MØTEPROTOKOLL
H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

Verdal kommune

Møte 01.02.02

Fraværende : Torill Elverum, Ragni E. Bye, Brita K. Thorsvik, Arnfinn Singstad.
Varamedlemmer: Bodil Kolset, Karin Norena Strand, Sigmund Dahle.
Til stede : Bjørn Aarstad, Tor-Petter Abelsen, Knut Tveita, Erling Johansen, Marn Storhaug, Karin Rekve, Randi Segtnan.

Randi Segtnan ankom under behandlingen av sak 1/02 .
Tor-Petter Abelsen ble gitt permisjon etter sak 6/02.

Sak 6/02 ble behandlet etter sak 4/02, for øvrig i h.h.t. sakliste.

SSBs "Kommuneark 2001 Nord-Trøndelag" ble utdelt.

NT-FK Eldreråd "Eldrepolistisk program for Nord-Trøndelag perioden 2001-2003", utdelt.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev av 29.01.02: "Handlingsplan for eldreomsorgen/pleie- og omsorgstjenesten", ble utdelt.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev av 10.12.01: "Handlingsplan for eldreomsorgen/pleie- og omsorgstjenesten, rapport, ble utdelt.

Det ble gjennomført befaring på Stekke.

 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/02 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET.
Klikk her for å se saksframlegget
0002/02 KONTROLLUTVALGET FOR SKJENKING OG SALG AV ALKOHOL. ÅRSRAPPORT 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0003/02 GAVEMIDLER I HELSE- OG SOSIALTJENESTEN. DISTRIKTENE. DISPONERING
Klikk her for å se saksframlegget
0004/02 PRODUKSJONSKJØKKEN FOR VARM MAT.
Klikk her for å se saksframlegget
0005/02 HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2002 - 2005. RULLERING
Klikk her for å se saksframlegget
0006/02 OPPRETTELSE AV 20% DRIFTSAVTALE FOR FYSIOTERAPEUT.
Klikk her for å se saksframlegget
0007/02 DELEGERTE SAKER 2. HALVÅR 2001. HOVEDUTVALG FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG.
Klikk her for å se saksframlegget
0008/02 DISPONERING AV PSYKIATRIMIDLER FOR 2002.
Klikk her for å se saksframlegget
0009/02 DIVERSE.
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0001/02

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET 2002-2005.

Behandling:

Planutvalgets leder Torunn Tromsdal og medlem Joar Aksnes informerte om planen.

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Det framlagte forslag til "Handlingsplan for flyktningearbeidet i Verdal kommune 2002 - 2005" vedtas. Planen vil gi et godt grunnlag for det videre flyktningearbeidet i kommunen.
  2. "Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere" gjennomføres fom 1.1.03 i tråd med egnet organisasjonsplan.
  3. I det videre arbeide med planen må ansvarsforhold og tidsfrister avklares.
  4. Tverretatlig samarbeidsutvalg for flyktningesaker videreføres og utvides med aktuelle statlige / fylkeskommunale etater / instanser.

 

 

Sak nr.: 0002/02

KONTROLLUTVALGET FOR SKJENKING OG SALG AV ALKOHOL. ÅRSRAPPORT 2001

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget for helse, sosial, pleie- og omsorg som kontrollutvalg for skjenking og salg av alkoholholdige drikker, tar årsrapporten til orientering.

 

 

Sak nr.: 0003/02

GAVEMIDLER I HELSE- OG SOSIALTJENESTEN. DISTRIKTENE. DISPONERING

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Gavemidler skal i 2002 i størst mulig grad nyttes til et likeverdig aktivitetstilbud ved distriktene.
 2. Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg delegerer til administrasjonen å disponere gavemidler gitt til distriktene. Delegeringen skjer iht. Delegasjonsreglementets kap. VII.
 3. Mottatte pengegaver og disponering av pengegaver/gavefond rapporteres årlig til hovedutvalget.

 

 

Sak nr.: 0004/02

PRODUKSJONSKJØKKEN FOR VARM MAT.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Produksjonskjøkken for varm mat til institusjonene og hjemmeboende eldre i Verdal legges til Verdal Bo- og Helsetun.
 2. Ombygging og innredning av nåværende kjøkken til dette formålet forutsettes holdt innenfor en kostnadsramme på 3,2 mill. kr.
 3. Rådmannen får fullmakt til å planlegge og gjennomføre utbyggingen i samsvar med økonomiplanens bestemmelser.
 4. Videre får rådmannen fullmakt til å avgjøre hvilke produksjonsmetoder som skal benyttes og framtidig organisering av kjøkkendriften.
 5. Det forutsettes at nytt mottakskjøkken ved Ørmelen Bo- og Helsetun ivaretar tørrmatproduksjon og baking for begge institusjonene.

 

 

Sak nr.: 0005/02

HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2002 - 2005. RULLERING

Behandling:

AP v/Knut Tveita fremsatte følgende forslag som tillegg (pkt. 4) til rådmannens tilråding:

"Det vil være en stor utfordring for pleie- og omsorgssektoren at en i planperioden bygger ned antall institusjonsplasser."

Ved avstemming ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Knut Tveitas forslag ble deretter vedtatt som pkt. 4 med 7 mot 3 stemmer.

Vedtak:

 

 1. Helhetlig pleie- og omsorgsplan. Rullering 2002 – 2005, vedtas som retningsgivende for pleie- og omsorgstjenestene i kommunen.
 2. Rådmannen gis fullmakt til avklare med funksjonshemmedes organisasjoner hvilken målgruppe som skal omfattes av en plan for funksjonshemmede.
 3. Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg bes iverksette tiltak innen økonomiplanens ramme som gjør det mulig å opprettholde dagtilbudene for eldre i planperioden.
 4. Det vil være en stor utfordring for pleie- og omsorgssektoren at en i planperioden bygger ned antall institusjonsplasser.

 

 

Sak nr.: 0006/02

OPPRETTELSE AV 20% DRIFTSAVTALE FOR FYSIOTERAPEUT.

Behandling:

Brev av 29.01.02 fra NFF utdelt.

Hovedutvalgets leder fremmet forslag om at saken ble utsatt.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

 

 

Sak nr.: 0007/02

DELEGERTE SAKER 2. HALVÅR 2001. HOVEDUTVALG FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene blir tatt til orientering.

 

 

Sak nr.: 0008/02

DISPONERING AV PSYKIATRIMIDLER FOR 2002.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget for Helse, sosial , pleie og omsorg vedtar at bruk av udisponert øremerket statstilskudd psykiatri for 2002 , til sammen kr. 523 619 og psykiatrifondsmidler , til sammen kr. 417.000 , fordeles på følgende tiltak:

Øremerket statstilskudd Psykisk helsearbeide 2002.

Type tiltak

Tilskudd 2002

Bruk av fond

Merknad

Tilskudd 2002

3 309 842

Disponert i B 2002

2 786 223

Udisponert 2002

523 619

Øra distrikt

Aktiviseringstilbud alderspsykiatri

90 000

 

varig

Vinne distrikt

Aktiviseringstilbud alderspsykiatri

53 619

 

varig

Tiltak funksjonshemmede

Oppfølging av brukere med psykiske plager

 

248 000

prosjekt 2002

Verdal kommune,

Tiltak i ungdomsmiljø

150 000

 

prosjekt

Helsestasjon,

Forebygging psykososiale plager

150 000

120 000

prosjekt 2002

Plan for psykisk helse

50 %-stilling miljøarbeider

80 000

 

varig

Tiltak funksjonshemmede,

Samtalegrupper for foreldre m. funksjonhemmede barn

 

26 000

Prosjekt

 

Samtalegrupper for barn av psykisk syke

 

23 000

prosjekt 2002

Sum tiltak/prosjekter

523 619

417 000

Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer.

 

 

Sak nr.: 0009/02

DIVERSE.

Behandling:

Helse- og sosialsjefen orienterte om følgende saker:

 1. Foreløpige regnskapstall 2001.
 2. Foreløpig byggeregnskap Stekke 1.
 3. Kjøkkendrift på Stekke.

Vedtak:

Sakene tatt til orientering.