MØTEPROTOKOLL

VERDAL KOMMUNE

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

Møte 11.09.02

 

Fraværende : Bjørn Aarstad, Karin Norena Strand
Varamedlemmer: Sigmund Dahle, Øystein Kvello
Til stede : Tor-Petter Abelsen, Knut Tveita, Torill Elverum, Ragni E. Bye, Marn Storhaug, Karin Rekve, Randi Segtnan, Brita Kleven Thorsvik, Arnfinn Singstad

 

Brev fra fylkesmannen av 21.01.02 om "Handlingsplan for Eldreomsorgen. Oversikt over byggeprosjekt", utdelt.

 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0040/02 REVISJON AV AVTALER OM LEGETJENESTEN I KOMMUNER
Innstilling vedtatt.
Klikk her for å se saksframlegget
0041/02 BUDSJETTJUSTERINGER INNENFOR ANVARSOMRÅDE 1.3. -HELSE- OG SOSIALETATEN
Innstilling vedtatt.
Klikk her for å se saksframlegget
0042/02 DIVERSE.
Annet forslag vedtatt.
Klikk her for å se saksframlegget
0043/02 ØRMELEN LEGESENTER.
Annet forslag vedtatt.
 

 

 

Sak nr.: 0040/02

REVISJON AV AVTALER OM LEGETJENESTEN I KOMMUNER

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Reforhandlet
 2. ASA-4301 (Avtale mellom staten ved Arbeids-og Administrasjonsdepartementet, Kommunenes Sentralforbund og Den norske lægeforening) og

  ASA-4310 (Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske lægeforening) vedtas.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å vedta slike avtaler og til å gjennomføre avtalene og treffe de beslutninger som avtalene krever.

 

 

Sak nr.: 0041/02

BUDSJETTJUSTERINGER INNENFOR ANVARSOMRÅDE 1.3. -HELSE- OG SOSIALETATEN

Behandling:

I forbindelse med saken orienterte helse- og sosialsjefen om etatens budsjettsituasjon ved utgangen av august 2002.

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget slutter seg til rådmannens forslag til budsjettjusteringer innenfor ansvarsområde 1.3,
 2. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta detaljposteringene.

 

 

 

Sak nr.: 0042/02

DIVERSE.

Behandling:

 1. Stekke.

Helse- og sosialsjefen informerte om situasjonen og de forhold som er fremkommet i lokalpressen.

Vedtak:

Saken tatt til orientering.

 

 

Sak nr.: 0043/02

ØRMELEN LEGESENTER.

Behandling:

Helse- og sosialsjefen informerte om pågående forhandlinger med 2 leger ved Ørmelen legesenter om overgang til driftsavtale basert på Ørmelen legesenter som kommunalt legesenter fra 01.01.03.

Forslag til vedtak:

Ørmelen legesenter omgjøres til kommunalt legesenter fra 01.01.2003 under følgende forutsetninger:

 1. Legene ved senteret inngår fastlegeavtale på dette grunnlag.
 2. Omgjøringen ikke medfører merkostnader for kommunen.
 3. Verdal kommune overtar arbeidsgiveransvaret for fast ansatt hjelpepersonell ved Ørmelen legesenter.
 4. Saken legges fram for hovedutvalget for orientering.

Vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Vedtak:

Ørmelen legesenter omgjøres til kommunalt legesenter fra 01.01.2003 under følgende forutsetninger:

 1. Legene ved senteret inngår fastlegeavtale på dette grunnlag.
 2. Omgjøringen ikke medfører merkostnader for kommunen.
 3. Verdal kommune overtar arbeidsgiveransvaret for fast ansatt hjelpepersonell ved Ørmelen legesenter.
 4. Saken legges fram for hovedutvalget for orientering.