MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG
Møte 06.02.2003

 

Fraværende : Åse Kvaal, Ragni E. Bye.
Varamedlemmer: Knut Voll, Trond Rennemo
Til stede : Bjørn Aarstad, Torill Elverum, Karin Rekve, Tor-Petter Abelsen,
Knut Tveita, Karin Norena Strand, Brita Kleven Thorsvik,
Arnfinn Singstad, Marn Storhaug, Knut Voll (varamedlem),
Trond Rennemo (varamedlem).

Utdelt til medlemmene:

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/03 DISPONERING AV PSYKIATRIMIDLER FOR 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0002/03 KONTROLLUTVALGET FOR SKJENKING OG SALG AV ALKOHOL. ÅRSRAPPORT 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0003/03 STØTTEGRUPPA MOT RUS.
Klikk her for å se saksframlegget
0004/03 SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER.
Klikk her for å se saksframlegget
0005/03 DIVERSE.
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0001/03

DISPONERING AV PSYKIATRIMIDLER FOR 2003

Behandling:

Brita Kleven Thorsvik fremmet følgende endringsforslag:

"Prosjekt nr. 11, støtte til pårørende til personer som er blitt funksjonshemmet i voksen alder, innvilges kr 25 000,-. Prosjekt nr. 8 Home-start reduseres med kr 25 000,-."

Forslaget fikk 5 stemmer og falt.

Deretter ble innstillingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Udisponert øremerket statstilskudd til psykiatri for 2003 og deler av fondsmidler til samme formål, i alt kr. 1 475 000,-, fordeles på følgende tiltak for 2003:
 2. - Videreføring av prosjekt for gravide og mødre med spesielle behov. Fast kr. 270.000

  - Samtalegrupper for foreldre med funksjonshemmede barn kr. 30.000

  - Samtalegrupper for barn av psykisk syke og rusmisbrukere kr. 30.000

  - Åpen kirke. Internettkafe kr. 100.000

  - Aldersdemente med psykiske problemer ved ØBH kr. 15.000

  - Home Start kr. 75.000

  - Utekontaktvirksomhet. Fast kr. 400.000

  - Utvidet psykologstilling kr. 175.000

  - Sysselsetting/arbeidstrening for brukere med store psykiske plager kr. 225.000

  - 50% fast stilling ved sosialkontoret vedr. rus kr. 150.000

  - Mental Helse. Tilskudd til drift kr. 5.000

 3. Rådmannen får fullmakt til å forta nødvendige budsjettendringer.
 4. Det skal foreligge rapport fra de enkelte prosjektene pr. 31.12.2003.

 

 

Sak nr.: 0002/03

KONTROLLUTVALGET FOR SKJENKING OG SALG AV ALKOHOL. ÅRSRAPPORT 2001

Behandling:

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsrapport for 2002 tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0003/03

STØTTEGRUPPA MOT RUS

Behandling:

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Hovedutvalget avslår søknaden fra Støttegruppa mot rus om økonomisk støtte av budsjettmessige årsaker da vi ser det som nødvendig å prioritere lokale tiltak innenfor gitte budsjettrammer.

 

 

Sak nr.: 0004/03

SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER

Behandling:

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Kvartalsrapporten fra sosialtjenesten tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0005/03

DIVERSE

Behandling:

Vedtak:

Saken tatt til orientering.