MØTEPROTOKOLL

VERDAL KOMMUNE

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG
Møte 17.10.02

 

Fraværende : Bjørn Aarstad, Torill Elverum, Ragni E. Bye, Marn Storhaug, Randi Segtnan, Arnfinn Singstad
Varamedlemmer: Sigmund Dahle, Trond Rennemo, Åsta Fikse
Til stede : Tor-Petter Abelsen, Knut Tveita, Karin Norena Strand, Karin Rekve, Brita Kleven Thorsvik

 

Utdelt på møte.

 1. Økonomisk oversikt for etaten pr. 30.09.02
 2. Resultatet av brukerundersøkelser for mottakere av pleie- og omsorgstjenester i Verdal.
 3. Protokoll fra møtet i hovedutvalget 11.09.02.

Før sakslista ble behandlet orienterte Terje Hånes fra Verdal boligselskap om selskapets drift. Det ble drøftet hvordan samarbeidet mellom boligselskapet og kommunale organer kunne videreutvikles for best mulig å møte utfordringer.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0044/02 KJØKKENDRIFT. PRODUKSJONSMETODER OG ORGANISERING.
Klikk her for å se saksframlegget
0045/02 KVARTALSRAPPORTER 2002 ØKONOMISAK
Klikk her for å se saksframlegget
0046/02 BOBY'N BOWLING AS, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 2002 BOBY'N BOWLING
Klikk her for å se saksframlegget
0047/02 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 2002 SICILIANA AS
Klikk her for å se saksframlegget
0048/02 DIVERSE.
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0044/02

KJØKKENDRIFT. PRODUKSJONSMETODER OG ORGANISERING.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.a. Produksjon av varm mat ved kommunens kjøkken ved Verdal Bo- og Helsetun skal som hovedregel foregå ved at maten serveres og bringes ut varm samme dag som den er produsert.

b. Kjøkkenet skal utstyres slik at det kan suppleres med mat produsert etter et kok-kjøl-prinsipp for å kunne utnytte kjøkkenkapasiteten maksimalt.

2.a. Kjøkkendriften i Verdal kommune som omfatter både tørrmatproduksjon og baking ved Ørmelen Bo- og Helsetun og varmmatproduksjon ved Verdal Bo- og Helsetun, organiseres som egen avdeling under Øra pleie- og omsorgsdistrikt.

b. Omorganiseringen gjennomføres fra 1.1.2003.

 

 

 

Sak nr.: 0045/02

KVARTALSRAPPORTER 2002 ØKONOMISAK

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av september 2002 til etterretning.
 2. Kommunestyret delegerer til formannskapet å disponere og foreta budsjettjusteringer knyttet til ekstraordinære skjønnsmidler. Beløpet er til sammen på 950.000 kroner.

 

 

 

Sak nr.: 0046/02

BOBY'N BOWLING AS, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 2002 BOBY'N BOWLING

Behandling:

Vedtak:

 1. Selskapet Boby’n Bowling AS v/styreleder Torbjørn Sundet under registrering og med Ingrid Følstad som daglig leder gis alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, vin og brennevin i Boby,n Bowling AS som vist på vedlagte kartskisse.
 2. Bevillingen gis inntil videre, dog ikke ut over 30. juni 2004.

 3. Kommunestyret godkjenner Ingrid Følstad som skjenkestyrer. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne stedfortreder for skjenkestyrer som har dokumentert kunnskapsprøve om alkoholloven.
 4. Kommunestyret fastsetter slik skjenketid:

  For øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin: For brennevin:

  Mandag – fredag fra kl. 10.00 til 24.00 Fra kl. 13.00.til 24.00

  Fredag – lørdag fra kl. 10.00 til 02.00 Fra kl. 13.00 til 01.00

  Søndag/helligdag fra kl. 10.00 til 24.00 Fra kl. 13.00 til 24.00

 

 

 

Sak nr.: 0047/02

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 2002 SICILIANA AS

Behandling:

Vedtak:

 1. Selskapet Siciliana AS – org. Nr. 984778384 v/styreleder og daglig leder Necati Tavukcu gis alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin i restaurantens lokaler samt uteskjenking på et fysisk avgrenset område utenfor restaurantlokalet.
 2. Bevillingen gis inntil videre, dog ikke ut over 30. juni 2004.

 3. Kommunestyret godkjenner Necati Tavukcu og Ahmet Can som henholdsvis skjenkestyrer og stedfortreder for skjenkestyreren. Begge har dokumentert bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.
 4. Kommunestyret fastsetter slik skjenketid:

For øl og vin:

Mandag – torsdag fra kl. 13.00 til kl. 23.00

Fredag, lørdag og søndag fra kl. 12.00 til kl. 23.00

 

 

 

 

Sak nr.: 0048/02

DIVERSE.

Behandling:

Helse- og sosialsjefen orienterte om følgende saker:

 

Vedtak:

Sakene tatt til orientering.