MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET

Møte 28.08.00

 

Fraværende : Anne Grete Wold Olsen, Bjørn Aarstad, Kåre Norum, Torill Elverum

Leithe, Gjermund Haga, Per Einar Holmvik, Brita Kleven Thorsvik og

Nils Georg Leirset.

Varamedlemmer : Berit Gustad Nessø, Tor Holmsberg, Kjetil Bakkan, Margot Wannebo,

Rune Sundby, Dagfinn Brendmo, Leiv Håskoll og Dag Heggli.

Til stede : 44 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen.

Møtetidspunkt : Kl. 18.00 - 19.30.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0094/00 00/01660

VERDAL FJELLSTYRES REGNSKAP FOR 1999

PS 0095/00 99/02353

KRISESENTRET I NORD-TRØNDELAG. BUDSJETT.

PS SKO 0096/00 98/04473

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLER - SAMMENSLÅING AV TJENESTENE I VERDAL

PS 0097/00 00/01674

SKATTEREGNSKAPET FOR 1 HALVÅR 2000

PS 0098/00 00/00925

GODTGJØRING TIL FORLIKSRÅDETS MEDLEMMER.

PS 0099/00 99/03167

SØKNAD OM ENDRING AV SKJENKETID.

PS 0100/00 99/00154

EIENDOMSSKATT

 

Sak nr.: 0094/00

VERDAL FJELLSTYRES REGNSKAP FOR 1999

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 1999 til orientering.

Dokumentene for senere år legges fram direkte for kommunestyret.

Sak nr.: 0095/00

KRISESENTRET I NORD-TRØNDELAG. BUDSJETT.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2001 for Krisesentret i Nord-Trøndelag.

Sak nr.: 0096/00

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLER - SAMMENSLÅING AV TJENESTENE I VERDAL

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for undervisning enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune godkjenner det foreliggende forslag til avtale om felles pedagogisk-psykologisk tjeneste mellom Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Sak nr.: 0097/00

SKATTEREGNSKAPET FOR 1 HALVÅR 2000

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar skatteregnskapet for 1. halvår 2000 og kommunekassererens redegjørelse til orientering.

 

 

Sak nr.: 0098/00

GODTGJØRING TIL FORLIKSRÅDETS MEDLEMMER.

Behandling:

Rune Sundby anså seg inhabil ved behandlingen av denne saken. Kommunestyret sluttet seg til dette og Rune Sundby fratrådte.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret fastsetter slik godtgjøring til Forliksrådets medlemmer gjeldende fra

1.mai 2000:

Leder: Kr. 100,-, pr. sak.

Øvrige 2 medlemmer: Hver Kr. 50,-,pr. sak.

 

 1. Økningen av godtgjøringen dekkes over Forliksrådets budsjett.
 2. Godtgjøring til Forliksrådets medlemmer evalueres før nytt Forliksråd tiltrer

1. mai 2004.

Sak nr.: 0099/00

SØKNAD OM ENDRING AV SKJENKETID.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 41 mot 3 stemmer.

Vedtak:

Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Veita Restaurant & Pub A/S om slik skjenketid for øl og vin samt brennevin for resten av bevillingsperioden:

For øl og vin: Fra kl. 12.00 til kl. 02.00 samtlige dager i uken.

For brennevin: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00 samtlige dager i uken.

 

 

 

 

 

 

 

Sak nr.: 0100/00

EIENDOMSSKATT

Behandling:

Det ble utdelt brev, datert 27.08.00 fra Trones Vel med klage vedr. innføring av alminnelig eiendomsskatt for området Nordskaget/Sognan på Trones.

Jostein Olav Grande satte fram følgende utsettelsesforslag relatert til pkt. 1 i formannskapets innstilling:

"Kommunestyret utsetter å ta stilling til de framsatte klager inntil formell klagebehandling foreligger."

Ved votering ble Grandes utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Deretter fortsatte debatten vedr. pkt. 2 i formannskapets innstilling.

FRP v/Robert Eriksson satte fram følgende forslag:

"Kommunestyret viser til brev fra Advokatfirmaet Røstum, Bjerkan & Stav, datert 14.04.00, der det blir understreket at det er svært viktig at soneavgrensningen ikke fremstår som vilkårlig.

Kommunestyret viser videre til at nevnte advokatfirma i samme brev, viser til at det er kun Verdalsøra sentrum som isolert sett oppfyller vilkårene i eiendomsskattelovens §3.

Etter en nøye og helhetlig skjønnsvurdering innstiller kommunestyret på at Forbregd/Lein, området Stiklestad og Trones tas ut i forslaget om eiendomsskatt."

Håkon Lyngsmo satte fram slikt forslag:

"Sonegrense for alminnelig eiendomsskatt innefor kommunedelplanen begrenses av E-6 gjennom kommunen.slik at eiendommer vest for denne fritas for alminnelig eiendomsskatt."

Ordføreren satte fram slikt forslag:

"Kommunestyret ber rådmannen opplyse de som har fremmet klage om den formelle klageadgangen vedr. utskriving av eiendomsskatt."

Saken ble deretter tatt opp til votering og kommunestyret vedtok at det skulle voteres i følgende rekkefølge over de framsatte forslag:

 1. Lyngsmos forslag.
 2. Ved votering ble forslaget forkastet med 35 mot 9 stemmer.

 3. FRPs forslag.
 4. Ved votering ble forslaget forkastet med 34 mot 10 stemmer.

 5. Ordførerens forslag.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

4. Pkt. 2 i formannskapets innstilling.

Ved votering ble pkt. 2 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret utsetter å ta stilling til de framsatte klager inntil formell klagebehandling
 2. foreligger.

 3. Kommunestyret ber rådmannen opplyse de som har fremmet klage om den formelle klage-
 4. adgangen vedr. utskriving av eiendomsskatt.

 5. Det foreliggende utkast til reviderte vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Verdal kommune med tilhørende kartskisse datert 08.05. og 29.06.00 vedtas med følgende endringer:

Gjeldende vedtekter beholdes uendret med kun en skattetakstnemnd og foreslåtte endringer grunnet tilpasning til flere nemnder utgår. Vedtektene beholdes uendret i forhold til dette.

I § 13 i utkastet utgår 1. linje/ledd.

I § 12 endres siste ledd til:

Eiendomsskatten forfaller til betaling i 2001 i to terminer, henholdsvis 20.06. og 20.09. og fra og med 2002 i fire terminer, henholdsvis 20.03., 20.06., 20.09. og 20.12. og innbetales til Verdal kommune.