MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG
Møte 13.03.2003

 

Fraværende : Marn Storhaug, Ragni Bye og Arnfinn Singstad.
Varamedlemmer: Sigmund Dahle
Til stede : Bjørn Aarstad, Tor-Petter Abelsen, Brita Kleven Thorsvik, Karin
Rekve, Åse Kvaal, Karin Norema Strand, Torill Elverum og Knut Tveita.
Brita Kleven Thorsvik fikk permisjon fra og med sak 8/03.
Tor-Petter Abelsen ble innvilget permisjon under sak 8/03.

 

Sakliste 

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0006/03 ÅRSRAPPORT FOR 2002
Innstilling vedtatt

Klikk her for å se saksframlegget
0007/03 LAVTERSKELTILBUD RUS. RAPPORT OG REGNSKAP 2002. SØKNAD 2003
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0008/03 BARNEVERNTJENESTEN. RAPPORTERING. 2. HALVÅR 2002
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0009/03 FORENINGEN MOT STOFF INNHERRED
Tilrådinga m / endring vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0010/03 STATSTILSKUDD TIL KRISETILTAK. 2003 - KRISESENTERET
Saken trukket
Klikk her for å se saksframlegget
0011/03 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING.
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0012/03 HANDLINGSPLAN FOR ELDRE. FORVALTNINGSREVISJON - RAPPORT
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0013/03 ÅRSMELDING 2002 FOR DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN.
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0014/03 "ARBEID I SIKTE". RAPPORT OG REGNSKAP 2002. SØKNAD 2003.
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0015/03 DIVERSE.
Ikke fattet vedtak
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0006/03

ÅRSRAPPORT FOR 2002

Behandling:

Virksomhetslederne orienterte om arbeidet i virksomhetsområdene i 2002.

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Hovedutvalget tar den framlagte årsrapport for 2002 til orientering

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

 

 

Sak nr.: 0007/03

LAVTERSKELTILBUD RUS. RAPPORT OG REGNSKAP 2002. SØKNAD 2003

Behandling:

Hovedutvalget uttrykte ønske om at prosjektlederen for lavterskeltilbudet orienterer på et senere hovedutvalgsmøte.

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Rapport og regnskap for lavterskeltilbudet for rusmisbrukere 2002 tas til orientering.
 2. Rådmannen får fullmakt til å søke om statstilskudd for 2003 på grunnlag av utarbeidet prosjektdirektiv.

 

 

 

Sak nr.: 0008/03

BARNEVERNTJENESTEN. RAPPORTERING. 2. HALVÅR 2002

Behandling:

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Hovedutvalget tar halvårsrapporten til orientering.

 

 

Sak nr.: 0009/03

FORENINGEN MOT STOFF INNHERRED

Behandling:

Karin Rekve ble erklært inhabil.

Årsmelding fra FMS 2002 ble utdelt.

Torill Elverum fremmet følgende tilleggsforslag:

 1. Hovedutvalget tilrår at kommunestyret vedtar å innvilge ytterligere kr 5 000,- av
  fondsmidler avsatt til psykiatriformål. Hovedutvalget mener FMS' arbeid har klar positivt effekt sett opp mot kommunens forebyggende psykiatriske arbeid.

Tor-Petter Abelsen fremmet følgende forslag:

Beløpet i tilrådinga endres til kr 10 000,-.

Tor-Petter Abelsens forslag fikk 2 stemmer og ble dermed nedstemt.

Tilrådinga ble deretter enstemmig vedtatt.

Torill Elverums tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Hovedutvalget innvilger Foreningen Mot Stoff Innherred tilskudd kr. 5000,00 til drift for 2003.
  Beløpet belastes : 1.1350.2430.4709 Andre tilskudd.
 2. Hovedutvalget tilrår at kommunestyret vedtar å innvilge ytterligere kr 5 000,- av
  fondsmidler avsatt til psykiatriformål. Hovedutvalget mener FMS' arbeid har klar positivt effekt sett opp mot kommunens forebyggende psykiatriske arbeid.

 

 

Sak nr.: 0010/03

STATSTILSKUDD TIL KRISETILTAK. 2003 - KRISESENTERET

Behandling:

Saken trekkes på grunn av at Nord-Trøndelag fylkeskommune har meddelt at de dekker det manglende tilskuddsbeløp i tidligere vedtatt budsjett for Krisesenteret.

 

Vedtak:

Saken trekkes på grunn av at Nord-Trøndelag fylkeskommune har meddelt at de dekker det manglende tilskuddsbeløp i tidligere vedtatt budsjett for Krisesenteret.

 

 

 

Sak nr.: 0011/03

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING.

Behandling:

Punktvis avstemming ga slikt resultat:

 1. Vedtatt med 8 mot 1 stemme.
 2. Enstemmig vedtatt.
 3. Enstemmig vedtatt.
 4. Enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Selskapet Petra Drift AS v/styreleder Per Anders Arntsen og daglig leder Eva R. Walberg gis alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, vin og brennevin i restuarantens lokaler samt bevilling for utendørs skjenking av øl og vin innenfor det avgrensede område utenfor restauranten.
 2. Dette under forutsetning av at det ikke framkommer innsigelser av politimessig karakter.

 3. Bevillingen gis for resten av inneværende bevillingsperiode, dvs. fram til 30. juni 2004.
 4. Kommunestyret godkjenner Eva R. Walberg og Per Anders Arntsen som henholdsvis styrer for skjenkebevillingen/stedfortreder for styreren.
 5. Kommunestyret godkjenner slik skjenketid.

For øl og vin: Mandag - Søndag: Fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
De samme skjenketider godkjennes for utendørs skjenking av øl og vin.

For brennevin: Mandag - Søndag: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00

 

 

 

Sak nr.: 0012/03

HANDLINGSPLAN FOR ELDRE. FORVALTNINGSREVISJON - RAPPORT

Behandling:

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Rapport fra Søndre Innherred revisjonsdistrikt vedr. Statens handlingsplan for eldre tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0013/03

ÅRSMELDING 2002 FOR DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN

Behandling:

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Årsmelding 2002 for Verdal- Inderøy tannhelsedistrikt tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0014/03

"ARBEID I SIKTE". RAPPORT OG REGNSKAP 2002. SØKNAD 2003.

Behandling:

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Statusrapport for 2002 og prosjektdirektiv og plan 2003 tas til orientering.
 2. Forutsetningen for at Verdal kommune fortsatt skal kunne delta i prosjektet, er at ytelsesforvaltningen blir ordnet på en slik måte at ikke kommunen blir påført ytterligere utgifter og fører til en administrativ forenkling.

 

 

 

Sak nr.: 0015/03

DIVERSE

Behandling:

Det ble foretatt befaring på omsorgsboligene, Lysgård.