OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

KOMMUNESTYRET

Møte 31.01.00

 

Fraværende :

Varamedlemmer :

Til stede :

Dessuten møtte :

 

 

Saksliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0001/00 98/01216 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN SØR-SKAGET

PS TEK 0002/00 98/02734 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: VERDAL VANNVERK - GODKJENNING AV K... MED TILHØRENDE ERSTATNINGSOPPGØR

PS 0003/00 99/03245 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: RESTAURANT PICCOLA ITALIA A/S SØKNAD OM ... BEV. FOR SKJENKING AV ØL OG VIN.

PS 0004/00 99/03265 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR... SKATTEKLASSE I

PS 0005/00 99/03167 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM ALMINNELIG BEV. FOR SKJENKING AV... VIN OG BRENNEVIN.

PS 0006/00 99/02816 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: VALG AV SKJØNNSMENN FOR PERIODEN 1999 - 2003

PS 0007/00 99/02776 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMM... JORDSKIFTEMENN FOR PERIODEN 2000 - 2004.

PS 0008/00 99/00154 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT PÅ "VERKER OG BRUK" VEDTEKTER.

PS 0009/00 00/00030 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: VARAORDFØRERVERVET. ARBEIDSOPPLEGG. GODTGJØRELSE.

PS 0010/00 99/00086 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: REGIONALT ARKIV. MEDLEMSKAP.

PS TEK 0011/00 99/02696 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR DYPVANNSKAI, VERDAL HAVN.

 

Sak nr.: 0001/00

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN SØR-SKAGET

Behandling:

Bjørn Iversen erklærte seg inhabil i saken. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til dette og Bjørn Iversen fratrådte.

Etter hovedutvalgets behandling av saken i møte 16.12.99 er innkommet:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig

vedtatt.

Vedtak:

 1. Planutvalget vedtar at vegen over eiendommen 6/8 reguleres til privat felles adkomst i tråd med grunneiers og planutvalgets ønske.
 2. Anmerkningene fra Mats Johnson tas ikke til følge.
 3. Planutvalget avgir slik innstilling til kommunestyret:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Sør-Skaget, sist revidert 16.12.99 med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Sak nr.: 0002/00

SAKSPROTOKOLL: VERDAL VANNVERK - GODKJENNING AV K... MED TILHØRENDE ERSTATNINGSOPPGØR

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig

vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommune godkjenner vedlagte "AVTALE OM KLAUSULERING OG ERSTATNINGSOPPGJØR, LEKSDALSVATNET", datert 30.08.98.
 2. Verdal kommune godkjenner det oppsatte forslag til erstatningsoppgjør i brev av 26.10.99 samt grunneiernes krav i brev av 09.12.99.
 3. Erstatningsoppgjøret på totalt i overkant av kr.650.000,- belastes budsjettpost 0.5200.3450.2801.5400 Hovedplan vannforsyning.

Sak nr.: 0003/00

SAKSPROTOKOLL: RESTAURANT PICCOLA ITALIA A/S SØKNAD OM ... BEV. FOR SKJENKING AV ØL OG VIN.

Behandling:

Ordføreren refererte brev, datert 17.01.2000 fra Piccolo Italia A/S:

" Vi ber herved om at Fidan Argin, Casper Lundesvn. 6E, 7098 Saupstad f.nr. 28.03.80 30886

oppføres som skjenkebestyrer og at Ømer Argin , samme adresse f.nr. 01.01.50 09736

oppføres som stedfortreder i forbindelse med søknad om skjenkebevilling for Restaurant

Piccolo Italia AS. "

På bakgrunn av dette brevet satte ordføreren fram følgende forslag til endring av pkt. 2 i hovedutvalgets innstilling:

" 2. Fidian Argin og Ømer Argin godkjennes som henholdsvis skjenkebestyrer og stedfortreder

fra det tidspunkt de har dokumentert kunnskaper om alkoholloven i form av bestått

prøver. "

Saken ble så tatt opp til votering.

Kommunestyret voterte punktvis over hovedutvalgets innstilling med følgende resultat:

Pkt. 1 Vedtatt med 43 mot 2 stemmer.

Ordførerens forslag til nytt pkt. 2 Vedtatt med 43 mot 2 stemmer.

Pkt. 3 Vedtatt med 43 mot 2 stemmer.

Vedtak:

 1. Kommunestyret godkjenner restaurant Piccolo Italia A/S som bevillingsinnehaver og imøtekommer restaurantens søknad om alminnelig bevilling for skjenking av øl i skatteklasse II og vin i restaurantens lokaler i Woxholtgården, Nordgata 22, på Verdalsøra.
 2. Bevillingen gis for resten av inneværende bevillingsperiode, dvs. fram til 30. juni 2000.

 3. Fidian Argin og Ømer Argin godkjennes som henholdsvis skjenkebestyrer og stedfortreder

fra det tidspunkt de har dokumentert kunnskaper om alkoholloven i form av bestått prøve.

 1. Skjenketiden godkjennes slik:

Mandag - Torsdag: Fra kl. 14.00 - 23.00.

Fredag og Lørdag: Fra kl. 13.00 - 24.00.

Søndag: Fra kl. 13.00 - 22.30

Sak nr.: 0004/00

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR... SKATTEKLASSE I

Behandling:

Jon Sellæg erklærte seg inhabil. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til dette og Jon Sellæg fratrådte.

Det ble votert punktvis over innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg med slikt resultat:

Pkt. 1 - Vedtatt med 41 mot 3 stemmer.

Pkt. 2 Vedtatt med 41 mot 3 stemmer.

Pkt. 3 Vedtatt med 41 mot 3 stemmer.

Vedtak:

 1. Verdal Samvirkelag godkjennes som bevillingsinnehaver og gis alminnelig bevilling for
 2. skjenking av øl i skatteklasse II og vin ved Cafe Domus for reseten av inneværende

  bevillingsperiode, dvs. fram til 30. juni 2000.

 3. Ottar Wang og Bjørn Bjørnes godkjennes som henholdsvis skjenkestyrer og stedfortreder
 4. når de har dokumentert kunnskaper om Alkoholloven i form av bestått prøve.

 5. Skjenketiden godkjennes slik:

Mandag Fredag: Fra kl. 12.00 17.00.

Lørdag: Fra kl. 12.00 15.00.

Sak nr.: 0005/00

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM ALMINNELIG BEV. FOR SKJENKING AV... VIN OG BRENNEVIN.

Behandling:

I henhold til Kommunelovens 31, nr. 3 vedtok kommunestyret etter forslag fra ordføreren at behandlingen av saken skal foregå for lukkede dører.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt og møtet ble lukket.

Det ble votert alternativt mellom innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie- og omsorg og rådmannens tilråding til hovedutvalget, der innstillingen fra hovedutvalget ble vedtatt med 43 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Kommunestyret kan ikke godkjenne Najah Fami El-Khatib som bevillingsinnehaver av alminnelig bevilling for skjenking av øl i skatteklasse II, vin og brennevin for resten av inneværende bevillingsperiode, dvs. fram til 30. Juni 2000

Avslaget begrunnes i bestemmelsene i alkohollovens 1-7b.

Det er også lagt vekt på at Najah Fami El-Khatib var varamedlem til styret og stedfortreder for skjenkestyrer i Granada.

Sak nr.: 0006/00

SAKSPROTOKOLL: VALG AV SKJØNNSMENN FOR PERIODEN 1999 - 2003

Behandling:

Formannskapets forslag på skjønnsmenn har vært utlagt til alminnelig ettersyn på rådmannens kontor.

Det er ikke innkommet merknader/innvendinger til forslaget.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret fremmer følgende forslag overfor fylkestinget på skjønnsmenn fra Verdal kommune:

 1. Byggmester Magnus Kolstad
 2. Murmester Vidar Aksnes
 3. Sivilingeniør Andor Kjesbu
 4. Disponent Kari Oddfrid Kvernmo
 5. Gårdbruker Jon A. Rostad
 6. Sivilagronom Inger Skjerve Bjartnes
 7. Gartner Olaug Gynnild
 8. Instruktør Arnt Kjesbu
 9. Adjunkt/Gårdbruker Randi Segtnan
 10. Gårdbruker Gunnar Kvaal
 11. Rørlegger Morten Sveberg
 12. Byggmester/Småbruker Roar Bjartnes
 13. Murmester Karstein Fredin
 14. Regnskapsfører Sturla Skrove
 15. Planteskolebestyrer Georg Kjeldset
 16. Byggmester Per Skrove
 17. Gårdbruker/Sivilagronom Kjell Nestvold
 18. Gårdbruker Bård Skjørholm
 19. Avdelingsingeniør Trond Myhre
 20. Faglærer Ivar Nonset

21. Snekker Lottar Hjelde

Sak nr.: 0007/00

SAKSPROTOKOLL: VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMM... JORDSKIFTEMENN FOR PERIODEN 2000 - 2004.

Behandling:

Formannskapets forslag på lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere har vært utlagt til alminnelig ettersyn på rådmannens kontor i Rådhuset.

Det er ikke innkommet merknader/innvendinger til forslaget.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret velger følgende lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftedommere for perioden 1. mai 2000 30. april 2004.

Særskilt utvalg med særlig kyndighet i "Bygningsvesen"

 1. Byggmester Magnus Kolstad
 2. Disponent Kari Oddfrid Kvernmo
 3. Rørlegger Morten Sveberg
 4. Ingeniør Hans Melby
 5. Montasjesjef Viktor Iversen
 6. Sivilingeniør Andor Kjesbu
 7. Faglærer Ivar Nonset
 8. Daglig leder Kåre Hynne
 9. Faglærer Kjell Sørhaug
 10. Rørleggermester Harald Halvorsen

Særskilt utvalg med særlig kyndighet i "Regnskap, finansvesen, skatt og avgift.

 1. Regnskapsfører Sturla Skrove
 2. Regnskapsfører Arnfinn Kverkild
 3. Regnskapsfører Svein R. Kristiansen.

 

 

 

 

Utvalg for lagrettemedlemmer og meddommere i straffesaker og tvistemål ved

lagmannsretten.

Utvalg for kvinner.

 1. Hjelpepleier Turid Nordli.
 2. Ligningsfunksjonær Marit Helga Steinsli
 3. Industriarbeider Torill Elverum Leithe
 4. Husmor Mette Karlgård
 5. Lærer Anne Græsli Nordvoll
 6. Journalist Marit Arnesen Veimo
 7. Høgskolelektor Olaug Harriet Nestvold
 8. Butikksjef Kari Woll.
 9. Rektor Ragnhild Saxebøl Nordset
 10. Bibliotekar Bjørg Lein

Utvalg for menn.

 1. Gårdbruker Arvid Woll
 2. Bankarbeider Johannes Overmo
 3. Lege Dagfinn Thorsvik
 4. Gårdbruker Knut Einar Steinsli
 5. Daglig leder Jon Sellæg
 6. Formannskapssekretær John Austad
 7. Gårdbruker Arne Holan
 8. Forretningsdrivende Øystein Lynum
 9. Lærer Harry Arntsen
 10. Disponent Roar Malmo

 

Alminnelig utvalg for meddommere til herredsretten.

Utvalg for kvinner.

 1. Filialbestyrer Emma Svensson
 2. Lærer Brit Fredriksen
 3. Lærer Turid Hallem Ingebrigtsen
 4. Husmor/tannlegeassistent Gerd Vinne
 5. Informasjonssjef Åse Dahl
 6. Avdelingsleder Turi Eitrem
 7. Kontorfullmektig Aud Indahl
 8. Husmor Marit Wiggum Solheim
 9. Ordfører/sykepleier Gerd Janne Kristoffersen
 10. Lærer Unni Julnes
 11. Husmor Lise Tiller
 12. Adjunkt Sissel Johnsborg
 13. Butikkeier Anne Cathrine Øyan
 14. Postfunksjonær Karin Sandstad
 15. Fysioterapeut Kirsten Hegdahl
 16. Husmor Arnhild Brustad
 17. Husmor Jenny Hallem
 18. Rektor Randi Segtnan
 19. Butikkmedarbeider Inger Åse Lyngsaunet
 20. Husmor Jorid Lyng
 21. Trekkontrollør Inger Grethe Hjelde
 22. Hjelpepleier Solveig Myrland
 23. Adjunkt Trude Holm
 24. Bibliotekar Sigrun Espelien Aasen
 25. Lærer Turid Holtan Holmen
 26. Husmor Bjørg Nestvold
 27. Bankarbeider Berit Christiansen
 28. Sykepleier Orla Austad
 29. Klinikkassistent Kjellrun Vada
 30. Førskolelærer Randi Lykke
 31. Bankfunksjonær Kari Nordli
 32. Husmor Anne Sofie Okkenhaug
 33. Rektor Inga Astrid Hildrum
 34. Aktivitør Marit Skjerve
 35. Sykepleier Kari Sundby
 36. Førskolelærer Hege Kolsrød Sagvold
 37. Konsulent Rannveig Iversen
 38. Kontorfullmektig Anne Grethe Braruud
 39. Kontorfullmektig Synnøve Haugnes
 40. Husmor Marit Vikan
 41. Lærer Eldbjørg Lyngstad
 42. Kontorfullmektig Eirin Valseth Forberg
 43. Husmor Bjørg Okkenhaug Musum
 44. Lærer Brit Ness
 45. Sykepleier Anna Dahl Olsen
 46. Hotelldirektør Kari Lerberg
 47. Husmor Karen Olsen
 48. Postfunksjonær Målfrid Garli
 49. Førskolelærer Anne Grete Wold Olsen
 50. Husmor Kari Synnøve Johnsen
 51. Lærer Solvor Johanne Vikhamar
 52. Lærer Guri Figenschou
 53. Kontorfullmektig Rita Ness
 54. Husmor Laila Fikse Enes
 55. Lærer Rønnaug Aune.
 56. Kontorassistent Kari Frøseth Myhre
 57. Lærer Aud Segtnan
 58. Sosionom Kjellrun Lundsaunet Myhre
 59. Husmor Bjørg Hanna Slapgård Myhre
 60. Husmor Arnhild Grindberg

 

Utvalg for menn.

 1. Gårdbruker John Sundby
 2. Trygdedirektør Ivar Lyngstad
 3. Maskinkjører Ivar Moholt
 4. Avdelingsingeniør Harry Halland
 5. Pensjonist Kjell Minsås
 6. Avdelingsleder Ola A. Sagvold
 7. Elektriker Ståle Aasgaard
 8. Gårdbruker Asbjørn Leirset
 9. Sjåførlærer Kåre Norum
 10. Gårdbruker Johan Sundby
 11. Sykepleier John Løseth
 12. Avdelingsleder Brynjar Aksnes
 13. Sveiser Arne Hamran
 14. Ekspeditør Kjell Ottermo
 15. Spesiallærer Knut Wass
 16. Næringskonsulent Svein Arne Flyum
 17. Typograf Asgeir Lund.
 18. Spesialarbeider Kjell Tromsdal
 19. Rektor Tor-Petter Abelsen
 20. Gårdbruker Sturla Østgård
 21. Pensjonist Agnar Johansen
 22. Gårdbruker Jørgen Thome
 23. Vaktmester Lasse Johnsson jr.
 24. Adjunkt Knut Tveita
 25. Arbeidsformann Bjørn Kjesbu
 26. Gårdbruker Øistein Larsen
 27. Avdelingsingeniør Ingolf Dillan
 28. Lærer Øystein Wist
 29. Butikksjef Leif Haugan
 30. Gårdbruker Karl Terje Mathisen
 31. Kontrollør Arnfinn Røkke
 32. Kaptein Kjetil Aarstad
 33. Adjunkt Leiv Håskoll
 34. Brannmester Arild Karlsen
 35. Lærer Modulf Slapgård
 36. Gårdbruker Paul Sverre Røe
 37. Ekspeditør John Baglo
 38. Semintekniker Torgeir Røstad
 39. Malermester Rolf Olav Olsen
 40. Regnskapsmedarbeider Roar Forbord
 41. Gårdbruker Rolf Olav Bjørken
 42. Planteskolebestyrer Georg Kjeldset
 43. Disponent Jonny Myhre
 44. Sykeheimsbestyrer Knut Gunnar Brenne
 45. Gårdbruker Nils Egil Steinsli
 46. Økonomisk rådgiver Harry Joar Aksnes
 47. Gårdbruker Jonas Sivertsen
 48. Blikkenslager Einar Langnes
 49. Ligningsfunksjonær Håkon Lyngsmo
 50. Faglærer Tor Barli
 51. Lektor Arne Hallem
 52. Lektor Øystein Walberg
 53. Fullmektig Bjørn Lyngsmo
 54. Økonomikonsulent Knut Langdal
 55. Typograf Bjørnar Myhre
 56. Lærer Harald Hjelde
 57. Journalist Levin Nestvold.
 58. Rektor Odd Erik Ramberg
 59. Varaordfører/lektor Bjørn Iversen
 60. Gårdbruker Arve Haldorsen

 

Jordskiftemeddommere til jordskifteretten.

 1. Gårdbruker Inger Skjerve Bjartnes.
 2. Gårdbruker Knut Einar Steinsli.
 3. Småbruker Arvid Pedersen
 4. Gårdbruker Rune Sundby
 5. Gårdbruker Mette Karlgård
 6. Gårdbruker Alf Kalseth
 7. Husmor Arnhild Grindberg
 8. Husmor Målfrid Garli
 9. Husmor Ingegerd Sivertsen
 10. Gårdbruker Morten Green
 11. Gårdbruker Arve Haldorsen
 12. Husmor Annbjørg Nonset
 13. Husmor Gudrun Olsen
 14. Gårdbruker Ingvald Lein
 15. Gårdbruker Jørleiv Kvakland.
 16. Gårdbruker Atle Vikan
 17. Bankarbeider/gårdbruker Siri-Gunn Vinne
 18. Gårdbruker Paul Sverre Røe
 19. Gårdbruker Halvor Minsås
 20. Gårdbruker Egil Brenne
 21. Gårdbruker Johan Hofstad
 22. Gårdbruker Arne Holan
 23. Gårdbruker Nils Egil Steinsli
 24. Forretningsdrivende/gårdbruker Øystein Lynum
 25. Gårdbruker Jon A. Rostad
 26. GårdbrukerAndreas Valstad
 27. Gårdbruker Jostein Myhr
 28. Gårdbruker Jarle Forbord
 29. Gårdbruker Jostein Myhr
 30. Gårdbruker Karin Rekve

Sak nr.: 0008/00

SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT PÅ "VERKER OG BRUK" VEDTEKTER.

Behandling:

Formannskapets innstilling på medlemmer og varamedlemmer i skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda ble utdelt til kommunestyrets medlemmer.

Kommunestyret vedtok å votere punktvis over formannskapets innstilling med slikt resultat:

Pkt. 1 Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 Vedtatt med 42 mot 3 stemmer.

Pkt. 3 Enstemmig vedtatt.

Pkt. 4 Medlemmer og varamedlemmer til skattetakstnemnda.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Medlemmer og varamedlemmer til overskattenemnda.

Formannskapets innstilling på medlemmer enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling på varamedlemmer vedtatt med 44 mot 1 stemme.

Pkt. 5 Entemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar utkast til vedtekter datert 30.12.1999.
 2. Eiendomsskattetaksten settes til ca. av omsetningsverdien.
 3. Eiendomsskatten som ifølge vedtektene skal betales i 2 terminer forfaller for år 2000 til betaling med forfall 20. august og 20. oktober.
 4. Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda:

Skattetakstnemd

Medlemmer: Personlige varamedlemmer:

1. Arnold Grytbakk, leder Kjell Minsaas

2. Inger Marie Skreden Valstad, nestleder Kari Oddfrid Kvernmo

3. Roy Stangvik Ivar Nonset

Overskattetakstnemnd

Medlemmer: Personlige varamedlemmer:

1. Arne Falkfjell, leder Magnus Tiller

2. Rolf Olav Olsen, nestleder Morten Baglo

3. Audun Valstad Jarle M. Forbord

4. Bjørg Aarnes Ressem Kjellaug Valstad

5. Marit Kjøllesdal Hildur Børresen

6. Eli Kluken Moene Berit Gustad Nessø

5. Skattetakstnemnda trer i funksjon straks.

Skattetakstnemnda må ha gjennomført de nødvendige takster i god tid før utgangen av

juni år 2000.

Sak nr.: 0009/00

SAKSPROTOKOLL: VARAORDFØRERVERVET. ARBEIDSOPPLEGG. GODTGJØRELSE.

Behandling:

Bjørn Iversen anmodet om å få fratre ved behandlingen av saken. Kommunestyret imøtekom anmodningen og Bjørn Iversen fratrådte.

SV v/Turid Krizak satte fram slikt forslag:

" Saken er av prinsippiell karakter og må sees i sammenheng med den vedtatte organisasjons-

utviklingsprosessen. Saken utsettes i påvente av en bredere gjennomgang av den politiske

organisering, folkevalgtes oppgaver og godtgjøring. "

Ved votering ble utsettelsesforslaget forkastet med 39 mot 5 stemmer.

Deretter ble formannskapets innstilling vedtatt med 39 mot 5 stemmer.

Vedtak:

Varaordføreren frikjøpes i 20% av sin nåværende stilling ved Inderøy vg. skole for å drive med kommunale oppgaver.

Varaordføreren beholder sin særskilte godtgjørelse på 13%.

Fravær ut over dette refunderes i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Utgiften ved frikjøp refunderes Inderøy vg. skole etter regning og belastes post 1.1000.1000.0803 Tapt arbeidsfortjeneste.

Ordningen trer i kraft fra 01.02.2000.

Sak nr.: 0010/00

SAKSPROTOKOLL: REGIONALT ARKIV. MEDLEMSKAP.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune godkjenner det foreliggende utkast til selskapsavtale og tegner medlemsskap i Regionalt arkiv Innherred IKS fra og med år 2000.

Sak nr.: 0011/00

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR DYPVANNSKAI, VERDAL HAVN.

Behandling:

Teknisk sjef orienterte om saken.

Deretter ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for dypvannskai, dat. 29.10.99.