MØTEPROTOKOLL
H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG
Møte 14.12.00

 

Fraværende : Torill E. Leithe

Varamedlemmer : Sigmund Dahle

Til stede : Bjørn Aarstad,, Tor-Petter Abelsen, Knut Tveita, Erling Johansen, Ragni E. Bye, Marn Storhaug, Randi Segtnan, Brita Kleven Thorsvik, Arnfinn Singstad, Karin Rekve

Leder informerte om at det under sak 72/00 "Diverse" ville bli informasjon fra konsulent Agnes Brovold om Tiltak funksjonshemmede, deretter befaring på Prost Brandtsv. og Avlastningsboligen.

Videre ble følgende spørsmål meldt til samme sak:

Knut Tveita: Hvordan vil helse- og sosialsjefen starte opp tilpassing iht.

kommunestyrets budsjettvedtak når det gjelder dagtilbud for funksjonshemmede.

Tor-Petter Abelsen: Jordmorsituasjonen - og møtetidspunkt for hovedutvalget.

Brita Kleven Thorsvik: Budsjett 2001-situasjonen.

 

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel

PS 0070/00 00/01418

BASISAVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. PLEIE OG OMSORG.

PS 0071/00 00/00670

TILDELING AV LEDIGE AVTALEHJEMLER FOR LEGER.

PS 0072/00 00/00384

DIVERSE

 

 

Sak nr.: 0070/00

BASISAVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. PLEIE OG OMSORG.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 

  1. Det framlagte forslag til basisavtale for samarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Verdal kommune, godkjennes.
  2. Den videre oppfølging og fornyelse av avtalen delegeres til rådmannen.

Sak nr.: 0071/00

TILDELING AV LEDIGE AVTALEHJEMLER FOR LEGER.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannen tilrår at hovedutvalget for helse, sosial, pleie- og omsorg foretar slik tildeling av ledige avtalehjemler for allmennpraksis:

Søker nr. 2 Bård Haugnes

Søker nr. 5 Ingvild Overmo

 

Sak nr.: 0072/00

DIVERSE

Behandling:

Følgende spørsmål ble tatt opp:

Knut Tveita: Hvordan vil helse- og sosialsjefen starte opp tilpassing iht. kommunestyrets budsjettvedtak når det gjelder dagtilbud for funksjonshemmede.

Tor-Petter Abelsen: Jordmorsituasjonen - og møtetidspunkt for hovedutvalget.

Brita Kleven Thorsvik: Budsjett 2001-situasjonen.

Helse- og sosialsjefen svarte på spørsmål.

Hovedutvalget besluttet at utvalgets møter i 2001 begynner kl. 10.00.

Konsulent Agnes Brovold informerte om Tiltak funksjonshemmede, og deltok ved befaringen på Prost Brandtsv. og Avlastningsboligen.

Vedtak:

Sakene tatt til orientering.

 

John R. Sæther

førstekonsulent