MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET

Møte 26.06.00

 

Fraværende : Håkon Lyngsmo, Anne Grete Wold Olsen, Jostein Dahle, Knut Tveita,
                     Brit Fredriksen, Torill Elverum Leithe, Hege Terese Nygård, Jostein
                     Olav Grande, Gjermund Haga, Per Einar Holmvik, Roy Stangvik,
                      Arne Holan, Turid Krizak, Tor-Petter Abelsen og Jørleiv Kvakland.

Varamedlemmer : Marn Storhaug, Tor Holmsberg, Kjetil Bakkan, Turid Nordli, Bjørn
                            Kjesbu, Kjell Nielssen, Jon Olav Skrove, Frode Furunes, Kjell
                            Minsås, Berit Rotmo, Hildur Børresen og Marit Kjøllesdal.

Til stede : 42 representanter. Lars Børre Hallem og Jon Olav Skrove ble gitt
                permisjon kl. 18.00. Per Einar Holmvik møtte kl. 18.00.

Til stede: 41 representanter. Brita Kleven Thorsvik ble gitt permisjon kl. 20.00.

Til stede: 40 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen.

Møtetidspunkt : Fra kl. 15.00 til kl. 20.30.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0066/00 99/03415
SKJENKEBEVILLINGER - VURDERINGER OPP MOT INTENSJONENE I RUSPLAN. VEDTAK I KOMMUNESTYRET SAK 0120/99

PS 0067/00 00/00726
SØKNAD OM FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN 1. JULI 2000 - 30. JUNI 20

PS 0068/00 00/00725
SØKNADER OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 1. JULI 20 FELLES BEHANDLING AV SØKNADER

PS 0069/00 99/03265
CAFE DOMUS. SØKN. OM FORNYELSE AV ALM. BEV. FOR SKJENKING AV ØL MED ALKOHOLINNHOLD INNTIL 4,75% VOLUMPROSENT, SAMT VIN.

PS 0070/00 00/00984
SØKNADER OM BEVILLING FOR UTESKJENKING AV ØL OG VIN. RESTAURANT SICILIANA, RESTAURANT PICCOLA ITALIA OG KRAMBUA VERDAL

PS 0071/00 99/01428
HELGÅDAL ELVEEIERLAG. SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL VED GRANFOSSHUSET.

PS 0072/00 99/03167
VEITA RESTAURANT & PUB A/S. SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING

PS 0073/00 00/00171
SAGA PARK HOTELL. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 01/07 2000 - 30/06 2004

PS 0074/00 00/01364
LAVETTEN. SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 01/07 2000 - 30/06 2004

PS 0075/00 00/00975
VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD - ÅRSMELDING 1999

PS TEK 0076/00 99/02922
REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. MINDRE JUSTERING AV GJEILEN.

PS 0077/00 99/01488
STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER A/S ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999

PS 0078/00 00/00507
SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM I SKATTETAKSTNEMNDA

PS 0079/00 98/01796
UTBEDRING AV VENTILASJON I SKOLEBYGG

PS 0080/00 98/01669
REGNSKAPSTALL FOR OPPARBEIDELSE AV VEKTERGATA OG JERNBANEGATA/NORDÅKEREN

PS 0081/00 00/00569
BUDSJETTSITUASJONEN APRIL 2000

PS 0082/00 99/00161
ØKONOMIREGLEMENT - REVIDERING

PS 0083/00 98/04069
ORGANISASJONSUTVIKLING - VERDAL 2000 ORGANISERING AV TEKNISK ETAT

PS 0084/00 98/04069
ORGANISASJONSUTVIKLING - VERDAL 2000 ORGANISERING AV HELSESTASJON OG TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE

PS TEK 0085/00 98/04104
REVIDERING AV FELLES SANITÆRREGLEMENT FOR KOMMUNENE VERDAL, LEVANGER, INDERØY OG STEINKJER

PS 0086/00 99/01666
KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I VERDAL KOMMUNE - RULLERING.

PS 0087/00 99/02953
KOMMUNAL PLAN FOR LOKALE KULTURBYGG I VERDAL KOMMUNE

PS 0088/00 99/02547
PIGGTRÅDGJERDER I UTMARK

PS 0089/00 98/01931
VERNEDE BOFORMER.

PS 0090/00 00/01359
NORD-TRØNDELAG VASKERI BA OG INNHERRED PRODUKTER AS SAMMENSLÅING

PS 0091/00 99/03436
INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM KOMMUNENE VERDAL, FROSTA, LEVANGER OG VERDAL. PROSJEKT.

PS 0092/00 98/01238
INTERPELLASJON FRA FRP V/. ERIKSSON AD. UTBYGGINGEN VED VERDALS

PS 0093/00 99/01248
SENTRALIDRETTSANLEGGET - DRIFTSAVTALE

 

Sak nr.: 0066/00

SKJENKEBEVILLINGER - VURDERINGER OPP MOT INTENSJONENE RUSPLAN VEDTAK I KOMMUNESTYRET SAK 0120/99

Behandling:

Brita Kleven Thorsvik satte fram følgende forslag:

"Kommunestyret har lagt til grunn Alkohollovens § 1-7 a ved utøvelse av skjønn i denne saken, og benyttet lovens adgang til å endre praksis.

Kommunestyret ønsker å føre en strengere bevillingspolitikk enn i forrige bevillingsperiode. Dette innebærer bl.a.:

 1. Alkohollovens hovedregler vil bli lagt til grunn ved søknader om salg av øl. Salg av øl i butikker
  opphører derved kl. 18.00 på hverdager og kl. 15.00 dager før søndag og helligdag, og ikke som i dag kl. 20.00 og kl. 18.00.
 2. Alkohollovens hovedregler vil i størst mulig grad bli lagt til grunn m.h.t. skjenketider for alkohol.
  Skjenking av brennevin opphører derved kl. 24.00 i stedet for kl. 01.00 som i dag. Skjenketider for øl og vin videreføres som i dag.
 3. Kommunen ønsker at det på enkelte typer spisesteder ikke skal skjenkes alkoholholdige drikker
  ut i fra  intensjonen om å skjerme noen arenaer mot bruk av alkohol som betinger skjenkebevilling. Et kjøpesenter er en slik arena hvor kommunen ønsker at barn og voksne kan ferdes dag og ettermiddag, uten at det skjenkes alkohol sterkere enn lettøl. Det gis derfor ikke bevilling til skjenking av alkohol på kafeer og spisesteder som er en integrert del av et kjøpesenter, før kl. 18.00. /Gjelder ikke hotell og heller ikke restauranter som ligger i tilliggende bygninger.)
 4. Forskriftene endres i samsvar med punkt 2 og 3."

Bjørn Iversen satte fram følgende forslag:

"Dagens salgs- og skjenketider opprettholdes."

Saken ble deretter tatt opp til votering. Det ble først votert over punkt 1 og 2 i innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg som begge ble forkastet med 37 mot 5 stemmer. Deretter ble Bjørn Iversens forslag vedtatt med 37 mot 5 stemmer. Videre ble punkt 3 i Venstres forslag forkastet med 37 mot 5 stemmer. Til slutt ble punkt 3 i innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Dagens salgs- og skjenketider opprettholdes.
 2. Administrasjonen bes ta initiativ overfor undervisnings- og kulturetaten og frivillige organisasjoner, for å få til rusfrie kafe/diskotek-tilbud for ungdom i helgene (jfr. punkt 4.1.2 i rusplanen.

Sak nr.: 0067/00

SØKNAD OM FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN 1. JULI 2000 - 30. JUNI 20

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg vedtatt med 40 mot 2 stemmer , Videre vedtok kommunestyret med 37 mot 5 stemmer at salgstiden for øl opprettholdes som i dag – Jfr. vedtak i K-sak nr. 66/00.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar innstillingen fra hovedutvalget for helse,sosial, pleie og omsorg i forbindelse med søknader om fornyelse av bevilling for salg av øl for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2004.

Kommunestyret vedtar at salgstiden for øl opprettholdes som i dag.

Sak nr.: 0068/00

SØKNADER OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 1. JULI 20 FELLES BEHANDLING AV SØKNADER

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg vedtatt med 40 mot 2 stemmer med den endring at søknaden fra Saga Park Hotell utgår.

Videre vedtok kommunestyret med 37 mot 5 stemmer at skjenketiden opprettholdes som i dag – jfr. vedtak i K-sak nr. 66/00.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg i forbindelse med søknader om fornyelse av skjenkebevillinger for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2004 med unntak av søknaden fra Saga Park Hotell som utgår.

Kommunestyret vedtar at skjenketiden for alkoholholdig drikk opprettholdes som i dag.

Sak nr.: 0069/00

CAFE DOMUS. SØKN. OM FORNYELSE AV ALM. BEV. FOR SKJENKING AV ØL MED ALKOHOLINNHOLD INNTIL 4,75% VOLUMPROSENT, SAMT VIN.

Behandling:

Brita Kleven Thorsvik tok opp administrasjonens forslag til punkt 5.

Ved votering ble punktene 1 og 3 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Punkt 2 og 4 i innstillingen ble vedtatt med 40 mot 2 stemmer. Punkt 5 i innstillingen ble vedtatt med 34 mot 8 stemmer. Mindretallet stemte for forslaget fra Brita Kleven Thorsvik.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling i forbindelse med søknaden fra Cafe Domus, Verdal om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2004 m.m.

 

Sak nr.: 0070/00

SØKNADER OM BEVILLING FOR UTESKJENKING AV ØL OG VIN. RESTAURANT SICILIANA, RESTAURANT PICCOLA ITALIA OG KRAMBUA VERDAL

Behandling:

Bjørn Iversen satte fram slikt forslag til nytt punkt 4:

"Søknad om uteskjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin fra Krambua Verdal imøtekommes hva angår østre side av bygget(mot Vianor) under forutsetning av at brannsjefens krav til avgrensning av skjenkeområdet overholdes."

Ved votering ble punkt 1, 2, og 3 i formannskapets innstilling vedtatt med 40 mot 2 stemmer.

Videre ble Iversens forslag til nytt punkt 4 vedtatt med 40 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling i forbindelse med søknad fra restaurant Siciliana og restaurant Piccolo Italia om uteskjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4, 75 volumprosent og vin.

Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Krambua Verdal om uteskjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin hva angår østre side av bygget (mot Vianor) under forutsetning av at brannsjefens krav til avgrensning av skjenkeområdet overholdes.

Sak nr.: 0071/00

HELGÅDAL ELVEEIERLAG. SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL VED GRANFOSSHUSET.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 40 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling i forbindelse med søknaden fra Helgåa Elveeierlag om alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent i Granfosshuset og på et fysisk avgrenset område utenfor Granfosshuset i tidsrommet 26. juni til 31. august 2000.

 

 

Sak nr.: 0072/00

VEITA RESTAURANT & PUB A/S. SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING

Behandling:

Ved votering ble pkt. 1 og 4 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt, mens punkt 2 og 3 ble vedtatt med 40 mot 2 stemmer.

Vedtak:

 1. Veita Restaurant & Pub A/S v/Najah Fami El-Khatieb godkjennes som bevillingsinnehaver
  og gis fortsatt alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75
  volumprosent, vin og brennevin i restaurantens lokaler samt bevilling for skjenking av øl
  med alkoholinnhold inntil 4,75 og vin på terassen utenfor restauranten.
 2. Monica Andersen Granås og Inge Olsen har begge bestått kunnskapsprøven om alkoholloven
  og godkjennes fortsatt som henholdsvis skjenkestyrer og stedfortreder for skjenkestyreren.
 3. Skjenketiden godkjennes slik:

For øl og vin: Mandag - Torsdag: Fra kl. 13.00 - kl. 24.00.
                     Fredag - Lørdag: Fra kl. 12.00 - kl. 02.00.
                      Søndag: Fra kl. 12.00 - kl. 24.00.

Skjenketider for utendørs skjenking:

Hverdager: Fra kl. 12.00 - kl. 23.00.
Søn-og Helligdager: Fra kl. 13.00 - kl. 23.00.

For brennevin: Mandag - Torsdag: Fra kl. 13.00 - kl. 24.00.
                       Fredag - Lørdag: Fra kl. 13.00 - kl. 01.00.
                       Søndager: Fra kl. 13.00 - k. 24.00.

4. Kommunestyret fastsatte bevillingsavgiften for år 2000 til kr. 3.000,-.(minsteavgift).

 

 

Sak nr.: 0073/00

SAGA PARK HOTELL. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 01/07 2000 - 30/06 2004

Behandling:

Ved votering ble pkt. 1 og 3 i formannskapets innstilling vedtatt med 40 mot 2 stemmer, mens pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 

 1. Selskapet Saga Park Hotell A/S v/daglig leder Berit Musum gis alminnelig bevilling for skjenking
  av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, vin og brennevin i hotellets
 2. Spisesal
  Bar
  Galleri
  Møterom
  Showrom

  for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2004.

 3. Kommunestyret godkjenner som:
 4. Bevillingsinnehaver: Selskapet Saga Park Hotell A/S v/daglig leder Berit Musum.

  Skjenkestyrer: Berit Musum.

  Stedfortreder for skjenkestyreren: Marit Rendum

 5. Kommunestyret godkjenner slik skjenketid:

          For øl og vin; Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

         For brennevin:Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

Sak nr.: 0074/00

LAVETTEN. SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 01/07 2000 - 30/06 2004

Behandling:

Ved votering ble pkt. 1 og 3 i formannskapets innstilling vedtatt med 40 mot2 stemmer, mens pkt. 2 og 4 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Selskapet "Lavetten" v/daglig leder Inge M. Skavdal gis alminnelig bevilling for skjenking
  av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, vin og brennevin i spisesalen i hovedbygningen i Vaterholmen Leir samt bevilling for utendørs skjenking av øl og vin på et nærmere avgrenset område utenfor hovedbygningen inne i Leiren.
 2. Kommunestyret godkjenner

 

 1. Kommunestyret godkjenner slik skjenketid:
 2. For øl og vin: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  For brennevin: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

  For utendørs skjenking: Hverdager: Fra kl. 12.00 til kl. 23.00.
  For Søn-og Helligdager Fra kl. 13.00 til kl. 23.00.

 3. Bevillingsavgiften for år 2000 settes til kr. 3.000,-.(minsteavgift).

 

Sak nr.: 0075/00

VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD - ÅRSMELDING 1999

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar årsrapporten for Verdal Kirkelige Fellesråd til orientering.

Sak nr.: 0076/00

REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. MINDRE JUSTERING AV GJEILEN.

Behandling:

Ved votering ble innstillingen i sak nr. 69/00 fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan-og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Sør-Skaget, Gjeilen datert 24.02.00.

Sak nr.: 0077/00

STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER A/S ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar de framlagte dokumenter til orientering.
Dokumentene for senere år legges fram direkte for kommunestyret.

 

Sak nr.: 0078/00

SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM I SKATTETAKSTNEMNDA

Behandling:

Tomas Hallem foreslo Inge Olav Bjartan som personlig varamedlem for Kari Oddfrid Kvernmo.
Ved votering ble formannskapets innstilling og Hallems forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Inger Marie Skreden Valstad om fritak som
  medlem i Skattetakstnemnda for resten av valgperioden.
 2. Kommunestyret oppnevner Kari Oddfrid Kvernmo og Inge Olav Bjartan som henholdsvis
  nytt medlem og varamedlem til skattetakstnemnda.
 3.  

  Sak nr.: 0079/00

  UTBEDRING AV VENTILASJON I SKOLEBYGG

  Behandling:

  Randi Segtnan (rektor ved Vuku skole) anså seg inhabil ved behandlingen av saken. Kommunestyret sluttet seg til dette og Randi Segtnan fratrådte.

  Trude Holm satte fram følgende forslag til nytt punkt 4:

  "Ventilasjonsanleggene utbedres før skolestart høsten 2000."

  Tomas Hallem satte fram følgende forslag:

  "Salg av tomteareal på industriområdet settes til kr. 350.000,-."

  Saken ble deretter tatt opp til votering, der punkt 1 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt. 2 og Hallems forslag, ble innstillingen vedtatt med 25 mot 16 stemmer. Pkt. 3 i innstillingen og Trude Holms forslag til nytt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.

   

  Vedtak:

   

  1. Kommunestyret vedtar de foreslåtte utbedringer vedrørende ventilasjonsanlegg skolebygg.

  2. Tiltaket finansieres slik:

  1.Driftsbudsjett 1.5500.1900. Vaktmestertjeneste kr 50.000

  2.Investeringsbudsjett 0.2000 .2020.2101 Skolebygg 2000 " 100.000

  3.Salg av tomteareal industriområdet " 300.000

  kr 450.000

 4. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.
 5. Ventilasjonsanleggene utbedres før skolestart høsten 2000.

 

Sak nr.: 0080/00

REGNSKAPSTALL FOR OPPARBEIDELSE AV VEKTERGATA OG JERNBANEGATA/NORDÅKEREN

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Saken tas til orientering.

 

Sak nr.: 0081/00

BUDSJETTSITUASJONEN APRIL 2000

Behandling:

SV v/Stig Arild Myhre foreslo at pkt. 2 i formannskapets innstilling endres og gis slik ordlyd:

"Det innføres ansettelsesstopp. Denne gis en streng håndheving. Bruk av vikarer begrenses til et minimum. Rådmannen gis fullmakt til å praktisere ordningen."

Venstre v/Brita Kleven Thorsvik satte fram følgende forslag til nytt punkt 5.

"Kommunestyret legger til grunn at hovedutvalgene følger opp budsjettsituasjonen innenfor sine respektive ansvarsområder, og gjennomfører de tiltak som er nødvendig for å holde vedtatt budsjett. Hovedutvalgene må vedta eventuelle reduksjoner før sommerferien.

Forventa overskridelser som er en følge av forhold utenfor etaten, fordeles forholdsmessig på alle etater. Det gjelder for eksempel overskridelser vedr. sosialhjelp på 2 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne evt. andre tilsvarende forhold.."

Arbeiderpartiet v/Thor Bertil Granum foreslo at punkt 5 i formannskapets innstilling endres og gis slik ordlyd:

"Målsettingen om at etatene må tilpasse sitt driftsnivå til de vedtatte utgiftsrammer ligger fast.

Kommunestyret legger til grunn at hovedutvalgene følger opp budsjettsituasjonen innenfor sine respektive ansvarsområder, og gjennomfører de tiltak som er nødvendig for å holde det vedtatte budsjett. Hovedutvalgene må vedta eventuelle reduksjoner /omdisponeringer i møte før sommerferien."

Ap v/Thor Bertil Granum satte fram følgende forslag til nytt punkt 8:

8.a. Kommunestyret ser det som nødvendig å øke trykket i omstillingsarbeidet. Det nedsettes
       et Ad-hocutvalg med sikte på en sektorovergripende gjennomgang av kommunens
       tjenesteproduksjon med sikte på rasjonalisering/konkurranseutsetting.
       Kommunestyret er innforstått med at det kan føre til oppsigelser.
       Politisk sluttbehandling av utvalgets innstilling skjer i løpet av høsten 2000.

8. b. Utvalget sammensettes slik:

8 c. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne sekretær for utvalget."

Saken ble deretter tatt opp til votering. Det ble votert over formannskapets innstilling med følgende resultat.

Pkt. 1 - Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 - SV/s forslag til nytt pkt. 2 - Enstemmig vedtatt.

Pkt. 3 - Enstemmig vedtatt.

Pkt. 4 - Enstemmig vedtatt.

Pkt. 5 - Aps forslag til nytt pkt. 5 - Enstemmig vedtatt.

Pkt. 6 - Enstemmig vedtatt.

Pkt. 7 - Enstemmig vedtatt.

Pkt. 8 - Aps forslag enstemmig vedtatt.

Venstres forslag ble forkastet med 31 mot 10 stemmer.

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar den framlagte gjennomgang av budsjettsituasjonen ved utgangen av april 2000 til etterretning.
 2. Det innføres ansettelsesstopp. Denne gis en streng håndheving. Bruk av vikarer begrenses til et minimum. Rådmannen får fullmakt til å praktisere ordningen.
 3. Alle med budsjettansvar må pålegges streng budsjettdisiplin. All innkjøp av varer og tjenester må vurdere svært kritisk.
 4. Det innføres tilnærmet investeringsstopp. Kun kritiske og helt nødvendige investeringer iverksettes. Unntatt fra dette er investeringer som finansieres ved statlige midler(omsorgsboliger) og selvfinansierende investeringer innen teknisk(vann, kloakk og feiing)
 5. Målsettingen om at etatene må tilpasse sitt driftsnivå til de vedtatte utgiftsrammer ligger fast. Kommunestyret legger til grunn at hovedutvalgene følger opp budsjettsituasjonen innenfor sine respektive ansvarsområder, og gjennomfører de tiltak som er nødvendig for å holde det vedtatte budsjett. Hovedutvalgene må vedta eventuelle reduksjoner/ omdisponeringer i møte før sommerferien.
 1. Kommunestyret vil understreke viktigheten av at de skisserte tiltak gjennomføres i tett dialog med de ansatte og de ansattes organisasjoner.
 2. Kommunestyret understreker viktigheten av at befolkningen holdes løpende orientert om
  endringene i tjenestetilbudet og årsakene til dette.

   8.a Kommunestyret ser det som nødvendig å øke trykket i omstillingsarbeidet. Det nedsettes
         et Ad-hocutvalg med sikte på en sektorovergripende gjennomgang av kommunens
         tjenesteproduksjon med sikte på rasjonalisering/konkurranseutsetting.
         Kommunestyret er innforstått med at det kan føre til oppsigelser.
         Politisk sluttbehandling av utvalgets innstilling skjer i løpet av høst 2000.

   8.b Utvalget sammensettes slik:

    8.c Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne sekretær for utvalget.

Sak nr.: 0082/00

ØKONOMIREGLEMENT - REVIDERING

Behandling:

Nils G. Leirset satte fram slikt forslag:

"Saken utsettes og oversendes hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk til nærmere gjennomgang."

Det ble straks votert over utsettelsesforslaget som ble forkastet med 39 mot 2 stemmer og debatten fortsatte.

Jon Sellæg foreslo at strekpunkt 2 under 8.2.6 i reglementet utgår.

Nils G. Leirset satte fram følgende forslag:

Pkt. 8.1. Etter "utredningen skal inneholde" inntas følgende:

"Utredningen skal også inneholde forslag til nødvendige rapporteringer under prosjektgjennomføringen til ansvarlig byggekomite eller hovedutvalg. Forslag til prosjektets tiltaksprofil med hensyn til krav til entreprenørs godkjenning i henhold til Plan-og bygningsloven skal også framlegges."

Pkt. 8.2. 1. avsnitt, siste setning endres til:

"For bygge-og anleggsprosjekter skal Norsk Standard 3400 Regler for anbudskonkurranser for bygg og anlegg legges til grunn."

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Videre ble de framsatte endringsforslag vedtatt oversendt formannskapet til vurdering.

Vedtak:

1.Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til økonomireglement for Verdal kommune.

2.Kommunestyret vedtar at de framsatte endringsforslag oversendes formannskapet til vurdering.

Sak nr.: 0083/00

ORGANISASJONSUTVIKLING - VERDAL 2000 ORGANISERING AV TEKNISK ETAT

Behandling:

Venstree v/Nils G. Leirset satte fram følgende forslag:

"Etatsbenevnelse: Nærings-og miljøetaten.

Etatsleders benevnelse: Nærings-og miljøsjef.

Hovedutvalget benevnes: Hovedutvalg for Næring og Miljø"

Ved votering ble Venstres forslag forkastet med 37 mot 3 stemmer.

Videre ble formannskapets innstilling forkastet med 24 mot 16 stemmer.

Vedtak:

 

Sak nr.: 0084/00

ORGANISASJONSUTVIKLING - VERDAL 2000 ORGANISERING AV HELSESTASJON OG TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE

Behandling:

SV v/Stig Arild Myhre satte fram følgende forslag:

"Tiltak funksjonshemmede organiseres under sosiale tjenester som i dag."

Ved votering ble SVs forslag forkastet med 33 mot 7 stemmer.

Deretter ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Tiltak funksjonshemmede organiseres som egen avdeling i helse- og sosialetaten fra 1.1.2001.
 2. Helsestasjonen organiseres som egen avdeling i helse- og sosialetaten fra 1.1.2001.

 

Sak nr.: 0085/00

REVIDERING AV FELLES SANITÆRREGLEMENT FOR KOMMUNENE VERDAL, LEVANGER, INDERØY OG STEINKJER

Behandling:

Ved votering ble innstillingen i sak nr. 75/00 fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Forslag til revidert sanitærreglement, administrative bestemmelser, datert 07.12.99, samt tekniske bestemmelser, 4.utgave, utgitt av kommuneforlaget oktober 1998, godkjennes som Verdal kommunes sanitærreglement.
 2. Reglementet trer i kraft 01.07.2000. Fra samme dato opphører sanitærreglementet for Verdal kommune, vedtatt i Verdal kommunestyre den 08.06.94, sak 60/94.

 

Sak nr.: 0086/00

KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I VERDAL KOMMUNE - RULLERING.

Behandling:

Ved votering ble innstillingen i sak nr. 42/00 fra hovedutvalget for kultur enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Verdal kommune vedtas.
 2. Tiltak i planen som forutsetter kommunal del- eller helfinansiering skal finansieres før oppstart.

 

 

Sak nr.: 0087/00

KOMMUNAL PLAN FOR LOKALE KULTURBYGG I VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble innstillingen i sak nr. 43/00 fra hovedutvalget for kultur enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret slutter seg til den fremlagte planen for lokale kulturbygg i Verdal kommune.

 

Sak nr.: 0088/00

PIGGTRÅDGJERDER I UTMARK

Behandling:

Ved votering ble innstillingen i sak nr. 85/00 fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre vedtar med hjemmel i dyrevernslovens § 29, generelt forbud mot bruk av piggtråd som gjerdemateriale i utmark og mellom utmark og innmark i Verdal kommune.
 2. Kommunens politiske viltorgan kan i samråd med dyrevernsnemnda dispensere fra forbudet, og fastsatte frister (jfr. pkt 3), etter søknad.
 3. All piggtråd , som nevnt under pkt 1, skal være fjernet innen 01.12.2001. Alle nedfalne piggtrådgjerder og piggtrådrester i utmark og mellom utmark og innmark skal også være fjernet innen 1.12.2001. All fjernet piggtråd skal lagres/destrueres på forsvarlig måte.
 4. Brudd på denne forskriften kan straffes med bot eller fengsel inntil et halvt år (jfr. Dyrevernsloven § 31).
 5. Kommunen tar et særlig ansvar for å påse at forskriften gjennomføres.
 6. Denne forskrift trer i kraft når den er stadfestet av Statens dyrehelsetilsyn.

 

Sak nr.: 0089/00

VERNEDE BOFORMER.

Behandling:

Ved votering ble innstillingen i sak nr. 28/00 fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommune oppfører 5 omsorgsboliger for rusmisbrukere på Reinsholm.
  To boliger i kjede plasseres i en ende av byggefeltet mens 3 boliger samt base med fellesareal bygges samlet i andre enden.
 2. Kommunen forhandler med aktuelle tomteeiere om erverv av nødvendig areal.
 3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å igangsette prosjektet.
 4.  

   

   

  Sak nr.: 0090/00

  NORD-TRØNDELAG VASKERI BA OG INNHERRED PRODUKTER AS SAMMENSLÅING

  Behandling:

  Jon Sellæg (styresmedlem i Innherred Produkter) anså seg som inhabil ved behandlingen av saken.

  Kommunestyret sluttet seg til dette og Jon Sellæg fratrådte.

  FRP v/Robert Erikssom satte fram følgende forslag:

  "1. Verdal kommunestyre viser til intensjonsavtalen av 18.05.00 og avviser en framtidig
  fusjon mellom Nord-Trøndelag Vaskeri BA og Innherred Produkter A/S.

  2. Administrasjonen bes om å legge fram egen sak innen år 2000 med sikte på å avvikle
  kommunens eierinteresser i Nord-Trøndelag Vaskeri A/B og innherred Produkter A/S."

  Ved votering ble FRPs forslag forkastet med 36 mot 4 stemmer Deretter ble formannskapets innstilling vedtatt med 36 mot 4 stemmer.

  Vedtak:

  Verdal kommunestyre gir selskapets generalforsamling myndighet til å godkjenne endelig avtale, basert på intensjonsavtalen av 18.05.00 ved slutten av dette år."

   

  Sak nr.: 0091/00

  INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM KOMMUNENE VERDAL, FROSTA, LEVANGER OG VERDAL. PROSJEKT.

  Behandling:

  Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

  Vedtak:

  Verdal kommunestyre tar sakens realiteter til etterretning. Det søkes etableres et permanent interkommunalt legevaktsamarbeid på natt mellom kommunene Frosta, Levanger og Verdal så snart de sentrale forhandlinger er avsluttet og de praktiske og økonomiske muligheter er til stede.

  Sak nr.: 0092/00

  INTERPELLASJON FRA FRP V/. ERIKSSON AD. UTBYGGINGEN VED VERDALS

  Behandling:

  Robert Eriksson ble først gitt ordet for en nærmere redegjørelse om bakgrunnen for interpellasjonen. Han avsluttet sin redegjørelse med å framsette følgende forslag:

  "1. Kommunestyret er gjort kjent med fornyet pålegg fra Arbeidstilsynet den 6. april 1999 og
  tar pålegget til etterretning.

 5. Kommunestyret forutsetter at Arbeidstilsynets pålegg om nytt tilbygg er ferdigstilt før
  skolestart høsten 2000.
 6. Kostnadene dekkes av tidligere økonomiplan."

Ordføreren besvarte deretter interpellasjonen . Ordførerens svar vedlegges protokollen.

Deretter ble det votert over punkt 1 i Eriksson interpellasjon som ble enstemmig vedtatt

Ordføreren motsatte seg at det ble votert over punkt 2 og 3 i interpellasjon.

Vedtak:

Kommunestyret er kjent med fornyet pålegg fra Arbeidstilsynet den 6. april 1999 og tar pålegget til etterretning.

INTERPELLASJON FRA ROBERT ERIKSSON VEDRØRENDE UTBYGGING AV VERDALSØRA BARNESKOLE 1 KOMMUNESTYREMØTE 26.06.00.

SVAR FRA ORDFØRER.

Før jeg besvarer interpellasjonen fra representanten Robert Eriksson, har jeg behov for å presisere at jeg forstår at foreldrene til elever som skal begynne ved Verdalsøra barneskole til høsten har gitt uttrykk for sin bekymring vedrørende mangelfulle garderobeløsning ved skolen.

Imidlertid ble jeg noe overrasket da jeg mottok interpellasjonen fra representanten Eriksson. Dette på bakgrunn av at representanten selv var med på 'a behandle den aktuelle saken i formannskapet 17.03.00 der han selv satte fram følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes og oversendes Plan og Byggekomiteen til ny behandling "

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Bakgrunnen for utsettelsesvedtaket var følgende:

- Formannskapet syntes det var for høy pris på garderobetilbvgget og ønsket å sende

det ut på anbud da det forelå pristilbud bare fra en byggmester. Dette ut fra en begrunnelse jeg skal komme tilbake til.

- Formannskapet så at det ikke var inndekning innenfor årets budsjett for bygging av nytt
garderobetilbygg.

Etter at saken ble sendt tilbake, har Rådmannen fulgt opp det som kom fram under behandlinga av saken. At saken skulle klargjøres for åpen anbudsrunde medførte imidlertid at det ble umulig tidsmessig å gjennomføre full anbudsrunde med politisk behandling og samtidig utnytte sommerferien 2000 som byggeperiode. At de finansielle sidene var uavklart i forhold til økonomi/budsjett gjorde også sitt til at det kunne brukes noe mer tid i prosjektkomiteen for å komme frem til en kostnadseffektiv løsning og samtidig løse spørsmålet om godkjent garderobeløsning.

Ordføreren tar Arbeidstilsynets pålegg vedrørende mangelfull garderobeløsning svært alvorlig. Under mitt besøk ved Verdalsøra barneskole ble også dette uttrykt under omvisningen på skolen der jeg fikk se den omtalte garderoben. Rektor tok opp den vanskelige situasjonen og jeg lovte ham at saken skulle ha første prioritet fra min side i forbindelse med behandling av økonomiplan og budsjett for 2001. Arbeiderpartiets gruppeleder sa det samme i sitt innlegg i måldebatten i forrige kommunestyremøte.

Min konklusjon blir at vi skal finne en god løsning for garderoben i lag med brukerne. Byggestart blir på nyåret 2001. Ordføreren vil i tillegg be om å få treffe foreldrene dette anrører like etter skolestart og håper jeg da har med meg forslag til løsning som kan politisk behandles til høsten.

På bakgrunn av mitt svar til interpellanten, kan jeg ikke se at punkt 2 og 3 i interpellantens forslag til vedtak kan realitetsbehandles. Dette ut fra dagens situasjon, praktisk og økonomisk, og vil avvise at de avstemmes.

Som en saksopplysning til Kommunestyret: Årsaken til at det ved Formannskapets behandling av saken 17.03.00 bare forelå tilbud fra en byggmester er følgende

- Rådmannen valgte å forhandle med de entrepenørene som hadde vunnet

- anbudskonkurransen om hovedbygget og da med enhetspriser som var antatt i dette anbudet. Disse prisene var da allerede blitt gjenstand for konkurranse gjennom hovedanbudet. Dette er vanlig praksis for anbud dersom en står ovenfor tilleggsarbeider

- Garantitiden for hovedombyggingen var ikke utløpt og det kunne derfor bli meget vanskelige ansvarsforhold dersom nye aktører kom inn i prosjektet.

 

Sak nr.: 0093/00

SENTRALIDRETTSANLEGGET - DRIFTSAVTALE

Behandling:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne driftsavtale med Verdal idrettslag for sentralidrettsanlegget for perioden 2001 - 2004.