MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

Møte 15.11.00

 

Fraværende : Tor-Petter Abelsen, Torill E. Leithe, Jostein O Grande, Randi Segtnan

Varamedlemmer : Øystein Kvello, møtte f.o.m. sak 62/00.

Til stede : Bjørn Aarstad, Knut Tveita, Erling Johansen, Ragni E. Bye, Marn Storhaug, Brita Kleven Thorsvik, Arnfinn Singstad

 

 

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0061/00 00/02407

STYRINGS- OG INFORMASJONSHJULET FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTEN.

PS 0062/00 00/01666

BUDSJETT 2001

PS 0063/00 00/00621

FREDRIKSTAD - ERKLÆRINGA

PS 0064/00 99/00951

"PÅ RETT VEG". BRUKERUNDERSØKELSE OM KOMMUNALE TILTAK OVERFOR UTVIKLINGSHEMMEDE I VERDAL.

PS 0065/00 99/03436

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM KOMMUNENE VERDAL, FROSTA OG LEVANGER. PROSJEKT.

PS 0066/00 98/01935

SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER

PS 0067/00 98/03476

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ÅR 2001 - 2002.

PS 0068/00 00/02456

FASTLEGEORDNINGEN. AVTALER.

PS 0069/00 00/00384

DIVERSE

 

Sak nr.: 0061/00

STYRINGS- OG INFORMASJONSHJULET FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTEN.

Behandling:

Bjørn Aarstad fremmet forslag om at saken sendes formannskapet.

Tilrådingen enstemmig vedtatt med Bjørn Aarstads tillegg.

Vedtak:

  1. Hovedutvalget tar Sammenligningstall 2000 for helse- og sosialtjenesten til orientering.
  2. Administrasjonen bes om å benytte sammenligningstallene som ett av grunnlagene for planleggingen av helse- og sosialtjenester i framtida.
  3. Saken sendes formannskapet.

Sak nr.: 0062/00

BUDSJETT 2001

Behandling:

Venstre fremmet følgende forslag:

 

 

Uenig i reduksjon

Enig i reduksjon

1.

Reduksjon 2 årsverk helsest/skolehelsetj.

580.000

 

2.

Reduksjon næringsmiddeltilsynet

 

50.000

3.

Reduksjon med 2 årsverk rehab (aksept. 1)

 

580.000

4.

Reduksjon 1 årsverk, hjelpepers. Legetj.

 

310.000

5.

Reduksjon 2 årsverk, sosialrådgivning

620.000

 

6.

Reduksjon 1 årsver, rus

310.000

 

7.

Red. institusjonsopphold rus

100.000

 

8.

Reduksjon 2,5 årsverk, barnevern

775.000

 

9.

Dagsentervirksomhet, funksj. h.

465.000

 

10.

Dagsentervirksomhet bo- og helsetunene

 

1.635.000

11.

Reduksjon renhold

 

100.000

12.

Reduksjon 0,5 årsverk merkantil

 

130.000

13.

Øk. Sosialhjelp

 

2.000.000

 

(Rammetilskudd barnevern – 800.000)

 

 

14.

Økning egenbetaling hjemmetjenester, 10%

 

-50.000

 

 

 

 

 

Ikke aksepterte forslag

2.850.000

 

 

"Akseptable" reduksjoner

 

4.805.000

 

Nye endringer

 

-50.000

15. Ingen videre utbygging av boliger i Vuku. Ny lokalisering for tilbud for demente vurderes.

16. Det vurderes å innføre resultatenheter som innebærer at de ulike enhetene gis større ansvar og myndighet enn det de har i dag.

17. Organiseringen av PLO i tre distrikt vurderes på ny, med tanke på innsparinger i driften av tjenestene. Herunder vurdere hensiktsmessigheten med kun 2 distrikt evt. endringer i den geografiske inndelingen, og muligheter for innsparinger i skyssutgifter.

18. Det legges til rette for at frivillige lag/organisasjoner/pårørende/andre kan drive dagsentertilbud på bo- og helsetunene.

AP fremmet følgende forslag:

  1. Dersom kommunen tilføres mer midler enn det som er forutsatt i rådmannens forslag til budsjett, benyttes disse til å styrke barnevernet og bemanningen ved sosialkontoret.
  2. Forslaget til ordinære investeringer reduseres betydelig.

Ved avstemning ble det først votert over Venstres forslag pkt. 1-14, deretter punktvis, etterfulgt av punktvis avstemning over Aps forslag.

Avstemning ga følgende resultat:

Venstres forslag pkt. 1-14 falt med 6 mot 2 stemmer

Venstres forslag pkt. 15 falt med 6 mot 2 stemmer

Venstres forslag pkt. 16 falt med 6 mot 2 stemmer

Venstres forslag pkt. 17 falt med 6 mot 2 stemmer

Venstres forslag pkt. 18 enstemmig vedtatt

Arbeiderpartiets forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt

Arbeiderpartiets forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt

Vedtak:

 

Det legges til rette for at frivillige lag/organisasjoner/pårørende/andre kan drive dagsentertilbud på bo- og helsetunene.

Dersom kommunene tilføres mer midler enn det som er forutsatt i rådmannens forslag til budsjett, benyttes disse til å styrke barnevernet og bemanningen ved sosialkontoret.

Forslaget til ordinære investeringer reduseres betydelig.

 

 

 

 

 

Sak nr.: 0063/00

FREDRIKSTAD - ERKLÆRINGA

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg tilrår at Verdal kommune slutter seg til "Fredrikstaderklæringen"

Sak nr.: 0064/00

"PÅ RETT VEG". BRUKERUNDERSØKELSE OM KOMMUNALE TILTAK OVERFOR UTVIKLINGSHEMMEDE I VERDAL.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Hovedutvalget tar rapporten "På rett veg" til foreløpig orientering.
  2. Rådmannen bes om å arbeide videre med sikte på tverretatlige tiltak for å bedre normaliseringen for utviklingshemmede. Videre må det framtidige plangrunnlag for arbeid med denne gruppen avklares.

Sak nr.: 0065/00

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM KOMMUNENE VERDAL, FROSTA OG LEVANGER. PROSJEKT.

Behandling:

Brev av 10.11.00 fra Dnlf, Verdal, utdelt.

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommunestyre finner, ut fra budsjettmessige årsaker, ikke å kunne delta i den foreslåtte interkommunale legevakt natt.

Sak nr.: 0066/00

SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rapport for 3. kvartal 2000 tas til orientering.

Sak nr.: 0067/00

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ÅR 2001 - 2002.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune imøtekommer UDI’s anmodning om bosetting av flyktninger. Intensjonsavtalen gjøres gjeldende for årene 2001 og 2002, og omfatter 80 personer.

Dette gir både Verdal kommune og UDI den forutsigbarhet som er nødvendig for å gjøre en tilfredsstillende innsats i bosettings- og integreringsarbeidet.

Sak nr.: 0068/00

FASTLEGEORDNINGEN. AVTALER.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.a.: Avtale mellom staten ved AAD/KS og Dnlf om økonomiske vilkår for allmennleger

med kommunal fastlegeavtale og leger med fylkeskommunal avtalepraksis ( ASA 4301 )

vedtas.

b.: Rådmannen delegeres myndighet etter avtalens § 2.3 om listeregulering.

2.a.: Rammeavtale(sentral kommuneavtale ) mellom Kommunenes Sentralforbund og Den

Norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene

(ASA 4310) vedtas.

b.: Rådmannen delegeres myndighet til å gjennomføre og treffe avgjørelser etter avtalens

del III , deriblant å inngå individuelle avtaler med fastlegene.

Sak nr.: 0069/00

DIVERSE

Behandling:

a. Budsjettsituasjonen pr. oktober 2000.

Førstekonsulent John R. Sæther redegjorde for status og svarte på spørsmål.

b. Eldreomsorgsplanen. Status.

Helse- og sosialsjefen svarte på spørsmål om prioriteringer mv.

 

 

 

 

 

Vedtak:

Sakene tatt til orientering.

 

 

 

 

 

 

 

John R. Sæther

førstekonsulent