MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG
VERDAL KOMMUNE
Møte 31.05.01

 

Fraværende :

Bjørn Aarstad, Arnfinn Singstad

Varamedlemmer :

Øystein Kvello, Robert Eriksson

Til stede :

Tor-Petter Abelsen, Knut Tveita, Torill E. Leithe, Erling Johansen, Ragni E. Bye, Marn Storhaug, Karin Rekve, Randi Segtnan, Brita Kleven Thorsvik

 
Robert Eriksson ankom under behandling av sak 28/01 i eget møte.
 
 
   
Sakliste
 
 
Utvalgssaksnr/type Sakstittel
 
0028/01 RUSPROBLEMATIKKEN I VERDAL
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
0029/01   BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV APRIL 2001
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
0030/01 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEAREAL FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN I FORBINDELSE MED SLUTTEDE SELSKAPER
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
0031/01 HELGÅA ELVEIEIERLAG. SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING O SKJENKING AV ØL MED ALKOHOLINNH. INNTIL 4, 75 % VOLUMPROSENT
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
0032/01   MENTAL HELSE I VERDAL. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL Å KOMME I GANG MED LOKALLAG.
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
0033/01 KRISESENTRET I NORD-TRØNDELAG. BUDSJETT 2002.
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
0034/01 DIVERSE
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
 
 
 
Sak nr.: 0028/01
RUSPROBLEMATIKKEN I VERDAL
 
Behandling:

Fellesmøte mellom Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg og Hovedutvalg for kultur og oppvekst. HU HSPO sak 28/01, HU KO sak 24/01.
Leder for HU KO ledet møtet.
Representanter fra Rusgruppa innledet og deltok under møtet.

Kåre Norum fremmet forslag om å oppnevne et eget hurtigarbeidende utvalg bestående av 2 repr. fra HU KO, 2 repr. fra HU HSPO og 1 repr. fra FMS, med fullmakt til å fordele ca.
kr. 60.000 til strakstiltak av forebyggende karakter for å begrense rekruttering av rusmisbrukere. Beløpet stilles til disposisjon fra HU KO budsjett.

Gjermund Haga fremmet følgende forslag:

Møtet peker på at Verdal kommune har oppnådd omstillingsstatus, og ber rådmannen undersøke mulighetene for å bruke midler fra denne potten til kulturtiltak som bl.a. virker rusforebyggende, og som kan bidra til å gjøre kommunen enda mer attraktiv for næringsliv og bokommune.

Ved avstemning ble Kåre Norums forslag enstemmig vedtatt.

Ved avstemning ble Gjermund Hagas forslag enstemmig vedtatt.

Fellesmøtet ble deretter avsluttet.

Hovedutvalg HSPO fortsatte saken i eget møte.

Representant Robert Eriksson ankom under behandlingen av denne sak.

HU HSPO oppnevner Karin Rekve og Torill E. Leithe som hovedutvalgets representanter i det nedsatte utvalg for å fordele avsatte midler til strakstiltak.

 
Vedtak:

Fellesmøtet oppnevnte et eget hurtigarbeidende utvalg bestående av 2 repr. fra HU KO, 2 repr. fra HU HSPO og 1 repr. fra FMS, med fullmakt til å fordele ca. kr. 60.000 til strakstiltak av forebyggende karakter for å begrense rekruttering av rusmisbrukere. Beløpet stilles til disposisjon fra HU KO budsjett.

HU HSPO oppnevner Karin Rekve og Torill E. Leithe som hovedutvalgets representanter i det nedsatte utvalg for å fordele avsatte midler til strakstiltak.

Fellesmøtet peker på at Verdal kommune har oppnådd omstillingsstatus, og ber rådmannen undersøke mulighetene for å bruke midler fra denne potten til kulturtiltak som bl.a. virker rusforebyggende, og som kan bidra til å gjøre kommunen enda mer attraktiv for næringsliv og bokommune.

  
Sakliste
  
 
Sak nr.: 0029/01
BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV APRIL 2001
 
Behandling:
AP v/Knut Tveita fremmet følgende forslag:
 
Saken utsettes til hovedutvalgets møte 7. Juni 2001.
 
Forslaget enstemmig vedtatt.
 
  
Vedtak:
 
Saken utsettes til hovedutvalgets møte 7. Juni 2001.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0030/01
SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEAREAL FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN I FORBINDELSE MED SLUTTEDE SELSKAPER.
 
Behandling:
Uttalelse fra sosialleder og lensmannen utdelt.
 
Tilrådingen vedtatt med 9 mot 2 stemmer.
 
Vedtak:

Kommunestyret imøtekommer søknaden av 16.05.01 fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter om utvidelse av skjenkeareal for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, vin og brennevin ved sluttedes selskaper i følgende lokaler:

 • "Hærmannshuset"
 • "Vegvokterboligen"
 • "Husmannsplassen"
 • "Almåsstuggu"
 • "Moxneslåna"
 • "Kongsstuggu"

Dette under forutsetning av at det ikke fremkommer innvendinger av politimessig karakter

 
 Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0031/01
HELGÅA ELVEIEIERLAG. SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING O SKJENKING AV ØL MED ALKOHOLINNH. INNTIL 4, 75 % VOLUMPROSENT
 
Behandling:
Uttalelse fra sosialleder utdelt. Uttalelse fra lensmannen referert.
 

Punktvis avstemning over tilrådingen ga slikt resultat:
Pkt. 1: vedtatt med 6 mot 5 stemmer
Pkt. 2: Enstemmig vedtatt
Pkt. 3. Enstemmig vedtatt

 
Vedtak:
 1. Hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg godkjenner Helgåa Elveeierlag som bevillingsinnehaver og imøtekommer søknaden om alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent i Granfosshuset og innenfor et avgrenset område utenfor Granfosshuset i tidsrommet fra 1. juni – 1.september 2001.
  Dette under forutsetning av at det ikke framkommer innvendinger av politimessig karakter.
 2. Kommunestyret godkjenner Ivar Nonset som skjenkestyrer. I henhold til alkohollovens §1-7c første ledd finner hovedutvalget ut fra skjenkestedets størrelse å gjøre unntak fra
  kravet om stedfortreder for skjenkestyreren.
 3. Kommunestyret godkjenner slik skjenkested: Fra kl. 14.00 til kl. 21.00.
  Ved spesielle arrangement: Fra kl. 14.00 til kl. 01.00.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0032/01
MENTAL HELSE I VERDAL. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL Å KOMME I GANG MED LOKALLAG.
 
Behandling:
 
Tilrådingen enstemmig vedtatt.
 
Vedtak:

Søknaden fra MentalHelse, Verdal, imøtekommes med kr. 5.000,-. Tilskuddsbeløpet belastes konto nr. 1.3100.2413.3709.3000.

 
 
 
Sak nr.: 0033/01
KRISESENTRET I NORD-TRØNDELAG. BUDSJETT 2002.
 
Behandling:
Torill E. Leithe erklærte seg selv inhabil, og deltok ikke under behandlingen av saken.
SP v/Karin Rekve fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2 i vedtaket:
Helse- og sosialutvalget ber ordføreren om å rette henvendelse til de andre kommunene i Nord-Trøndelag om å følge opp sine bevilgninger.
Ved avstemning ble tilrådingen med SP's forslag til nytt pkt. 2 enstemmig vedtatt.
 
Vedtak:
 1. Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for Krisesenteret i Nord-Trøndelag.
 2. Helse- og sosialutvalget ber ordføreren om å rette henvendelse til de andre kommunene i Nord-Trøndelag om å følge opp sine bevilgninger.
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0034/01
DIVERSE
 
Behandling:
  
  
 Vedtak:
 
 
 Sakliste
 
 
  

John R. Sæther
førstekonsulent