MØTEPROTOKOLL
H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG
Møte 08.02.01

 

Fraværende : Brita Kleven Thorsvik, Torill E. Leithe

Varamedlemmer : Leiv Håskoll, Sigmund Dahle

Til stede : Bjørn Aarstad, Tor-Petter Abelsen, Knut Tveita, Erling Johansen, Ragni E. Bye, Marn Storhaug, Karin Rekve, Randi Segtnan, Arnfinn Singstad

 

Runskriv I-1/2001 - Nasjonale mål,hovedprioriteringer og tilskudd for 2001 utdelt medlemmene.

 

Sakliste

Utvalgssaksnr/type Sakstittel

0005/01 PLAN FOR PSYKISK HELSEVERN 2001-2004.
Klikk her for å se saksframlegget

0006/01 ORGANISASJONSMESSIGE ENDRINGER I BARNEVERNTJENESTEN.
Klikk her for å se saksframlegget

0007/01 SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER
Klikk her for å se saksframlegget

0008/01 STØTTEGRUPPA MOT RUS
Klikk her for å se saksframlegget

0009/01 REGLEMENT FOR KLIENTUTVALG
Klikk her for å se saksframlegget

0010/01 REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE
Klikk her for å se saksframlegget

0011/01 DIVERSE
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0005/01

PLAN FOR PSYKISK HELSEVERN 2001-2004.

Behandling:

Ingrid H. Wærum og Grethe Ekseth fra Psykisk helsevern var til stede og svarte på spørsmål.

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Planen vedtas med følgende endring: Planens tittel skal være "Plan for psykisk helse 2001 – 2004"
 2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de språklige tilpasninger som er nødvendig for et endelig plandokument.

Sak nr.: 0006/01

ORGANISASJONSMESSIGE ENDRINGER I BARNEVERNTJENESTEN.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Barneverntjenesten styrkes med 1,5 årsverk fra 01.01.01. Administrasjonen utarbeider forslag til ny bemanningsplan.
 2. Budsjettet for 2001 endres slik:

Skatteinntektene økes fra 141.300.000 med kr. 314.000 til kr. 141.614.000.
Rammetilskuddet økes fra kr. 137.015.000 med kr. 112.000 til kr. 137.127.000

 

Sak nr.: 0007/01

SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER

Behandling:

Sosialleder Inger H. Bjøru informerte og svarte på spørsmål.

Oversikt for 2000 over sosialhjelpsmottakere og arbeidsledighet utdelt.

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rapporten fra sosialtjenesten tas til orientering.

 

Sak nr.: 0008/01

STØTTEGRUPPA MOT RUS

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget avslår søknad fra Støttegruppa mot rus om økonomisk støtte for år 2001 av budsjettmessige årsaker.

 

Sak nr.: 0009/01

REGLEMENT FOR KLIENTUTVALG

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommunestyre vedtar "Reglement for klientutvalget".

 

Sak nr.: 0010/01

REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE

Behandling:

 

Vedtak:

Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg har ingen merknader til forslag til reglement for hovedutvalgene.

 

Sak nr.: 0011/01

DIVERSE

Behandling:

Svar på spørsmål fra forrige møte, sak 4 b/01.

 1. Infobrosjyre rusmisbruk iht. rusplan. Sosialleder informerte om at brosjyren ikke er laget pga. ressurssituasjonen.
 2. Statistikk for barnevern.
  Sosialleder informerte om rutiner. Tilgjengelig 1/2-års statistikk legges fram for hovedutvalget.
 3. Bevilgning FFO 1999/2000.
  Sosialleder redegjorde om saken.

Bjørn Aarstad ble gitt permisjon etter sak 11 c/01. Tor-Petter Abelsen overtok som møteleder.

Repr. Karin Rekve reiste spørsmål omkring rusproblematikken i Verdal.

Etter forslag fra utvalgets leder ble møtet lukket iht. Offentlighetslovens § 5a under behandlingen av dette spørsmål.

På grunnlag av utvalgets drøftinger ber hovedutvalget om at administrasjonen tilrettelegger for et felles møte med hovedutvalg for kultur og oppvekst, hvor bl.a. rusproblematikken og mål med ruspolitikken er tema.

 

Vedtak:

Sakene tatt til orientering.

Møtet ble deretter åpnet.

 

 

 

 

John R. Sæther

førstekonsulent