MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

Møte 24.04.2003

 

Fraværende : Torill Elverum, Brita Kleven Thorsvik, Arnfinn Singstad, Marn
Storhaug, Ragni E. Bye
Varamedlemmer: Sigmund Dahle, Leiv Håskoll.
Til stede : Bjørn Aarstad, Karin Rekve, Tor-Petter Abelsen, Knut Tveita, Karin
Norema Strand, Åse Kvaal.

Utdelt til medlemmene:

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0016/03 SERVICEERKLÆRINGER FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTEN
Klikk her for å se saksframlegget
0017/03 BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0018/03 B-sak SØKNAD OM FRITAK FRA LEGEVAKT
Klikk her for å se saksframlegget
0019/03 DISPONERING AV PSYKIATRIMIDLER FOR 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0020/03 REGLEMENT FOR KLIENTUTVALG
Klikk her for å se saksframlegget
0021/03 GRANFOSSHUSET. SØKNAD OM ALM. BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL MED ALKOHOLINNHOLD INNTIL 4,75 VOLUMPROSENT VIN OG UTENFOR GRANFOSSH.
Klikk her for å se saksframlegget
0022/03 SKJENKEBEVILLINGSKONTROLL
Klikk her for å se saksframlegget
0023/03 SALGSBEVILLINGSKONTROLL FOR VIN OG BRENNEVINSPRODUKTER
Klikk her for å se saksframlegget
0024/03 DIVERSE.
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0016/03

SERVICEERKLÆRINGER FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTEN

Behandling:

Virksomhetslederen orienterte om to mindre endringer i serviceerklæringer for psykiatritjensten. Endringene ble utdelt.

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. 1. Forslag til serviceerklæringer for:
 1. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonelle tilpasninger.

 

 

 

Sak nr.: 0017/03

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2003

Behandling:

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2003 til etterretning.
 2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer:

Det overføres 3.951.372 kroner fra Øra pleie og omsorgsdistrikt til Vinne pleie og omsorgsdistrikt.

Post 1.1800.8500.8101 Integreringstilskudd økes fra 12.420.000 kroner med kr. 800.000 kroner til 13.220.000 kroner. Virksomhetsområde flyktningetjenesten økes tilsvarende.

Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige tekniske budsjettendringer.

 

 

 

Sak nr.: 0018/03

SØKNAD OM FRITAK FRA LEGEVAKT

Behandling:

Møtet lukket med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3.

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

 

 

Sak nr.: 0019/03

DISPONERING AV PSYKIATRIMIDLER FOR 2003

Behandling:

Tor-Petter Abelsen fremmet følgende tilleggsforslag:

Hovedutvalget ber administrasjonen vurdere Åpen Kirkes søknad om bruk av psykiatrimidlene og legge den fram for hovedutvalget.

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

Tor-Petter Abelsens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tiltak"Utekontaktvirksomhet"og tiltak "Arbeidstrening/sysselsetting for brukere med psykiske plager" økes med kr. 50.000,- hver.

Hovedutvalget ber administrasjonen vurdere Åpen Kirkes søknad om bruk av psykiatrimidlene og legge den fram for hovedutvalget.

 

 

Sak nr.: 0020/03

REGLEMENT FOR KLIENTUTVALG

Behandling:

Leiv Håskoll fremmet følgende forslag:

 1. Punkt 2 e i reglementet skal lyde:
  "Hastesaker kan sendes direkte til fylkesnemnda for sosiale saker og Fylkesmannen.
 2. Punkt 2, 2. setning i tilrådingen endres til:
  "Reglementet får virkning fra og med valgperioden 2003-2007."

Håskolls forslag til punkt 2 e i reglementet enstemmig vedtatt.

Rådmannens tilråding punkt 1, enstemmig vedtatt.

Håskolls forslag til 2. setning i punkt 2 i tilrådingen enstemmig vedtatt.

Rådmannens tilråding punkt 2 med Håskolls endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre vedtar nytt pkt e under § 2 i gjeldende reglement. Punktet får virkning inneværende valgperiode.
 2. Verdal kommunestyre vedtar revidert "reglement for klientutvalget". Reglementet får virkning fra og med valgperioden 2003-2007.

 

 

 

Sak nr.: 0021/03

GRANFOSSHUSET. SØKNAD OM ALM. BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL MED ALKOHOLINNHOLD INNTIL 4,75 VOLUMPROSENT VIN OG UTENFOR GRANFOSSHUSET

Behandling:

Det ble fremmet forslag om at punkt 1 i tilrådingen deles i 2 punkt slik:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden om alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin i Granfosshuset og for utendørs skjenking innenfor et fysisk avgrenset område utenfor Granfosshuset i tidsrommet fra 1. juni 2003 til og med 31. august 2003.
 2. Bevillingen trer ikke i kraft før skjenkestyrer har godkjent prøve etter alkoholloven.

 3. Kommunestyret godkjenner Gunnhild Leirset som bevillingsinnehaver ved Granfosshuset.

Videre blir tilrådingens punkt 2 og 3, punkt 3 og 4.

Forslaget om punktvis endring ble enstemmig vedtatt.

De enkelte punktene ble deretter behandlet:

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden om alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin i Granfosshuset og for utendørs skjenking innenfor et fysisk avgrenset område utenfor Granfosshuset i tidsrommet fra 1. juni 2003 til og med 31. august 2003.
 2. Bevillingen trer ikke i kraft før skjenkestyrer har godkjent prøve etter alkoholloven.

 3. Kommunestyret godkjenner Gunnhild Leirset som bevillingsinnehaver ved Granfosshuset.
 4. Kommunestyret godkjenner Gunnhild Leirset som skjenkestyrer. Dette under forutsetning av at hun dokumenterer kunnskapsprøve etter alkoholloven.
 5. I henhold til alkohollovens §1-7c finner kommunestyret ut fra skjenkestedets størrelse å gjøre unntak fra kravet om stedfortreder for skjenkestyreren.

 6. Det godkjennes slik skjenketid:

Fra kl. 13.00 til kl. 22.00.

Ved spesielle arrangement: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

 

 

 

Sak nr.: 0022/03

SKJENKEBEVILLINGSKONTROLL

Behandling:

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0023/03

SALGSBEVILLINGSKONTROLL FOR VIN OG BRENNEVINSPRODUKTER

Behandling:

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0024/03

DIVERSE

Behandling: