MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

VERDAL KOMMUNE

Møte 14.11.02

 

Fraværende : Ragni E. Bye, Marn Storhaug, Randi Segtnan, Brita Kleven Thorsvik og Arnfinn Singstad.
Varamedlemmer: Sigmund Dahle og Åsta Fikse.
Til stede : Bjørn Aarstad, Tor-Petter Abelsen, Knut Tveita, Torill Elverum, Karin Norena Strand og Karin Rekve.

Karin Norena Strand kom under behandling av sak 49/02.

 

Utdelt på møtet:

 

Avslutningsvis besøkte hovedutvalget prosjekt "Lavterskeltilbud rus".

 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0049/02 BUDSJETT 2003 /ØKONOMIPLAN 2003-2006.
Klikk her for å se saksframlegget
0050/02 NORMER FOR SOSIALHJELP.
Klikk her for å se saksframlegget
0051/02 SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER.
Klikk her for å se saksframlegget
0052/02 BARNEVERNTJENESTEN. RAPPORTERING.
Klikk her for å se saksframlegget
0053/02 ENDRET DRIFTSFORM VED ØRMELEN LEGESENTER.
Klikk her for å se saksframlegget
0054/02 DIVERSE.
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0049/02

BUDSJETT 2003 /ØKONOMIPLAN 2003-2006

Behandling:

Tor-Petter Abelsen erklærte seg innhabil og fratrådte under behandlingen av denne sak.

AP v/Bjørn Aarstad fremmet følgende forslag:

"Hovedutvalget for Helse, sosial, pleie og omsorg forutsetter at Kommunestyret finner midler for å opprettholde driften ved Vuku Legesenter."

Ved avstemning ble rådmannens tilrådning med Aarstad sitt forslag enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:  

Ved avstemning ble rådmannens tilrådning med Aarstad sitt forslag enstemmig vedtatt.

Hovedutvalget for Helse, sosial, pleie og omsorg forutsetter at Kommunestyret finner midler for å opprettholde driften ved Vuku Legesenter.

 

 

 

Sak nr.: 0050/02

NORMER FOR SOSIALHJELP.

Behandling:

Tor-Petter Abelsen tiltrådte møtet.

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget gir administrasjonen fullmakt til å avvike fra kommunens vedtatte veiledende normer for økonomisk sosialhjelp i den grad dette er knyttet opp mot prosjektet " Arbeid i sikte."

 

 

 

Sak nr.: 0051/02

SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER

Behandling:

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvartalsrapporten fra sosialtjenesten tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0052/02

BARNEVERNTJENESTEN. RAPPORTERING.

Behandling:

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget tar halvårsrapporten til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0053/02

ENDRET DRIFTSFORM VED ØRMELEN LEGESENTER.

Behandling:

Tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0054/02

DIVERSE.

Behandling:

Helse- og sosialsjefen informerte om følgende saker;

 

Vedtak:

Saken tatt til orientering.