MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET

Møte 26.04.00

 

Fraværende : Gerd Janne Kristoffersen, Anne Grete Wold Olsen, Bjørn Aarstad, Hanne Marie Olsen, Jostein Olav Grande, Per Einar Holmvik, Frode Aakerhus, Turid Krizak, Stig Arild Myhre og Tor-Petter Abelsen.

Varamedlemmer : Berit Gustad Nessø, Marn Storhaug, Tor Holmsberg, Inger Marie Skreden Valstad, Frode Furunes, Kjell Minsås, Berit Rotmo, Dagfinn Brendmo og Hildur Børresen.

Til stede : 44 representanter.

Nils Georg Leirset ble gitt permisjon under behandlingen av sak nr. 33/00. Til stede: 43 representanter. Håkon Lyngsmo ble gitt permisjon i tidsrommet fra kl. 20.00 til kl. 21.00.

Arne Holan ble gitt permisjon kl. 21.00. Til stede: 42 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen.

Møtetidspunkt . Kl. 18.00 – Kl. 22.30

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0033/00 99/03096 
ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999

PS 0034/00 99/01032
KOMMUNENS LIKVIDITET 2000

PS 0035/00 99/00001
BUDSJETT 2000. NY BEHANDLING

PS TEK 0036/00 98/01915
RV 757 ØRMELEN - GARPA. KOSTNADSBESPARENDE TILTAK PÅ PROSJEKTET.

PS 0037/00 98/01422
KOMMUNEDELPLAN. MILJØ, LOKAL AGENDA 21. TILTAKSPLAN.

PS 0038/00 98/01201
BRANNORDNING FOR VERDAL: REVIDERING

PS TEK 0039/00 98/02370
REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD PÅ BALHALD 271/1

PS TEK 0040/00 99/01939
REGULERINGSPLAN FOR HELLO PUKKVERK

PS SKO 0041/00 00/00672
KOMMUNALT FORELDREUTVALG FOR GRUNNSKOLENE I VERDAL

PS 0042/00 99/00086
INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS. MEDLEMSSKAP

PS 0043/00 99/00157
TALETID VED KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV BUDSJETT OG TILSVARENDE SAKER.

PS 0044/00 98/04358
KOMMUNEDELPLAN STIKLESTAD -99.

PS 0045/00 00/00816
FINANISIERING AV DYPVANNSKAI GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

PS 0046/00 99/02861
GODTGJØRING TIL MEDLEMMER AV SKATTETAKSTNEMNDA OG OVERSKATTETAKSTNE

PS 0047/00 99/03167
KLAGE PÅ VERDAL KOMMUNESTYRES VEDTAK. AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR VEITA RESTAURANT & PUB

PS 0048/00 00/01042
ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET 26.04.00

 

Sak nr.: 0033/00

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999

Behandling:

Kommunekassereren og Distriktsrevisoren var til stede under behandlingen av denne sak.

Jon Sellæg satte fram følgende forslag:

"Nye punkter i vedtak:

3. Rådmannen vurderer bruken av deltidsstillinger, særlig prosentvis lave stillinger for om

mulig å redusere bruken av slike til fordel for stillinger med økt innhold. Forslag til evt.

endringer legges fram som sak for formannskapet.

4. Rådmannen utarbeider oversikt over sykefraværets årsaker og legger denne fram for

formannskapet sammen med forslag til tiltak for et mere aktivt arbeid med målsetting i å

redusere fraværet. I forslaget bør det vurderes om kommunen bør iverksette arbeider for

en aktiv seniorpolitikk."

Det ble først votert over Kontrollutvalgets innstilling som ble enstemmig vedtatt. Deretter ble

punkt 3 i Sellægs forslag vedtatt med 40 mot 3 stemmer, mens punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 1999 fastsettes med et regnskapsmessig underskudd
 2. (uinndekket negativt netto driftsresultat ) på kr. 785.277,01.

 3. Rådmannens årsrapport for 1999 tas til orientering.
 4. Rådmannen vurderer bruken av deltidsstillinger, særlig prosentvis lave stillinger for om
 5. mulig å redusere bruken av slike til fordel for stillinger med økt innhold. Forslag til

  eventuelle endringer legges fram som sak for formannskapet.

 6. Rådmannen utarbeider oversikt over sykefraværets årsaker og legger denne fram for

formannskapet sammen med forslag til tiltak for et mere aktivt arbeid med målsetting

i å redusere fraværet. I forslaget bør det vurderes om kommunen bør iverksette arbeider

for en aktiv seniorpolitikkk.

Sak nr.: 0034/00

KOMMUNENS LIKVIDITET 2000

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre vedtar å styrke likviditetsreserven med 2.500.000 kroner. Dette dekkes som tilrådd av rådmannen.
 2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

Sak nr.: 0035/00

BUDSJETT 2000. NY BEHANDLING

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre vedtar rådmannens alternativ 3 for å balansere driftsbudsjettet for år 2000.
 2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige justeringer.

Sak nr.: 0036/00

RV 757 ØRMELEN - GARPA. KOSTNADSBESPARENDE TILTAK PÅ PROSJEKTET.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 36 mot 7 stemmer.

Vedtak:

Verdal kommune aksepterer de innsparinger som Statens vegvesen har foreslått i brev dat. 18.02.00, og påtar seg de økonomiske forpliktelser dette medfører.

Dersom framdriften med veganlegget skulle vise et bedre økonomisk resultat en det som vegvesenet her har forutsett, må dette også komme kommunen til gode ved at det da prioriteres midler til miljøtiltak i Nordgata.

Sak nr.: 0037/00

KOMMUNEDELPLAN. MILJØ, LOKAL AGENDA 21. TILTAKSPLAN.

Behandling:

FRP v/Robert Eriksson satte fram følgende forslag:

Nytt punkt 1.

"Kommunedelplan Miljø, Lokal Agenda 21, Tiltaksplan vedtas med følgende endringer:

Kap. 1.0. Miljøkunnskap og Miljøinformasjon:

"Hovedmål: Drive objektiv miljøinformasjon innad i kommunens politiske og administrative

organer og utad til primærnæringer, bedrifter, organisasjoner, skoleverk og innbyggere"

Kap. 1.1.a. Formidling av kunnskap og informasjon innen kommuneadministrasjonen.

Kap. 1.2. Skole/barnehage.

Delmål "strykes" og erstattes med:

"Delmål: Sikre at skoleverket og barnehage mottar objektiv og nøytral informasjon om det

lokal miljø"

Kap. 1.3. Informasjon til organisasjoner og almenheten.

Delmål strykes og erstattes med:

"Delmål: Sikre innbyggerne en god og objektiv informasjon om kommunale miljøaktiviteter. Organisere et samarbeid mellom kommune og lag/organisasjoner i trå med intensjonene i

lokal Agenda 21."

Kap. 2.3. Friluftsliv, vilt og fisk

- Tiltak 3.1. d - "strykes."

- Tiltak 3.1. f. - "strykes."

 

 

Kap. 4.3.a Lokal luftforurensing og støy

- Tiltak 4.3.a - "strykes."

- Tiltak 4.3.b - "strykes."

Kap. 6.2. Avfallskilder.

"Delmål - "strykes"

Saken ble så tatt opp til votering. Det ble først votert punktvis over FRP’s forslag, der hvert

punkt ble forkastet med 39 mot 4 stemmer.

Deretter ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. "Kommunedelplan MILJØ, Lokal Agenda 21. Tiltaksplan" vedtas.
 2. Tiltak i planen som forutsetter kommunal del- eller helfinansiering skal finansieres før oppstart.
 3. "Kommunedelplan MILJØ, Lokal Agenda 21. Tiltaksplan" innarbeides i Kommuneplan for Verdal.
 4. "Kommunedelplan MILJØ, Lokal Agenda 21. Tiltaksplan" tilpasses endrete forutsetninger som følge av OU-prosessen, ved første evaluering.
 5. Lokal Agenda 21-medvirkning gjennomføres iflg. planen fra tiltak til tiltak.
 6. Verdal kommune vil vurdere støtte av og samarbeid med et evt. lokalt initiativ for oppstart av et miljøforum bygget på LA 21-prosessen.
 7. "Kommunedelplan. MILJØ, Lokal Agenda 21. Tiltaksplan" forsøkes evaluert og revidert årlig. Første gang ved årsskiftet 2001/2002.

Sak nr.: 0038/00

BRANNORDNING FOR VERDAL: REVIDERING

Behandling:

Ved votering ble innstillingen i sak nr. 38/00 fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk

enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Pkt E 1. og 2.- i Brannordning for Verdal - Utrykningsstyrke -, endres til:

 1. Utrykningsstyrke

Brannvesenets faste utrykningsstyrke utgjøres av:

4 utrykningsledere, deltid

 1. brannkonstabler, deltid

2. Ingen reservestyrke.

Sak nr.: 0039/00

REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD PÅ BALHALD 271/1

Behandling:

Jon Sellæg anså seg som inhabil og anmodet om å bli fritatt ved behandlingen av saken.

Kommunestyret imøtekom anmodningen og Jon Sellæg fratrådte.

Ved votering ble innstillingen i sak nr. 40/00 fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk

enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Balhald steinbrudd, dat. 14.07.99, revidert 25.01.00.
 2. Kommunestyre vedtar at jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.
 3. Kommunestyret vedtar at det med hjemmel i skogbrukslovens § 50, jfr. § 1, etableres et eget fond for arrondering og landskapsutbedring når denne ordning eventuelt blir opprettet.

Sak nr.: 0040/00

REGULERINGSPLAN FOR HELLO PUKKVERK

Behandling:

Jon Sellæg anså seg som inhabil og anmodet om å få fratre under behandlingen. Kommunestyret imøtekom anmodningen og Jon Sellæg fratrådte.

Ved votering ble innstillingen i sak nr. 44/00 fra hovedutvalget for landbruk, niljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Hello pukkverk, dat. 20.04.99, rev 01.12.99.
 2. Kommunestyre vedtar at jordlovens § 12 skal gjelde for spesialområde steinbrudd/masseuttak.
 3. Kommunestyret vedtar at det med hjemmel i skogbrukslovens § 50, jfr. § 1, etableres et eget fond for arrondering og landskapsutbedring når denne ordning eventuelt blir opprettet.

Sak nr.: 0041/00

KOMMUNALT FORELDREUTVALG FOR GRUNNSKOLENE I VERDAL

Behandling:

Ved votering ble innstillingen i sak nr. 9/00 fra hovedutvalget for undervisning enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret godkjenner at det opprettes et kommunalt foreldreutvalg.
 2. Forslag til vedtekter godkjennes.
 3. Utvalgets leder gis møte- og talerett i Hovedutvalg for undervisning.
 4. Skoleadministrasjonen skal gi utvalget kontorteknisk og annen praktisk bistand.

Sak nr.: 0042/00

INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS. MEDLEMSSKAP

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS godkjennes og kommunen tegner
 2. medlemsskap i selskapet.

 3. Ordfører Gerd Janne Kristoffersen oppnevnes som Verdal kommunes medlem til

representantskapet.

Sak nr.: 0043/00

TALETID VED KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV BUDSJETT OG TILSVARENDE SAKER.

Behandling:

Sv v/Lars Børre Hallem satte fram følgende forslag:

"Kommunestyret vedtar å opprettholde § 11 i kommunestyrets reglement om begrenset taletid."

Ved alternativ mellom formannskapets innstilling og Sv’s forslag, ble SV’s forslag vedtatt med 32 mot 10 stemmer.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar å opprettholde § 11 i kommunestyrets reglement om begrenset taletid.

Sak nr.: 0044/00

KOMMUNEDELPLAN STIKLESTAD -99.

Behandling:

Gjermund Haga satte fram følgende forslag:

"1. Innsigelsene fra Riksantikvaren vedrørende Rv 759 og Fv 164 tas til etterretning.

2.Ny trase for Rv 757 realiseres snarest råd.

3.Det søkes også oppnådd enighet med Riksantikvaren for ny trase for Fv 163, slik at denne

kan realiseres parallelt med ny Rv 757.

4.Øvrige vegføringer vurderes når erfaringer med endra trafikkbilde er høsta."

Det ble først votert over Hagas forslag som ble forkastet med 41 mot 1 stemme. Deretter ble formannskapets innstilling vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar planutvalgets forslag til Kommunedelplan for Stiklestad – 99, sist korrigert 07.12.99.

Sak nr.: 0045/00

FINANISIERING AV DYPVANNSKAI GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Levanger og Verdal Interkommunale Havneråd gis godkjenning av låneopptak på inntil kr. 10.000.000,- til bygging av dypvannskai. Videre gis godkjenning for opptak av byggelån innenfor kaianleggets totale utbyggingskostnad på kr. 80.000.000-, med forbehold om finansiering går i orden.

Sak nr.: 0046/00

GODTGJØRING TIL MEDLEMMER AV SKATTETAKSTNEMNDA OG OVERSKATTETAKSTNEMNDA.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar at medlemmer av skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda gis slik møtegodtgjøring:

Leder: 0,75 promille av ordførerens lønn pr. 01.01.00 - Kr. 298,90 pr. møte.

Medlemmer: 0,50 promille av ordførerens lønn pr. 01.01.00 - Kr. 199,26 pr. møte.

I tillegg ytes ytes erstatning for eventuelt tap i arbeidsinntekt og skyssgodtgjøring i

henhold til gjeldende reglement for kommunene.

2. Møtegodtgjøringen dekkes over post 1.1000.1000.0802.

Sak nr.: 0047/00

KLAGE PÅ VERDAL KOMMUNESTYRES VEDTAK. AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR VEITA RESTAURANT & PUB

Behandling:

Brita Kleven Thorsvik tok opp forslag i samsvar med rådmannens tilråding til hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg i sak nr.4/00. Denne lyder slik:

 1. Veita Restaurant & Pub A/S v/Najah Fami El-Khatib godkjennes som bevillingsinnehaver
 2. og gis alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, vin og brennevin for resten av inneværende bevillingsperiode, dvs. fram til 30. juni 2000.

  Skjenkebevillingen kan ikke tas i bruk før skjenkestyrer og stedfortreder har dokumentert kunnskaper om alkoholloven i form av bestått prøve.

 3. Monica Andersen Granås og Andre Snekkerhaugen godkjennes som henholdsvis skjenke-
 4. styrer og stedfortreder for denne når de har dokumentert kunnskaper om alkoholloven i

  form av bestått prøve.

 5. Skjenketiden godkjennes slik:

For øl og vin:

Mandag – Torsdag: Fra kl. 13.00 – kl. 24.00.

Fredag - Lørdag: Fra kl. 13.00 – kl. 02.00.

Søndag: Fra kl. 13.00 – kl. 24.00.

For brennevin:

Mandag – Torsdag: Fra kl. 13.00 til kl. 24.00.

Fredag – Lørdag: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

Søndag: Fra kl. 13.00 til kl. 24.00."

Ved votering ble Brita Kleven Thorsviks forslag vedtatt med 35 mot 7 stemmer.

Vedtak:

 1. Veita Restaurant & Pub A/S v/Najah Fami El-Khatib godkjennes som bevillingsinnehaver
 2. og gis alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, vin og brennevin for resten av inneværende bevillingsperiode, dvs. fram til 30. juni 2000.

  Skjenkebevillingen kan ikke tas i bruk før skjenkestyrer og stedfortreder har dokumentert kunnskaper om alkoholloven i form av bestått prøve.

 3. Monica Andersen Granås og Andre Snekkerhaugen godkjennes som henholdsvis skjenke-
 4. styrer og stedfortreder for denne når de har dokumentert kunnskaper om alkoholloven i

  form av bestått prøve.

 5. Skjenketiden godkjennes slik:

For øl og vin:

Mandag – Torsdag: Fra kl. 13.00 – kl. 24.00.

Fredag - Lørdag: Fra kl. 13.00 – kl. 02.00.

Søndag: Fra kl. 13.00 – kl. 24.00.

For brennevin:

Mandag – Torsdag: Fra kl. 13.00 til kl. 24.00.

Fredag – Lørdag: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

Søndag: Fra kl. 13.00 til kl. 24.00."

Sak nr.: 0048/00

ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET 26.04.00

Behandling:

 1. Nattevandrerprosjeket sommeren 2000.
 2. Lederen i hovedutvalget for kultur , Thor Bertil Granum orienterte om prosjektet og anmodet kommunestyrets medlemmer om å delta.

 3. Rapport fra det nedsatte utvalg til å utarbeide alternative forslag til skoestruktur.
 4. Rapporten ble utdelt til representantene. Ordføreren opplyste at rapporten påregnes å bli framlagt for kommunestyret etter sommerferien.

  Ordføreren anmodet representantene om å ta vare på rapporten da den ikke blir utsendt på nytt.

 5. Årsrapport 1999 fra Verdal kirkelige Fellesråd.
 6. Årsrapporten ble utdelt til representantene. Ordføreren opplyste at årsrapporten påregnes å bli framlagt for formannskapet 11.05.00 og kommunestyret 29.05.00.

  Ordføreren anmodet representantene om å ta vare på årsrapporten da den ikke vil bli utsendt på nytt.

 7. Årsmøte i Stiklestad Museum 26.04.00.

Årsmøtedokumentene ble utdelt til representantene til orientering.