MØTEPROTOKOLL
H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG
Møte 11.01.01

 

Til stede : Bjørn Aarstad, Tor-Petter Abelsen, Knut Tveita, Torill E. Leithe, Erling Johansen, Ragni E. Bye, Marn Storhaug, Karin Rekve, Randi Segtnan, Brita Kleven Thorsvik, Arnfinn Singstad

Under behandling av sak 4/01 ble det tatt opp oppnevnelse av ny representant i Klientutvalget etter Jostein O. Grande.

 

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 
Tittel

PS 0001/01 00/00467
REHABILITERINGSPLAN 2000-2003.

PS 0002/01 00/01666
BUDSJETT 2001. HELSE- OG SOSIALETATEN.

PS 0003/01 00/01483
DELEGERTE SAKER 2. HALVÅR 2000. HOVEDUTVALG FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE- OG OMSORG

PS 0004/01 01/00017
DIVERSE

 

Sak nr.: 0001/01

REHABILITERINGSPLAN 2000-2003.

Behandling:

Konst. leder med. rehabilitering Kari Gregersen Næss var tilstede og svarte på spørsmål.

Frp v/A. Singstad fremmet følgende forslag som tillegg til merknader i kap. 4 Tiltak i planperiden, pkt. 13.2:

Det tas sikte på å imøtekomme behovet for hente/bringetjeneste for de skisserte brukergruppene på Stekke fra år 2002.

Forslag fra Frp enstemmig vedtatt.

Tilråding med Frp's forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Plan for rehabilitering 2000 – 2003 for Verdal kommune vedtas med følgende endringer:
  1. I merknader til tiltaksplanens pkt. 3.2 skal det stå: "I samarbeid med trygdekontoret".
  2. I merknader til tiltaksplanens pkt. 21.1 skal det stå: "4 stillinger medisinsk rehabilitering. Kommunestyrets budsjettvedtak for 2001 får betydning for samlet bemanning og tidspunkt for gjennomføring. Faglig sammensetning skal også vurderes. I tillegg 1 miljøterapeutstilling innen rusomsorg."
  3. I tillegg til merknader i kap. 4 Tiltak i planperioden pkt. 13.2 skal det stå:

Det tas sikte på å imøtekomme behovet for hente/bringetjeneste for de skisserte brukergruppene på Stekke fra år 2002.

  1. Rådmannen får fullmakt til å foreta de språklige tilpasninger som er nødvendig for et endelig plandokument.

 

 

Sak nr.: 0002/01

BUDSJETT 2001. HELSE- OG SOSIALETATEN.

Behandling:

Førstekonsulent John R. Sæther gjennomgikk budsjett 2001 på tjenestenivå og svarte på spørsmål.

Tilrådingen vedtatt med med 10 mot 1 stemme.

Vedtak:

  1. Hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg vedtar det framlagte forslag til detaljbudsjett for 2001.
  2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige omposteringer som følge av omorganiseringsprosessen.

 

Sak nr.: 0003/01

DELEGERTE SAKER 2. HALVÅR 2000. HOVEDUTVALG FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE- OG OMSORG

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg tar sakene til orientering.

 

Sak nr.: 0004/01

DIVERSE

Behandling:

a. Oppnevning av nytt medlem i Klientutvalget.

AP v/Bjørn Aarstad foreslo Karin Rekve som nytt medlem.

Forslaget enstemmig vedtatt.

b. Diverse.

Følgende spørsmål ble reist:

Tor-Petter Abelsen: Informasjonsbrosjyre for rusmisbrukersenter?

Karin Rekve: Spørsmål om statistikk barnevern.

Knut Tveita: Bevilgning til FFO i 1999/2000?

Helse- og sosialsjefen svarte på spørsmål.

Vedtak:

Sakene tatt til orientering

 

 

 

John R. Sæther

førstekonsulent