MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

Møte 18.06.03

 

Fraværende : Marn Storhaug, Ragni By, Bjørn Aarstad, Arnfinn Singstad.
Varamedlemmer: Sigmund Dahle, Øystein Kvello.
Til stede :

Torill Elverum, Brita Kleven Thorsvik, Karin Rekve, Tor-Petter Abelsen, Karin Norema Strand, Knut Tveita, Åse Kvaal.

Dessuten møtte :

Turid Krizak, virksomhetsleder, Inger Bjøru, virksomhetsleder, Ida-Sofie Gulliksen, kurator, Vibeke Johannessen, kurator.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0031/03 VARMEBASSENGET VED IBAS. SALG/DRIFT FRA 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0032/03 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPLYSNINGSARBEID 2003 KRISESENTERET I NORD-TRØNDELAG
Klikk her for å se saksframlegget
0033/03 REHABILITERING/TILTAK - RUSMISBRUKERE
Klikk her for å se saksframlegget
0034/03 DIVERSE.
Klikk her for å se saksframlegget
0035/03 B-SAK SØKNAD OM FRITAK FRA LEGEVAKT
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0031/03

SAKSPROTOKOLL: VARMEBASSENGET VED IBAS. SALG/DRIFT FRA 2002

 

Behandling:

Forslag fra Knut Tveita til nytt punkt 3:

Hovedutvalget forutsetter at en slik driftsavtale ikke er i strid med gjeldende lov- og avtaleverk. Punkt 3 og 4 blir punkt 4 og 5.

 

Vedtak: 

 1. Verdal kommune oppretter en 20% driftsavtale fysioterapeut.
 2. Det legges føringer i driftsavtalen for bruk av varmebassenget og øvrige driftsform.
 3. Hovedutvalget forutsetter at en slik driftsavtale ikke er i strid med gjeldende lov- og avtaleverk.
 4. Utgiftene til driftsavtalen inndekkes gjennom reserverte bevilgninger. Driftsavtalen videreføres i økonomiplan.
 5. Rådmannen får fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettjusteringer.

 

 

Sak nr.: 0032/03

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPLYSNINGSARBEID 2003 KRISESENTERET I NORD-TRØNDELAG

Behandling:

Torill Elverum ble erklært inhabil.

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget innvilger Krisesenteret i Nord-Trøndelag tilskudd kr. 3.000 til delfinansiering ved arrangering av landsdelskonferanse for krisesentre/krisetelefoner.
 2. Tilskuddet belastes tjeneste 2430 art 4709 Andre tilskudd.

 

 

 

Sak nr.: 0033/03

SAKSPROTOKOLL: REHABILITERING/TILTAK - RUSMISBRUKERE

 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Karin Rekve:

 1. Orienteringa i sak 33/03 sendes kommunestyret som egen sak til neste møte.

 

Vedtak:

 1. Hovedutvalget tar orienteringen til etterretning.
 2. Områdene rehabilitering og boligløsninger er flaskehalser det må ses nærmere på. Dette bes tatt opp/vurdert i forbindelse med budsjett - og økonomiplanarbeidet.
 3. Orienteringa i sak 33/03 sendes kommunestyret som egen sak til neste møte.

 

 

 

Sak nr.: 0034/03

SAKSPROTOKOLL: DIVERSE

 

Behandling:

 1. Skjenkebevillingskontroll.
  Rapport fra Siemens utdelt.
  Rapporten tas til orientering.
 2. Arbeid i sikte.
  Myrvang orienterte om situasjonen i prosjektet. Svar fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet om at ordningen med dagpenger skal gjelde fra 1.7.03, utdelt.
 3. Psykisk utviklingshemmede. Økonomiske konsekvenser.
  Myrvang orienterte om at kommunen vil få ca. 2 mill. mindre statstilskudd til tiltak for denne gruppen i 2004 på grunn av at antallet er redusert.
 4. Lokaler til undervisning i flyktningetjenesten.
  Vedtak i kommunestyret 16.6.03 ble referert.

 

 

Sak PS 0035/03

Sakstittel: SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FRA LEGEVAKT

Gradering: B - Unntatt offentlighet

Hjemmel: Off.l. § 5A - Off.l. § 5A