møtetidspunkt : Kl. 18.00 – 22.30.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0114/00 99/01712

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE

PS 0115/00 98/04832

BYGGING AV OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD

PS TEK 0116/00 99/02222

NORD-TRØNDELAG VEGKONTOR. REGULERINGSPLAN RV 72. OMLEGGING VED KVERNBRUA I SUL.

PS TEK 0117/00 98/03255

LEIRSJØ VASSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL FINANSIERING AV VANNBEHANDLINGSANLEGG OG HØYDEBASSENG

PS TEK 0118/00 98/01481

AVTALE MELLOM INNHERRED RENOVASJON OG VERDAL KOMMUNE OM OVERTAGELSE AV ØRIN SLAMBEHANDLINGSANLEGG - MOTTAK AV RÅSLAM TIL ØRIN

PS 0119/00 98/01434

OPPARBEIDING AV KVISLAPARKEN

PS 0120/00 00/01936

OPPARBEIDING AV SØRGATA

PS 0121/00 98/04338

AVGIFTER ETTER GRAVFERDSLOVEN § 21.

PS 0122/00 00/02030

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING SANDVIKA FJELLSTUE

PS 0123/00 00/02022

GODTGJØRING SOM OVERFORMYNDER.

PS 0124/00 00/02009

MØTEPLANER FOR 01.01.2001 - 31.12.2001 FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP, HOVEDUTVALG, ADM. OG ARBEIDSMILJØ.UTV.

PS 0125/00 00/01971

HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2000:22 OM OPPGAVEFORDELINGEN MELLOM STAT,

PS 0126/00 99/03013

ØKONOMISK DEKNING AV FORELDREBETALING FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN MED STORT BISTANDSBEHOV

PS 0127/00 00/02199

SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

PS 0128/00 98/04889

ETABLERINGSLÅN 2000 - TILLEGG

PS 0129/00 00/00569

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV AUGUST 2000

PS 0130/00 00/01666

BUDSJETT 2001

 

Sak nr.: 0114/00

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Etter anmodning fra gruppestyret Handel-og service/Verdal Næringsforum, næringslivsrepresentanter i Verdal og gruppens representant i styringsgruppen for Strategisk Næringsplan ber rådmannen kommunestyret vurdere og endre satsningsområde 3 til følgende

Tekst(Strategisk Næringsplan kap. 6-satsningsområde 3 – Handel og service – side 22):

og reiselivsnæringen."

Senterpartiet v/Jostein Olav Grande satte fram følgende 3 forslag:

Forslag 1: "Side 22 – 5 linje i 1. avsnitt endres til: Satsningsområde 1: Kultur og reiseliv er

1.prioritet i Verdal . De andre har samme prioritet."

Forslag 2: "Nytt satsningsområde 5. Landbruk og næringsmiddel.

Utvikle landbruks- og næringsmiddelnæringen.

 1. Bygge opp kompetanse på nyskapning og oppfølging av nyetableringer.
 2. Legge til rette for etablering av ny næringsmiddelvirksomhet i Verdal.
 3. Utarbeide en Landbruksplan for Verdal kommune".

Forslag 3: Siste avsnitt under punkt 7.1.4 på side 30 endres og gis følgende ordlyd:

"Det vil være naturlig at nabokommuner samarbeider om næringsutviklingsarbeidet."

Saken ble så tatt opp til votering. Det ble først votert over rådmannens forslag som ble enstemmig vedtatt. Videre ble forslag 1 og 2 fra Senterpartiet vedtatt med 41 mot 3 stemmer.

Videre ble Senterpartiets forslag 3 til enstemmig vedtatt. Til slutt ble formannskapets innstilling med endringer som vedtatt av kommunestyret enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar – Strategisk næringsplan for Verdal, for perioden 2000-2010 med endringer som vedtatt av kommunestyret.
 2. Formannskapet, som kommunens tiltaksnemnd, gis fullmakt til å følge opp planen i h.t. kap. 8 og 9.

Sak nr.: 0115/00

BYGGING AV OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD

Behandling:

Senterpartiet v/Bernt Olav Karlgård satte fram følgende forslag:

Punkt 1 endres til: "Det bygges ut 7 omsorgsboliger for funksjonshemmede på Lysgård.

Hovedtrekkene skal være i samsvar med forprosjekt utarbeidet av

Letnes Arkitektkontor A/S, datert 28.09.2000.

Nytt punkt 2: "Anbyderne blir fristilt for materialkrav, og kan endre tegninger for å få

ned kostnadene."

Saken ble tatt opp til votering. Det ble først votert alternativt mellom pkt. 1 i innstillingen fra formannskapet og punkt 1 i Karlgårds forslag, der formannskapets innstilling ble vedtatt med 30 mot 14 stemmer. Deretter ble det votert over Karlgårds forslag til punkt 2 som ble forkastet med 30 mot 14 stemer. Deretter ble punkt 2 og 3 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Det bygges ut 7 omsorgsboliger for funksjonshemmede på Lysgård i samsvar med forprosjekt utarbeidet av Letnes arkitektkontor AS datert 28.9.2000.
 2. Rådmannen får fullmakt til å igangsette detaljplanlegging og fremme søknad overfor Husbanken.
 3. Finansiering av prosjektet avklares ved behandling av budsjett 2001.

Sak nr.: 0116/00

NORD-TRØNDELAG VEGKONTOR. REGULERINGSPLAN RV 72. OMLEGGING VED KVERNBRUA I SUL.

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i PBL § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan omlegging ved Kvernbrua.

Sak nr.: 0117/00

LEIRSJØ VASSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL FINANSIERING AV VANNBEHANDLINGSANLEGG OG HØYDEBASSENG

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Leirsjø vasslag om kommunal garanti for et lån på kr.1.500.000,- til bygging av vannbehandlingsanlegg og høydebasseng, under forutsetning av at Verdal kommunale vannverk får benytte vann fra Leirsjø vasslag til reservevann.
 2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr.1.500.000,- som Leirsjø Vasslag tar opp til utbygging av vannbehandlingsanlegg og høydebasseng.
 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 1.500.000 kroner med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr.1.650.000,-.
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens §6.
 5. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å framforhandle forslag til avtale mellom Verdal kommune og Leirsjø vasslag. Forslag til avtale framlegges for hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk til godkjenning.
 6. Verdal kommune krever å få tilsendt årlig revidert regnskapsrapport for Leirsjø Vasslag for å sikre seg at vasslaget har en tilstrekkelig vannavgift til å dekke sine utgifter.

Sak nr.: 0118/00

AVTALE MELLOM INNHERRED RENOVASJON OG VERDAL KOMMUNE OM OVERTAGELSE AV ØRIN SLAMBEHANDLINGSANLEGG - MOTTAK AV RÅSLAM TIL ØRIN

Behandling:

Stig Arild Myhre anså seg inhabil ved behandlingen av denne sak(kontorleder ved Innherred

Renovasjon). Kommunestyret sluttet seg til dette og Stig Arild Myhre fratrådte under behandlingen av saken.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner den framlagte avtale mellom Innherred Renovasjon og Verdal kommune som omfatter:
 1. Kjøp av Ørin slambehandlingsanlegg
 2. Mottak av råslam til Ørin kloakkrenseanlegg
 3. Levering av ferdig avvannet slam til Innherred Renovasjon
 4. Salg av areal til Innherred Renovasjon

Sak nr.: 0119/00

OPPARBEIDING AV KVISLAPARKEN

Behandling:

Bjørn Aarstad satte fram forslag til nytt punkt 4:

"Kommunestyret tar forbehold om at det i investeringsbudsjettet for årene framover avsettes midler til utviklingsplan Verdalsøra/Vuku og at dette forbeholdet hensyntas før oppstart av nye prosjekter."

Ved votering ble pkt 1, 2 og 3 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Bjørn Aarstads forslag til nytt punkt 4 ble vedtatt med 34 mot 10 stemmer.

Vedtak:

 1. Kvislaparken opparbeides etter den tempoplan og kostnadsramme som er framsatt
 2. Det arbeides videre med å skaffe tilskott til parken
 3. Ut over kommunal innsats og materialer dekkes anlegget over kapitalbudsjettet tiltak Utviklingsplan Verdalsøra/Vuku
 4. Kommunestyret tar forbehold om at det i investeringsbudsjettet for årene framover avsettes

midler til utviklingsplan Verdalsøra/Vuku og at dette forbeholdet hensyntas før oppstart av nye prosjekter.

Sak nr.: 0120/00

OPPARBEIDING AV SØRGATA

Behandling:

Jon Sellæg anså seg som inhabil ved behandlingen av denne sak(daglig leder hos utførende entreprenør). Kommunestyret sluttet seg til dette og Jon Sellæg fratrådte under behandlingen av saken. Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommune i samarbeid med Verdal Samvirkelag gjennomfører prosjektet.
 2. Verdal Samvirkelag forskotterer prosjektet.
 3. Verdal kommune bistår med prosjektledelse
 4. Verdal kommunes andel av kostnadene begrenser seg til kr. 200.000,- (inkl. mva.) som tilbakebetales Verdal Samvirkelag i forbindelse med bygging av fotgjengertunnel under jernbanen.
 5. Det forutsettes at arbeidet i gata videreføres innen noen år.

Sak nr.: 0121/00

AVGIFTER ETTER GRAVFERDSLOVEN § 21.

Behandling:

På bakgrunn av anmodning fra Verdal Kirkelige Fellesråd foreslo ordføreren at saken utsettes og tas opp til behandling når Fellesrådet har vurdert saken på nytt. Ved votering ble ordførerens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes inntil Verdal Kirkelige Fellesråd har vurdert saken på nytt.

Sak nr.: 0122/00

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING SANDVIKA FJELLSTUE

Behandling:

Senterpartiet v/Jostein Olav Grande satt fram følgende forslag til endring av punkt 5:

"Utendørs skjenking av øl og vin følger den vanlige skjenketiden. Dette gjelder også for øvrige skjenkesteder som har bevilling for utendørs skjenking av øl og vin"

Ved votering ble punkt 1 og 2 i innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg vedtatt med 41 mot 2 stemmer, mens punkt 3 og 4 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Ved votering ble Grandes forslag til punkt 5 vedtatt med 37 mot 6 stemmer og punkt 6 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Sparebanken Midt-Norge om bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, vin og brennevin til sluttet selskap i følgende lokaler i hovedbygningen ved Sandvika Fjellstue.
 1. Bevillingen gis for resten av inneværende bevillingsperiode, dvs. fram til 30.06.04
 2. Kommunestyret godkjenner Sandvika Fjellstue v/Sparebanken Midt-Norge v/Øyvind Mellbye som bevillingsinnehaver.
 3. Skjenkebevillingen kan ikke utøves før det foreligger dokumentasjon på at skjenkestyrer har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og er godkjent av rådmannen etter delegert myndighet fra kommunestyret.
 4. Skjenketiden godkjennes slik:
 5. For øl og vin: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00

  For brennevin: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00

  For utendørs skjenking: Hverdager: Fra kl. 12.00 til kl. 02.00

  Søn- og helligdager: Fra kl. 13.00 til kl. 02.00

 6. Bevillingsavgiften for inneværende bevillingsår settes til kr. 3.000,- (Minsteavgift).

Sak nr.: 0123/00

GODTGJØRING SOM OVERFORMYNDER.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar at forretningsførende overformynder Jon Birger By fra 01.10.00
 2. tilstås en godtgjøring tilsvarende 10 % av ordførerens godtgjøring pr. 01.05.00, dvs. en godtgjøring på f.t. kr. 42.700,-, pr. år.

  Justering av godtgjøringen skjer i tråd med justering av satsene i det det kommunale

  regulativ for kommunale ombudsmenn.

 3. Godtgjøringen dekkes over Overformynderiets budsjett.
 4. Praktiske spørsmål om kontortid og andre arbeidsforhold blir å avklare særskilt med

rådmannen.

Sak nr.: 0124/00

MØTEPLANER FOR 01.01.2001 - 31.12.2001 FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP, HOVEDUTVALG, ADM. OG ARBEIDSMILJØ.UTV.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til møteplan for år 2001 for hovedutvalgene,

administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget, formannskapet og kommunestyret

Sak nr.: 0125/00

HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2000:22 OM OPPGAVEFORDELINGEN MELLOM STAT,

Behandling:

Fremskrittspartiet v/Per Einar Holmvik satte fram høringsforslag i 16 punkter. Forslaget i sin helhet vedlegges protokollen.

Nils Georg Leirset satte fram følgende forslag:

"Kommunestyret legger "Samarbeidsmodellen" til grunn og mener at det folkevalgte organ på det regionale nivået må velges ved indirekte valg."

Bjørn Aarstad satte fram slikt forslag:

"Fylkeskommunen legges ned. Funksjonene overføres andre organer."

Saken ble så tatt opp til votering. Det ble først votert over Fremskrittspartiets forslag i sin helhet. Forslaget ble forkastet med 39 mot 3 stemmer.

Deretter ble Bjørn Aarstads forslag vedtatt med 23 mot 19 stemmer. Som følge av at dette forslag ble vedtatt ble det kun votert over følgende punkt i det nedsatte utvalgs innstilling med følgende resultat:

Punkt 4 og 5 under hovedunkt III: Begge punkt enstemmig vedtatt.

Representanten Turid Krizaks forslag til punkt 6 under hovedkap. III: Vedtatt med 36 mot 6 stemmer.

Vedtak:

Kommunestyret avgir følgende uttalelse overfor Kommunal-og Regionaldepartementet til

NOU 2000:22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune:

 1. Fylkeskommunen legges ned. Funksjonene overføres andre organer.
 2. Kommunestyret går inn for at skatteinnkrevingen fortsatt skal beholdes som en kommunal oppgave. Rettssikkerhet og hevdvunne forvaltningsprinsipper tilsier en fastsetting skatt(ligning) og innkreving av skatt bør gjøres av ulike forvaltningsnivåer.
 3. Dette er tilfelle i dag der de statlige ligningskontorene fastsetter skatten og de kommunale skatteinnkrevere innkrever skatten. Eventuell statliggjøring av skatteinnkrevingen vil medføre at både fastsetting og innkreving kommer på samme hånd med de rettssikerhetsmessige konsekvenser dette kan ha for skattyterne.

  Dette forutsetter lokal tilstedeværelse av likningskontoret.

 4. Av bruker-og effektivitetshensyn mener kommunestyret at det er et klart behov for å

forbedre samarbeidet mellom sosialkontor, trygdekontor og arbeidskontor. I dette ligger at disse etater må ha en klar forpliktelse til å delta i etablering og drift av offentlige servicekontorer, som så langt som mulig erstatter etatenes nåværende 1. linjetjeneste.

4. Kommunesektoren bør ha forhandlingsansvaret for undervisningspersonell.

Sak nr.: 0126/00

ØKONOMISK DEKNING AV FORELDREBETALING FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN MED STORT BISTANDSBEHOV

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret opprettholder vedtaket i kommunestyresak nr. 99/91 Betalingsordninger i barnehager i Verdal.

Sak nr.: 0127/00

SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar at Stiklestad Planteskole i medhold av eiendomsskattelovens § 7
 2. fritas for å betale eiendomsskatt.

 3. Kommunestyret vedtar at fritaket gjelder for inneværende valgperiode, dvs. for perioden

2000 – 2003.

Sak nr.: 0128/00

ETABLERINGSLÅN 2000 - TILLEGG

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 37 mot 3 stemmer.

Vedtak:

Verdal kommune tar opp et tillegg til tidligere opptatt etableringslån, på kr. 1.000.000,-.

Sak nr.: 0129/00

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV AUGUST 2000

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar det fremlagte notat om budsjettsituasjonen ved utgangen av august 2000 til etterretning.
 2. Rådmannen får fullmakt til å fordele statens kompensasjon for lønnsoppgjøret samt foreta de budsjettekniske endringer i samsvar med løsning skissert i rådmannens notat av 26.09.00.

Sak nr.: 0130/00

BUDSJETT 2001

Behandling:

Rådmannen orienterte om det framlagte budsjettforslag for år 2001. Han redegjorde først om den videre behandling av budsjettet i folkevalgte organ. Rådmannen gikk gjennom kommunens frie inntekter, oversikten over investeringer, renter-og avdragsutgifter og underskuddsdekningen.

Han redegjorde videre om sine vurderinger i budsjettet om strukturelle tiltak, driftsmessige tiltak, investeringsmessige tiltak og videre utviklingstrekk.

Han kom sluttlig inn på de foreslåtte reduksjoner i driften i forhold til dagens driftsnivå innen den enkelte etat