MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

Møte 25.09.2003

 

Fraværende : Arnfinn Singstad, Torill Elverum og Brita Kleven Thorsvik.
Varamedlemmer: Bodil Kolset og Trond Rennemo.
Til stede :

10 av 11 representanter.

Dessuten møtte :

Harald Myrvang.

Følgende dokumenter ble utdelt:

  1. Protokoll fra hovedutvalgsmøte 28.8.03.
  2. Rapport fra Siemens. Skjenkebevillingskontroll.
  3. Sammenligningstall for kommunene 2003 fra Sosial- og helsedirektoratet.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0046/03  BUDSJETTSITUASJONEN 2003 - UTGIFTSREDUKSJON I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN
Klikk her for å se saksframlegget
0047/03  BARNEVERNTJENESTEN. RAPPORTERING. 1. HALVÅR 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0048/03 SAMMENSLÅING AV AETAT, TRYGDEKONTOR OG SOSIALKONTOR I VERDAL. PROSJEKT
Klikk her for å se saksframlegget
0049/03 OMSORGSBOLIGER VED VERDAL BO- OG HELSETUN. FORPROSJEKT
Klikk her for å se saksframlegget
0050/03   OMSORGSBOLIGER REINSHOLM. FORPROSJEKT
Klikk her for å se saksframlegget
0051/03   SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER
Klikk her for å se saksframlegget
0052/03   DIVERSE
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0046/03

BUDSJETTSITUASJONEN 2003 - UTGIFTSREDUKSJON I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN

Behandling:

Virksomhetslederne i helse- og sosialsektoren orienterte og svarte på spørsmål.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

  1. Hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg tar den framlagte saken til etterretning
  2. Hovedutvalget vil presisere at målet om budsjettbalanse fortsatt skal etterstrebes.

 

 

 

Sak nr.: 0047/03

BARNEVERNTJENESTEN. RAPPORTERING. 1. HALVÅR 2003

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Hovedutvalget tar halvårsrapporten til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0048/03

SAMMENSLÅING AV AETAT, TRYGDEKONTOR OG SOSIALKONTOR I VERDAL. PROSJEKT

Behandling:

Revidert utkast til søknad utdelt.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

  1. Det gis prinsipiell tilslutning til at Verdal kommune deltar i et forsøksprosjekt for utprøving av en felles statlig etat for sosialtjenesten, trygdeetaten og Atat i Verdal.
  2. Rådmannen får fullmakt til å bidra til utforming av endelig prosjektsøknad og eventuelt påbegynne forprosjektarbeidet.
  3. Saken legges fram til behandling i plan- og utviklingskomiteen og kommunestyret i løpet av høsten 2003.

 

 

 

Sak nr.: 0049/03

OMSORGSBOLIGER VED VERDAL BO- OG HELSETUN. FORPROSJEKT

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Forprosjekt for utbygging av 5 omsorgsboliger for personer med alvorlige psykiske lidelser datert 17.9.03, godkjennes innenfor en kostnadsramme på 8 mill. kr.

 

 

 

Sak nr.: 0050/03

OMSORGSBOLIGER REINSHOLM. FORPROSJEKT

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Forprosjekt for utbygging av 5 omsorgsboliger for rehabilitering av rusmisbrukere på Reinsholm datert 26.8.03, godkjennes innenfor en kostnadsramme på 7,5 mill. kr.

 

 

 

Sak nr.: 0051/03

SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Halvårsrapporten fra sosialtjenesten tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0052/03

DIVERSE

Behandling:

Myrvang orienterte om utviklingen i utekontaktsaken.