MØTEPROTOKOLL

VERDAL KOMMUNE

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

Møte 04.10.01

 

Fraværende :Tor-Petter Abelsen, Knut Tveita, Ragni E. Bye, Marn Storhaug, Arnfinn Singstad

Varamedlemmer :Karin Norena Strand, Sigmund Dahle

Til stede :Bjørn Aarstad, Torill E. Leithe, Erling Johansen, Karin Rekve, Randi Segtnan, Brita Kleven Thorsvik

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0051/01 BUDSJETTSITUASJONEN INNEN UTGANGEN AV AUGUST 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0052/01 BARNEVERNTJENESTEN. RAPPORTERING – 1. HALVÅR 2001.
Klikk her for å se saksframlegget
0053/01 DIVERSE.
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0051/01

BUDSJETTSITUASJONEN INNEN UTGANGEN AV AUGUST 2001

Behandling:

 

I punkt 1. i rådmannens tilråding forutsettes "april" erstattet med "august".

AP v/Torill E. Leithe fremmet følgende forslag til nytt punkt 4:

Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg skal ha seg forelagt kvartalsvis oversikt som viser

Rådmannens tilråding til punkt 1,2,3 enstemmig vedtatt.

Torill E. Leithes forslag til punkt 4 enstemmig vedtatt.

Vedtak:    

  1. Kommunestyret tar budsjettsituasjonen ved utgangen av august til etterretning.
  2. Kommunestyret ber rådmannen nøye følge opp etatene for å redusere overforbruket så mye som mulig resten av året.
  3. Kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettendringer i samsvar med vedlagte liste.
  4. Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg skal ha seg forelagt kvartalsvis oversikt som viser

 

Sak nr.: 0052/01

BARNEVERNTJENESTEN. RAPPORTERING- 1. HALVÅR 2001.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget tar halvårsrapporten til orientering.

 

 

Sak nr.: 0053/01

DIVERSE

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak: