MØTEPROTOKOLL
H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG
VERDAL KOMMUNE

Møte 08.03.01

 

Fraværende : Torill E. Leithe

Varamedlemmer : Karin Norena Strand

Til stede : Bjørn Aarstad, Tor-Petter Abelsen, Knut Tveita, Erling Johansen, Ragni E. Bye, Marn Storhaug, Karin Rekve, Randi Segtnan, Brita Kleven Thorsvik, Arnfinn Singstad

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: sak 12/01, sak 18/01, deretter 13/01,- 17/01.

Karin Norena Strand ble gitt permisjon under behandling av sak 12/01 og for resten av møtet. Randi Segtnan ble gitt kort permisjon under behandling av sak 12/01.

Sakliste

Utvalgssaksnr/type Sakstittel

0012/01 ÅRSRAPPORT 2000
Klikk her for å lese saksframlegget.

0013/01 KONTROLLUTVALGET FOR SKJENKING OG SALG AV ALKOHOL. ÅRSRAPPORT 2000
Klikk her for å lese saksframlegget.

0014/01 KONTROLLUTVALGET FOR ALKOHOLOMSETNING. KONTROLLOPPLEGG FOR 2001
Klikk her for å lese saksframlegget.

0015/01 FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
Klikk her for å lese saksframlegget.

0016/01 KIRKENS SOS I TRØNDELAG. SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FOR 2001.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0017/01 BEVILLINGSGEBYR FOR ÅR 2001 FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0018/01 DIVERSE
Klikk her for å lese saksframlegget.

 

Sak nr.: 0012/01

ÅRSRAPPORT 2000

Behandling:

Følgende informerte og svarte på spørsmål fra sitt ansvarsområde:

Inger H. Bjøru, Sosialavdelingen, Bente Nestvold, Barneverntjenesten, Agnes Brovold, Tiltak funksjonshemmede, Sigmund Fløttum, Flyktningearbeidet, Kjell Nielssen, Ørmelen Bo- og helsetun, Gunn Wolden, Vuku Bo- og helsetun, Knut Gunnar Brenne, Verdal Bo- og helsetun, Kari Gregersen Næss, Medisinsk rehabilitering, Marit Dypdal Kverkild, Kommunelege I, Brit L. Kverkild, Forebyggende helsevern, Ingrid Heggli Wærum, Psykisk helsevern.

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg tar saken til orientering.

 

 

Sak nr.: 0013/01

KONTROLLUTVALGET FOR SKJENKING OG SALG AV ALKOHOL. ÅRSRAPPORT 2000

Behandling:

Sak 1/01 i Kontrollutvalgets arbeidsutvalgs møte 06.03.01, utdelt.

Hovedutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:

Hovedutvalget som kontrollutvalg slutter seg til kontrollutvalgets arbeidsutvalgs årsrapport for 2000.

Ved avstemning ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget som kontrollutvalg slutter seg til kontrollutvalgets arbeidsutvalgs årsrapport for 2000.

 

Sak nr.: 0014/01

KONTROLLUTVALGET FOR ALKOHOLOMSETNING KONTROLLOPPLEGG FOR 2001

Behandling:

Sak 2/01 i Kontrollutvalgets arbeidsutvalgs møte 06.03.01, utdelt.

Hovedutvalgets leder Bjørn Aarstad fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken legges fram på nytt for Hovedutvalget med ny vurdering av organisering/kostnader.

Ved avstemning ble arbeidsutvalgets vedtak vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

 

Vedtak:

Iht. alkohollovens § 1-9, tilligger det kommunen å føre kontroll med utøvelse av kommunal bevilling. Forskrift av 11.12.97, nr. 1292 Om omsetning av alkoholholdig drikk mv. kap. 10 - Kommunale kontrollutvalg-, og merknader til denne forskrift, gir nærmere bestemmelser og retningslinjer for utøvelse av denne kontroll. Vedtatt budsjett for 2001 gir ikke rom for slik kontroll som loven krever (forskriftens § 10-5 mv.), og kontrollutvalget kan således vanskelig ivareta de pålagte oppgaver. Kontrollutvalget bes fremme forslag overfor kommunestyret om at økonomiske midler for videreføring av kontrollvirksomheten i 2001 bevilges.

 

Sak nr.: 0015/01

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Behandling:

Det ble stemt punktvis over tilrådingen:

Tilrådingens pkt. 1: enstemmig vedtatt

Tilrådingens pkt. 2: enstemmig vedtatt

Tilrådingens pkt. 3: Avstemningen ga 5 stemmer for og 5 stemmer mot. Tilrådingen vedtatt med lederens dobbeltstemme.

Tilrådingen vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget innvilger FFO tilskudd med til sammen kr. 15.000 for årene 2000 og 2001.
 2. Administrasjonen får fullmakt til å finne dekning for tilskuddet.
 3. Helse- og sosialetaten vil i forbindelse med budsjettarbeidet for 2002 se om det er mulig å finne rom for tilskudd neste år.

Sak nr.: 0016/01

KIRKENS SOS I TRØNDELAG. SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FOR 2001.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget innvilger Kirkens SOS Trøndelag tilskudd til drift med kr. 6.850 for budsjettåret 2001.
 2. Tilskuddsbeløpet belastes konto 1.3100.2413.1500.3000.

 

Sak nr.: 0017/01

BEVILLINGSGEBYR FOR ÅR 2001 FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret fastsetter på grunnlag av innhentede omsetningsoppgaver følgende bevillingsgebyr for år 2001:

Salg av alkoholholdig drikk:

 1. Verdal Samvirkelag Kr. 25.040,-.
 2. Rema 1000 Verdal " 9.600,-.
 3. Rimi Verdal " 5.920,-.
 4. Bunnpris Verdal " 6.624,-.
 5. Sparmat Verdal " 3.200,-.
 6. Blits Verdal " 2560,-. = Kr. 52.944,-.

 

Skjenking av alkoholholdig drikk:

 1. Verdal Hotell Kr. 3.000,-.(minimumsgebyr)
 2. Saga Park Hotell " 3.000,-. "
 3. China Palace " 3.000,-. "
 4. Catz Diskotek & Musikkafe " 7.134,-.
 5. Stiklestad Nasjonale Kultursenter " 3.000,-(minimumsgebyr)
 6. MR. Gilroy Pub " 6.752,-.
 7. Veita Restaurant & Pub " 7.142,-.
 8. Krambua Verdal " 3.503,-.
 9. "Lavetten" – Vaterholmen Leir " 3.000,-(minimumsgebyr)
 10. Sandvika Fjellhotell " 3.000,- "
 11. Storebrand ASA – Holmen Gård " 3.000,-. "
 12. Nye Verdal Vertshus " 3.459,-.
 13. Restaurant "Siciliana" " 3.000,(minimumsgebyr)
 14. Petter Nervik Cafeen " 3.000,-. "
 15. Verdal Samvirkelags Cafe Domus " 3.000,-. "
 16. Verdal Auto-Kro A/S " 3.000,-.

Til sammen Kr.60.990,-.

 

Videre har kommunestyret i møte 13.12.00 og 26.02.01 fastsatt slikt bevillingsgebyr for henholdsvis

- Restaurant Palmen " 3.000,-.

- Restaurant "Tændis" Verdal " 3.000,-. = Kr. 66.990,-

 1. Samlet beløp(Salg + Skjenking) kr. 119.934,-, tilføres post 1.3302.2331.6202 Salgs-og Skjenkeavgifter.
 2. Kommunestyret foretar endelig beregning av bevillingsgebyr for 2000 i samsvar med rådmannens notat.

 

 

 

Sak nr.: 0018/01

DIVERSE

Behandling:

 1. Helse- og sosialsjefen informerte om omsorgsboliger på Stekke, herunder annonsering av ledige leiligheter.
 2. Helse- og sosialsjefen informerte om status på prosjekt om gjennomgang av kommunens tjenesteyting, og spesielt på forprosjekt "Sosialhjelp og livskvalitet".
 3. Knut Tveita reiste spørsmål om behovet for sentrumsnære omsorgsboliger, relatert til at bare 1 leilighet i Vektertunet var bebodd.
 4. Helse- og sosialsjefen orienterte om at de øvrige leiligheter ved Vektertunet var lyst ledig, og tildelingsarbeidet i gang. Behov eller ønske om sentrumsnære omsorgsboliger ville bli tydeligere når responsen på leiligheter på Stekke forelå.

 5. Knut Tveita reiste spørsmål knyttet til en klientsak avgjort av fylkesmannen på bakgrunn av klage. Møtet ble lukket iht. Offentlighetslovens § 5a.

Konklusjon. Evt. videre behandling meddeles hovedutvalget i neste møte.

 

Møtet ble deretter åpnet.

 

 

John R. Sæther

førstekonsulent