MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET

Møte 29.05.00

 

Fraværende: Inger Åse Lyngsaunet og Hanne Marie Olsen.

Varamedlemmer: Tor Holmsberg og Dagfinn Hynne.

Til stede: 45 representanter. Kristin Johanne Hildrum og Per Einar Holmvik ble gitt permisjon etter behandlingen av sak nr. 49/00.

Til stede: 43 representanter. Brit Fredriksen ble gitt permisjon underbehandlingen av sak nr. 50/00. Til stede:42 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen.

Møtetidspunkt : Kl. 18.00 - Kl. 23.30.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0049/00 99/00154

EIENDOMSSKATT

PS 0050/00 00/00267

ØKONOMIPLAN 2001 -2004 MÅLSETTINGER OG PRIORITERINGER

PS TEK 0051/00 00/00228

KONSEKVENSUTREDNING.MASSEUTTAK I SJØ. ØRIN NORD

PS TEK 0052/00 00/00919

FRIKJØP AV PARKERINGSPLASSER I H.H.T. PBL § 69 NR. 4

PS TEK 0053/00 98/01997

STABILISERINGSTILTAK MOT KVIKKLEIRESKRED I RØESGRENDA - FINANSIERING

PS TEK 0054/00 99/02922 Saken utsatt

REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. MINDRE JUSTERING AV GJEILEN.

PS 0055/00 00/00133

VEDLIKEHOLDSBEHOV - AULAEN - FINANSIERING AV SCENETEKNISK UTSTYR.

PS 0056/00 00/00975 Saken utsatt

VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD - ÅRSMELDING 1999

PS 0057/00 99/03415 Saken utsatt

SKJENKEBEVILLINGER - VURDERINGER OPP MOT INTENSJONENE RUSPLAN VEDTAK I KOMMUNESTYRET SAK 0120/99

PS 0058/00 00/00726 Saken utsatt

SØKNAD OM FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN 1. JULI 2000 - 30. JUNI 20

PS 0059/00 00/00725 Saken utsatt

SØKNADER OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEM 1. JULI 20 FELLES BEHANDLING AV SØKNADER

PS 0060/00 99/03265 Saken utsatt

CAFE DOMUS. SØKN. OM FORNYELSE AV ALM. BEV. FOR SKJENKING AV ØL MED ALKOHOLINNHOLD INNTIL 4,75% VOLUMPROSENT, SAMT VIN. - CAFE DOMUS

PS 0061/00 00/00984 Saken utsatt

SØKNADER OM BEVILLING FOR UTESKJENKING AV ØL OG VIN. RESTAURANT SICILIANA, RESTAURANT PICCOLA ITALIA OG KRAMBUA VERDAL

PS 0062/00 99/01428 Saken utsatt

SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL VED GRANFOSSHUSET.

PS 0063/00 99/01488 Saken utsatt

STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER A/S ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999

PS 0064/00 00/00507 Saken utsatt

SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM I SKATTETAKSTNEMNDA

PS 0065/00 98/03196

IBAS - VARMEBASSENG

 

Sak nr.: 0049/00

EIENDOMSSKATT

Behandling:

Følgende dokumenter ble utdelt til representantene:

-Saksframlegg med formannskapets innstilling fra møte 25.05.00.

-Brev, datert 23.05.00 fra Trones Velforening.

-Brev, datert 29.05.00 fra Verdal Næringsforum

Arbeiderpartiet v/Thor Bertil Granum satte fram forslag om at følgende inntas under pkt 2 i formannskapets innstilling:

a Verdal kommunestyre vedtar å utskrive eiendomsskatt i medhold av

eiendomsskattelovens §3 for følgende nærmere avgrensede områder i kommunen:

Områdene innenfor kommunedelplan for Verdal sentrum, Nordskaget/Sognan på Trones,

innenfor reguleringsplanene for boligfelt Forbregd/Lein, områder langs riksvegen og fylkesvegen mot Stiklestad/Forbregd/Lein samt Sørenget boligfelt.

Områdene for utskriving av eiendomsskatt er vist på kart, datert 08.05.00. Når det gjelder

avgrensing av områdene på strekningen fra kommunedelplan Verdal sentrum mot Stiklestad/Forbregd/Lein, avklares dette i forbindelse med justering av vedtektene.

Skattesatsen for 2001 settes til 2 o/oo, med unntak av boligeiendommer på gårds-eller skogbruk som settes til 1o/oo.

Eiendomsskattetaksten settes til ¾ av omsetningsverdien.

b. I medhold av lov om eiendomsskatt §7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens

bokstaver a,b,c og e fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

- Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele

kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

- Bygninger som helt eller delvis blir nyttet til bolig på eiendommer som blir drevet som

gårds-eller skogbruk, jfr. bokstav e, omfattes ikke av fritaket.

For øvrig fritas:

-Verdal kirkelige fellesråds eiendommer

-Verdal videregående skoles eiendommer

-Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S’ eiendommer

-Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer

-Bakketun Folkehøgskole(skole-, internat-og administrasjonsbygg).

 

 

-Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til

organisasjonens primæroppgaver.

 1. Med hjemmel i kommunelovens §61, pkt. 2 vedtar Verdal kommunestyre at myndigheten
 2. til å treffe avgjørelser i medhold av § 28 i eiendomsskatteloven legges til skatteutvalget,

  med ankemulighet til formannskapet.

 3. Vedtekter for eiendomsskatt i Verdal kommune som regulerer de praktiske sider ved

skatteutskrivingen legges fram til justering på grunnlag av kommunestyrets endelige

vedtak i saken.".

Venstre v/BritKleven Thorsvik satte fram følgende forslag:

"Det innføres generell eiendomsskatt. Den delen av inntektene som ikke kommer fra verker og

bruk, øremerkes tiltak for barn , ungdom og forebyggende arbeid. Det utarbeides et system

hvor midlene fordeles av kommunestyret en gang i året.

Kommunen praktiserer en liberal holdning ved vurdering av søknad om nedsetting eller etter-

giving av eiendomsskatt, med hjemmel i § 28 i lov om eiendomsskatt."

Trude Holm satte fram slikt forslag:

"Kommunestyret vedtar at følgende område også medtas for alminnelig eiendomsskatt:

Område Vuku."

Høyre v/Arne Holan satte fram følgende forslag:

"Eiendomsskattetaksten settes til 60% av omsetningsverdien – Jfr. utvalgets pkt. 1, siste

setning."

FRP v/Robert Eriksson satte fram følgende forslag:

"Det innføres ikke eiendomsskatt i Verdal kommune f.o.m. 01.01.2001."

Saken ble så tatt opp til votering. Det ble først votert over første avsnitt i Venstres forslag som ble forkastet med 42 mot 3 stemmer. Deretter ble det votert alternativt mellom pkt. 1 i formannskapets innstilling og FRP’s forslag, der pkt. 1 i formannskapets innstilling ble vedtatt

med 25 mot 20 stemmer.

Det ble videre votert over pkt. 2 i formannskapets innstilling med tillegg som foreslått av Arbeiderpartiet v/Thor Bertil Granum med slikt resultat.

Pkt. 2 a. Vedtatt med 38 mot 7 stemmer

Pkt. 2 b. Vedtatt med 38 mot 7 stemmer.

Pkt. 2 c. Vedtatt med 41 mot 4 stemmer.

Pkt. 2d. Enstemmig vedtatt.

Deretter ble Høyres forslag og Trude Holms forslag forkastet med henholdsvis 36 mot 9 stemmer og 38 mot 7 stemmer.

Videre ble pkt 3 i formannskapets innstilling vedtatt med 25 mot 20 stemmer og pkt. 4 i formannskapets innstilling ble vedtatt med 34 mot 11 stemmer.

Til slutt ble det votert over siste avsnitt i Venstres forslag som ble vedtatt med 35 mot 10

stemmer

Vedtak:

 1. Det innføres alminnelig eiendomsskatt i Verdal kommune fra 01.01. 2001.

2.a Verdal kommunestyre vedtar å utskrive eiendomsskatt i medhold av

eiendomsskattelovens §3 for følgende nærmere avgrensede områder i kommunen:

Områdene innenfor kommunedelplan for Verdal sentrum, Nordskaget/Sognan på Trones,

innenfor reguleringsplanene for boligfelt Forbregd/Lein, områder langs riksvegen og fylkesvegen mot Stiklestad/Forbregd/Lein samt Sørenget boligfelt.

Områdene for utskriving av eiendomsskatt er vist på kart, datert 08.05.00. Når det gjelder

avgrensing av områdene på strekningen fra kommunedelplan Verdal sentrum mot Stiklestad/Forbregd/Lein, avklares dette i forbindelse med justering av vedtektene.

Skattesatsen for 2001 settes til 2 o/oo, med unntak av boligeiendommer på gårds-eller skogbruk som settes til 1o/oo.

Eiendomsskattetaksten settes til ¾ av omsetningsverdien.

b. I medhold av lov om eiendomsskatt §7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens

bokstaver a,b,c og e fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

- Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele

kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

- Bygninger som helt eller delvis blir nyttet til bolig på eiendommer som blir drevet som

gårds-eller skogbruk, jfr. bokstav e, omfattes ikke av fritaket.

For øvrig fritas:

-Verdal kirkelige fellesråds eiendommer

-Verdal videregående skoles eiendommer

-Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S’ eiendommer

-Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer

 

 

-Bakketun Folkehøgskole(skole-, internat-og administrasjonsbygg).

-Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til

organisasjonens primæroppgaver.

 1. Med hjemmel i kommunelovens §61, pkt. 2 vedtar Verdal kommunestyre at myndigheten
 2. til å treffe avgjørelser i medhold av § 28 i eiendomsskatteloven legges til skatteutvalget,

  med ankemulighet til formannskapet.

 3. Vedtekter for eiendomsskatt i Verdal kommune som regulerer de praktiske sider ved

skatteutskrivingen legges fram til justering på grunnlag av kommunestyrets endelige

vedtak i saken.".

 1. Kommunestyret beklager sterkt at situasjonen er slik at vi ser oss tvunget til å gjennomføre
 2. innføring av eiendomsskatt i kommunen.

 3. Kommunestyret presiserer at det gis anledning for minstepensjonister og andre med liten
 4. inntektsevne å fritas eiendomsskatt etter søknad.

 5. Kommunen praktiserer en liberal holdning ved vurdering av søknad om nedsetting eller

ettergiving av eiendomsskatt, med hjemmel i § 28 i lov om eiendomsskatt.

Sak nr.: 0050/00

ØKONOMIPLAN 2001 -2004 MÅLSETTINGER OG PRIORITERINGER

Behandling:

Venstre v/Nils Georg Leirset satte fram følgende forslag:

"Saken utsettes.

Kommunestyret ønsker å få avsatt mere tid til å sette seg inn i kommunens

langsiktige økonomi og diskutere nødvendige prioriteringer, retningsgivende for

økonomiplan.

Dette bør skje i møte før sommerferien. Endelig behandling av økonomiplanen skjer først

etter ferien."

Ved votering ble utsettelsesforslaget forkastet med 4o mot 2 stemmer og debatten fortsatte.

Senterpartiet v/Jostein Olav Grande satte fram slikt forslag:

"1. Verdal kommune skal ikke i fremtiden redusere utgifter med samme prosentandel innen

hver etat.

 1. Verdal kommune skal ikke skjerme noen formål, da kommunens aktivitetsnivå må ned.
 2. Man må vurdere å konkurransutsette deler av driften.

 3. Man må ved hvert enkelt tilfelle vurdere om rammeforflytting mellom etatene er gunstig.
 4. Hovedregelen må være at hver enkelt etat balanserer sin drift og tar konsekvensen av

  overforbruk.

   

   

   

 5. Ønskede investeringer i kommende økonomiplanperiode er som følger:
 6. - Omsorgsboliger må ferdigstilles slik at vi får flest mulig inn under den statlige

  tilskuddsordningen.

  - Skoleutbyggingen/opprustning ved Vuku og Verdalsøra

  - Sentrumsutviklingen av Verdalsøra og Vuku

  - Næringsutvikling og utbygging av Ørin Nord

 7. Det settes en grense for årlige investeringstiltak utenom selvfinansierende prosjekt.
 8. Tiltaket revideres under økonomiplanbehandlingen.

 9. De frie midlene som eiendomsskatt for verker og bruk innbringer brukes til justeringer

innen sentrumsutvikling og næringsutvikling.

De frie midlene som generell eiendomsskatt innbringer, brukes til investeringer i utbygging/opprustning innen skolesektoren.

Ordningen revideres hvert år under økonomiplanbehandlingen."

Saken ble så tatt opp til votering. Det ble votert over hvert punkt med slikt resultat:

Pk1. 1. Forkastet med 25 mot 17 stemmer.

Pkt. 2. Forkastet med 29 mot 13 stemmer.

Pkt. 3. Forkastet med 28 mot 14 stemmer.

Pkt. 4. Forkastet med 33 mot 9 stemmer.

Pkt. 5. Forkastet med 34 mot 8 stenner.

Pkt. 6. Forkastet med 32 mot 10 stemmer.

Saken går nå tilbake til administrasjonen til videre behandling.

Sak nr.: 0051/00

KONSEKVENSUTREDNING.MASSEUTTAK I SJØ. ØRIN NORD

Behandling:

Nils Georg Leirset satte fram følgende forslag:

"Igangsatt kartlegging av flora og fauna i området kan fullføres.

 

Videre konsekvensutredninger og annet arbeid/kostnader avventer til etablering av

bedrifter og salg av arealet er bedre klarlagt."

Ved votering ble forslaget forkastet med 40 mot 2 stemmer. Deretter ble formannskapets innstilling vedtatt med 40 mot 2 stemmer.

Vedtak:

 1. Arbeidet med melding og utredningsprogram oppstartes og gjennomføres av teknisk etat
 2. NINA engasjeres til å bistå Verdal kommune i arbeidet med melding og utredningsprogram.
 3. NINA engasjeres til å utarbeide KU: Massetak i sjø, Ørin Nord
 4. NINA får myndighet til å starte opp undersøkelsene for marine ender og laksefisk med en kostnadsramme som framlagt.
 5. Totalkostnadene forutsettes å holde seg innen en økonomisk ramme på kr. 600.000,- og belastes: Tiltak 5120 Utviklingsplan Verdalsøra og Vuku.
 6. Kostnadene forutsettes å inngå som en del av grunnlagsinvesteringene Verdal industripark og tilbakeføres sentrumsutviklingsmidlene når denne er finansiert.
 7. Den endelige kostnadsfordeling mellominteressentene skal gjenspeiles av verdiene av de

masser som kan disponeres fra massetak i sjøen.

Sak nr.: 0052/00

FRIKJØP AV PARKERINGSPLASSER I H.H.T. PBL § 69 NR. 4

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommunestyre vedtar at satser pr. manglende biloppstillingsplass på egen grunn eller fellesareal i medhold av vedtekt til PBL § 69.4 oppjusteres fra kr 15.000,- til kr 35.000,-

Sak nr.: 0053/00

STABILISERINGSTILTAK MOT KVIKKLEIRESKRED I RØESGRENDA - FINANSIERING

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

 1. Verdal kommune garanterer for et distriktstilskudd på kr.3.500.000,- for "Stabileringstiltak mot kvikkleireskred i Røesgrenda", i henhold til NVE sin plan for sikringsarbeidet datert 04.05.99. Det forutsettes at anlegget er i full gang i år slik at tilskuddet fra Statens Naturskadefond på kr.1.600.000,- blir opprettholdt..
 2. Distriktstilskuddet på kr.3.500.000,- finansieres slik:

Sak nr.: 0054/00

REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. MINDRE JUSTERING AV GJEILEN.

Behandling:

Bjørn Aarstad foreslo at behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Ved votering ble Bjørn Aarstad sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Sak nr.: 0055/00

VEDLIKEHOLDSBEHOV - AULAEN - FINANSIERING AV SCENETEKNISK UTSTYR.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Det scenetekniske utstyret ved aulaen utbedres i samsvar med tidligere gjennomførte kontroll av Norsk sceneteknikk. Utbedringen skjer innenfor en totalramme på 400.000 kroner. Det forutsettes at utgiftene fordeles med like stor andel på Nord-Trøndelag fylkeskommune og Verdal kommune.
 2. Kommunens andel av utgiftene finansieres ved bruk av tidligere avsatte midler til Vinne fritidsklubb og Verdal kino. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

Sak nr.: 0056/00

VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD - ÅRSMELDING 1999

Behandling:

Bjørn Aarstad foreslo at behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00

Ved votering ble Bjørn Aarstad sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00

Sak nr.: 0057/00

SKJENKEBEVILLINGER - VURDERINGER OPP MOT INTENSJONENE RUSPLAN VEDTAK I KOMMUNESTYRET SAK 0120/99

Behandling:

Bjørn Aarstad foreslo at behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Ved votering ble Bjørn Aarstads forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Sak nr.: 0058/00

SØKNAD OM FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN 1. JULI 2000 - 30. JUNI 20

Behandling:

Bjørn Aarstad foreslo at behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Ved votering ble Bjørn Aarstad sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Sak nr.: 0059/00

SØKNADER OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEM 1. JULI 20 FELLES BEHANDLING AV SØKNADER

Behandling:

Bjørn Aarstad foreslo at behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Ved votering ble Bjørn Aarstads forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Sak nr.: 0060/00

CAFE DOMUS. SØKN. OM FORNYELSE AV ALM. BEV. FOR SKJENKING AV ØL MED ALKOHOLINNHOLD INNTIL 4,75% VOLUMPROSENT, SAMT VIN. - CAFE DOMUS

Behandling:

Bjørn Aarstad foreslo at behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Ved votering ble Bjørn Aarstad sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Sak nr.: 0061/00

SØKNADER OM BEVILLING FOR UTESKJENKING AV ØL OG VIN. RESTAURANT SICILIANA, RESTAURANT PICCOLA ITALIA OG KRAMBUA VERDAL

Behandling:

Det ble utdelt ny skisse over det område det søkes om uteskjenking på ved Krambua Verdal A/S.

Bjørn Aarstad foreslo at behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Ved votering ble Bjørn Aarstad sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Sak nr.: 0062/00

SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL VED GRANFOSSHUSET.

Behandling:

Det ble utdelt følgende dokumenter til representantene:

-Lensmannens uttalelse, datert 15.05.00.

-Sosiallederens uttalelse, datert 25.05.00.

Bjørn Aarstad foreslo at behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Ved votering ble Bjørn Aarstad sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Sak nr.: 0063/00

STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER A/S ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999

Behandling:

Det ble framlagt saksframlegg med formannskapets innstilling fra møte 25.05.00.

Bjørn Aarstad foreslo at behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Ved votering ble Bjørn Aarstad sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Sak nr.: 0064/00

SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM I SKATTETAKSTNEMNDA

Behandling:

Det ble framlagt saksframlegg med formannskapets innstilling fra møte 25.05.00.

Bjørn Aarstad foreslo at behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Ved votering ble Bjørn Aarstad sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Behandlingen av saken utsettes til kommunestyrets møte 26.06.00.

Sak nr.: 0065/00

IBAS - VARMEBASSENG

Behandling:

Det ble utlagt saksframlegg med formannskapets innstilling fra møte 25.05.00.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune overtar IBAS sitt lån i Sparebank 1, stort kr. 1.000.000,-,(+ renter) opptatt

med kommunal garanti fra Verdal kommune.