MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG
Møte 14.05.2003

 

Fraværende : Torill Elverum, Brita Kleven Thorsvik, Arnfinn Singstad, Bjørn Aarstad, Knut Tveita, Åse Kvaal,
Varamedlemmer: Sigmund Dahle
Til stede : Karin Rekve, Tor-Petter Abelsen, Karin Norema Strand,
Marn Storhaug, Ragni E. Bye

 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0025/03 BRUK AV RUSMIDLER BLANT UNGE I VERDAL SPØRREUNDERSØKELSE
Klikk her for å se saksframlegget
0026/03 SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER
Klikk her for å se saksframlegget
0027/03 DISPONERING AV PSYKIATRIMIDLER FOR 2003. NY BEHANDLING AV SØKNAD FRA ÅPEN KIRKE
Klikk her for å se saksframlegget
0028/03 OPPRETTING AV 20% DRIFTSAVTALE FOR FYSIOTERAPEUT. IBAS
Klikk her for å se saksframlegget
0029/03 KOORDINERING AV REHABILITERINGSARBEIDET I FROSTATINGKOMMUNENE. PROSJEKT
Klikk her for å se saksframlegget
0030/03 DIVERSE.
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0025/03

BRUK AV RUSMIDLER BLANT UNGE I VERDAL SPØRREUNDERSØKELSE

Behandling:

Vibeke Johannessen og Karin Elisabeth Rotmo orienterte om spørreundersøkelsen.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Spørreundersøkelsen om bruk av rusmidler blant unge i Verdal tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0026/03

SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvartalsrapporten fra sosialtjenesten tas til orientering.

 

 

 

 

Sak nr.: 0027/03

DISPONERING AV PSYKIATRIMIDLER FOR 2003 NY BEHANDLING AV SØKNAD FRA ÅPEN KIRKE

Behandling:

Tor-Petter Abelsen fremmet følgende forslag:

Åpen kirke innvilges kr 50 000,- til generell drift. Tilbudet er et tilbud rettet mot risikoutsatt ungdom.

 

Vedtak:

Åpen kirke innvilges kr 50 000,- til generell drift. Tilbudet er et tilbud rettet mot risikoutsatt ungdom.

 

 

 

Sak nr.: 0028/03

OPPRETTING AV 20% DRIFTSAVTALE FOR FYSIOTERAPEUT. IBAS

Behandling:

Sigmund Dahle foreslo saken utsatt.

Ved votering ble Dahles forslag vedtatt med 4 mot 2 stemmer.

 

Vedtak:

Saken utsettes.

 

 

 

Sak nr.: 0029/03

KOORDINERING AV REHABILITERINGSARBEIDET I FROSTATINGKOMMUNENE PROSJEKT

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Under forutsetning av fullfinansiering, vedtar Verdal kommune å delta i prosjekt om koordinering av rehabiliteringsarbeidet i Frostatingskommunene.

 

 

 

Sak nr.: 0030/03

DIVERSE

Behandling:

  1. Det ble orientert om en innkommet søknad om serverings-/skjenkebevilling ved Veita restaurant A/S. På grunn av for kort tid til behandling, blir saken fremmet direkte til kommunestyret.
  2. Lukket møte.
    Det ble orientert om situasjonen ved Lavterskeltilbud rus.
  3. Karin Rekve tok opp spørsmålet om at man ikke har mulighet til å gi tilstrekkelig hjelp til rehabilitering av rusmisbrukere. Synliggjøring av problemstillingen legges fram på neste møte.