MØTEPROTOKOLL
H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG
VERDAL KOMMUNE
Møte 30.08.01

 

 NYHET          KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON         NYHET
Varamedlemmer :  Karin N. Strand, Turid Hagen, Synnøve Haugnes.
Til stede :  Bjørn Aarstad, Tor-Petter Abelsen, Erling Johansen, Ragni E. Bye, Marn Storhaug, Karin Rekve, Brita Kleven Thorsvik, Arnfinn Singstad.

Sak 47/01 ble foreslått behandlet først. Videre ble sak 49/01 foreslått behandlet som siste sak.

Hovedutvalget sluttet seg til forslaget.

Karin N. Strand ble gitt permisjon før behandlingen av sak 49/01.

 

Sakliste

Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0043/01 SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER
Klikk her for å lese saksframlegget.
0044/01 AAN-RÅDGIVNINGSKONTOR FOR GRAVIDE I TRONDHEIM.
Klikk her for å lese saksframlegget.
0045/01 DELEGERTE SAKER 1. HALVÅR 2001. HOVEDUTVALG FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG.
Klikk her for å lese saksframlegget.
0046/01 ØKONOMISK DEKNING AV FORELDREBETALING FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN MED STORT BISTANDSBEHOV
Klikk her for å lese saksframlegget.
0047/01 ØRMELEN BO- OG HELSETUN. FORPROSJEKT.
Klikk her for å lese saksframlegget.
0048/01 OPPFØLGING HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2000 - 2003. PRIORITERING. 
Klikk her for å lese saksframlegget.
0049/01 ØKONOMIPLAN 2002 -2005 PRIORITERING AV HELSE- OG SOSIALTJENESTEN
Klikk her for å lese saksframlegget.
0050/01 DIVERSE
Klikk her for å lese saksframlegget.

 

Sak nr.: 0043/01

SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER

Behandling:

 

Møtet ble vedtatt lukket i h.h.t. Offentlighetslovens § 5A under deler av behandlingen.

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Halvårsrapporten fra sosialtjenesten tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0044/01

AAN-RÅDGIVNINGSKONTOR FOR GRAVIDE I TRONDHEIM.

Behandling:

 

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Søknaden fra AAN-rådgivningskontor for gravide kan ikke imøtekommes. Med trange kommunale budsjettrammer må lokale forebyggende tiltak prioriteres.

 

 

 

Sak nr.: 0045/01

DELEGERTE SAKER 1. HALVÅR 2001. HOVEDUTVALG FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG.

Behandling:

 

Saken tatt til orientering.

 

Vedtak:

 

Saken tatt til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0046/01

ØKONOMISK DEKNING AV FORELDREBETALING FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN MED STORT BISTANDSBEHOV

Behandling:

 

Hovedutvalgets leder fremsatte følgende forslag:

Saken utsettes og vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen 2002.

Ved avstemming mellom tilrådingen og fremsatte forslag ble forslaget fra hovedutvalgets leder enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Saken utsettes og vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen 2002.

 

Sak nr.: 0047/01

ØRMELEN BO- OG HELSETUN. FORPROSJEKT.

Behandling:

 

Arkitekt Gyda Løken informerte om saken og svarte på spørsmål.

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Det foretas slik utbygging ved Vinne distrikt, Ørmelen bo- og helsetun:

Utbyggingen foretas på grunnlag av nytt forprosjekt av 27.8.01 utarbeidet av Letnes Arkitektkontor AS.

 1. Det tas følgende forbehold:
 1. at prosjektet godkjennes av Husbanken for å kunne få oppstartingstilskudd og kompensasjonstilkudd.
 2. At prosjektet blir prioritert dersom kommunen må redusere den samlede utbygging som framkommer i vedtatt pleie- og omsorgsplan.
 1. Utbyggingen foretas når Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd og ellers etter den tidsplan som vil framkomme i rullert pleie- og omsorgsplan 2002 – 2005.
 2. a. Utbyggingskostnadene skal ikke overstige kr.46.710.000. Ved utbygging etter 2001 tillegges kostnader som følge av lønns- og prisutviklingen.
  b. Endret investeringsbehov innarbeides i økonomiplanen 2002 – 2005.
  c. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån til gjennomføring av prosjektet.

 

 

Sak nr.: 0048/01

OPPFØLGING HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2000 - 2003. PRIORITERING.

Behandling:

 

Tilrådingens pkt. 6, "Spinnerigården" ble korrigert til "Stekke 2".

Venstre v/Brita Kleven Thorsvik fremmet følgende forslag:

Stekke prioriteres på plass nr. 5.
Vuku prioriteres på plass nr. 6.

Punktvis avstemming mellom tilrådingen og venstres forslag ga følgende resultat:

Pkt. 1: Tilrådingen enstemmig vedtatt.
Pkt. 2: Tilrådingen enstemmig vedtatt.
Pkt. 3: Tilrådingen enstemmig vedtatt.
Pkt. 4: Tilrådingen enstemmig vedtatt.
Pkt. 5: Tilrådingen vedtatt med 6 mot 5 stemmer.
Pkt. 6: Tilrådingen vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

 

Vedtak:

 

Utbygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser prioriteres slik i forhold til statlige tilskuddsordninger:

 1. Ringvei Nord, 2 omsorgsboliger for sterkt funksjonshemmede
 2. Lysgård. 7 omsorgsboliger for funksjonshemmede
 3. Reinsholm. 5 omsorgsboliger for rusmisbrukere.
 4. Renovering, ombygging og utbygging av Ørmelen Bo- og Helsetun
 1. Vuku. Bygging av 7 omsorgsboliger i bofellesskap for aldersdemente og 7
  omsorgsboliger i bofellesskap for personer med store pleie- og omsorgsbehov.
 2. Stekke 2. Bygging/ombygging til 20 omsorgsboliger fordelt på 4 bofellesskap for
  pleie- og omsorgstrengende i regi av Verdal boligbyggelag.

 

Sak nr.: 0049/01

ØKONOMIPLAN 2002 -2005 PRIORITERING AV HELSE- OG SOSIALTJENESTEN

Behandling:

 

Hovedutvalgets medlemmer arbeidet i grupper med innspill til tiltak i forhold til de vedtatte innsparinger i etaten.

 

Vedtak:

 

Innspill fra gruppen danner grunnlag for administrasjonens videre arbeid med budsjett og økonomiplan. Enstemmig vedtatt.

 

 

 

Sak nr.: 0050/01

DIVERSE

Behandling:

 

Spørsmål:

 1. Vanskeligheter med å få forbindelse med Ørmelen Legesenter.
 2. Husleien på 3-roms leilighet på Stekke.
 3. Diverse informasjon fra Helse- og sosialsjefen:

 4. Informerte om åpning Stekke.
 5. Ingen bemanning av jordmor.
 6. Informasjon om justering/endring av avlastningsordning helg.
 7. Interkommunalt barnevernprosjekt Levanger, Verdal, Frosta.
 8. Prosjekter i h.h.t. forstudie fra KPMG.

 

Vedtak:

 

Sakene tas til orientering.

 

Harald Myrvang
Helse- og sosialsjef