MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG
I VERDAL KOMMUNE
MØTE 28.08.2003

 

Fraværende : Bjørn Aarstad, Marn Storhaug, Brita K. Thorsvik og Arnfinn Singstad.
Varamedlemmer: Sigmund Dahle og Anne G. Braarud.
Til stede :

9 representanter.

Dessuten møtte :

Harald Myrvang.

Før møtet ble satt var det felles orientering med hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk om følgende prosjekter:

Følgende dokumenter ble utdelt:

 1. Rapport fra salgsbevillingskontroll fra Siemens av 25.08.03.
 2. Møteprotokoll fra hovedutvalgets møte 18.06.03.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0036/03 OMSORGSBOLIGER STEKKE II - AS PLANSTYRING
Klikk her for å se saksframlegget
0037/03 ØRMELEN BO- OG HELSETUN - GODKJENNING AV KOSTNADSRAMME FOR AV KOSTNADSRAMME MED TILHØRENDE FINANSIERING AV PROSJEKTET
Klikk her for å se saksframlegget
0038/03 BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0039/03 KRISESENTRET I NORD-TRØNDELAG. TILSKUDD 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0040/03   SERVICEERKLÆRINGER FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN
Klikk her for å se saksframlegget
0041/03   SICILIANA AS. SØKNAD OM UTVIDELSE AV ÅPNINGSTID/SKJENKETID OG SKJENKEBEVILLING FOR BRENNEVIN.
Klikk her for å se saksframlegget
0042/03   FLAMMEN A/S. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKETIDEN.
Klikk her for å se saksframlegget
0043/03   VERDAL BOWLING AS, BOBY'N. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
Klikk her for å se saksframlegget
0044//03   NYTT DELEGASJONSREGLEMENT.
Klikk her for å se saksframlegget
0045/03   DIVERSE
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0036/03

OMSORGSBOLIGER STEKKE II - AS PLANSTYRING

Behandling:

Prosessbeskrivelse vedrørende prioritering og tildeling av omsorgsleiligheter fra AS Planstyring ble utdelt.

Tor-Petter Abelsen fremmet følgende forslag til vedtak:

"Saken tas til orientering."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0037/03

ØRMELEN BO- OG HELSETUN - GODKJENNING AV KOSTNADSRAMME FOR AV KOSTNADSRAMME MED TILHØRENDE FINANSIERING AV PROSJEKTET

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner utbyggingen av Ørmelen Bo- og Helsetun innenfor en total kostnadsramme på kr.47.000.000,-.
 2. Verdal kommunestyre antar anbydere i.h.h.t følgende innstilling fra rådgivere/prosjektkomite. Dette under forutsetning av at det oppnås enighet om tilfredstillende kontrakt.
 1. Rådmannen gis fullmakt til å føre kontraktforhandlinger med de valgte entreprenører.
 2. Prosjektet fullfinansieres på følgende måte:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sak nr.: 0038/03

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2003

Behandling:

Virksomhetslederne orienterte om budsjettsituasjonen innen sine virksomhetsområder.

Braarud fremmet følgende forslag:

"Hovedutvalget gir sin tilslutning til rådmannens tilråding med tillegg av ny 1. setning i punkt 2: Det vil bli vanskelig å dekke forventet overforbruk innen helse- og sosialsektoren."

Tveita fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 i tilrådingen:

"

 1. Hovedutvalget ber samtlige virksomhetsledere innen ansvarsområdet gå gjennom sine budsjetter med sikte på utgiftsreduksjoner.
 2. Resultatet av gjennomgangen legges fram for hovedutvalget i neste møte."

Abelsen foreslo at kommunestyret i punkt 1 erstattes med "hovedutvalget".

Videre foreslo Abelsen at tilrådingas pkt. 3 endres til:

"Hovedutvalget gir sin tilslutning til rådmannens tilråding."

Ved votering ble Abelsens forslag til punkt 1 og 3 enstemmig vedtatt.

Tveitas forslag til punkt 2 ble vedtatt med 7 stemmer.

2 stemmer ble avgitt for Braaruds forslag.

 

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 2. kvartal 2003 til etterretning.
 2. a) Hovedutvalget ber samtlige virksomhetsledere innen ansvarsområdet gå gjennom sine
  budsjetter med sikte på utgiftsreduksjoner.
  b) Resultatet av gjennomgangen legges fram for hovedutvalget i neste møte."
 3. Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg gir sin tilslutning til rådmannens tilråding.

 

 

 

Sak nr.: 0039/03

KRISESENTRET I NORD-TRØNDELAG. TILSKUDD 2004

Behandling:

Torill Elverum fratrådte som inhabil under behandlingen av denne sak. Til stede: 8 representanter.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for Krisesenteret i Nord-Trøndelag.

 

 

 

Sak nr.: 0040/03

SERVICEERKLÆRINGER FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Serviceerklæringer for:
 1. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonelle tilpasninger.

 

 

 

Sak nr.: 0041/03

SICILIANA AS. SØKNAD OM UTVIDELSE AV ÅPNINGSTID/SKJENKETID OG SKJENKEBEVILLING FOR BRENNEVIN.

Behandling:

Det ble fremmet følgende nytt forslag til punkt 3 og 4 til erstatning for tilrådingas pkt. 3:

 1. Kommunestyret fastsetter slik åpningstid:
  Mandag-torsdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag, lørdag og søndag fra kl. 12.00 til kl. 24.00.
 2. Kommunestyret fastsetter slik skjenketid:

For øl og vin:

Mandag – torsdag fra kl. 13.00 til kl. 23.30

Fredag, lørdag og søndag fra kl. 12.00 til kl. 23.30

For brennevin:

Alle dager fra kl. 13.00 til kl. 23.30.

Det ble først votert over tilrådingas pkt. 1 og 2 som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over nytt forslag til punkt 3 som ble enstemmig vedtatt. Det ble til slutt votert over nytt forslag på punkt 4 som ble vedtatt mot 1 stemme.

 

Vedtak:

 1. Selskapet Siciliana AS – org.nr. 984778384 v/styreleder og daglig leder Necati Tuvakcu gis alminnelig bevilling for skjenking av brennevin i restauranten.
 2. Bevillingen gis inntil videre, dog ikke ut over 30 . juni 2004.

 3. Kommunestyret godkjenner Necati Tavukcu og Ahmet Can som henholdsvis skjenkestyrer og stedfortreder for skjenkestyreren for bevillingen.
 4. Kommunestyret fastsetter slik åpningstid:

  Mandag-torsdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag, lørdag og søndag fra kl. 12.00 til kl. 24.00.
 5. Kommunestyret fastsetter slik skjenketid:

  For øl og vin:

Mandag – torsdag fra kl. 13.00 til kl. 23.30

Fredag, lørdag og søndag fra kl. 12.00 til kl. 23.30

For brennevin:

Alle dager fra kl. 13.00 til kl. 23.30.

 

 

 

Sak nr.: 0042/03

FLAMMEN A/S. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKETIDEN.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:

Søknaden fra Flammen A/S om utvidelse av skjenketid for øl og vin til kl. 02.00 alle dager imøtekommes.

 

 

 

Sak nr.: 0043/03

VERDAL BOWLING AS, BOBY'N. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Behandling:

Karin Rekve foreslo at "og vin" tas inn etter "4,75 volumprosent" i punkt 1 og 3.

Det ble først votert over Rekves forslag til endring i punkt 1 som ble vedtatt mot 3 stemmer. Det ble deretter votert over tilrådingas punkt 2 som ble enstemmig vedtatt. Det ble til slutt votert over Rekves forslag til endring i punkt 3 som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Selskapet Verdal Bowling A/S, Boby`n – org.nr. 885 788 912 v/styreleder og daglig leder Sigurd Jeremiassen gis alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin, som vist på vedlagte kartskisse.
 2. Bevillingen gis inntil videre, dog ikke ut over 30. juni 2004.

 3. Kommunestyret godkjenner Sigurd Jeremiassen som skjenkestyrer og Gerd Lefstad som stedfortreder for skjenkestyrer. Bevillingen trer i kraft tidligst fra det tidspunkt Sigurd Jeremiassen har dokumentert bestått alkoholprøve etter alkoholloven.
 4. Kommunestyret fastsetter slik skjenketid.

For øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin:

Mandag – fredag fra kl. 12.00 til kl. 24.00

Fredag – lørdag fra kl. 12.00 til kl. 02.00

Søndag/helligdag fra kl. 12.00 til kl. 24.00

 

 

 

Sak nr.: 0044/03

NYTT DELEGASJONSREGLEMENT.

Behandling:

Abelsen foreslo følgende vedtak:

Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg gir sin tilslutning til rådmannens tilråding.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg gir sin tilslutning til rådmannens tilråding.

 

 

 

Sak nr.: 0045/03

DIVERSE

Behandling: