MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET

Møte 25.09.00

 

Fraværende : Håkon Lyngsmo, Anne Grete Wold Olsen, Inger Åse Lyngsaunet,
Jostein Dahle, Bjørn Iversen, Torill Elverum Leithe, Ståle Aasgaard,
Hege Terese Nygård, Jostein Olav Grande, Tomas Iver Hallem, Per
Einar Holmvik, Terje Skjevik og Frode Aakerhus.

Varamedlemmer : Tor Holmsberg, Kjetil Bakkan, Margot Wannebo, Turid Nordli, Bjørn
Kjesbu, Kjell Nielssen, Karin Norena Strand, Øystein Kvello, Inger
Marie Skreden Valstad, Knut Woll, Berit Musum, Melvin Ness og Oddbjørn Berg.

Til stede : 45 representanter.

Kjetil Bakkan ble gitt permisjon etter behandlingen av sak nr. 107/00.

Til stede: 44 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0101/00 00/00267

ØKONOMIPLAN 2001 -2004

PS TEK 0102/00 99/02680

REGULERINGSPLAN FOR HALLA HYTTEFELT I SANDVIKA REVISJON.

PS TEK 0103/00 00/00890

HENRIK HOEL WOLL. PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR EIENDOMMEN VÆREN NORDRE GNR 196 BNR 2, 6 OG 8, VERA.

PS TEK 0104/00 00/00891

TOMMY JOHANSEN. PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR EIENDOMMEN TRONSMOEN GNR 199 BNR 1, VERA.

PS TEK 0105/00 00/00892

ARVE HALDORSEN. PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR EIENDOMMEN VÆREN SØNDRE GNR. 198 BNR. 1 OG 8, VERA.

PS TEK 0106/00 98/01417

UTBYGGING AV BOLIGFELT TINDEN GRUSTAK - BEREGNING AV TOMTEPRIS

PS 0107/00 99/02503

VERDAL SOM NYSKAPINGS- OG UTVIKLINGSKOMMUNE.

PS 0108/00 00/01882

OPPFØLGING HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2000 - 2003.

PS 0109/00 00/00507

OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM TIL ELDRES RÅD

PS 0110/00 00/00507

OPPNEVNING AV NYTT VARAMEDLEM TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET, ARBEIDSMILJØUTVALGET OG LIGNINGSNEMNDA

PS 0111/00 00/01895

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2001. FASTSETTING AV VALGDAG

PS 0112/00 99/03167

VEITA RESTAURANT & PUB A/S. NY BEVILLINGSINNEHAVER

PS 0113/00 99/01248

AVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG VERDAL I.L. OM DRIFT AV SENTRALIDRETTSANLEGGET FOR ÅR 2001.

 

Sak nr.: 0101/00

ØKONOMIPLAN 2001 -2004

Behandling:

SV/FRP v/Turid Krizak satte fram følgende utsettelsesforslag:

"1. Økonomiplanen inneholder store usikkerhetsmomenter i forhold til planperiodens rammer.
Saken utsettes til etter at Statsbudsjettet er lagt fram og behandles i lag med årsbudsjettet
for år 2001.

Det kreves at Regjering og Storting får informasjon om konsekvenser av eventuelle
nedskjæringer for våre innbyggere.

2. Kommunestyret begrunner utsettelsen med at formannskapets innstilling til økonomiplan
ikke gir en realistisk og helhetlig beskrivelse av de økonomiske rammer for kommende
planperiode.

3. Kommunestyret ber formannskapet om å fremlegge innstilling til økonomiplan som er i
henhold til bestemmelser nedfelt i kommunelovens, kapitel 8 Økonomiplan – årsbudsjett, §44."

Venstre v/Brita Kleven Thorsvik satte fram følgende forslag:

" 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanens overordna mål og hovedmål.

2. Økonomiplanens øvrige innhold tas til orientering på nåværende tidspunkt.
Planen justeres i trå med endra forutsetninger og legges fram til endelig behandling
sammen med årsbudsjett for år 2001."

Arbeiderpartiet v/Thor Bertil Granum satte fram slikt forslag til punkt 2:

"2. Kommunestyret imøteser innspill fra nedsatt "strukturutvalg" i det videre arbeid med
økonomiplan/årsbudsjett."

Saken ble så tatt opp til votering. Det ble først votert punktvis over utsettelsesforslaget fra
SV/FRP med følgende resultat:

Pkt. 1 - Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 - Forkastet med 23 mot 22 stemmer.

Pkt. 3 - Forkastet med 23 mot 22 stemmer.

Deretter ble Arbeiderpartiets forslag til nytt punkt 2 vedtatt med 23 mot 22 stemmer.

Vedtak:

 1. Økonomiplanen inneholder store usikkerhetsmomenter i forhold til planperiodens rammer.
 2. Saken utsettes til etter at Stasbudsjettet er lagt fram og behandles i lag med årsbudsjettet for år 2001.

 3. Kommunestyret imøteser innspill fra nedsatt "strukturutvalg" i det videre arbeid med

Økonomiplan/årsbudsjett.

Sak nr.: 0102/00

REGULERINGSPLAN FOR HALLA HYTTEFELT I SANDVIKA REVISJON.

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan-og bygningslovens § 27 – 2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Halla hyttefelt, datert 15.03.00, revidert 28.06.00.

Sak nr.: 0103/00

HENRIK HOEL WOLL. PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR EIENDOMMEN VÆREN NORDRE GNR 196 BNR 2, 6 OG 8, VERA.

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i PBL § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Væren nordre gnr 196 bnr 2, 6 og 8.

Sak nr.: 0104/00

TOMMY JOHANSEN. PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR EIENDOMMEN TRONSMOEN GNR 199 BNR 1, VERA.

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i PBL § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Tronsmoen gnr199 bnr 1, Vera.

Sak nr.: 0105/00

ARVE HALDORSEN. PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR EIENDOMMEN VÆREN SØNDRE GNR. 198 BNR. 1 OG 8, VERA.

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i PBL §27 – 2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Væren søndre gnr. 198 bnr. 1 og 8.

Sak nr.: 0106/00

UTBYGGING AV BOLIGFELT TINDEN GRUSTAK - BEREGNING AV TOMTEPRIS

Behandling:

Bernt Olav Karlgård satte fram følgende forslag til nytt pkt. 2:

"2. Ut fra ovennevnte kostnader settes tomteprisen til kr. 175.000,-, for byggeklar tomt i år

2001."

Saken ble deretter tatt opp til votering. Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med slikt resultat:

Pkt. 1 - Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 - Vedtatt med 24 mot 21 stemmer. Mindretallet stemte for Karlgårds forslag til pkt. 2.

Pkt. 3 - Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kostnadene til kjøp av grunn, oppfylling og opparbeidelse av internveg i Tinden Grustak dekkes i sin helhet ved salg av boligtomter.
 2. Ut fra det ovennevnte settes tomtepris til kr.160.000,- for byggeklar tomt i år 2001.
 3. Regulering av tomteprisen tas opp til vurdering ved hvert årsskifte.

Sak nr.: 0107/00

VERDAL SOM NYSKAPINGS- OG UTVIKLINGSKOMMUNE.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunen sammen med næringslivet starter arbeidet med en søknad om midler fra
 2. Statsbudsjettets kap. 522, post 56 for å bli en Nyskapnings-og utviklingskommune.

 3. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre nødvendige tiltak for å utarbeide en søknad

og sende denne så snart som mulig.

Sak nr.: 0108/00

OPPFØLGING HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2000 - 2003.

Behandling:

SP v/Trude Holm satte fram slikt forslag:

" Bygging av de 20 siste omsorgsboligene utsettes."

SV v/Turid Krizak satte fram følgende forslag:

"Kommunestyret anser det ikke tungtveiende nok at private skal eie omsorgsboligene.
De siste 20 omsorgsboligene bygges i tråd med konklusjonen i saksframlegget i nær
tilknytning til Stekke og VeBH. Dette for å sikre mest mulig effektiv utnyttelse av
personellressursene."

Saken ble tatt opp til votering. Det ble først votert over Sp’s forslag som ble forkastet med 37 mot 7 stemmer.

Deretter ble det votert over Sv’s forslag som ble forkastet med 33 mot 11 stemmer.

Til slutt ble det votert over formannskapets innstilling som ble vedtatt med 31 mot 13 stemmer.

Vedtak:

Rådmannen får fullmakt til å forhandle om å opprette intensjonsavtale med private som ønsker å bygge omsorgsboliger i kommunen. Forslag til intensjonsavtale legges fram for politisk behandling i Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg før behandling i formannskap og kommunestyre.

Dette under følgende forutsetninger:

Sak nr.: 0109/00

OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM TIL ELDRES RÅD

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret oppnevner Randi Løveng som nytt medlem i Eldres Råd for resten av
 2. inneværende valgperiode.

 3. Formannskapet bes fremme innstilling overfor kommunestyret på nytt personlig vara-

medlem for Randi Løveng.

Sak nr.: 0110/00

OPPNEVNING AV NYTT VARAMEDLEM TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET, ARBEIDSMILJØUTVALGET OG LIGNINGSNEMNDA

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer fra Ap til administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget og ligningsnemnda:

Administrasjonsutvalget.

 1. Synnøve Haugnes.
 2. Ragnhild Johansen.
 3. Kjetil Bakkan.

Arbeidmiljøutvalget.

 1. Synnøve Haugnes,
 2. Kjetil Bakkan.

Ligningsnemnda.

 1. Rolf Tømmerås.
 2. Åse Storstad.
 3. Sak nr.: 0111/00

  STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2001. FASTSETTING AV VALGDAG

  Behandling:

  Arne Holan satte fram følgende forslag:

  "Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget i år 2001
  kun avholdes valg mandag 10. september 2001 i Verdal kommune."

  Det ble først votert over Holans forslag som ble forkastet med 32 mot 12 stemmer.

  Deretter ble formannskapets innstilling vedtatt med 37 mot 7 stemmer.

  Vedtak:

  Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget i 2001
  også avholdes valg søndag 9. september 2001 i Verdal kommune.

  Sak nr.: 0112/00

  VEITA RESTAURANT & PUB A/S. NY BEVILLINGSINNEHAVER

  Behandling:

  Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg enstemmig vedtatt med den endring av at siste avsnitt i hovedutvalgets innstilling utgår. Dette på bakgrunn av lensmannens uttalelse som ble referert av ordføreren.

  Vedtak:

  Kommunestyret innvilger ny eier av Veita Restaurant & Pub A/S v/ Trude Karlsen som
  bevillingsinnehaver alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75
  volumprosent, vin og brennevin i restaurantens lokaler samt bevilling for skjenking av øl
  med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin på terassen utenfor restauranten for
  resten av inneværende bevillingsperiode, dvs. fram til 30. juni 2004.

  Sak nr.: 0113/00

  AVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG VERDAL I.L. OM DRIFT AV SENTRALIDRETTSANLEGGET FOR ÅR 2001.

  Behandling:

  Det ble framlagt brev, datert 19.09.00 fra Verdal idrettslag vedlagt idrettslagets tilbud til avtale mellom Verdal kommune og Verdal i.l. om drift av Sentralidrettsanlegget for perioden 01.01.2001 – 31.10. 2001.

  SV v/Stig Arild Myhre satte fram følgende forslag:

  "1.Kommunestyret slutter seg til den framlagte avtale mellom Verdal kommune og Verdal
  idrettslag om drift av Sentralidrettsanlegget og skøytebanen ved Verdal videregående
  skole for perioden 1. januar 2001 – 31. desember 2004.

 4. Merutgifter som avtalen medfører innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett."

Saken ble så tatt opp til votering. Det ble først votert over Sv’s forslag som ble forkastet med 38 mot 6 stemmer. Deretter ble det votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Administrasjonen får fullmakt til å inngå forhandlinger med Verdal idrettslag om drift av Verdal kommunes idrettsanlegg for år 2001.

Den økonomiske rammen forutsettes ikke å overstige det som betales for drifta i år 2001.