OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

KOMMUNESTYRET

Møte 27.03.00

 

Fraværende :

Varamedlemmer :

Til stede :

Dessuten møtte :

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0026/00 98/04069

SAKSPROTOKOLL: ORGANISASJONSUTVIKLING - VERDAL 2000 ADMINISTRATIV ORGANISASJONSPLAN. NY BEHANDLING

PS 0027/00 99/03417

SAKSPROTOKOLL: INNSTILLING FRA NEDSATT UTVALG TIL Å VURDERE EVENTUELL NEDLEGGELSE AV KOMMUNALE NEMNDER.

PS 0028/00 00/00507

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV FRA MARS OG UT ÅRET 2000.

PS 0029/00 00/00471

SAKSPROTOKOLL: VALG AV POLITISKE REPRESENTANTER T... INTERKOMMUNALE UTVALG MOT AKUTTFORURENSNING 2000 - 2002

PS 0030/00 00/00405

SAKSPROTOKOLL: KASSEKREDITTLÅN 2000

PS 0031/00 00/00117

SAKSPROTOKOLL: BEVILLINGSGEBYR FOR ÅR 2000 FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK.

PS 0032/00 00/00765

SAKSPROTOKOLL: SPØRSMÅL FRA TRUDE HOLM TIL ORDFØRERE... INNEKLIMA I KOMMUNENS SKOLER OG BARNEHAGER

 

Sak nr.: 0026/00

SAKSPROTOKOLL: ORGANISASJONSUTVIKLING - VERDAL 2000 ADMINISTRATIV ORGANISASJONSPLAN. NY BEHANDLING

Behandling:

Det ble framlagt følgende dokumenter:

 1. Brev datert 24.03.00 fra

Som vedlegg til dette brevet følger:

 1. Brev datert 24.03.00 fra hovedvernombud Joar Aksnes vedlagt brev fra Agnes Brovold, Ann Kathrin Hagen og Karl Martin Haugen som samtlige arbeider innenfor tjenesten funksjonshemmede.
 2. Brev datert 26.03.00 fra foreldregruppa i Verdal av Handikappede Barns Foreldreforening.

Det ble fremmet følgende utsettelsesforslag:

Fra ordføreren:

"Pkt. 2a og 2b i formannskapets innstilling sendes tilbake til formannskapet til ny behandling."

Fra Bjørn Aarstad:

"1. Kommunestyret slutter seg til administrativ organisasjonsplan med følgende endring:

Pkt. 1 og den del av punkt 3 som omhandler pleie- og omsorgsavdelingen i planen, utsettes og sendes respektive hovedutvalg til fornyet behandling.

 1. De respektive hovedutvalg utarbeider forslag til alternativ organisering."

Ved votering ble ordførerens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt mens forslaget fra Bjørn Aarstad ble forkastet med 39 mot 6 stemmer.

Deretter fortsatte debatten.

Fremskrittspartiet v/Robert Eriksson satte fram følgende 2 forslag:

Forslag 1:

"Nytt strekpunkt 2:

Avdelingsstrukturen innen Helse- og sosial organiseres slik:

Forslag 2:

"Nytt pkt. 5:

 1. Det nedsettes et Ad-hoc utvalg som vurderer konkurranseutsetting der følgende prinsipp legges til grunn:
 1. Det bes om at konkurranseutsetting vurderes innen følgende områder:

Knut Tveita satte fram følgende 2 forslag:

Forslag 1:

"Verdal kommune opprettholder fire etater som i dag. Det vil si at kulturetaten ikke slås sammen med annen etat."

Forslag 2:

"For å opprettholde en så rasjonell og god organisasjon som mulig, og der alle ressurser, personellmessige som økonomiske blir utnyttet mest hensiktsmessig, omorganiseres ikke pleie- og omsorgsavdelingen, men består som i dag med egen pleie- og omsorgsleder som øverste leder."

Venstre v/Brita Kleven Thorsvik satte fram slikt forslag:

"Rådmannen gis myndighet til å finne fram til en hensiktsmessig organisering av de ulike etatene med hensyn til linjeorganisasjon, stab- og støttefunksjoner.

Det forutsettes at dette gjøres i nært samarbeid med de ansatte i de ulike etatene.

Hovedutvalgene holdes orientert om prosessen i sin etat."

SP v/Thomas Hallem satte fram følgende 2 forslag:

Forslag 1:

"Landbrukskontoret opprettholdes som en enhet eventuelt at Næringsavdelingen lokaliseres samlet på en mest hensiktsmessig måte."

Forslag 2:

"Forslag til nytt navn på Teknisk: Utviklingsetaten og med øverste leder: Utviklingssjef.

Venstre v/Nils Georg Leirset satte fram følgende forslag til endringer kap. 2.8. Plan, utvikling og næring:

"Etatsbenevnelse: Nærings- og miljøetaten.

Etatsleders benevnelse: Nærings- og miljøsjef.

(Forslagsstiller ønsker forslaget oversendt formannskapet til nærmere vurdering).

Saken ble deretter tatt opp til votering med følgende resultat:

 1. Venstres forslag:
  Forslaget forkastet med 43 mot 2 stemmer.
 2. Fremskrittspartiets forslag – nytt pkt. 2:
  Forslaget forkastet med 41 mot 4 stemmer.
 3. Fremskrittspartiets forslag – nytt pkt. 5:
  Forslaget forkastet med 36 mot 9 stemmer.
 4. Knut Tveitas forslag 1:
  Forslaget forkastet med 31 mot 14 stemmer.
 5. Knut Tveitas forslag 2:
  Forslaget forkastet med 33 mot 12 stemmer.
 6. Senterpartiets forslag 1:
  Forslaget forkastet med 33 mot 12 stemmer.
 7. Senterpartiets forslag 2:
  Forslaget ble vedtatt oversendt formannskapet til nærmere vurdering.
 8. Venstres forslag angående etatbenevnelse/etatsleders benevnelse (teknisk etat):
  Forslaget ble vedtatt oversendt formannskapet til nærmere vurdering.

Til slutt ble det votert over formannskapets innstilling med slikt resultat:

Pkt. 1 Vedtatt med 38 mot 7 stemmer.

Pkt. 2 Enstemmig vedtatt. (som tilrådd av rådmannen.)

Pkt. 3 Enstemmig vedtatt.

Pkt. 4 Enstemmig vedtatt.

Pkt. 5 Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende overordnet administrativ organisasjonsstruktur:

1. En etatsstruktur bestående av 3 etater.

Ny etatsstruktur iverksettes senest 01.01.2001.

2. Avdelingsstruktur vedtas som framlagt. Ny avdelingsstruktur iverksettes innen 01.01.2001.

3. Kommunestyret slutter seg til stab/støttefunksjoner som framlagt.

 1. Kommunestyret gir rådmannen gis fullmakt til å gå videre med å tilpasse detaljene i ny struktur.
 2. Kommunestyret vil understreke viktigheten av at alle endringer skjer i tråd med intensjonene i Hovedavtalen og har tillit til at rådmannen følger opp dette.

Følgende forslag ble vedtatt oversendt formannskapet til nærmere vurdering:

 1. Pkt. 2a og 2b i formannskapets innstilling.
 2. Forslag til nytt navn på Teknisk: Utviklingsetaten og med øverste leder: Utviklingssjef.
 3. Ny etatsbenevnelse teknisk etat: Nærings- og miljøetaten.
  Ny benevnelse etatsleder: Nærings- og miljøsjef.

Sak nr.: 0027/00

SAKSPROTOKOLL: INNSTILLING FRA NEDSATT UTVALG TIL Å VURDERE EVENTUELL NEDLEGGELSE AV KOMMUNALE NEMNDER.

Behandling:

I tilknytning til formannskapets innstilling om reduksjon av dokumenter til folkevalgte satte SV v/Turid Krizak fram følgende forslag til nytt pkt. 6:

"6. Rådmannen tilbyr representanter i kommunestyre, formannskap og ulike utvalg som har E-mailadresse, tilsendt dokumenter over nett."

FRP v/Roy Stangvik anmodet om at det i løpet av siste året i valgperioden også blir foretatt en gjennomgang av de nemnder som er oppført i utvalgets punkt 4 – Andre ikke lovbestemte utvalg.

Ved votering ble innstillingen og de framsatte forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar utvalgets innstilling og rådmannens forslag til reduksjon av

dokumenter til folkevalgte med de endringer som er vedtatt av formannskapet og kommunestyret.

Sak nr.: 0028/00

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV FRA MARS OG UT ÅRET 2000.

Behandling:

AP v/Ragni By foreslo Håkon Lyngsmo som ny nestleder i hovedutvalget for kultur i permisjonstiden.

Ved votering ble formannskapets innstilling og AP’s forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Rolf Rotmo om permisjon som medlem og

nestleder i hovedutvalget for kultur og som varamedlem til kommunestyret fra mars og ut året 2000.

2. Kommunestyret oppnevner Turid Nordli og Håkon Lyngsmo som henholdsvis nytt medlem og ny nestleder i Rolf Rotmos permisjonsperiode.

Sak nr.: 0029/00

SAKSPROTOKOLL: VALG AV POLITISKE REPRESENTANTER T... INTERKOMMUNALE UTVALG MOT AKUTTFORURENSNING 2000 - 2002

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ordføreren velges som Verdal kommunes representant til Inntrøndelag Interkommunale utvalg Mot Akuttforurensning 2000-2002.

Sak nr.: 0030/00

SAKSPROTOKOLL: KASSEKREDITTLÅN 2000

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det tas opp inntil 15 mill. kroner i kassekreditt i Sparebank 1 – Midt-Norge, avd. Verdal.

Vilkårene er fastsatt gjennom bankavtalen.

Sak nr.: 0031/00

SAKSPROTOKOLL: BEVILLINGSGEBYR FOR ÅR 2000 FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK.

Behandling:

Innstilling fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg i sak nr. 15/00 ble utdelt til kommunestyrets medlemmer.

Roy Stangvik opplyste at han er aksjonær i ett av skjenkestedene og ønsker derfor ikke å delta ved behandlingen av saken. Kommunestyret sluttet seg til dette og Roy Stangvik fratrådte.

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret fastsetter følgende bevillingsgebyr for år 2000:
 2. Salg av øl:

  1. Verdal Samvirkelag Kr. 24.320,-.

  2. Rema 1000 Verdal " 8.320,-.

  3. Rimi Verdal " 5.920,-.

  4. Bunnpris Verdal " 6.560,-.

  5. ICA Sparmat Verdal (FM-Verdal) " 4.000,-.

  6. Sparmat Verdal (Blits Verdal) " 2.560,-. = Kr. 51.680,-.

  Skjenking av alkoholholdig drikk.

  1. Verdal Hotell Kr. 3.000,-.

  2. Saga Park Hotell " 3.000,-.

  3. Restaurant "Egon" " 5.384,-.

  4. China Palace " 3.000,-.

  5. Catz Diskotek & Musikkafe " 10.615-.

  6. Stiklestad Nasjonale Kultursenter " 3.000,-.

  7. MR. Gilroy Pub " 7.118,-.

  8. Verdal Nye Vertshus " 3.458,-.

  9. "Lavetten" - Vaterholmen Leir " 3.000,-.

  10.Verdal Auto-Kro A/S " 3.000,-.

  11.Petter Nervik Cafe’n " 3.000,-.

  12.Restaurant Siciliana " 3.000,-.

  13.Krambua Verdal A/S " 3.000,-.

  14.Cafe Domus Verdal " 3.000,-.

  15.Storebrand ASA - Holmen Gård i Vuku " 3.000,-.

  16.Restaurant Piccolo Italia " 3.000,-. = Kr. 62.575,-.

  Til sammen Kr. 114.255,-.

 3. Samlet beløp på kr. 114.255,-, tilføres post 1.3302.2331.6202 Salgs-og skjenkeavgifter.
 4. Kommunestyret foretar endelig beregning av bevillingsgebyr for 1999 i samsvar med

rådmannens notat, datert 22.02.00.

Sak nr.: 0032/00

SAKSPROTOKOLL: SPØRSMÅL FRA TRUDE HOLM TIL ORDFØRERE... INNEKLIMA I KOMMUNENS SKOLER OG BARNEHAGER

Behandling:

Trude Holm har stilt følgende spørsmål til ordføreren:

"Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler trådte i kraft 1. januar 1999.

Spørsmål:

 1. Er det i vår kommune utarbeidet en tilstandsrapport om inneklimaet i skoler og barnehager?
 2. Hvem foretar målinger når kommunale bygg skal undersøkes? Er disse målingene kvalitetsmessig godt nok utført?
 3. Er det/eller vil det blir utarbeidet en framdriftsplan for utbedringer av evt. mangler og plan for vedlikehold."

Trude Holm fikk ordet for en nærmere redegjørelse om bakgrunnen for spørsmålet.

Deretter besvarte ordføreren spørsmålet slik:

 1. Er det i vår kommune utarbeidet en tilstandsrapport om inneklimaet i skoler og barnehager?

  Det ble i 1991 foretatt en omfattende tilstandsundersøkelse av 11 skoler og 2 barnehager i kommunen. Siden har helsestasjonen jevnlig foretatt hygieniske inspeksjoner. I 1991 ble det bekreftet mangelfull ventilasjon de fleste steder. Ut fra dette er det bygd en rekke nye ventilasjonsanlegg på skolene de siste åra. Dette gjelder Ørmelen, Vinne, Verdalsøra ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, Stiklestad og Leksdal. Av større planlagte anlegg gjenstår administrasjonsfløya på Verdalsøra ungdomsskole og Vuku barne- og ungdomsskole. Det gjenstår også en god del utbedringer av mindre gamle anlegg som ikke holder dagens krav. For å få en tilfredsstillende tilstandsrapport om inneklimaet må skolene og barnehagene søke Kommunelege I om godkjenning. I søknadene skal inneklimaet dokumenteres. Alle har nå søkt. Kommunelege I har som mål og få behandlet søknadene før sommeren 2000.
 2. Hvem foretar målinger når kommunale bygg skal undersøkes? Er disse målingene gode nok?

  De gangene teknisk etat har hatt behov for målinger, er det benyttet ekstern bistand. Verdal kommune har ingen grunn til å tvile på resultatene av disse målingene. Når kommunen både eier og driver barnehager og skoler, skal en ha et internkontrollsystem for miljørettet helsevern som søker om godkjenning. Vi skal derfor være oppmerksom på mulighetene for inhabilitet i slike situasjoner. Vi må derfor både tilstrebe godt samarbeid etatene i mellom i slike saker og at en benytter seg av ekstern hjelp når målinger skal foretas.
 3. Er det/eller vil det bli utarbeidet en framdriftsplan i utbedringer av evt. mangler og vedlikehold?

  Vi er nå inne i en periode hvor vi driver og bygger ut skolene våre. (Kommunestyret kjenner jo godt til hva som gjenstår). Derigjennom vil det bli forbedringer av inneklimaene. En samlet oversikt over utbedringsbehov vil bli utarbeidet i løpet av året – etter godkjenningsarbeidet er avsluttet hos Kommunelege I. Jeg ser ikke bort i fra at det vil ligge store økonomiske utfordringer i å få til en forsvarlig framdriftsplan. Det blir kommunestyrets utfordring i forbindelse med økonomiplan og årsbudsjettsarbeid framover.

Til slutt takket Turid Holm ordføreren for svaret.

Vedtak: