MØTEPROTOKOLL
Verdal kommune

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG
Møte 11.04.02

Fraværende : Tor-Petter Abelsen (første del sak 18/02), Torill Elverum, Ragni E. Bye, Randi Segtnan, Arnfinn Singstad, Synnøve Haugnes.
Varamedlemmer: Turid Hagen, Ann Sissel Vehus (første del sak 18/02), Trond Rennemo.
Til stede : Bjørn Aarstad, Tor-Petter Abelsen, Knut Tveita, Karin Norena Strand, Marn Storhaug, Karin Rekve, Brita Kleven Thorsvik.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0018/02 ÅRSRAPPORT 2001.
Klikk her for å se saksframlegget
0019/02 STØTTEGRUPPA MOT RUS. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2002.
Klikk her for å se saksframlegget
0020/02 KIF-SKOLEN. SØKNAD OM MIDLER TIL VELFERD OG FRITIDSTILTAK.
Klikk her for å se saksframlegget
0021/02 DIVERSE.
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0018/02

ÅRSRAPPORT 2001

Behandling:

Tor-Petter Abelsen ankom under behandlingen av sak 18/02 og Ann Sissel Vehus forlot da møtet.
Helse- og sosialsjefen gjennomgikk foreløpig KOSTRA-tall for 2001.
Virksomhetslederne informerte om sine virksomheter og svarte på spørsmål.
Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg tar saken til orientering.

 

 

Sak nr.: 0019/02

STØTTEGRUPPA MOT RUS. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2002.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget avslår søknaden fra Støttegruppa mot rus om økonomisk støtte av budsjettmessige årsaker da vi ser det som nødvendig å prioritere lokale tiltak innenfor gitte budsjettrammer.

 

 

Sak nr.: 0020/02

KIF-SKOLEN. SØKNAD OM MIDLER TIL VELFERD OG FRITIDSTILTAK

Behandling:

Hovedutvalgets leder fremmet forslag om pkt. 2 i tilrådingen;

"Saken oversendes kultur- og oppvekstetaten for behandling".

Tilrådingen med hovedutvalgsleders forslag til tillegg enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Hovedutvalget avslår søknaden fra Morten Kluken om tilskudd til etablering av fritidstilbud for rusbelastet ungdom av budsjettmessige årsaker da vi må prioritere individuelle tiltak innenfor gitte rammer.
  2. Saken oversendes kultur- og oppvekstetaten for behandling.

 

 

Sak nr.: 0021/02

DIVERSE.

Behandling:

  1. Brev datert 22.03. til Husbanken, "Handlingsplan for eldreomsorgen. Fullstendige søknader" utdelt. Helse- og sosialsjefen informerte om de enkelte byggeprosjekter.
  2. Budsjettsituasjonen for mars 2002 for kap. 1.3. Helse- og sosialsjefen redegjorde om situasjonen.

Vedtak:

Sakene tatt til orientering.