MØTEPROTOKOLL

Verdal kommune

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

Møte 12.12.02

Fraværende : Bjørn Aarstad, Torill Elverum, Ragni E. Bye, Karin Rekve, Randi Segtnan, Arnfinn Singstad
Varamedlemmer: Knut Voll, Sigmund Dahle, Trond Rennemo
Til stede : Tor-Petter Abelsen, Knut Tveita, Marn Storhaug, Karin Norena Strand, Brita Kleven Thorsvik

Utdelt til medlemmene:

 

 

Sakliste 

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0055/02 NORMER FOR SOSIALHJELP.
Klikk her for å se saksframlegget
0056/02 NORD-TRØNDELAG FOSTERHJEMSFORENING. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2003.
Klikk her for å se saksframlegget
0057/02 RÅDET FOR PSYKISK HELSE - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE.
Klikk her for å se saksframlegget
0058/02 GODKJENNINGSNEMND FOR TRANSPORTTJENESTEN FUNKSJONSHEMMEDE.
Klikk her for å se saksframlegget
0059/02 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING KLUVERSTUA - BJARTNES
Klikk her for å se saksframlegget
0060/02 REGLER FOR VERDAL BO- OG HELSETUN'S FOND
Klikk her for å se saksframlegget
0061/02 OMSORGSBOLIGER STEKKE II. TILDELINGSRETT.
Klikk her for å se saksframlegget
0062/02 DIVERSE.
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0055/02

NORMER FOR SOSIALHJELP.

Behandling:

Rådmannen v/helse- og sosialsjefen fremmet følgende tillegg til rådmannens tilråding:

"Utbetaling skjer etter dokumenterte utgifter".

Tilrådingen med tillegg enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget endrer sitt vedtak i sak 25/02 pkt. 7 til :

I tillegg kan det gis dekning av: husleie, boligrenter, strøm, bolig-/innboforsikring, andre off. utgifter. Utgifter til strøm dekkes etter følgende gjennomsnittsberegning:

 

Enslig egen husholdning

Enslig hjemmeboende

Par

Tillegg barn 0-14 år

Tillegg barn 14-17 år

Strøm

975

 

1430

130

130

Utbetaling skjer etter dokumenterte utgifter.

Endringen gjøres gjeldende fra 1.01.03.

 

 

 

Sak nr.: 0056/02

NORD-TRØNDELAG FOSTERHJEMSFORENING. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2003.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget avslår søknaden fra Nord-Trøndelag Fosterhjemsforening om økonomisk støtte til drift for 2002 da etaten ikke har budsjettert med midler til denne type aktivitet innenfor gitte budsjettrammer.

 

 

 

Sak nr.: 0057/02

RÅDET FOR PSYKISK HELSE - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknad fra Rådet for psykisk helse om økonomisk støtte avslås.

 

 

 

Sak nr.: 0058/02

GODKJENNINGSNEMND FOR TRANSPORTTJENESTEN FUNKSJONSHEMMEDE

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Godkjenningsnemnda for transportjenesten skal ha følgende sammensetning:
 1. Rådmannen oppnevner de kommunalt ansatte med varamann.
 2. Det kommunale rådet for funksjonshemmede oppnevner sin representant med varamann.
 3. Rådmannen tar stilling til hvor sekretærfunksjonen skal ligge.

 

 

 

Sak nr.: 0059/02

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING KLUVERSTUA - BJARTNES

Behandling:

Uttalelse fra Lensmannen i Verdal utdelt.

Punktvis avstemning over tilrådingen ga slikt resultat:

 1. Vedtatt med 7 mot 1 stemme
 2. Enstemmig vedtatt
 3. Enstemmig vedtatt

Vedtak:

 1. Klüverstua v/Inger Skjerve Bjartnes og Petter Bjartnes org. nr. 969 256 797 godkjennes som bevillingshaver og gis alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, vin og brennevin. Bevillingen gis inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2004 i Klüverstua som omsøkt.
 2. Kommunestyret godkjenner Inger Skjerve Bjartnes som skjenkestyrer. Dette under forutsetning av at kunnskapsprøve om alkoholloven dokumenteres.
 3. Det gis dispensasjon fra kravet om stedfortreder for skjenkestyrer

 4. Kommunestyret fastsetter slik skjenketid:

For øl og vin: fra kl. 11.00 til kl. 02.00

For brennevin: fra kl. 13.00 til kl. 01.00

 

 

 

Sak nr.: 0060/02

REGLER FOR VERDAL BO- OG HELSETUN'S FOND

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Regler for Verdal bo-og helsetuns fond pkt 5 endres til: "Fondet forvaltes av Driftskomiteén (fondsforvalter)" fra ny valgperiode.

 

 

 

Sak nr.: 0061/02

OMSORGSBOLIGER STEKKE II. TILDELINGSRETT.

Behandling:

Helse- og sosialsjefen korrigerte uttrykte vedlegg pkt. 5 til : "Brev fra fylkeslegen av 09.09.02".

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommune kan på nåværende tidspunkt ikke gi bindende tilsagn om disponering av omsorgsboliger på Stekke II.
 2. Dersom kommunen på et senere tidspunkt skal overta disposisjonsretten til noen av boligene, forutsettes det at de er bygd etter Husbankens krav til omsorgsboliger. I alle tilfelle skal boligene bygges slik at de tilfredsstiller de behov eldre og funksjonshemmede med store pleie- og omsorgsbehov har.
 3. Kommunen ønsker rett til å komme med forslag til prioritering av søkere til boligene. Boligene skal tildeles eldre eller funksjonshemmede.

 

 

 

Sak nr.: 0062/02

DIVERSE.

Behandling:

Utdelt kopi av fylkesmannens rapport november 2002 utsendes i original om mulig, ellers ettersendes bedre kopier.

Helse- og sosialsjefen informerte om følgende:

 

Vedtak:

Sakene tatt til orientering.